สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
SABUY บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
บริการ/พาณิชย์
sSET
CG Report:   -
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 21 ต.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
11.00 12.60 / 1.72 83.57 7.24 1,136.51 11,291.56 12,462.69 247.30 28.87
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
21 ต.ค. 2564 18:15   การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า
20 ต.ค. 2564 07:38   การแต่งตั้งกรรมการบริหารเพิ่มเติม และการเข้าร่วมลงทุนกับพันธมิตรในบริษัทจัดตั้งใหม่
11 ต.ค. 2564 13:02   แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
06 ต.ค. 2564 18:35   แจ้งการส่งสำเนาคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท ทีบีเอสพี จำกัด (มหาชน) (แบบ 247-4)
27 ก.ย. 2564 08:09   แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 230 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
เบอร์โทรศัพท์ 0-2451-5335
เบอร์โทรสาร 0-2451-5338
URL http://www.sabuytechnology.com
  รายงานประจำปี 2563
วันที่ก่อตั้งบริษัท 18/07/2014 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 11/11/2563
ราคา IPO (บาท) 2.50 @พาร์1.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
  วันที่มีผล 16/03/2564
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม mai  /  บริการ /  บริการ
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน SET  / บริการ / พาณิชย์

  ลักษณะธุรกิจ
  1. ให้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านตู้เติมเงินอัตโนมัติภายใต้เครื่องหมายการค้า "เติมสบายพลัส" และการจำหน่ายตู้เติมเงินอัตโนมัติทั้งในรูปแบบการชำระด้วยเงินสดและเงินผ่อน 2. การจำหน่ายเครื่องดื่มและอาหารสำเร็จรูปผ่านตู้ขายสินค้าอัตโนมัติ ภายใต้เครื่องหมายการค้า "เวนดิ้ง พลัส" 3. ให้บริการติดตั้งและวางระบบศูนย์อาหาร รวมถึงการให้บริการจัดการศูนย์อาหารพร้อมการจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมศูนย์อาหาร 4. ธุรกิจรับชำระเงินและเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-wallet, e-money)

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 18 มี.ค. 2564 05 พ.ย. 2563
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  32.96% 4,205 40.53% 1,449
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 0.10% (ณ วันที่ 21/10/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  2.57% (ณ วันที่ 21/10/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน - 1.05 -0.15
  20 วัน -6.78 -7.41 -8.40
  60 วัน 20.22 11.56 12.72
  120 วัน 83.33 76.67 76.26
  YTD 507.73 420.35 435.97
  P/E (X) 83.57 39.28 20.99
  P/BV (X) 7.24 4.05 1.77
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.16 0.48 1.37

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@19 ส.ค. 2564) จำนวนหุ้น %
  1. นาย ชูเกียรติ รุจนพรพจี 326,080,500 31.77
  2. นาย อานนท์ชัย วีระประวัติ 200,000,001 19.48
  3. น.ส. อติกานต์ จึงวิวัฒนวงศ์ 50,000,000 4.87
  4. น.ส. ภรัณยา รุจนพรพจี 43,650,000 4.25
  5. นาง เพ็ญศรี วีระประวัติ 41,500,000 4.04
  6. นาย วรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี 30,000,000 2.92
  7. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 22,131,829 2.16
  8. น.ส. วิจิตรา ปิ่นเรืองหิรัญ 20,634,000 2.01
  9. นาง ธนภร เล้าตระกูล 12,570,000 1.22
  10. นาย บัญชา พันธุมโกมล 11,000,000 1.07

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย จักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  2. นาย ชูเกียรติ รุจนพรพจี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
  3. นาย วรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี รองประธานกรรมการ
  4. นาย วชิรธร คงสุข กรรมการ
  5. นาย วิรัช มรกตกาล กรรมการ
  6. นาย ศรัณย์ สุภัคศรัณย์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  7. นาง อุมาวดี รัตนอุดม กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  21 ต.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 1,026.51  1,005.00 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 11,291.56  1,819.05 
  ราคา (บาท/หุ้น) 11.00  1.81 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 1.52  N/A 
  P/BV (X) 7.24 
  P/E (X) 83.57  23.89 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 411.80  185.37 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 108.22  113.24 
  Beta 1.96 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 507.73  -27.60 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 0.27  N/A 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.46 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40.00 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภท (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2564 - 30 มิ.ย. 2564 0.03 บาท 02 ก.ย. 2564 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563 0.03 บาท - เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2021)
  นางสาว พรทิพย์ ริมดุสิต/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  นาย วัยวัฒน์ กอสมานชัยกิจ/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  นาย วัชระ ภัทรพิทักษ์/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2564 
  (01/01/64 
  -30/06/64) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 174.12 93.44 127.46
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 246.77 103.85 116.98
  สินค้าคงเหลือ 89.86 108.36 86.89
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 591.28 693.36 537.84
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 1,262.71 1,133.07 1,012.61
  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 2,313.45 2,079.10 1,723.23
  รวมสินทรัพย์ 2,904.73 2,772.46 2,261.07
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 43.98 241.67 92.21
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 462.65 290.52 461.55
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 120.78 127.01 58.51
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 785.85 842.65 711.41
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 464.63 395.71 95.88
  รวมหนี้สิน 1,250.48 1,238.36 807.29
  ทุนจดทะเบียน 1,182.25 1,050.00 1,050.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 1,026.51 1,005.00 887.98
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 370.10 348.60 187.23
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 181.03 153.27 378.45
  หุ้นทุนรับซื้อคืน - - -
  หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - -
  องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น -42.01 -42.01 -42.01
   - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน -42.01 -42.01 -42.01
  รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1,559.47 1,482.86 1,418.80
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 94.78 51.24 34.98
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2564 
  (01/01/64 
  -30/06/64) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม
  รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 732.91 1,395.63 1,123.17
  รายได้อื่น 17.79 51.90 44.76
  รวมรายได้ 769.39 1,512.72 1,279.37
  ต้นทุน 401.32 835.77 721.42
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 249.33 509.76 437.82
  รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 647.34 1,366.79 1,194.49
  EBITDA 247.30 366.74 177.69
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 136.26 220.81 92.80
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ 111.04 145.93 84.89
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 80.77 102.06 57.99
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.08 0.11 0.07
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2564 
  (01/01/64 
  -30/06/64) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 196.01 411.45 306.53
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 20.89 -671.30 -349.66
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -136.22 225.83 86.36
  เงินสดสุทธิ 80.68 -34.02 43.22
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2564  2563  2562 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.75 0.82 0.76
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 8.47 7.03 4.09
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 6.35 5.80 3.75
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.76 0.81 0.56
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.53 0.60 0.57
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 45.24 40.12 35.77
  EBIT Margin (%) 14.43 9.65 6.64
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 10.29 6.45 4.52

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  16 ก.ย. 2564 PP 110,000,000 1,136,505,000 1.00

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2564  2563  2562 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย N/A 24.26 N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย N/A 15.85 N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม N/A 18.24 N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม N/A 14.43 N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A 76.00 N/A

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 6M/2564  2563  2562 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 17.92 12.64 9.60
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 20.36 28.88 38.02
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 9.14 8.56 8.30
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 39.93 42.64 43.96
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 5.61 2.22 1.56
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 65.11 164.22 233.52
  วงจรเงินสด (วัน) -4.82 -92.71 -151.54


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  Trading Alert 18 พ.ค. 2564
  Cash Balance ระดับ 3 21 ก.ค. 2564 - 10 ส.ค. 2564
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ SABUY-W1

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้