สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
SABINA บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)
สินค้าอุปโภคบริโภค/แฟชั่น
sSET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 16 ก.ย. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
19.60 22.90 / 18.70 22.93 3.75 347.50 6,811.00 7,613.80 199.41 18.13
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
13 ส.ค. 2564 17:13   จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
13 ส.ค. 2564 17:12   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
13 ส.ค. 2564 17:12   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564
13 ส.ค. 2564 17:11   งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว)
13 พ.ค. 2564 17:12   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 177 หมู่ 8 ตำบลวังไก่เถื่อน อำเภอหันคา ชัยนาท 17130
เบอร์โทรศัพท์ 0-5643-7156-8, 0-2422-9400
เบอร์โทรสาร 0-5643-7159, 0-2434-5911
URL www.sabina.co.th
  รายงานประจำปี 2563
วันที่ก่อตั้งบริษัท 17/08/1995 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 15/05/2551
ราคา IPO (บาท) 32.00 @พาร์5.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัท ซิกโก้ แอ็ดไวเซอรี่ จำกัด
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 5.00 : ใหม่ 1.00 @ 01/08/2555

  ลักษณะธุรกิจ
  ออกแบบ ผลิต และจำหน่ายสินค้าชุดชั้นในสตรี ภายใต้เครื่องหมายการค้า Sabina และกลุ่มลูกค้าซึ่งเป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้ายอดนิยมในยุโรป

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 05 มี.ค. 2564 08 มิ.ย. 2563
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  47.37% 5,151 41.94% 4,597
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 3.73% (ณ วันที่ 16/09/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  1.24% (ณ วันที่ 16/09/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 0.51 0.01 0.35
  20 วัน 3.16 -0.96 -3.19
  60 วัน -4.39 -2.75 -4.80
  120 วัน -6.22 -12.39 -10.11
  YTD -3.92 -14.17 -14.66
  P/E (X) 22.93 19.56 20.85
  P/BV (X) 3.75 0.49 1.75
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.22 0.14 1.59

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@27 ส.ค. 2564) จำนวนหุ้น %
  1. นาย วิโรจน์ ธนาลงกรณ์ 161,157,000 46.38
  2. นาย อัชดา ธนาลงกรณ์ 10,501,000 3.02
  3. น.ส. พิชชา ธนาลงกรณ์ 10,501,000 3.02
  4. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 9,997,900 2.88
  5. กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล 9,182,600 2.64
  6. นาย ไชยกร ศิริรัตน์อัสดร 5,478,900 1.58
  7. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 4,308,746 1.24
  8. นาย วิชญ เมฆาอภิรักษ์ 4,000,000 1.15
  9. CITI (NOMINEES) LIMITED-AIA COM (TST) LTD ATO PINEBRIDGE FD SER-PB ASIAN FUND-CUSTODY 3,323,500 0.96
  10. กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 เพื่อการเลี้ยงชีพ 3,288,900 0.95

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย วิโรจน์ ธนาลงกรณ์ ประธานกรรมการ
  2. นาย บุญชัย ปัณฑุรอัมพร กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
  3. นาง สุชัญญา ธนาลงกรณ์ กรรมการ
  4. น.ส. วชิรวรรณ แย้มศรี กรรมการ
  5. นาย สมคิด ผดุงเกียรติศักดิ์ กรรมการ
  6. น.ส. ดวงดาว มหะนาวานนท์ กรรมการ
  7. นาย ยุทธนา อดิพัฒน์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  8. น.ส. รวีวัลย์ ภิยโยพนากุล กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  9. นาย สมชัย วนาวิทย กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  10. นาย จักรกฤษณ์ อุทโยภาศ กรรมการอิสระ
  11. น.ส. เพ็ญศรี สุธีรศานต์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  16 ก.ย. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 347.50  347.50  347.50 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 6,811.00  7,089.00  8,270.50 
  ราคา (บาท/หุ้น) 19.60  20.40  23.80 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 5.23  4.96  5.10 
  P/BV (X) 3.75  4.11  4.67 
  P/E (X) 22.93  23.37  21.10 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 41.64  61.59  107.08 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 17.27  16.99  42.78 
  Beta 0.66  0.99  0.86 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -3.92  -14.29  -20.67 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 4.08  5.83  4.37 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 1.01  1.11  0.98 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่เหลือจากหักภาษีและหักสำรองตามจำนวนที่กฎหมายกำหนด

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  - 0.41 บาท 10 ก.ย. 2564 เงินปันผล
  - 0.45 บาท 21 พ.ค. 2564 เงินปันผล
  - 0.35 บาท 11 ก.ย. 2563 เงินปันผล
  - 0.62 บาท 08 พ.ค. 2563 เงินปันผล
  - 0.57 บาท 06 ก.ย. 2562 เงินปันผล
  - 0.54 บาท 22 พ.ค. 2562 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2021)
  นาย ชัยยุทธ อังศุวิทยา/สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท
  นาง ณัฐสรัคร์ สโรชนันท์จีน/สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท
  นางสาว ดรณี สมกำเนิด/สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท
  นางสาว จารุณี น่วมแม่/สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท
  นาย ศิรเมศร์ อัครโชติกุลนันท์/สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท
  นางสาว เยาวลักษณ์ สมประเสริฐ/สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2564 
  (01/01/64 
  -30/06/64) 
  6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 52.44 85.97 62.88 65.15 60.42
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 398.80 451.38 436.31 491.64 465.58
  สินค้าคงเหลือ 1,337.25 1,550.20 1,403.95 1,563.79 1,117.50
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,094.12 2,294.92 2,162.67 2,407.06 2,029.03
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 253.80 274.73 331.45 282.09 306.80
  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 579.04 636.72 641.28 610.85 572.99
  รวมสินทรัพย์ 2,673.16 2,931.64 2,803.94 3,017.91 2,602.02
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 469.91 723.22 558.82 565.07 156.16
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 173.71 173.14 212.74 366.53 409.31
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - - - - -
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 688.77 1,021.50 852.78 1,034.58 664.48
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 166.47 159.04 156.05 122.38 102.17
  รวมหนี้สิน 855.24 1,180.54 1,008.83 1,156.97 766.64
  ทุนจดทะเบียน 347.50 347.50 347.50 347.50 347.50
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 347.50 347.50 347.50 347.50 347.50
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 275.16 275.16 275.16 275.16 275.16
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 1,221.89 1,203.12 1,237.30 1,297.82 1,068.10
  หุ้นทุนรับซื้อคืน - - - - -
  หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น -26.64 -74.69 -64.86 -59.55 144.62
   - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน - - - - -
  รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1,817.92 1,751.10 1,795.11 1,860.94 1,835.38
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - - - - -
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2564 
  (01/01/64 
  -30/06/64) 
  6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 1,290.86 1,331.11 2,898.01 3,279.74 3,089.84
  รายได้อื่น 11.40 8.51 13.67 11.22 11.63
  รวมรายได้ 1,305.43 1,339.62 2,913.83 3,294.96 3,102.91
  ต้นทุน 665.40 719.56 1,524.80 1,494.13 1,494.85
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 460.70 463.04 1,034.14 1,276.45 1,155.76
  รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 1,126.10 1,182.60 2,558.95 2,770.58 2,650.62
  EBITDA 199.41 188.20 408.67 572.75 502.41
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 20.09 31.19 53.78 48.37 50.12
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ 179.33 157.01 354.89 524.38 452.29
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 141.06 120.87 276.81 413.25 361.59
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.41 0.35 0.80 1.19 1.04
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2564 
  (01/01/64 
  -30/06/64) 
  6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 277.61 10.22 329.93 -105.06 236.69
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -33.47 26.80 -24.77 86.85 51.89
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -254.57 -16.19 -307.42 22.94 -272.04
  เงินสดสุทธิ -10.44 20.83 -2.26 4.73 16.53
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2564  6M/2563  2563  2562 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 3.04 2.25 2.54 2.33
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 16.64 18.52 15.14 22.36
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 13.46 14.88 12.19 18.66
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.47 0.67 0.56 0.62
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 1.03 1.04 1.00 1.17
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 48.45 45.94 47.38 54.44
  EBIT Margin (%) 13.74 11.72 12.18 15.91
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 10.81 9.02 9.50 12.54

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2564  6M/2563  2563  2562 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -3.02 -18.44 -11.64 6.15
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -7.53 -5.07 2.05 -0.05
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -2.55 -18.47 -11.57 6.19
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -4.78 -14.90 -7.64 4.53
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 16.70 -39.57 -33.02 14.29

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 6M/2564  6M/2563  2563  2562 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 7.18 6.17 6.25 6.85
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 50.80 59.19 58.44 53.26
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 1.02 0.99 1.03 1.11
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 358.32 368.05 355.20 327.51
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 9.96 5.58 5.26 3.85
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 36.64 65.46 69.33 94.77
  วงจรเงินสด (วัน) 372.48 361.78 344.31 286.00


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้