สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
SABINA บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)
สินค้าอุปโภคบริโภค/แฟชั่น
SET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 19 ก.ย. 2562  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
30.25 33.25 / 24.90 27.25 5.66 347.50 10,511.88 11,418.52 277.38 21.39
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
13 ส.ค. 2562 18:02   จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
13 ส.ค. 2562 17:59   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
13 ส.ค. 2562 17:59   งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)
13 ส.ค. 2562 17:58   ชี้แจงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
06 ส.ค. 2562 08:05   SEC News :สรุปแบบ 246-2 วันที่ 5 สิงหาคม 2562
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 177 หมู่ 8 ตำบลวังไก่เถื่อน อำเภอหันคา ชัยนาท 17130
เบอร์โทรศัพท์ 0-5643-7156-8, 0-2422-9400
เบอร์โทรสาร 0-5643-7159, 0-2434-5911
URL www.sabina.co.th
  รายงานประจำปี 2561
วันที่ก่อตั้งบริษัท 17/08/1995 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 15/05/2551
ราคา IPO (บาท) 32.00 @พาร์5.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัท ซิกโก้ แอ็ดไวเซอรี่ จำกัด
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 5.00 : ใหม่ 1.00 @ 01/08/2555

  ลักษณะธุรกิจ
  ออกแบบ ผลิต และจำหน่ายสินค้าชุดชั้นในสตรี ภายใต้เครื่องหมายการค้า Sabina และกลุ่มลูกค้าซึ่งเป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้ายอดนิยมในยุโรป

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 06 มี.ค. 2562 09 มี.ค. 2561
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  42.22% 998 19.35% 312
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 9.01% (ณ วันที่ 19/09/2562) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  2.19% (ณ วันที่ 19/09/2562)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -3.97 -3.29 -2.80
  20 วัน -1.63 -0.17 -1.83
  60 วัน 17.48 23.99 22.15
  120 วัน 14.15 24.10 13.42
  YTD 0.83 12.51 -3.89
  P/E (X) 27.25 14.62 18.70
  P/BV (X) 5.66 0.66 1.83
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.96 0.08 0.95

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@27 ส.ค. 2562) จำนวนหุ้น %
  1. นาย วิโรจน์ ธนาลงกรณ์ 159,207,000 45.81
  2. STATE STREET EUROPE LIMITED 22,701,000 6.53
  3. นาย อัชดา ธนาลงกรณ์ 10,501,000 3.02
  4. น.ส. พิชชา ธนาลงกรณ์ 10,501,000 3.02
  5. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 9,997,900 2.88
  6. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 9,757,600 2.81
  7. กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล 9,032,700 2.60
  8. นาย อนุรักษ์ ตั้งคารวคุณ 7,803,800 2.25
  9. นาย ไชยกร ศิริรัตน์อัสดร 5,420,900 1.56
  10. N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 1 4,634,400 1.33

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย วิโรจน์ ธนาลงกรณ์ ประธานกรรมการ
  2. นาย บุญชัย ปัณฑุรอัมพร กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
  3. น.ส. สมศรี ศรีปทุมรักษ์ กรรมการ
  4. นาง สุชัญญา ธนาลงกรณ์ กรรมการ
  5. น.ส. วชิรวรรณ แย้มศรี กรรมการ
  6. นาย สมคิด ผดุงเกียรติศักดิ์ กรรมการ
  7. นาย ยุทธนา อดิพัฒน์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  8. น.ส. รวีวัลย์ ภิยโยพนากุล กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  9. นาย สมชัย วนาวิทย กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  10. นาย จักรกฤษณ์ อุทโยภาศ กรรมการอิสระ
  11. น.ส. เพ็ญศรี สุธีรศานต์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  19 ก.ย. 2562
  2561
  28 ธ.ค. 2561
  2560
  29 ธ.ค. 2560
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 347.50  347.50  347.50 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 10,511.88  10,425.00  8,201.00 
  ราคา (บาท/หุ้น) 30.25  30.00  23.60 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 5.34  5.10  5.32 
  P/BV (X) 5.66  5.89  4.43 
  P/E (X) 27.25  30.92  32.36 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 78.32  55.36  0.18 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 44.58  21.59  0.06 
  Beta 0.68  0.38  0.05 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2561  2560 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 0.83  27.12  0.43 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 3.44  2.73  1.02 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 1.00  1.22  0.33 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่เหลือจากหักภาษีและหักสำรองตามจำนวนที่กฎหมายกำหนด

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  - 0.57 บาท 06 ก.ย. 2562 เงินปันผล
  - 0.54 บาท 22 พ.ค. 2562 เงินปันผล
  - 0.50 บาท 03 ก.ย. 2561 เงินปันผล
  - 0.68 บาท 08 พ.ค. 2561 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2560 - 30 มิ.ย. 2560 0.14 บาท 08 ก.ย. 2560 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2559 - 31 ธ.ค. 2559 0.14 บาท 09 พ.ค. 2560 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2019)
  นาย ชัยยุทธ อังศุวิทยา/สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท
  นาง ณัฐสรัคร์ สโรชนันท์จีน/สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  6M/2561 
  (01/01/61 
  -30/06/61) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  เงินสด 58.11 36.35 60.42 43.89 40.93
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 514.66 437.69 402.27 341.98 314.48
  สินค้าคงเหลือ 1,385.55 1,012.25 1,117.50 975.64 1,151.16
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,232.99 1,823.11 2,029.03 1,869.44 1,705.74
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 287.20 291.92 293.66 283.46 305.70
  รวมสินทรัพย์ 2,821.57 2,369.95 2,602.02 2,387.25 2,238.03
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 400.82 78.00 156.16 18.00 108.00
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 349.02 183.58 184.24 152.75 131.50
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - - - - -
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 838.12 443.49 664.48 403.74 408.00
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 126.63 97.13 102.17 88.15 75.89
  รวมหนี้สิน 964.75 540.62 766.64 491.89 483.89
  ทุนจดทะเบียน 347.50 347.50 347.50 347.50 347.50
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 347.50 347.50 347.50 347.50 347.50
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 275.16 275.16 275.16 275.16 275.16
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - - - - -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 1,080.39 1,056.27 1,068.10 1,116.72 970.87
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1,856.82 1,829.33 1,835.38 1,895.36 1,754.14
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - - - - -
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  6M/2561 
  (01/01/61 
  -30/06/61) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  ยอดขายสุทธิ 1,632.04 1,469.08 3,089.84 2,662.68 2,382.91
  รายได้อื่น 11.11 5.99 13.06 16.44 14.13
  รวมรายได้ 1,643.15 1,475.08 3,102.91 2,679.12 2,397.04
  ต้นทุนขาย 757.99 709.58 1,494.85 1,307.11 1,125.00
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 631.73 544.43 1,155.76 1,066.75 1,050.89
  รวมค่าใช้จ่าย 1,389.73 1,254.02 2,650.62 2,373.86 2,175.90
  EBITDA 277.38 246.01 502.41 360.87 281.24
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 23.96 24.95 50.12 55.61 60.10
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 253.42 221.06 452.29 305.26 221.14
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 200.01 175.85 361.59 243.14 175.67
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.58 0.51 1.04 0.70 0.51
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  6M/2561 
  (01/01/61 
  -30/06/61) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน -173.88 16.57 236.69 535.11 270.83
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 114.63 152.20 51.89 -344.86 -85.31
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 56.94 -176.30 -272.04 -187.30 -183.97
  เงินสดสุทธิ -2.31 -7.54 16.53 2.96 1.54
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2562  6M/2561  2561  2560 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 2.66 4.11 3.05 4.63
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 20.93 16.70 19.38 13.32
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 18.67 16.65 18.13 13.20
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.52 0.30 0.42 0.26
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 1.26 1.26 1.24 1.16
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 53.56 51.70 51.62 50.91
  EBIT Margin (%) 15.42 14.99 14.58 11.39
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 12.17 11.92 11.65 9.08

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2562  6M/2561  2561  2560 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 11.09 16.64 16.04 11.74
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 6.82 15.37 14.36 16.19
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 11.39 16.20 15.82 11.77
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 10.82 11.59 11.66 9.10
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 13.74 54.00 48.71 38.41

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 6M/2562  6M/2561  2561  2560 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 6.83 7.22 8.30 8.11
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 53.43 50.55 43.96 44.99
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 1.29 1.36 1.43 1.23
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 283.55 267.97 255.54 296.95
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 5.80 8.98 8.87 9.20
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 62.98 40.65 41.14 39.69
  วงจรเงินสด (วัน) 274.00 277.87 258.36 302.25


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น