สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
SAAM บริษัท เอสเอเอเอ็ม เอ็นเนอร์ยี่ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
ทรัพยากร
mai
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 18 ก.ย. 2563  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
1.00 1.29 / 0.53 14.98 1.01 150.00 300.00 384.77 23.35 10.21
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
18 ส.ค. 2563 13:23   แจ้งกำหนดวันหยุดชดเชยแทนวันหยุดประเพณีสงกรานต์ ปี 2563 (เพิ่มเติม)
17 ส.ค. 2563 18:07   แจ้งมติคณะกรรมการอนุมัติเปลี่ยนแปลงวันจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
14 ส.ค. 2563 12:42   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว) (แก้ไข)
07 ส.ค. 2563 18:19   แจ้งมติคณะกรรมการอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
07 ส.ค. 2563 18:18   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 141 อาคารเมเจอร์ ทาวเวอร์ ทองหล่อ ชั้น 10 ห้อง 2.2 ซอยสุขุมวิท 63 (เอกมัย) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
เบอร์โทรศัพท์ 0-2096-1936-7 ต่อ 105
เบอร์โทรสาร 0-2096-1936-7 ต่อ 111
URL www.saam.co.th
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 07/09/2007 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 07/01/2562
ราคา IPO (บาท) 1.80 @พาร์0.50 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ทรีนีตี้ จำกัด
 • พาร์ 0.50 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  ธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ แบ่งออกเป็น 3 ธุรกิจ ดังนี้ 1. จัดหาสถานที่ตั้งและให้บริการที่เกี่ยวข้องภายในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน 2. พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเพื่อจำหน่าย 3. ลงทุนในกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 29 พ.ค. 2563 06 มี.ค. 2562
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  23.76% 816 25.21% 1,024
  การถือครองหุ้นต่างด้าว
   -
  ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  0.01% (ณ วันที่ 18/09/2563)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบกลุ่มอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน - 2.24 -1.10
  20 วัน -5.66 6.70 -7.47
  60 วัน -13.04 6.00 -16.28
  120 วัน 44.93 11.13 2.24
  YTD -1.96 42.08 -2.26
  P/E (X) 14.98 10.16 33.40
  P/BV (X) 1.01 1.11 1.62
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) N/A 0.16 0.20

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@21 ส.ค. 2563) จำนวนหุ้น %
  1. นาย พดด้วง คงคามี 103,743,300 34.58
  2. น.ส. กฤติยา หงส์หิรัญ 103,200,000 34.40
  3. นาย โสฬส คงคามี 21,879,700 7.29
  4. บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด 6,834,600 2.28
  5. นาย ธนารักษ์ ภุชงค์บริวัตร 3,000,000 1.00
  6. น.ส. สุทธินี ลิ้มอารยะชน 2,860,800 0.95
  7. นาย มนพณ แววภักดี 2,020,200 0.67
  8. นาย คชาพิสิษฐ์ บุญชูศรี 1,823,000 0.61
  9. นาย เอกวัฒน์ ฝังมุข 1,670,000 0.56

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย วีรวัฒน์ คงคามี ประธานกรรมการบริษัท
  2. นาง ทรงศรี นิตยสุทธิ์ ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ
  3. นาย พดด้วง คงคามี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
  4. น.ส. กฤติยา หงส์หิรัญ กรรมการ
  5. นาย มนูกิตติ นิตยสุทธิ์ กรรมการ
  6. น.ส. เสาวณีย์ คงสกุล กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  7. นาง ลภินี โกศลบุญ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  8. นาย ธีรพงษ์ สืบวัฒนะ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  18 ก.ย. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 300.00  300.00 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 300.00  306.00 
  ราคา (บาท/หุ้น) 1.00  1.02 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.99  0.98 
  P/BV (X) 1.01  1.04 
  P/E (X) 14.98  22.34 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 26.35  156.31 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 0.45  3.12 
  Beta 0.53  0.56 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2562 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -1.96  -43.33 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 7.50  2.45 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 1.30  1.64 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย และหลังหักสำรองทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2563 - 30 มิ.ย. 2563 0.037 บาท 03 ก.ย. 2563 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 0.025 บาท 24 เม.ย. 2563 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2562 0.025 บาท 06 ธ.ค. 2562 เงินปันผล
  - 0.025 บาท 06 ก.ย. 2562 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.025 บาท 22 พ.ค. 2562 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
  นางสาว สาวินี สะวานนท์/บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด
  นาย ปิตินันท์ ลีลาเมธวัฒน์/บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสด 42.83 49.69 51.89 163.99 27.67
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 9.00 9.70 8.74 8.61 8.76
  สินค้าคงเหลือ 10.45 10.55 10.18 10.80 0.69
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 154.46 164.76 156.91 189.19 42.00
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 121.58 129.50 122.14 132.18 137.45
  รวมสินทรัพย์ 424.60 416.93 400.73 445.12 302.49
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม - - - - -
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 2.75 3.92 3.86 9.68 4.75
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 21.16 17.11 17.48 20.80 16.05
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 26.71 22.90 24.31 34.24 22.63
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 101.28 94.66 86.38 113.89 117.66
  รวมหนี้สิน 127.99 117.55 110.69 148.13 140.29
  ทุนจดทะเบียน 150.00 150.00 150.00 150.00 110.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 150.00 150.00 150.00 150.00 110.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 99.42 99.42 99.42 99.42 -
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น -0.69 -0.69 -0.69 -0.69 -0.69
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 48.86 52.02 43.19 49.23 53.35
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 297.00 299.72 290.40 297.30 162.25
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย -0.39 -0.34 -0.36 -0.31 -0.05
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  ยอดขายสุทธิ 36.90 36.28 71.81 71.52 71.86
  รายได้อื่น 1.19 0.54 1.51 0.21 1.62
  รวมรายได้ 38.09 36.82 73.33 71.73 73.48
  ต้นทุนขาย 9.66 9.43 19.03 20.58 20.70
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 9.84 12.86 28.36 25.79 23.98
  รวมค่าใช้จ่าย 19.50 22.29 47.42 47.98 44.68
  EBITDA 23.35 17.44 31.77 29.27 34.52
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 4.76 2.90 5.86 5.51 5.72
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 18.59 14.53 25.90 23.76 28.80
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 13.76 10.29 16.55 15.44 19.19
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.05 0.03 0.06 0.07 17.44
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 17.27 10.39 30.28 12.65 34.43
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -8.64 -90.16 -79.98 -0.25 0.63
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -18.22 -34.43 -62.16 124.18 -27.06
  เงินสดสุทธิ -9.59 -114.20 -111.86 136.58 7.99
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2563  6M/2562  2562 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 5.78 7.20 6.45
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 6.71 6.03 5.63
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 7.12 6.36 6.13
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.43 0.39 0.38
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.18 0.18 0.17
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 73.83 74.01 73.50
  EBIT Margin (%) 48.81 39.47 35.33
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 36.13 27.95 22.57

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2563  6M/2562  2562 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 1.69 N/A N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 2.41 N/A N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 3.44 N/A N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -12.52 N/A N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 33.73 N/A N/A

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 6M/2563  6M/2562  2562 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 7.75 7.46 8.28
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 47.12 48.95 44.09
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 1.83 1.88 1.81
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 199.01 194.40 201.18
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 5.77 5.06 2.81
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 63.21 72.19 129.92
  วงจรเงินสด (วัน) 182.91 171.16 115.34


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น