สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
SA บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง/พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
SET
CG Report:   -
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 17 ก.ย. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
9.40 10.40 / 4.92 18.22 3.17 1,185.65 11,145.07 20,431.58 241.95 27.15
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
11 ส.ค. 2564 13:07   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564
11 ส.ค. 2564 13:06   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
11 ส.ค. 2564 13:05   งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว)
16 ก.ค. 2564 13:02   รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชน
15 มิ.ย. 2564 20:37   แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2564 เรื่องการเข้าทำสัญญากู้ยืมเงินกับธนาคาร และการจัดตั้งบริษัทย่อย
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 1077/48 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขพญาไท กทม. 10400
เบอร์โทรศัพท์ 0-2617-1555, 1306
เบอร์โทรสาร 0-2617-1591
URL www.siameseasset.co.th
  รายงานประจำปี 2563
วันที่ก่อตั้งบริษัท 2010 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 25/12/2563
ราคา IPO (บาท) 5.50 @พาร์1.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัท ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จำกัด
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัยเพื่อจำหน่าย ทั้งประเภทโครงการคอนโดมิเนียม บ้านจัดสรร ทาวน์โฮม และโฮมออฟฟิศ และให้บริการบริหารงานนิติบุคคลให้กับโครงการต่างๆ ของบริษัท

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 10 มี.ค. 2564 23 ธ.ค. 2563
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  25.99% 3,119 26.44% 1,403
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 0.03% (ณ วันที่ 17/09/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  3.49% (ณ วันที่ 17/09/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -1.57 -2.36 -0.98
  20 วัน 34.29 25.61 27.56
  60 วัน 42.42 48.29 41.72
  120 วัน 34.59 38.99 29.71
  YTD 80.66 64.15 61.07
  P/E (X) 18.22 23.73 20.77
  P/BV (X) 3.17 1.30 1.75
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.95 0.81 1.76

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@16 เม.ย. 2564) จำนวนหุ้น %
  1. นาย ขจรศิษฐ์ สิ่งสรรเสริญ 507,712,000 45.68
  2. นาย อุทร ภูษิตกาญจนา 142,291,400 12.80
  3. นาย ธัญญะ วงศ์พรเพ็ญภาพ 124,500,000 11.20
  4. นาย กมล โอภาสกิตติ 118,686,500 10.68
  5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 45,097,037 4.06
  6. นาง อลิสา ศศิพงศ์ปรีชา 20,000,000 1.80
  7. นาย อารักษ์ ศศิพงศ์ปรีชา 15,013,900 1.35
  8. นาย สมศักดิ์ ติรกานันท์ 12,769,800 1.15
  9. นาย สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล โดย บลจ.แอสเซทพลัส จำกัด 7,606,000 0.68
  10. นาย ชาย มโนภาส 7,280,000 0.65

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย วรพล โสคติยานุรักษ์ ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
  2. นาย ขจรศิษฐ์ สิ่งสรรเสริญ ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
  3. นาง สุนันทา สิ่งสรรเสริญ กรรมการ
  4. นาย พันธ์เทพ อาสนิททอง กรรมการ
  5. นาย อนันต์ บูรณานุสรพงษ์ กรรมการ
  6. นาย สุพล จงจินตรักษา กรรมการ
  7. นาง ปริศนา ประหารข้าศึก กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
  8. นาย กฤษณ์ พานิชพันธ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  9. นาย ยิ่งยง วิทย์สุภาเลิศ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  17 ก.ย. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 1,185.65  1,111.55 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 11,145.07  6,169.09 
  ราคา (บาท/หุ้น) 9.40  5.20 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 2.96  N/A 
  P/BV (X) 3.17 
  P/E (X) 18.22  17.51 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 109.41  36.56 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 52.44  668.64 
  Beta 0.80 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 80.66  -5.40 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 1.94  N/A 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.35 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่เหลือจากหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทตามกฎหมาย (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563 15.00 : 1.00 หุ้น 30 เม.ย. 2564 หุ้นปันผล
  01 ม.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563 0.195 บาท 30 เม.ย. 2564 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2021)
  นางสาว เพ็ญศรี ธรรมวโรดม/บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
  นาย สุวัจชัย เมฆะอำนวยชัย/บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
  นาย วัลลภ วิไลวรวิทย์/บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
  นางสาว กรทอง เหลืองวิไล/บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2564 
  (01/01/64 
  -30/06/64) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 421.15 331.63 371.87
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 754.10 340.13 289.71
  สินค้าคงเหลือ 7,926.21 7,988.68 9,033.23
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 9,400.14 9,326.90 10,574.19
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 2,922.33 2,662.06 1,891.94
  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 3,820.32 3,594.92 2,472.66
  รวมสินทรัพย์ 13,220.46 12,921.81 13,046.85
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม - 3.55 131.79
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 2,446.82 2,639.45 3,479.09
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 3,029.23 1,907.13 1,278.65
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 5,659.92 4,782.49 4,995.76
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 3,756.53 4,195.22 5,535.65
  รวมหนี้สิน 9,416.45 8,977.71 10,531.41
  ทุนจดทะเบียน 1,200.65 1,281.55 1,281.55
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 1,185.64 1,111.55 961.55
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 1,369.88 1,369.88 732.54
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 962.82 1,181.37 643.71
  หุ้นทุนรับซื้อคืน - - -
  หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - -
  องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น -5.54 -5.54 -5.54
   - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน -5.54 -5.54 -5.54
  รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 3,512.80 3,657.25 2,332.26
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 291.22 286.85 183.19
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2564 
  (01/01/64 
  -30/06/64) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 1,224.82 3,418.43 3,469.65
  รายได้อื่น 116.14 216.85 55.59
  รวมรายได้ 1,343.95 3,641.14 3,525.24
  ต้นทุน 756.55 1,982.31 2,042.18
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 384.24 713.50 640.45
  รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 1,140.79 2,695.80 2,682.64
  EBITDA 241.95 1,015.74 917.90
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 40.97 70.35 59.93
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ 200.98 945.39 857.98
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 72.29 542.63 502.59
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.06 0.56 0.53
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2564 
  (01/01/64 
  -30/06/64) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน -104.19 556.01 750.62
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -107.06 -336.30 -140.59
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 300.78 -259.94 -504.61
  เงินสดสุทธิ 89.53 -40.24 105.42
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2564  2563  2562 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.66 1.95 2.12
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 9.82 18.12 21.55
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 5.12 7.28 6.58
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 2.48 2.28 4.19
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.24 0.28 0.27
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 38.23 42.01 41.14
  EBIT Margin (%) 14.95 25.96 24.34
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 5.70 17.62 17.54

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  30 เม.ย. 2564 XD 74,098,390 1,185,645,690 1.00

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2564  2563  2562 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย N/A -1.48 N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย N/A -2.93 N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม N/A 3.29 N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม N/A 0.49 N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A 7.97 N/A

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 6M/2564  2563  2562 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 3.90 10.85 11.98
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 93.51 33.63 30.48
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 0.22 0.23 0.23
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 1,650.24 1,567.11 1,614.51
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 0.72 0.65 0.59
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 509.43 563.30 621.82
  วงจรเงินสด (วัน) 1,234.33 1,037.44 1,023.17


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้