สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
S11 บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ธุรกิจการเงิน/เงินทุนและหลักทรัพย์
sSET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 20 มี.ค. 2562  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.)
7.40 8.05 / 6.70 10.33 1.94 613.00 4,536.20
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
28 ก.พ. 2562 17:45   การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 บนเว็บไซต์
15 ก.พ. 2562 08:27   แจ้งการจัดตั้งบริษัทย่อย
14 ก.พ. 2562 17:49   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561
14 ก.พ. 2562 17:49   มติการประชุมกรรมการบริษัท 1/2562 ประกาศจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2562
14 ก.พ. 2562 17:48   งบการเงินรายปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 888 ซอยจตุโชติ 10 ถนนจตุโชติ แขวงออเงิน เขตสายไหม กทม. 10220
เบอร์โทรศัพท์ 0-2790-0888 , 0-2022-8888
เบอร์โทรสาร 0-2158-7948
URL http://www.sgroup.co.th
  รายงานประจำปี 2561
วันที่ก่อตั้งบริษัท 9/3/2011 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 25/02/2558
ราคา IPO (บาท) 5.30 @พาร์1.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัท ทรีนีตี้ แอ๊ดไวซอรี่ 2001 จำกัด
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  บริษัทประกอบธุรกิจให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ โดยมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายคือบุคคลธรรมดารายย่อยทั่วไป ซึ่งมีรายได้มั่นคงระดับกลางถึงระดับล่าง โดยรถจักรยานยนต์ที่ให้บริการด้านเช่าซื้อเป็นรถจักรยานยนต์ใหม่ร้อยละ 96.26 และรถจักรยานยนต์ใช้แล้วร้อยละ 3.74 โดยส่วนใหญ่มีราคาเฉลี่ยคันละประมาณ 55,000 บาท เป็นรถจักรยานยนต์ญี่ปุ่นยี่ห้อที่มีความนิยมในตลาด ได้แก่ ฮอนด้า ยามาฮ่า คาวาซากิ และซูซูกิ โดยกว่าร้อยละ 90 ของรถจักรยานยนต์ที่ทำการเช่าซื้อทั้งหมดเป็นรถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้า

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 05 มี.ค. 2561 02 มี.ค. 2560
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  30.46% 2,586 30.66% 3,223
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 34.82% (ณ วันที่ 20/03/2562) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  0.90% (ณ วันที่ 20/03/2562)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 1.37 -0.93 2.12
  20 วัน 1.37 1.43 2.48
  60 วัน 4.96 1.26 2.93
  120 วัน -2.63 -1.43 4.82
  YTD 8.03 3.11 3.80
  P/E (X) 10.33 17.93 17.02
  P/BV (X) 1.94 2.88 1.81
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.01 0.27 0.65

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@01 มี.ค. 2562) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท เอส ชาร์เตอร์ จำกัด 173,984,165 28.38
  2. BANK JULIUS BAER & CO. LTD, SINGAPORE 103,000,000 16.80
  3. นาย ศิรวัตร หวั่งหลี 55,300,000 9.02
  4. UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED 40,035,800 6.53
  5. MR. LIAU KIM SAN JEREMY 28,379,000 4.63
  6. MISS JUNRI SUGIURA 14,558,000 2.37
  7. นาย สมยศ สุธีรพรชัย 13,482,200 2.20
  8. นาย สามารถ จิระดำรง 11,253,575 1.84
  9. CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH 10,255,450 1.67
  10. นาย ทศพล แววมณีวรรณ 8,000,000 1.31

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย สามารถ จิระดำรง ประธานกรรมการ
  2. นาง วชิรา ณ ระนอง รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  3. นาย สุรศักดิ์ เข็มทองคำ กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
  4. นาย ศิรวัตร หวั่งหลี กรรมการ
  5. นาย ริชาร์ด วี เคง กว๊อก กรรมการ
  6. นาย ทศพร เลิศพันธ์ กรรมการ
  7. นาย เทย์ คริสโตเฟอร์ ชาร์ลส กรรมการ
  8. นาย ฐานิศร เดชธำรง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  9. นาย ธีรวัฒน์ ศรินทุ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  20 มี.ค. 2562
  2561
  28 ธ.ค. 2561
  2560
  29 ธ.ค. 2560
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 613.00  613.00  613.00 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 4,536.20  4,199.05  4,904.00 
  ราคา (บาท/หุ้น) 7.40  6.85  8.00 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 3.81  3.61  3.24 
  P/BV (X) 1.94  1.90  2.47 
  P/E (X) 10.33  9.81  12.28 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.98  7.61  41.70 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 0.78  1.45  9.02 
  Beta 0.37  0.37  0.73 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2561  2560 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 8.03  -14.38  -3.61 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 4.86  4.67  4.25 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.46  0.47  0.52 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 จากกำไรสุทธิ หลังหักภาษีเงินได้และเงินสำรองต่างๆ ตามกฏหมายของงบการเงินของบริษัทฯ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2561 - 30 มิ.ย. 2561 0.12 บาท 07 ก.ย. 2561 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 0.21 บาท 04 พ.ค. 2561 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2560 - 30 มิ.ย. 2560 0.11 บาท 08 ก.ย. 2560 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2559 - 31 ธ.ค. 2559 0.23 บาท 03 พ.ค. 2560 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2559 - 30 มิ.ย. 2559 0.11 บาท 09 ก.ย. 2559 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2558 - 31 ธ.ค. 2558 0.27 บาท 29 เม.ย. 2559 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2019)
  นางสาว รัตนา จาละ/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว รัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว สิริกร เพลินพิศศิริ/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว วรรณวิไล เพชรสร้าง/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  เงินสด 23.67 21.35 4.95 41.32
  รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน - - - -
  เงินลงทุนสุทธิ 0.30 0.30 - -
  เงินให้สินเชื่อ ลูกหนี้ และดอกเบี้ยค้างรับ 5,431.14 4,620.86 3,894.25 3,324.41
  - เงินให้สินเชื่อและลูกหนี้ - - - -
  - หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - - - -
  ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ 19.70 10.43 8.48 6.50
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 86.92 89.39 82.97 79.13
  รวมสินทรัพย์ 5,845.67 5,016.82 4,283.35 3,643.56
  เงินรับฝาก - - - -
  เงินกู้ยืม 3,168.13 2,093.89 1,583.85 1,802.46
  - เงินกู้ยืมระยะสั้น 722.66 263.26 325.49 -
  รวมหนี้สิน 3,512.60 2,921.06 2,374.71 1,923.71
  ทุนจดทะเบียน 613.00 613.00 613.00 613.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 613.00 613.00 613.00 613.00
  - หุ้นบุริมสิทธิ - - - -
  - หุ้นสามัญ 613.00 613.00 613.00 613.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 427.82 427.82 427.82 427.82
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น 15.30 15.30 15.30 15.30
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 1,276.94 1,039.64 852.52 663.73
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 2,333.07 2,095.76 1,908.64 1,719.85
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - - - -
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล 1,579.80 1,366.46 1,207.90 1,068.50
  - จากเงินให้สินเชื่อ - - - -
  ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 130.11 112.54 119.89 137.35
  - จากเงินรับฝาก - - - -
  รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลสุทธิ 1,449.69 1,253.93 1,088.02 931.15
  หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 438.14 367.77 255.76 204.53
  โอนกลับขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้ - - - -
  รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย 18.77 13.10 49.14 18.05
  ค่าธรรมเนียมและบริการรับ 72.54 58.82 53.04 48.08
  กำไรจากเงินลงทุน - - - -
  กำไรจากการปริวรรตเงินตรา - - - -
  ค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย 553.06 464.17 407.71 351.59
  - ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน - - - -
  - ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และอุปกรณ์ - - - -
  - ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย - - - -
  - ขาดทุนจากเงินลงทุน - - - -
  - ขาดทุนจากการปริวรรตเงินตรา - - - -
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 549.82 493.96 526.72 441.16
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 439.29 395.29 421.44 352.99
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.72 0.64 0.69 0.59
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน -348.49 -255.36 -191.40 -121.50
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -3.84 -12.97 -8.76 -12.51
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 354.66 284.73 163.79 140.31
  เงินสดสุทธิ 2.32 16.40 -36.37 6.31
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 2561  2560  2559 
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 19.84 19.74 23.23
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 10.12 10.62 13.29
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 26.29 27.48 32.17

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 2561  2560  2559 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้จากสินเชื่อ N/A N/A N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายเงินรับฝาก N/A N/A N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 11.13 -6.21 19.39


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น