สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
S บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง/พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
SET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 18 ม.ค. 2561  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
3.24 5.20 / 3.18 N/A 1.42 6,853.72 22,206.05 38,207.90 402.28 67.25
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
16 ม.ค. 2561 13:30   แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ S-W1 (F53-5)
12 ม.ค. 2561 17:05   รายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุน
10 ม.ค. 2561 13:05   กำหนดการใช้สิทธิของ S-W1
26 ธ.ค. 2560 13:30   แจ้งวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2561
21 พ.ย. 2560 17:20   การจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 123 อาคารซันทาวเวอร์ส บี ชั้น 22 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900
เบอร์โทรศัพท์ 0-2050-5555
เบอร์โทรสาร 0-2617-6444-5
URL http://www.singhaestate.co.th
  รายงานประจำปี 2559
ราคา IPO (บาท) 6.50 @พาร์5.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัท ทรีนีตี้ แอ๊ดไวซอรี่ 2001 จำกัด
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 5.00 : ใหม่ 1.00 @ 18/05/2554

  ข้อมูลพ้นเหตุเพิกถอน/รับหลักทรัพย์เพิ่มทุนกรณี Backdoor Listing
  วันที่เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ 26/09/2557
  ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)

  ลักษณะธุรกิจ
  พัฒนาและลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 28 มี.ค. 2560 25 มี.ค. 2559
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  23.63% 9,442 20.42% 9,438
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 20.76% (ณ วันที่ 18/01/2561) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 39.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  2.47% (ณ วันที่ 18/01/2561)
  3 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -5.81 -9.08 -6.67
  20 วัน -9.50 -13.10 -14.25
  60 วัน -17.77 -22.38 -22.82
  120 วัน -25.00 -36.13 -35.22
  YTD -6.90 -9.32 -10.25
  P/E (X) N/A 18.93 19.74
  P/BV (X) 1.42 2.02 2.21
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.02 0.17 0.54

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@28 มี.ค. 2560) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท สิงห์ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด 2,411,458,977 37.37
  2. นาย สันติ ภิรมย์ภักดี 1,590,104,278 24.64
  3. SINGHA PROPERTY MANAGEMENT (SINGAPORE) PTE. LTD. 626,301,966 9.70
  4. MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC 447,773,237 6.94
  5. UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account 253,023,800 3.92
  6. CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-S.A PBG CLIENTS SG 57,592,658 0.89
  7. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 57,072,535 0.88
  8. นาย เจษฎา เลิศนันทปัญญา 49,107,600 0.76
  9. นาย ณัฐพล จุฬางกูร 40,962,528 0.63

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย จุตินันท์ ภิรมย์ภักดี ประธานกรรมการ
  2. นาย ชญานิน เทพาคำ ประธานคณะกรรมการบริหาร / กรรมการ
  3. นาย นริศ เชยกลิ่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
  4. นาย ณัฎธ์วัฒน์ ศิลปวิทยกุล กรรมการ
  5. นาง นภาภรณ์ ลัญฉน์ดี กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  6. นาย การุญ นันทิลีพงศ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  7. นาย ปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา กรรมการอิสระ
  8. นาย จรัมพร โชติกเสถียร กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  9. นาย ธนวรรธน์ พลวิชัย กรรมการอิสระ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  18 ม.ค. 2561
  2560
  29 ธ.ค. 2560
  2559
  30 ธ.ค. 2559
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 6,853.72  6,853.72  6,453.72 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 22,206.05  23,850.94  28,525.44 
  ราคา (บาท/หุ้น) 3.24  3.48  4.42 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 2.29  2.29  2.22 
  P/BV (X) 1.42  1.52  1.99 
  P/E (X) N/A  N/A  220.91 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 1.06  36.00  47.77 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 20.67  43.78  61.84 
  Beta 0.53  0.65  0.98 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2560  2559 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -6.90  -21.27  -26.21 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  N/A  N/A 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A  N/A 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองอื่น ๆ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  ไม่พบข้อมูล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2017)
  นาง อนุทัย ภูมิสุรกุล/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  นาย วิเชียร กิ่งมนตรี/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  นางสาว วราภรณ์ วรธิติกุล/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2560 
  (01/01/60 
  -30/09/60) 
  9M/2559 
  (01/01/59 
  -30/09/59) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  2557 
  (01/01/57 
  -31/12/57) 
  เงินสด 7,417.79 555.60 983.12 509.39 766.38
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 574.67 173.49 485.91 370.59 52.84
  สินค้าคงเหลือ 8,465.00 9,024.12 10,884.61 8,335.54 806.55
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 19,957.27 11,705.40 14,032.07 9,794.35 1,797.67
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 3,767.78 3,461.54 3,520.03 3,552.29 4,622.50
  รวมสินทรัพย์ 39,096.30 27,631.75 30,592.20 25,307.63 9,721.75
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 782.17 338.24 1,894.72 6,241.34 3,166.86
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 2,631.54 759.11 1,112.07 526.35 234.76
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 705.97 628.06 703.65 579.14 38.28
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 4,457.48 2,486.18 4,464.10 8,052.92 3,634.42
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 16,236.49 9,625.15 10,631.89 5,324.57 536.08
  รวมหนี้สิน 20,693.97 12,111.33 15,096.00 13,377.49 4,170.50
  ทุนจดทะเบียน 10,228.50 8,973.01 8,973.01 7,348.29 4,712.35
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 6,853.72 6,453.72 6,453.72 5,715.34 4,712.35
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 7,116.80 5,892.05 5,892.05 2,938.52 551.15
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น 306.78 529.72 534.85 485.00 -20.73
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 1,713.34 1,835.51 1,795.56 1,625.33 307.56
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 15,676.66 14,317.63 14,243.90 10,764.19 5,550.32
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 2,725.67 1,202.79 1,252.31 1,165.95 0.93
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2560 
  (01/01/60 
  -30/09/60) 
  9M/2559 
  (01/01/59 
  -30/09/59) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  2557 
  (01/01/57 
  -31/12/57) 
  ยอดขายสุทธิ 3,294.16 1,812.62 3,233.24 2,149.39 362.40
  รายได้อื่น 213.45 376.10 424.39 166.79 40.03
  รวมรายได้ 3,507.62 2,188.72 3,657.62 2,316.18 402.43
  ต้นทุนขาย 2,046.16 1,017.43 1,893.98 1,406.41 231.62
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 1,241.38 753.72 1,145.77 923.50 386.18
  รวมค่าใช้จ่าย 3,288.90 1,771.15 3,127.59 2,371.22 617.81
  EBITDA 402.28 561.10 726.99 93.18 -171.48
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 183.56 143.53 196.96 148.22 43.90
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 218.72 417.57 530.03 -55.04 -215.38
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ -82.22 210.18 170.23 -260.84 -250.78
  กำไรต่อหุ้น (บาท) -0.01 0.03 0.03 -0.05 -0.05
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2560 
  (01/01/60 
  -30/09/60) 
  9M/2559 
  (01/01/59 
  -30/09/59) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  2557 
  (01/01/57 
  -31/12/57) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 376.93 -675.90 -1,845.15 -636.29 50.16
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -2,475.11 -1,059.27 -1,425.58 -8,002.36 -3,023.74
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 8,525.92 1,781.81 3,757.08 8,316.40 3,245.49
  เงินสดสุทธิ 6,427.73 46.64 486.35 -253.66 337.19
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2560  9M/2559  2559  2558 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 4.48 4.71 3.14 1.22
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) -0.81 1.02 1.36 -3.20
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 0.99 1.58 1.90 -0.31
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.32 0.85 1.06 1.24
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.15 0.12 0.13 0.13
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 37.89 43.87 41.42 34.57
  EBIT Margin (%) 6.24 19.08 14.49 -2.38
  อัตรากำไรสุทธิ (%) -2.34 9.60 4.65 -11.26

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  17 ก.ค. 2560 PP 400,000,000 6,853,719,295 1.00
  09 มิ.ย. 2559 XR 738,382,027 6,453,719,295 1.00
  12 มิ.ย. 2558 XR 816,476,744 5,715,337,268 1.00
  27 เม.ย. 2558 PP 186,509,792 4,898,860,524 1.00

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2560  9M/2559  2559  2558 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 81.73 25.88 50.43 493.11
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 101.11 1.49 34.67 507.19
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 60.26 43.10 57.92 475.55
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 85.69 13.19 31.90 283.81
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A N/A N/A N/A

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 9M/2560  9M/2559  2559  2558 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 12.60 10.16 7.55 10.15
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 28.96 35.93 48.35 35.95
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 0.33 0.20 0.20 0.31
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 1,092.06 1,834.63 1,852.02 1,186.31
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 1.72 2.29 2.31 3.70
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 211.72 159.36 157.87 98.77
  วงจรเงินสด (วัน) 909.30 1,711.20 1,742.49 1,123.50


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ S-W1

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น