สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
S บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง/พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
SET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 16 ต.ค. 2561  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
3.54 4.10 / 2.68 19.20 1.42 6,853.72 24,262.17 57,855.07 974.40 27.18
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
12 ต.ค. 2561 08:28   SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 11 ตุลาคม 2561
03 ต.ค. 2561 12:33   แจ้งการยื่นคำขออนุมัติจัดตั้งกองทุนพร้อมร่างหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอส ไพรม์ โกรท ("SPRIME") และการจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่
01 ต.ค. 2561 08:14   แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติการลงทุนพัฒนาโครงการอาคารสำนักงานและพื้นที่ค้าปลีกให้เช่า
01 ต.ค. 2561 08:13   แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติการเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
28 ก.ย. 2561 17:13   การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ และส่งคำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 123 อาคารซันทาวเวอร์ส บี ชั้น 22 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900
เบอร์โทรศัพท์ 0-2050-5555
เบอร์โทรสาร 0-2617-6444-5
URL http://www.singhaestate.co.th
  รายงานประจำปี 2560
ราคา IPO (บาท) 6.50 @พาร์5.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัท ทรีนีตี้ แอ๊ดไวซอรี่ 2001 จำกัด
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 5.00 : ใหม่ 1.00 @ 18/05/2554

  ข้อมูลพ้นเหตุเพิกถอน/รับหลักทรัพย์เพิ่มทุนกรณี Backdoor Listing
  วันที่เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ 26/09/2557
  ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)

  ลักษณะธุรกิจ
  พัฒนาและลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 23 มี.ค. 2561 28 มี.ค. 2560
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  35.28% 9,706 23.63% 9,442
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 19.14% (ณ วันที่ 16/10/2561) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 39.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  2.09% (ณ วันที่ 16/10/2561)
  3 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน - 1.63 -0.10
  20 วัน 5.99 10.37 7.51
  60 วัน 22.92 20.29 17.84
  120 วัน -1.67 -0.13 2.35
  YTD 1.72 6.47 5.07
  P/E (X) 19.20 17.75 16.73
  P/BV (X) 1.42 1.78 1.93
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.07 0.12 0.36

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@23 มี.ค. 2561) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท สิงห์ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด 2,411,458,977 35.18
  2. นาย สันติ ภิรมย์ภักดี 1,580,104,278 23.05
  3. MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC 398,716,237 5.82
  4. CREDIT SUISSE FIRST BOSTON (SINGAPORE) LIMITED 200,000,000 2.92
  5. UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account 175,003,600 2.55
  6. N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 11 148,000,000 2.16
  7. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 117,470,056 1.71
  8. CREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) LIMITED 113,155,057 1.65
  9. SINGHA PROPERTY MANAGEMENT (SINGAPORE) PTE.LTD. 105,000,000 1.53
  10. CREDIT SUISSE (HONG KONG) LIMITED 100,000,000 1.46

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย จุตินันท์ ภิรมย์ภักดี ประธานกรรมการ
  2. นาย ชญานิน เทพาคำ ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ
  3. นาย นริศ เชยกลิ่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
  4. นาย ณัฎธ์วัฒน์ ศิลปวิทยกุล กรรมการ
  5. นาง นภาภรณ์ ลัญฉน์ดี กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  6. นาย การุญ นันทิลีพงศ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  7. นาย ปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา กรรมการอิสระ
  8. นาย จรัมพร โชติกเสถียร กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  9. นาย ธนวรรธน์ พลวิชัย กรรมการอิสระ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  16 ต.ค. 2561
  2560
  29 ธ.ค. 2560
  2559
  30 ธ.ค. 2559
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 6,853.72  6,853.72  6,453.72 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 24,262.17  23,850.94  28,525.44 
  ราคา (บาท/หุ้น) 3.54  3.48  4.42 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 2.50  2.29  2.22 
  P/BV (X) 1.42  1.52  1.99 
  P/E (X) 19.20  N/A  220.91 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 35.83  36.00  47.77 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 44.63  43.78  61.84 
  Beta 0.99  0.65  0.98 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2560  2559 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 1.72  -21.27  -26.21 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  N/A  N/A 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A  N/A 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองอื่น ๆ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  ไม่พบข้อมูล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2018)
  นาย ชาญชัย ชัยประสิทธิ์/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  นาย ไพบูล ตันกูล/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  นาย บุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2561 
  (01/01/61 
  -30/06/61) 
  6M/2560 
  (01/01/60 
  -30/06/60) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  เงินสด 4,074.74 961.01 6,760.52 983.12 509.39
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 476.18 524.77 311.57 485.91 370.59
  สินค้าคงเหลือ 13,355.97 7,849.69 9,662.17 10,884.61 8,335.54
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 19,852.76 11,472.29 19,761.74 14,032.07 9,794.35
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 15,121.77 3,786.99 3,854.32 3,520.03 3,552.29
  รวมสินทรัพย์ 54,807.40 30,443.93 40,910.42 30,592.20 25,307.63
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 1,186.35 795.86 715.00 1,894.72 6,241.34
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 4,956.11 2,244.34 4,261.58 1,112.07 526.35
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 3,079.62 365.00 1,409.27 703.65 579.14
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 9,851.15 3,749.49 6,748.28 4,464.10 8,052.92
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 25,093.22 10,680.30 15,066.62 10,631.89 5,324.57
  รวมหนี้สิน 34,944.37 14,429.79 21,814.90 15,096.00 13,377.49
  ทุนจดทะเบียน 10,128.50 10,228.50 10,228.50 8,973.01 7,348.29
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 6,853.72 6,453.72 6,853.72 6,453.72 5,715.34
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 7,116.80 5,892.05 7,116.80 5,892.05 2,938.52
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น 469.08 342.73 419.26 534.85 485.00
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 3,052.97 1,767.55 2,389.42 1,795.56 1,625.33
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 17,139.76 14,034.78 16,359.87 14,243.90 10,764.19
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 2,723.27 1,979.36 2,735.65 1,252.31 1,165.95
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2561 
  (01/01/61 
  -30/06/61) 
  6M/2560 
  (01/01/60 
  -30/06/60) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  ยอดขายสุทธิ 2,077.36 2,229.80 5,857.93 3,233.24 2,149.39
  รายได้อื่น 976.22 157.64 329.59 424.39 166.79
  รวมรายได้ 3,053.57 2,387.43 6,220.62 3,657.62 2,316.18
  ต้นทุนขาย 1,230.94 1,365.57 3,423.94 1,893.98 1,406.41
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 834.74 836.15 1,568.60 1,145.77 923.50
  รวมค่าใช้จ่าย 2,218.22 2,203.98 4,992.54 3,127.59 2,371.22
  EBITDA 974.40 317.09 1,471.62 726.99 93.18
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 139.05 133.63 243.54 196.96 148.22
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 835.35 183.45 1,228.08 530.03 -55.04
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 663.54 -28.02 571.88 170.23 -260.84
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.10 -0.00 0.09 0.03 -0.05
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2561 
  (01/01/61 
  -30/06/61) 
  6M/2560 
  (01/01/60 
  -30/06/60) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน -1,416.66 375.57 466.00 -1,845.15 -636.29
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -9,097.75 -840.34 -3,696.10 -1,425.58 -8,002.36
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 8,033.80 440.81 9,007.33 3,757.08 8,316.40
  เงินสดสุทธิ -2,480.61 -23.96 5,777.22 486.35 -253.66
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2561  6M/2560  2560  2559 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 2.02 3.06 2.93 3.14
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 8.11 -0.14 3.74 1.36
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 4.41 1.34 3.44 1.90
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 2.04 1.03 1.33 1.06
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.16 0.16 0.17 0.13
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 40.75 38.76 41.55 41.42
  EBIT Margin (%) 27.36 7.68 19.74 14.49
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 21.73 -1.17 9.19 4.65

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  17 ก.ค. 2560 PP 400,000,000 6,853,719,295 1.00
  09 มิ.ย. 2559 XR 738,382,027 6,453,719,295 1.00
  12 มิ.ย. 2558 XR 816,476,744 5,715,337,268 1.00
  27 เม.ย. 2558 PP 186,509,792 4,898,860,524 1.00

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2561  6M/2560  2560  2559 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -6.84 81.43 81.18 50.43
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -9.86 97.36 80.78 34.67
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 27.90 56.16 70.07 57.92
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 0.65 83.36 59.63 31.90
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A N/A 235.94 N/A

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 6M/2561  6M/2560  2560  2559 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 11.40 9.12 14.69 7.55
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 32.02 40.03 24.85 48.35
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 0.31 0.31 0.33 0.20
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 1,176.55 1,179.72 1,095.17 1,852.02
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 0.91 1.78 1.27 2.31
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 399.50 205.53 286.42 157.87
  วงจรเงินสด (วัน) 809.07 1,014.22 833.59 1,742.49


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ S-W1

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น