สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
S & J บ.เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
สินค้าอุปโภคบริโภค/ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
SET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 18 ม.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
24.90 28.50 / 19.70 11.88 1.01 149.93 3,733.28 4,983.00 518.92 7.14
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
18 ธ.ค. 2563 17:01   แจ้งวันหยุดประจำปี 2564
12 พ.ย. 2563 18:12   แจ้งมติการเลิกกิจการของบริษัทย่อย
12 พ.ย. 2563 18:10   เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 42 ประจำปี 2564
12 พ.ย. 2563 18:08   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
12 พ.ย. 2563 18:08   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 2 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กทม. 10120
เบอร์โทรศัพท์ 0-2676-2727, 0-2676-2737
เบอร์โทรสาร 0-2676-2726
URL www.snjinter.com
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 22/4/1980 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 06/09/2531
ราคา IPO (บาท) N/A
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO N/A
พาร์ 1.00 บาท
การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 10.00 : ใหม่ 1.00 @ 19/05/2546

ลักษณะธุรกิจ
ผลิตเครื่องสำอางทุกประเภท เช่น แป้งฝุ่นโรยตัว ลิปสติก ครีมบำรุงผิว โคโลญจ์ ฯลฯ โดยรับผลิตให้แก่เจ้าของผลิตภัณฑ์ยี่ห้อต่าง ๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ ตามสูตรและมาตรฐานของลูกค้า หรือผลิตสินค้าซึ่งบริษัทเป็นผู้วิจัยและพัฒนาขึ้น

ผู้ถือหุ้นรายย่อย 25 มิ.ย. 2563 11 มี.ค. 2562
% /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
36.68% 692 35.90% 698
การถือครองหุ้นต่างด้าว 0.57% (ณ วันที่ 18/01/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 30.00%
การถือครองหุ้น NVDR  0.12% (ณ วันที่ 18/01/2564)
5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
5 วัน -0.40 -0.29 1.34
20 วัน -3.30 -4.93 -5.08
60 วัน -2.35 12.10 -20.23
120 วัน -7.78 1.42 -16.97
YTD 4.18 4.69 -0.01
P/E (X) 11.88 19.32 30.15
P/BV (X) 1.01 3.27 1.71
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) N/A 0.41 1.18

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@25 มิ.ย. 2563) จำนวนหุ้น %
1. บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) 24,088,771 16.07
2. บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) 21,897,781 14.61
3. บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จำกัด 16,269,802 10.85
4. บริษัท วิทยาสิทธิ์ จำกัด 13,039,447 8.70
5. นาย บุญเกียรติ โชควัฒนา 10,298,408 6.87
6. นาย วีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน 7,430,144 4.96
7. นาย สำเริง มนูญผล 5,280,121 3.52
8. นาย บุณยสิทธิ์ โชควัฒนา 3,452,374 2.30
9. นาง ทิพาภรณ์ โชควัฒนา 2,725,652 1.82
10. น.ส. รติพร พูนศักดิ์อุดมสิน 1,800,000 1.20

คณะกรรมการ ตำแหน่ง
1. นาย บุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานกรรมการบริษัท
2. นาย ธีระศักดิ์ วิกิตเศรษฐ์ ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
3. นาง ทิพาภรณ์ โชควัฒนา รองประธานกรรมการบริษัท
4. นาย อัตถกร กลั่นความดี กรรมการ
5. นาง แก้วตา องค์สรณะคม กรรมการ
6. ดร. มาลิน อังสุรังษี กรรมการ
7. นาง จิตราภรณ์ วิกิตเศรษฐ์ กรรมการ
8. นาง ธีรดา อำพันวงษ์ กรรมการ
9. นาย สุเทพ ด่านศิริวิโรจน์ กรรมการ
10. พล.ร.อ. อภิชาติ เพ็งศรีทอง กรรมการอิสระ
11. นาง พิศมัย จันทรุเบกษา กรรมการอิสระ
12. นาย อมร อัศวานันท์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
13. นาง ประดิษฐา จงวัฒนา กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
14. พล.ต.อ. สมชาย ประภัสภักดี กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
15. นาย พงษ์ชัย อธิคมรัตนกุล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
ข้อมูลสถิติ YTD
18 ม.ค. 2564
2563
30 ธ.ค. 2563
2562
30 ธ.ค. 2562
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 149.93  149.93  149.93 
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 3,733.28  3,583.35  3,748.27 
ราคา (บาท/หุ้น) 24.90  23.90  25.00 
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 24.56  24.56  23.31 
P/BV (X) 1.01  0.97  1.07 
P/E (X) 11.88  11.40  12.05 
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.00  3.95  0.12 
มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 0.01  0.62  0.02 
Beta 0.24  0.25  0.37 
 
อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 4.18  -4.40  5.04 
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 4.42  4.60  5.04 
อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.52  0.52  0.61 
นโยบายเงินปันผล ร้อยละ 20-80 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะของกิจการ (ตามวิธีราคาทุน) แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจและผลการดำเนินงานของบริษัทฯเป็นหลัก (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

การจ่ายปันผล
รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
- 1.10 บาท 07 พ.ค. 2563 เงินปันผล
- 1.26 บาท 22 พ.ค. 2562 เงินปันผล
- 1.20 บาท 23 พ.ค. 2561 เงินปันผล
 
ผู้สอบบัญชี
(วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
นาง สายฝน อินทร์แก้ว/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
นาย เติมพงษ์ โอปนพันธุ์/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
นาง พูนนารถ เผ่าเจริญ/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
นางสาว สินีนารถ จิระไชยเขื่อนขันธ์/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
ข้อมูลงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2563 
(01/01/63 
-30/09/63) 
9M/2562 
(01/01/62 
-30/09/62) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
เงินสด 128.23 168.67 127.19 53.01 42.14
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 862.96 1,026.31 873.86 890.60 869.23
สินค้าคงเหลือ 794.10 842.65 764.29 698.05 684.79
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,908.39 2,156.50 1,880.99 1,780.55 1,765.44
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 1,493.20 1,601.56 1,575.30 1,570.76 1,562.86
รวมสินทรัพย์ 5,060.78 5,241.16 4,945.87 4,876.87 5,054.33
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 71.14 521.06 180.07 138.74 440.43
เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 466.43 590.52 498.54 492.49 457.51
หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 45.11 - - - -
รวมหนี้สินหมุนเวียน 610.85 1,137.82 722.21 723.92 956.47
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 400.54 286.34 298.62 268.19 273.62
รวมหนี้สิน 1,011.39 1,424.15 1,020.82 992.11 1,230.09
ทุนจดทะเบียน 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 149.93 149.93 149.93 149.93 149.93
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 724.76 724.76 724.76 724.76 724.76
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - - - - -
กำไร(ขาดทุน)สะสม 2,311.49 2,174.85 2,254.43 2,172.07 2,004.59
หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 3,682.83 3,494.17 3,590.66 3,557.24 3,519.93
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 366.56 322.84 334.39 327.52 304.31
เพิ่มเติม
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2563 
(01/01/63 
-30/09/63) 
9M/2562 
(01/01/62 
-30/09/62) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
ยอดขายสุทธิ 3,247.58 3,408.03 4,634.03 4,812.94 4,949.63
รายได้อื่น 86.49 104.87 136.52 265.90 165.50
รวมรายได้ 3,389.59 3,550.27 4,828.19 5,121.22 5,181.88
ต้นทุนขาย 2,271.05 2,512.76 3,419.63 3,612.20 3,798.72
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 818.17 847.07 1,100.09 1,023.93 1,018.90
รวมค่าใช้จ่าย 3,091.68 3,359.83 4,519.72 4,681.62 4,844.21
EBITDA 518.92 363.32 542.31 665.63 596.65
ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 221.01 172.89 233.85 226.03 258.97
กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 297.91 190.43 308.46 439.60 337.67
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 221.98 165.88 258.25 347.40 274.44
กำไรต่อหุ้น (บาท) 1.48 1.11 1.72 2.32 1.83
เพิ่มเติม
งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2563 
(01/01/63 
-30/09/63) 
9M/2562 
(01/01/62 
-30/09/62) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 342.12 63.11 375.25 487.45 466.54
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -26.79 -124.83 -135.81 12.23 48.89
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -317.94 184.40 -156.58 -488.80 -593.96
เงินสดสุทธิ -2.60 122.68 82.85 10.88 -78.54
เพิ่มเติม
ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 3.12 1.90 2.60 2.46
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 8.76 8.88 7.23 9.82
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 8.07 7.03 6.28 8.85
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.27 0.41 0.28 0.28
อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.91 0.95 0.98 1.03
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 30.07 26.27 26.21 24.95
EBIT Margin (%) 8.79 5.36 6.39 8.58
อัตรากำไรสุทธิ (%) 6.55 4.67 5.35 6.78

แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
ไม่พบข้อมูล

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -4.71 -1.58 -3.72 -2.76
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -9.62 -3.12 -5.33 -4.91
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -4.53 -2.65 -5.72 -1.17
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -7.98 -0.87 -3.46 -3.36
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 33.82 -18.02 -25.66 26.59

ปรับข้อมูลเต็มปี
วงจรเงินสด 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 4.74 4.66 5.25 5.47
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 77.07 78.36 69.49 66.73
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 3.88 4.16 4.68 5.22
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 93.99 87.70 78.04 69.87
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 6.01 5.72 6.90 7.60
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 60.70 63.78 52.89 48.00
วงจรเงินสด (วัน) 110.37 102.27 94.64 88.60


การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
ไม่พบข้อมูล

Market Alert (ล่าสุด)
ไม่พบข้อมูล
เพิ่มเติม

เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
หลักทรัพย์อื่นๆ
ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
  - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
  - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
  -
 
ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น