สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
RS บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)
บริการ/พาณิชย์
SET100 / SETWB
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 20 ก.ย. 2562  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
15.50 21.80 / 14.00 33.70 8.47 972.49 15,073.66 16,344.87 576.80 13.69
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
28 ส.ค. 2562 17:06   การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ RS
27 ส.ค. 2562 18:12   แจ้งการจดทะเบียนลดทุนชำระแล้ว
23 ส.ค. 2562 17:43   แจ้งการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ของ บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 3 (RS-W3)
22 ส.ค. 2562 06:57   SEC News :สรุปแบบ 246-2 วันที่ 21 สิงหาคม 2562
21 ส.ค. 2562 07:54   SEC News :สรุปแบบ 246-2 วันที่ 20 สิงหาคม 2562
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ อาคารเชษฐโชติศักดิ์, 419/1 ลาดพร้าว 15 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900
เบอร์โทรศัพท์ 0-2511-0555
เบอร์โทรสาร 0-2511-5324
URL http://www.rs.co.th
  รายงานประจำปี 2561
วันที่ก่อตั้งบริษัท - วันที่จดทะเบียนกับตลท. 22/05/2546
ราคา IPO (บาท) 28.00 @พาร์5.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ แอสเซท พลัส จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 5.00 : ใหม่ 1.00 @ 27/09/2549

  การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
  วันที่มีผล 29/03/2562
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม SET  / บริการ / สื่อและสิ่งพิมพ์
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน SET  / บริการ / พาณิชย์

  ลักษณะธุรกิจ
  ธุรกิจพาณิชย์หลายช่องทาง ที่มีสินค้าและช่องทางที่หลากหลาย ผสานเข้ากับสื่อของบริษัทเองที่แข็งแกร่งและครบวงจร

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 01 มี.ค. 2562 07 มี.ค. 2561
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  45.67% 6,294 41.23% 4,243
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 1.33% (ณ วันที่ 20/09/2562) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  6.88% (ณ วันที่ 20/09/2562)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -5.49 -4.33 -4.00
  20 วัน -9.36 -7.13 -9.95
  60 วัน -14.36 -11.43 -10.09
  120 วัน -13.89 -17.10 -14.34
  YTD 4.73 -4.39 0.10
  P/E (X) 33.70 30.08 18.65
  P/BV (X) 8.47 4.72 1.83
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.76 0.39 0.95

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@27 ส.ค. 2562) จำนวนหุ้น %
  1. นาย สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ 311,400,000 30.66
  2. นาย โสรัตน์ วณิชวรากิจ 98,000,000 9.65
  3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 65,442,839 6.44
  4. บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 61,544,000 6.06
  5. ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 50,331,900 4.96
  6. บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) 43,273,300 4.26
  7. นาย ชาญยุทธิ์ เหล่ารัดเดชา 22,570,000 2.22
  8. บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด 10,161,500 1.00
  9. บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 8,782,600 0.86
  10. กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้ 6,953,700 0.68

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ ประธานกรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้จัดการ
  2. นาง พรพรรณ เตชรุ่งชัยกุล กรรมการ
  3. นาย ดามพ์ นานา กรรมการ
  4. นาย ดนัยศิษฏ์ เปสลาพันธ์ กรรมการ
  5. นาย โสรัตน์ วณิชวรากิจ กรรมการ
  6. นาย องอาจ สิงห์ลำพอง กรรมการ
  7. นาย พิศิษฐ์ ดัชณาภิรมย์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  8. นาง วรรณสุดา ธนสรานาต กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  9. นาย จักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  20 ก.ย. 2562
  2561
  28 ธ.ค. 2561
  2560
  29 ธ.ค. 2560
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 972.49  1,010.15  1,010.15 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 15,073.66  14,950.21  28,031.59 
  ราคา (บาท/หุ้น) 15.50  14.80  27.75 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 1.83  1.59  1.32 
  P/BV (X) 8.47  9.32  21.09 
  P/E (X) 33.70  29.17  167.93 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 187.73  241.78  149.42 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 182.10  206.50  95.09 
  Beta 1.56  2.09  1.07 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2561  2560 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 4.73  -46.67  255.77 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 2.89  N/A  N/A 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.87  0.49  N/A 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีและสำรองตามกฎหมายแล้ว (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  - 0.20 บาท 12 ก.ย. 2562 เงินปันผล
  - 0.20 บาท 25 เม.ย. 2562 เงินปันผล
  - 0.25 บาท 04 ก.ย. 2561 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2019)
  นาง อนุทัย ภูมิสุรกุล/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  นาย กฤษณ์ ชัชวาลวงศ์/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  นางสาว สินสิริ ทังสมบัติ/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  6M/2561 
  (01/01/61 
  -30/06/61) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  เงินสด 164.79 162.38 339.64 230.82 103.76
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 561.75 578.50 462.85 622.30 647.57
  สินค้าคงเหลือ 299.32 330.64 284.79 315.64 129.68
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,037.39 1,092.78 1,186.34 1,195.87 950.12
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 364.09 360.24 331.54 402.47 473.05
  รวมสินทรัพย์ 3,215.05 4,077.34 4,073.33 4,209.13 4,139.29
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 70.00 120.00 240.00 213.00 706.00
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 580.44 812.35 310.77 815.42 589.12
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 297.17 99.67 95.14 228.55 389.74
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,015.65 1,113.51 1,145.94 1,338.42 1,768.77
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 419.32 1,287.74 1,255.05 1,468.65 1,311.00
  รวมหนี้สิน 1,434.96 2,401.25 2,400.99 2,807.07 3,079.76
  ทุนจดทะเบียน 1,205.27 1,203.27 1,203.27 1,203.27 -
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 1,015.77 1,010.15 1,010.15 1,010.15 1,009.94
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 322.68 258.26 258.26 258.24 255.82
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - - - - -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 905.88 867.78 868.09 593.76 248.83
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย 465.27 465.27 465.27 465.27 465.27
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1,779.05 1,670.91 1,671.22 1,396.87 1,049.32
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 1.04 5.17 1.12 5.18 10.20
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  6M/2561 
  (01/01/61 
  -30/06/61) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  ยอดขายสุทธิ 1,829.20 1,923.76 3,826.68 3,501.68 3,124.92
  รายได้อื่น 6.37 101.55 128.36 86.45 123.59
  รวมรายได้ 1,835.57 2,025.31 3,955.05 3,588.13 3,248.51
  ต้นทุนขาย 1,006.18 1,141.78 2,205.28 2,143.47 2,331.00
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 549.88 505.62 1,054.39 932.12 958.70
  รวมค่าใช้จ่าย 1,558.16 1,647.53 3,262.84 3,077.44 3,291.61
  EBITDA 576.80 666.56 1,283.67 1,068.86 425.39
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 299.39 288.78 591.46 558.17 468.50
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 277.42 377.78 692.21 510.69 -43.10
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 205.32 274.02 516.04 332.86 -102.15
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.21 0.28 0.53 0.34 -0.10
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  6M/2561 
  (01/01/61 
  -30/06/61) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 453.15 576.14 1,160.97 1,039.23 -177.88
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -276.73 -296.14 -518.38 -367.87 -597.47
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -351.27 -348.45 -533.78 -544.30 122.00
  เงินสดสุทธิ -174.85 -68.45 108.82 127.06 -653.35
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2562  6M/2561  2561  2560 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.02 0.98 1.04 0.89
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 25.93 36.03 33.64 27.21
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 16.23 17.12 16.72 12.23
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.81 1.44 1.44 2.01
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 1.03 0.94 0.96 0.86
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 44.99 40.65 42.37 38.79
  EBIT Margin (%) 15.11 18.65 17.50 14.23
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 11.19 13.53 13.05 9.28

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2562  6M/2561  2561  2560 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -4.92 19.52 9.28 12.06
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -11.88 8.50 2.88 -8.05
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -9.37 20.63 10.23 10.45
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -5.42 9.40 6.02 -6.51
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ -25.07 176.64 55.03 N/A

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 6M/2562  6M/2561  2561  2560 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 6.55 6.48 7.05 5.52
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 55.76 56.33 51.75 66.18
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 6.57 8.70 7.35 9.63
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 55.55 41.97 49.69 37.92
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 2.97 4.40 3.92 3.05
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 122.81 82.98 93.20 119.59
  วงจรเงินสด (วัน) -11.51 15.31 8.24 -15.49


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ RS-W3

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น