สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
RS บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)
บริการ/พาณิชย์
SET100 / SETWB
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 16 เม.ย. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
26.00 30.00 / 9.20 47.12 12.44 972.50 25,284.92 27,599.37 1,235.77 22.33
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
08 เม.ย. 2564 07:00   SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 07 เมษายน 2564
19 มี.ค. 2564 20:31   การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 บนเว็บไซต์ของบริษัท และมาตรการเพื่อความปลอดภัยสำหรับการประชุมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
25 ก.พ. 2564 17:03   การงดจ่ายเงินปันผล กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 การลดทุน การเพิ่มทุน การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 4 ("RS-W4") (แก้ไข)
24 ก.พ. 2564 22:02   มติที่ประชุมคณะกรรมการ เรื่องการงดจ่ายเงินปันผล กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 การลดทุน การเพิ่มทุน การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 4 ("RS-W4")
24 ก.พ. 2564 22:00   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 27 อาคารอาร์เอสกรุ๊ป ทาวเวอร์ เอ ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กทม. 10900
เบอร์โทรศัพท์ 0-2037-8888
เบอร์โทรสาร -
URL http://www.rs.co.th
  รายงานประจำปี 2563
วันที่ก่อตั้งบริษัท - วันที่จดทะเบียนกับตลท. 22/05/2546
ราคา IPO (บาท) 28.00 @พาร์5.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ แอสเซท พลัส จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 5.00 : ใหม่ 1.00 @ 27/09/2549

  การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
  วันที่มีผล 29/03/2562
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม SET  / บริการ / สื่อและสิ่งพิมพ์
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน SET  / บริการ / พาณิชย์

  ลักษณะธุรกิจ
  บริษัทประกอบธุรกิจพาณิชย์ ที่มีคอนเทนต์ และความบันเทิงที่ทรงพลัง จำหน่ายสินค้า รวมถึงมีระบบวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า และระบบเทเลมาร์เก็ตติ้ง

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 01 ก.ค. 2563 01 มี.ค. 2562
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  60.60% 6,049 45.67% 6,294
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 7.59% (ณ วันที่ 16/04/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  8.13% (ณ วันที่ 16/04/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -0.95 1.04 1.01
  20 วัน 2.97 4.75 3.97
  60 วัน 26.83 17.19 24.39
  120 วัน 37.57 21.74 9.57
  YTD 50.29 35.67 40.62
  P/E (X) 47.12 39.06 40.48
  P/BV (X) 12.44 3.86 1.76
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 1.27 0.41 1.40

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@10 มี.ค. 2564) จำนวนหุ้น %
  1. นาย สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ 220,200,000 22.64
  2. นาย โสรัตน์ วณิชวรากิจ 98,000,000 10.08
  3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 84,570,105 8.70
  4. ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 50,331,900 5.18
  5. นาย พงศา ไพรัชเวทย์ โดย บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน) 47,974,900 4.93
  6. นาย อภิเชษฐ์ ศรีวัฒนประภา 47,500,000 4.88
  7. น.ส. อรุณรุ่ง ศรีวัฒนประภา 47,500,000 4.88
  8. THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED 35,950,000 3.70
  9. น.ส. พัทธ์ธีรา ไพรัชเวทย์ โดย บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน) 27,346,700 2.81
  10. STATE STREET EUROPE LIMITED 17,346,715 1.78

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ ประธานกรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้จัดการ
  2. นาง พรพรรณ เตชรุ่งชัยกุล กรรมการ
  3. นาย ดนัยศิษฏ์ เปสลาพันธ์ กรรมการ
  4. นาย โสรัตน์ วณิชวรากิจ กรรมการ
  5. นาย วิทวัส เวชชบุษกร กรรมการ
  6. นาย พิศิษฐ์ ดัชณาภิรมย์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  7. นาง วรรณสุดา ธนสรานาต กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  8. นาย จักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  16 เม.ย. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 972.50  972.50  972.50 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 25,284.92  16,824.20  11,961.69 
  ราคา (บาท/หุ้น) 26.00  17.30  12.30 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 2.09  1.98  1.71 
  P/BV (X) 12.44  8.72  7.21 
  P/E (X) 47.12  33.71  27.62 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 111.52  208.94  242.26 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 381.90  123.44  162.54 
  Beta 0.76  0.71  1.36 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 50.29  40.65  -16.89 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  1.75  3.64 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.20  0.90 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีและสำรองตามกฎหมายแล้ว (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  - 0.10 บาท 24 เม.ย. 2563 เงินปันผล
  - 0.20 บาท 12 ก.ย. 2562 เงินปันผล
  - 0.20 บาท 25 เม.ย. 2562 เงินปันผล
  - 0.25 บาท 04 ก.ย. 2561 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2021)
  นาง อนุทัย ภูมิสุรกุล/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  นาย กฤษณ์ ชัชวาลวงศ์/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  นาย สง่า โชคนิติสวัสดิ์/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 2020 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2019 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2018 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2017 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 200.10 328.41 339.64 230.82
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 402.58 - 506.70 -
  สินค้าคงเหลือ 228.73 258.80 284.79 315.64
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,173.53 1,145.24 1,186.34 1,195.87
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 1,113.37 503.78 331.54 402.47
  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 3,342.96 2,261.52 2,886.98 3,013.26
  รวมสินทรัพย์ 4,516.49 3,406.76 4,073.33 4,209.13
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 540.00 450.00 240.00 213.00
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 1,016.09 651.17 310.77 -
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 80.00 80.00 84.07 216.86
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,813.80 1,265.65 1,145.94 1,338.42
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 698.63 414.09 1,255.05 1,468.65
  รวมหนี้สิน 2,512.42 1,679.74 2,400.99 2,807.07
  ทุนจดทะเบียน 1,162.00 1,162.00 1,203.27 1,203.27
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 972.50 972.50 1,010.15 1,010.15
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 322.11 322.09 258.26 258.24
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 867.49 430.31 868.09 593.76
  หุ้นทุนรับซื้อคืน 160.16 - 465.27 465.27
  หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - -
  องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น - - - -
   - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน - - - -
  รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 2,001.94 1,724.89 1,671.22 1,396.87
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 2.13 2.13 1.12 5.18
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 2020 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2019 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2018 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2017 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 3,774.16 3,611.14 3,826.68 3,501.68
  รายได้อื่น 15.57 10.72 128.32 86.45
  รวมรายได้ 3,790.22 3,621.86 3,956.08 3,588.13
  ต้นทุน 1,768.66 2,019.96 2,205.28 2,143.47
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 1,316.62 1,099.76 1,054.39 932.12
  รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 3,089.41 3,125.38 3,262.84 3,077.44
  EBITDA 1,235.77 1,073.40 1,283.67 1,068.86
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 534.11 576.92 591.46 558.17
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ 701.66 496.48 692.21 510.69
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 528.28 363.34 516.04 332.86
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.55 0.37 0.53 0.34
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 2020 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2019 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2018 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2017 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 1,050.13 1,033.08 1,160.97 1,039.23
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -797.00 -615.23 -518.38 -367.87
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -381.43 -429.08 -533.78 -544.30
  เงินสดสุทธิ -128.31 -11.23 108.82 127.06
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 2563  2562  2561 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.65 0.90 1.04
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 28.35 21.40 33.64
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 17.71 13.27 16.72
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.25 0.97 1.44
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.96 0.97 0.96
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 53.14 44.06 42.37
  EBIT Margin (%) 18.51 13.71 17.50
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 13.94 10.06 13.04

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 2563  2562  2561 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 4.51 -5.63 9.28
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -12.44 -8.40 2.88
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 4.65 -8.45 10.25
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -1.15 -4.21 6.02
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 45.39 -29.59 55.03

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 2563  2562  2561 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 8.02 7.17 7.05
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 45.53 50.93 51.75
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 7.26 7.43 7.35
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 50.31 49.11 49.69
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 2.12 4.20 3.92
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 172.04 86.91 93.20
  วงจรเงินสด (วัน) -76.20 13.13 8.24


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น