สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
RPC บริษัท อาร์พีซีจี จำกัด (มหาชน)
ทรัพยากร/พลังงานและสาธารณูปโภค
SET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 27 พ.ย. 2563  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
0.50 0.73 / 0.32 1.93 0.39 1,304.66 652.33 3,322.70 112.24 7.29
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
12 พ.ย. 2563 18:14   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
12 พ.ย. 2563 18:14   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563
12 พ.ย. 2563 18:13   แจ้งการจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่
12 พ.ย. 2563 18:13   งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)
12 ต.ค. 2563 17:19   แจ้งวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2564
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 86/2 อาคารสัมมากรเพลส ถนนรามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กทม. 10240
เบอร์โทรศัพท์ 0-2372-3600
เบอร์โทรสาร 0-2372-3327
URL www.rpcthai.com
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 1995 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 24/11/2546
ราคา IPO (บาท) 27.00 @พาร์5.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 5.00 : ใหม่ 1.00 @ 01/12/2547

  ลักษณะธุรกิจ
  ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยมีธุรกิจพลังงานเป็นธุรกิจหลัก (เดิม) ประกอบธุรกิจโรงกลั่นน้ำมันขนาด 17,000 บาร์เรลต่อวัน บริหารคลังน้ำมัน 1 แห่ง เพื่อจัดจำหน่ายน้ำมันดีเซล เบนซิน 91 แก๊สโซฮอลล์ 91 แก๊สโซฮอลล์ 95 แก๊สโซฮอลล์ E85 เคมีภัณฑ์ และน้ำมันเตา รวมถึงค้าปลีกน้ำมันสำเร็จรูป

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 29 พ.ค. 2563 06 มี.ค. 2562
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  72.22% 4,424 73.06% 5,260
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 0.10% (ณ วันที่ 27/11/2563) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  0.94% (ณ วันที่ 27/11/2563)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -1.96 -7.49 -5.26
  20 วัน 4.17 -17.57 -12.41
  60 วัน 4.17 -4.38 -3.87
  120 วัน -7.41 -12.35 -13.38
  YTD -24.24 -16.61 -16.76
  P/E (X) 1.93 37.96 28.40
  P/BV (X) 0.39 1.55 1.61
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.01 0.62 1.12

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@29 พ.ค. 2563) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท เพทโทร-อินสตรูเมนท์ จำกัด 257,227,140 19.72
  2. นาย พัฒนา สุคนธรักษ์ 42,087,000 3.23
  3. น.ส. มณฑนา เจนธรรมนุกูล 34,481,978 2.64
  4. น.ส. พิมอุมา เจนธรรมนุกูล 33,434,350 2.56
  5. นาย ธวัช อึ้งสุประเสริฐ 33,057,578 2.53
  6. น.ส. ปริญณี เจนธรรมนุกูล 29,601,578 2.27
  7. น.ส. เมทนี สุคนธรักษ์ 27,300,000 2.09
  8. นาย ณพน เจนธรรมนุกูล 21,311,400 1.63
  9. นาง อำไพ หาญไกรวิไลย์ 17,000,000 1.30
  10. พล.ต.ต. อุทิศ พงษ์พานิช 15,541,725 1.19

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย สัจจา เจนธรรมนุกูล ประธานกรรมการ / กรรมการผู้จัดการ (รักษาการ)
  2. นาย ศุภพงศ์ กฤษณกาญจน์ กรรมการ
  3. นาย สุทัศน์ ขันเจริญสุข กรรมการ
  4. นาย ธวัช อึ้งสุประเสริฐ กรรมการ
  5. นาย ประสิทธิ์ ธีรรัตน์บงกช กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  6. นาย ชำนิ จันทร์ฉาย กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  7. น.ส. ปณิชา พงษ์ศิวาภัย กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  27 พ.ย. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  2561
  28 ธ.ค. 2561
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 1,304.66  1,304.66  1,304.66 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 652.33  861.08  508.82 
  ราคา (บาท/หุ้น) 0.50  0.66  0.39 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 1.29  1.04  0.98 
  P/BV (X) 0.39  0.63  0.40 
  P/E (X) 1.93  25.41  N/A 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 16.50  81.67  19.33 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 0.50  2.70  0.63 
  Beta 0.65  0.95  0.43 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2562  2561 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -24.24  69.23  -45.07 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  N/A  N/A 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  ไม่พบข้อมูล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
  นางสาว วิสสุตา จริยธนากร/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นาย เติมพงษ์ โอปนพันธุ์/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นาง พูนนารถ เผ่าเจริญ/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสด 128.03 60.74 104.25 47.17 29.21
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 20.96 33.44 634.90 38.87 58.54
  สินค้าคงเหลือ 49.97 61.24 68.57 61.87 48.91
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,465.17 1,304.95 1,492.61 474.55 486.58
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 1,068.31 947.17 1,004.07 885.86 604.91
  รวมสินทรัพย์ 4,482.34 3,833.57 4,063.20 3,535.13 3,129.12
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม - - - 17.94 -
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 1,778.93 1,800.27 1,846.82 1,807.17 1,675.64
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 2.49 - - 0.11 0.32
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,839.78 2,048.64 1,898.60 1,866.11 1,769.50
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 951.72 413.62 432.33 322.00 49.01
  รวมหนี้สิน 2,791.51 2,462.26 2,330.92 2,188.11 1,818.50
  ทุนจดทะเบียน 1,304.66 1,304.66 1,304.66 1,304.66 1,304.66
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 1,304.66 1,304.66 1,304.66 1,304.66 1,304.66
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น - 335.97 335.97 335.97 335.97
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น 191.88 202.82 - 202.82 157.19
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 187.40 -485.37 -130.62 -510.05 -500.95
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1,683.94 1,358.07 1,719.17 1,333.40 1,296.87
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 6.89 13.24 13.11 13.63 13.75
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  ยอดขายสุทธิ 2,992.88 3,175.07 4,281.48 3,263.87 2,438.09
  รายได้อื่น 23.77 26.72 406.82 29.52 19.57
  รวมรายได้ 3,016.65 3,232.03 4,712.09 3,331.26 2,501.47
  ต้นทุนขาย 2,740.83 2,975.79 4,013.76 3,059.74 2,253.38
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 261.37 226.94 307.63 284.06 266.03
  รวมค่าใช้จ่าย 3,011.73 3,202.73 4,321.39 3,343.80 2,523.31
  EBITDA 112.24 70.52 414.17 30.53 26.57
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 107.32 41.22 23.47 43.07 48.41
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 4.92 29.29 390.70 -12.54 -21.84
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ -17.94 24.68 380.83 -8.92 -36.67
  กำไรต่อหุ้น (บาท) -0.01 0.02 0.29 -0.01 -0.03
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 53.04 -4.80 22.10 217.30 -4.28
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 6.14 36.53 53.54 -216.87 151.23
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -35.39 -18.15 -18.55 17.52 -148.47
  เงินสดสุทธิ 23.78 13.57 57.08 17.96 -1.52
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.80 0.64 0.79 0.25
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 22.24 2.57 24.95 -0.68
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 8.81 0.87 10.28 -0.38
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.66 1.81 1.36 1.64
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 1.08 1.19 1.24 1.00
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 8.42 6.28 6.25 6.25
  EBIT Margin (%) 0.16 0.91 8.29 -0.38
  อัตรากำไรสุทธิ (%) -0.59 0.76 8.08 -0.27

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -5.74 41.94 31.18 33.87
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -7.90 41.61 31.18 35.78
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -6.66 41.80 41.45 33.17
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -5.96 39.62 29.24 32.52
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A N/A N/A N/A

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 150.73 111.98 12.71 67.02
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 2.42 3.26 28.72 5.45
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 67.96 63.84 61.54 55.24
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 5.37 5.72 5.93 6.61
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 2.11 2.22 2.20 1.76
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 172.86 164.55 166.14 207.73
  วงจรเงินสด (วัน) -165.07 -155.57 -131.49 -195.68


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น