สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
ROH บริษัท โรงแรมรอยัล ออคิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริการ/การท่องเที่ยวและสันทนาการ
SET
CG Report:   -
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิ.ย. 2562  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
49.00 61.00 / 34.00 32.45 4.66 937.50 4,593.75 4,614.76 83.78 17.80
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
07 มิ.ย. 2562 14:21   ขอชี้แจงข้อสอบถามของตลาดหลักทรัพย์ฯ
13 พ.ค. 2562 17:49   แนวทางดำเนินการกรณีการกระจายรายย่อยไม่ครบถ้วน
08 พ.ค. 2562 08:00   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562
08 พ.ค. 2562 07:59   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
08 พ.ค. 2562 07:43   งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 2 ตรอกกัปตันบุช ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กทม. 10500
เบอร์โทรศัพท์ 0-2266-0123
เบอร์โทรสาร 0-2236-6646
URL www.royalorchidsheraton.com
  รายงานประจำปี 2561
วันที่ก่อตั้งบริษัท 26/6/1978 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 21/07/2532
ราคา IPO (บาท) 15.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO N/A
พาร์ 10.00 บาท
การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

ลักษณะธุรกิจ
ธุรกิจบริหารกิจการโรงแรม จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม พร้อมทั้งให้บริการอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มาใช้บริการ ภายใต้การบริหารงานของกลุ่ม Marriott International, Inc. ประเทศสหรัฐอเมริกา

ผู้ถือหุ้นรายย่อย 04 มี.ค. 2562 12 มี.ค. 2561
% /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
1.52% 521 2.13% 601
การถือครองหุ้นต่างด้าว 0.04% (ณ วันที่ 26/06/2562) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
การถือครองหุ้น NVDR  0.01% (ณ วันที่ 26/06/2562)
5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
5 วัน 4.26 6.19 3.27
20 วัน 4.26 2.83 -2.29
60 วัน 2.08 17.77 -3.24
120 วัน 35.17 40.04 22.20
YTD - 5.40 -9.19
P/E (X) 32.45 27.82 18.56
P/BV (X) 4.66 1.90 1.88
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) N/A 0.15 0.85

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@30 เม.ย. 2562) จำนวนหุ้น %
1. บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) 92,321,038 98.48

คณะกรรมการ ตำแหน่ง
1. นาย วิชัย ทองแตง ประธานกรรมการ
2. นาย ชายนิด อรรถญาณสกุล ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ
3. นาย พิจิตต รัตตกุล รองประธานกรรมการ
4. นาย วิทวัส วิภากุล กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
5. นาย ปราโมทย์ เริ่มยินดี กรรมการ
6. น.ส. วิลาวัณย์ เหลืองนาคทองดี กรรมการ
7. นาย อมรินทร์ นฤหล้า กรรมการ
8. น.ส. มนชนก อรรถญาณสกุล กรรมการ
9. นาย ธวัชชัย หนุนภักดี กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
10. นาย เสรี วงษ์มณฑา กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
11. พล.ต.อ. เอก อังสนานนท์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
ข้อมูลสถิติ YTD
26 มิ.ย. 2562
2561
28 ธ.ค. 2561
2560
29 ธ.ค. 2560
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 93.75  93.75  93.75 
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 4,593.75  4,593.75  3,492.19 
ราคา (บาท/หุ้น) 49.00  49.00  37.25 
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 10.52  9.45  9.14 
P/BV (X) 4.66  5.19  4.07 
P/E (X) 32.45  32.84  29.76 
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.05  44.48  0.23 
มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 0.02  5.97  0.03 
Beta 0.17  0.10  -0.20 
 
อัตราผลตอบแทน YTD  2561  2560 
การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 0.00  31.54  19.20 
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 2.81  2.40  2.42 
อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.91  0.79  0.72 
นโยบายเงินปันผล ประมาณร้อยละ 70 ของกำไรสุทธิของบริษัทฯ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

การจ่ายปันผล
รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
01 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 1.3769 บาท 10 พ.ค. 2562 เงินปันผล
- 1.175 บาท - เงินปันผล
- 0.90 บาท - เงินปันผล
 
ผู้สอบบัญชี
(วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2019)
นางสาว กมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
นาย วิชาติ โลเกศกระวี/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
นาง สรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
ข้อมูลงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 3M/2562 
(01/01/62 
-31/03/62) 
3M/2561 
(01/01/61 
-31/03/61) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
2559 
(01/01/59 
-31/12/59) 
เงินสด 255.52 114.87 134.00 35.08 19.39
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 56.26 43.24 57.15 51.56 42.00
สินค้าคงเหลือ 2.76 3.23 3.54 3.97 4.34
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 781.88 633.18 667.55 565.54 426.26
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 461.45 531.29 479.32 539.65 593.89
รวมสินทรัพย์ 1,262.40 1,190.38 1,166.26 1,142.87 1,084.09
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม - - - - -
เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 180.97 154.49 144.73 159.95 127.56
หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - - - - 0.87
รวมหนี้สินหมุนเวียน 217.58 280.26 167.65 176.40 166.58
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 58.91 60.23 58.92 58.38 50.82
รวมหนี้สิน 276.49 340.49 226.57 234.78 217.40
ทุนจดทะเบียน - 937.50 - - -
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 937.50 937.50 937.50 937.50 937.50
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น - - - - -
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - - - - -
กำไร(ขาดทุน)สะสม 48.37 -93.21 -3.30 -35.02 -76.40
หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 985.87 844.29 934.20 902.48 861.10
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 0.05 5.59 5.49 5.61 5.59
เพิ่มเติม
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 3M/2562 
(01/01/62 
-31/03/62) 
3M/2561 
(01/01/61 
-31/03/61) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
2559 
(01/01/59 
-31/12/59) 
ยอดขายสุทธิ 265.66 267.27 936.70 893.75 863.66
รายได้อื่น 1.82 2.20 6.82 5.31 3.63
รวมรายได้ 267.48 269.47 943.52 899.05 867.30
ต้นทุนขาย 87.23 90.16 336.23 318.08 307.36
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 96.47 93.42 345.87 333.62 335.44
รวมค่าใช้จ่าย 203.34 205.41 769.50 742.78 735.46
EBITDA 83.78 85.90 261.41 247.34 224.49
ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 19.65 21.83 87.40 91.07 92.65
กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 64.13 64.06 174.02 156.27 131.84
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 51.67 51.96 141.87 127.33 106.30
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.55 0.55 1.51 1.36 1.13
เพิ่มเติม
งบกระแสเงินสด (ลบ.) 3M/2562 
(01/01/62 
-31/03/62) 
3M/2561 
(01/01/61 
-31/03/61) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
2559 
(01/01/59 
-31/12/59) 
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 119.32 90.11 236.94 242.06 213.33
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 7.58 -10.31 -27.87 -141.09 -227.41
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -5.38 - -110.14 -85.28 -5.39
เงินสดสุทธิ 121.52 79.79 98.93 15.69 -19.46
เพิ่มเติม
ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราส่วนทางการเงิน 3M/2562  3M/2561  2561  2560 
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 3.59 2.26 3.98 3.21
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 15.47 14.51 15.45 14.44
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 14.20 13.48 15.07 14.03
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.28 0.40 0.24 0.26
อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.77 0.79 0.82 0.81
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 67.17 66.27 64.10 64.41
EBIT Margin (%) 23.98 23.77 18.44 17.38
อัตรากำไรสุทธิ (%) 19.32 19.28 15.04 14.16

แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
ไม่พบข้อมูล

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 3M/2562  3M/2561  2561  2560 
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -0.60 5.87 4.81 3.48
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -3.25 13.45 5.71 3.49
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -0.74 6.11 4.95 3.66
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -1.01 8.23 3.60 1.00
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ -0.56 0.25 11.42 19.78

ปรับข้อมูลเต็มปี
วงจรเงินสด 3M/2562  3M/2561  2561  2560 
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 18.80 22.12 17.23 19.11
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 19.42 16.50 21.18 19.10
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 111.23 84.84 89.51 76.57
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 3.28 4.30 4.08 4.77
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 1.99 2.46 2.21 2.21
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 183.68 148.65 165.37 164.96
วงจรเงินสด (วัน) -160.98 -127.85 -140.11 -141.09


การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
ไม่พบข้อมูล

Market Alert (ล่าสุด)
ไม่พบข้อมูล
เพิ่มเติม

เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
หลักทรัพย์อื่นๆ
ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
  - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
  - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
  -
 
ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น