สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
ROH บริษัท โรงแรมรอยัล ออคิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริการ/การท่องเที่ยวและสันทนาการ
SET
CG Report:   -
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 17 ก.ย. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
31.00 39.25 / 28.25 N/A 5.27 937.50 2,906.25 3,035.37 -98.05 -17.45
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
06 ส.ค. 2564 20:56   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว) (แก้ไข)
06 ส.ค. 2564 18:35   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564
06 ส.ค. 2564 18:34   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
06 ส.ค. 2564 18:32   งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว)
01 ก.ค. 2564 08:38   รายชื่อบริษัทจดทะเบียนที่มีการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่ครบถ้วนตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 2 ตรอกกัปตันบุช ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กทม. 10500
เบอร์โทรศัพท์ 0-2266-0123
เบอร์โทรสาร 0-2236-6646
URL www.royalorchidsheraton.com
  รายงานประจำปี 2563
วันที่ก่อตั้งบริษัท 26/6/1978 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 21/07/2532
ราคา IPO (บาท) 15.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO N/A
พาร์ 10.00 บาท
การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

ลักษณะธุรกิจ
ธุรกิจบริหารกิจการโรงแรม จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม พร้อมทั้งให้บริการอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มาใช้บริการ ภายใต้การบริหารงานของกลุ่ม Marriott International, Inc. ประเทศสหรัฐอเมริกา

ผู้ถือหุ้นรายย่อย 12 มี.ค. 2564 23 มี.ค. 2563
% /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
1.52% 538 1.52% 543
การถือครองหุ้นต่างด้าว 0.04% (ณ วันที่ 17/09/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
การถือครองหุ้น NVDR  0.02% (ณ วันที่ 17/09/2564)
5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
5 วัน 3.33 -1.00 3.95
20 วัน 5.08 -2.61 -0.18
60 วัน -1.59 1.67 -2.07
120 วัน -5.34 -9.40 -8.77
YTD -18.95 -36.85 -27.74
P/E (X) N/A N/A 20.77
P/BV (X) 5.27 1.45 1.75
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) N/A 0.12 1.76

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@01 เม.ย. 2564) จำนวนหุ้น %
1. บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) 91,071,038 97.14
2. นาย วุฒิชัย สิริพลังคานนท์ 400,000 0.43
3. น.ส. ไอรีณ คล้ายอมร 376,000 0.40
4. นาย บรรเจิด เลิศเกียรติดำรงค์ 164,000 0.17
5. นาย นนธ์ทะวัฒน วรยศศรี 156,000 0.17
6. นาย วีระชัย บริราชเดชากุล 156,000 0.17
7. นาง ภาวนา อัจฉราวรรณ 118,300 0.13
8. นาย พิสิฐ พฤกษ์ไพบูลย์ 109,900 0.12
9. นาย วีระศักดิ์ ศรีสีคิ้ว 35,000 0.04
10. นาง สุมาลี บุญพจนสุนทร 35,000 0.04

คณะกรรมการ ตำแหน่ง
1. นาย วิชัย ทองแตง ประธานกรรมการ
2. นาย ศานิต อรรถญาณสกุล ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ
3. นาย พิจิตต รัตตกุล รองประธานกรรมการ
4. นาย วิทวัส วิภากุล กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
5. นาย ปราโมทย์ เริ่มยินดี กรรมการ
6. น.ส. วิลาวัณย์ เหลืองนาคทองดี กรรมการ
7. นาย อมรินทร์ นฤหล้า กรรมการ
8. น.ส. มนชนก อรรถญาณสกุล กรรมการ
9. นาย ธวัชชัย หนุนภักดี กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
10. นาย เสรี วงษ์มณฑา กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
11. พล.ต.อ. เอก อังสนานนท์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
12. นาย อำนวย ปรีมนวงศ์ กรรมการอิสระ
สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
ข้อมูลสถิติ YTD
17 ก.ย. 2564
2563
30 ธ.ค. 2563
2562
30 ธ.ค. 2562
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 93.75  93.75  93.75 
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 2,906.25  3,585.94  3,328.12 
ราคา (บาท/หุ้น) 31.00  38.25  35.50 
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 5.88  7.55  9.58 
P/BV (X) 5.27  5.07  3.71 
P/E (X) N/A  N/A  23.50 
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 1.66  0.23  0.11 
มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 0.34  0.03  0.02 
Beta 0.12  0.24  0.10 
 
อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -18.95  7.75  -27.55 
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  3.75  3.88 
อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A  0.91 
นโยบายเงินปันผล ประมาณร้อยละ 70 ของกำไรสุทธิของบริษัทฯ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

การจ่ายปันผล
รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
- 1.4346 บาท 30 เม.ย. 2563 เงินปันผล
01 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 1.3769 บาท 10 พ.ค. 2562 เงินปันผล
 
ผู้สอบบัญชี
(วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2021)
นางสาว กมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
นาย วิชาติ โลเกศกระวี/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
นาย สำราญ แตงฉ่ำ/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
ข้อมูลงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2564 
(01/01/64 
-30/06/64) 
6M/2563 
(01/01/63 
-30/06/63) 
2563 
(01/01/63 
-31/12/63) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 112.62 176.54 274.35 170.67 134.00
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 3.06 6.43 8.43 50.56 57.15
สินค้าคงเหลือ 2.05 2.52 2.53 3.85 3.54
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 173.26 457.44 341.35 767.11 667.55
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 413.08 433.57 389.86 433.56 479.32
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 619.60 595.00 574.19 455.65 498.70
รวมสินทรัพย์ 792.86 1,052.43 915.54 1,222.76 1,166.26
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม - - - - -
เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 65.55 92.22 71.26 154.66 144.73
หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - - - - -
รวมหนี้สินหมุนเวียน 88.02 113.24 98.93 188.15 167.65
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 153.66 177.58 153.35 80.04 58.92
รวมหนี้สิน 241.69 290.81 252.29 268.19 226.57
ทุนจดทะเบียน 937.50 - - - -
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 937.50 937.50 937.50 937.50 937.50
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น - - - - -
กำไร(ขาดทุน)สะสม -386.38 -175.93 -274.30 17.02 -3.30
หุ้นทุนรับซื้อคืน - - - - -
หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น - - - - -
 - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน - - - - -
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 551.12 761.57 663.20 954.52 934.20
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 0.05 0.05 0.05 0.05 5.49
เพิ่มเติม
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2564 
(01/01/64 
-30/06/64) 
6M/2563 
(01/01/63 
-30/06/63) 
2563 
(01/01/63 
-31/12/63) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 30.11 182.50 240.85 977.95 936.70
รายได้อื่น - 0.53 0.53 0.74 0.48
รวมรายได้ 30.46 186.38 245.52 986.52 943.52
ต้นทุน 44.29 90.70 153.53 342.25 336.23
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 84.22 124.08 196.32 383.81 345.87
รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 167.63 256.83 433.57 804.58 769.50
EBITDA -98.05 -28.39 -104.33 260.45 261.41
ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 39.12 42.06 83.73 78.52 87.40
กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ -137.17 -70.45 -188.05 181.94 174.02
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ -112.08 -58.47 -154.65 147.42 141.87
กำไรต่อหุ้น (บาท) -1.20 -0.62 -1.65 1.57 1.51
เพิ่มเติม
งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2564 
(01/01/64 
-30/06/64) 
6M/2563 
(01/01/63 
-30/06/63) 
2563 
(01/01/63 
-31/12/63) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน -100.96 -124.02 -242.74 246.82 236.94
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -54.70 264.53 488.61 -75.55 -27.87
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -6.07 -134.64 -142.19 -134.60 -110.14
เงินสดสุทธิ -161.73 5.87 103.68 36.66 98.93
เพิ่มเติม
ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2564  6M/2563  2563  2562 
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.97 4.04 3.45 4.08
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) -31.73 3.62 -19.12 15.61
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) -27.61 3.51 -17.59 15.23
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.44 0.38 0.38 0.28
อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.10 0.65 0.23 0.83
อัตรากำไรขั้นต้น (%) -47.08 50.30 36.26 65.00
EBIT Margin (%) -450.29 -37.80 -76.60 18.44
อัตรากำไรสุทธิ (%) -367.94 -31.37 -62.99 14.94

แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
ไม่พบข้อมูล

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2564  6M/2563  2563  2562 
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -83.50 -61.02 -75.37 4.40
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -51.17 -47.39 -55.14 1.79
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -83.66 -60.50 -75.11 4.56
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -34.73 -35.51 -46.11 4.56
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A N/A N/A 3.92

ปรับข้อมูลเต็มปี
วงจรเงินสด 6M/2564  6M/2563  2563  2562 
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 18.64 33.71 8.16 18.16
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 19.58 10.83 44.70 20.10
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 46.90 102.39 48.12 92.56
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 7.78 3.56 7.59 3.94
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 1.36 2.25 1.36 2.29
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 268.80 162.32 268.56 159.64
วงจรเงินสด (วัน) -241.44 -147.93 -216.27 -135.60


การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
ไม่พบข้อมูล

Market Alert (ล่าสุด)
ไม่พบข้อมูล
เพิ่มเติม

เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
หลักทรัพย์อื่นๆ
ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
  - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
  - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
  -
 
ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้