สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
ROCK บริษัท ร้อกเวิธ จำกัด (มหาชน)
สินค้าอุปโภคบริโภค/ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
SET
CG Report:   -
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 25 ม.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
10.30 15.00 / 8.65 N/A 0.48 200.00 206.00 520.87 11.87 11.53
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
06 ม.ค. 2564 17:25   รายงานผลการใช้เงินที่ได้จากการเพิ่มทุน
16 ธ.ค. 2563 12:30   แจ้งวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2564 ของบริษัท
14 ธ.ค. 2563 12:31   แจ้งการขายหุ้นสามัญบริษัท นอร์มมี ไอดีเอ็ม จำกัด
04 พ.ย. 2563 17:08   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563
04 พ.ย. 2563 17:07   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 294-300 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงบางกะปิ, เขตห้วยขวาง กทม. 10320
เบอร์โทรศัพท์ 0-2246-8888
เบอร์โทรสาร 0-2248-4705
URL www.rockworth.com
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 12/12/1988 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 26/07/2537
ราคา IPO (บาท) 85.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทเงินทุน ธนสยาม จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 10.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  ผลิตและจัดจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 26 มี.ค. 2563 28 มี.ค. 2562
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  28.06% 335 40.21% 356
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 1.49% (ณ วันที่ 25/01/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 30.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  0.06% (ณ วันที่ 25/01/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 3.00 2.04 3.58
  20 วัน 3.00 -0.33 1.95
  60 วัน 3.00 -10.76 -16.76
  120 วัน -6.36 -13.91 -16.38
  YTD 3.00 -0.77 -0.59
  P/E (X) N/A 16.91 29.96
  P/BV (X) 0.48 0.89 1.70
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) N/A 0.23 1.43

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@26 มี.ค. 2563) จำนวนหุ้น %
  1. นาย ชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส 4,300,000 21.50
  2. นาย ดุษฎี พงษ์สุทธิมนัส 1,900,000 9.50
  3. น.ส. ณัฐิกา พงษ์สุทธิมนัส 1,820,000 9.10
  4. นาย วรินทร พงษ์สุทธิมนัส 1,812,400 9.06
  5. น.ส. รัชนี พงษ์สุทธิมนัส 1,792,800 8.96
  6. นาย สุรพงษ์ สิทธานุกูล 1,150,039 5.75
  7. น.ส. สวรรญา วัฒนายนต์ 1,131,300 5.66
  8. นาย สหนันท์ เชนตระกูล 999,900 5.00
  9. นาย วิเชียร ศรีมุนินทร์นิมิต 999,400 5.00
  10. นาง จารุณี พงษ์สุทธิมนัส 599,706 3.00

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย ชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส ประธานกรรมการ
  2. นาย ไชยยงค์ พงษ์สุทธิมนัส ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ
  3. นาย ดุษฏี พงษ์สุทธิมนัส กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ / กรรมการ
  4. นาย สุรพงษ์ สิทธานุกูล กรรมการ
  5. พลโท พิศาล เทพสิทธา กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  6. นาย สุรพจน์ สุวรรณพานิช กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  7. นาย ไชยรัตน์ เดชไกรศักดิ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  25 ม.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 20.00  20.00  20.00 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 206.00  200.00  312.00 
  ราคา (บาท/หุ้น) 10.30  10.00  15.60 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 21.66  21.66  21.97 
  P/BV (X) 0.48  0.46  0.71 
  P/E (X) N/A  N/A  252.74 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.01  0.37  28.40 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 0.00  0.00  0.55 
  Beta -0.02  -0.02  0.13 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 3.00  -35.90  -22.00 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  N/A  N/A 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A 
  นโยบายเงินปันผล ไม่เกินร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ และสำรองตามกฏหมาย และบริษัทต้องไม่มีขาดทุนสะสม ทั้งนี้ให้สอดคล้องกับกระแสเงินสดและแผนการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  ไม่พบข้อมูล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
  นางสาว ศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นาง ชลรส สันติอัศวราภรณ์/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นาย ฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสด 27.60 28.65 61.51 40.97 49.69
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 72.81 82.90 216.74 117.30 71.93
  สินค้าคงเหลือ 120.71 171.00 161.03 122.63 112.85
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 314.67 394.82 548.02 395.58 341.41
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 273.61 307.83 304.41 296.59 259.04
  รวมสินทรัพย์ 775.61 800.22 951.08 789.86 702.36
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 120.00 120.00 215.00 130.00 136.00
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 36.36 106.90 109.13 88.14 68.57
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 14.67 10.43 13.31 10.58 1.43
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 191.93 274.89 392.82 253.79 229.85
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 150.54 85.95 101.12 76.53 51.25
  รวมหนี้สิน 342.47 360.84 493.95 330.31 281.09
  ทุนจดทะเบียน 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น - - - - -
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - - - - -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 155.45 159.90 177.44 180.80 169.98
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 433.14 439.38 457.14 459.55 421.27
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - - - - -
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  ยอดขายสุทธิ 395.05 462.68 708.99 624.00 542.37
  รายได้อื่น 6.38 3.96 17.25 12.30 7.35
  รวมรายได้ 401.44 466.64 726.23 636.31 549.72
  ต้นทุนขาย 270.50 323.35 499.14 437.72 405.42
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 134.72 163.28 221.32 179.03 180.92
  รวมค่าใช้จ่าย 416.22 486.63 720.46 616.76 586.34
  EBITDA 11.87 1.27 34.58 47.10 -3.33
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 26.66 21.26 28.81 27.55 33.29
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ -14.79 -19.98 5.77 19.55 -36.62
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ -24.29 -20.90 -2.27 10.83 -34.79
  กำไรต่อหุ้น (บาท) -1.21 -1.05 -0.11 0.54 -1.74
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 90.86 24.36 -60.60 -4.61 0.76
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 7.68 -31.83 -18.07 -23.36 -12.73
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -132.45 -4.86 99.21 19.25 -15.71
  เงินสดสุทธิ -33.91 -12.32 20.54 -8.71 -27.69
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.64 1.44 1.40 1.56
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) -1.30 0.29 -0.50 2.46
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 1.39 1.13 0.66 2.62
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.79 0.82 1.08 0.72
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.84 0.89 0.83 0.85
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 31.53 30.11 29.60 29.85
  EBIT Margin (%) -3.68 -4.28 0.80 3.07
  อัตรากำไรสุทธิ (%) -6.05 -4.48 -0.31 1.70

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -14.62 11.10 13.62 15.05
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -16.35 8.55 14.03 7.97
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -13.97 10.57 14.13 15.75
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -14.47 12.89 16.81 5.19
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A N/A N/A N/A

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 8.24 8.58 4.24 6.60
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 44.31 42.52 85.99 55.34
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 3.06 3.00 3.52 3.72
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 119.29 121.65 103.71 98.18
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 6.23 5.16 5.06 5.59
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 58.58 70.70 72.13 65.34
  วงจรเงินสด (วัน) 105.01 93.47 117.57 88.18


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น