สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
ROBINS บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน)
บริการ/พาณิชย์
SET50
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 18 ม.ค. 2561  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
74.75 78.00 / 53.25 28.32 5.29 3,942.85 83,021.92 92,314.61 3,981.53 16.01
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
18 ม.ค. 2561 08:43   การค้ำประกันเงินกู้ให้กับบริษัท เพาเวอร์บาย จำกัด
18 ม.ค. 2561 08:43   แจ้งการเลิกกิจการบริษัทย่อย
13 ธ.ค. 2560 18:08   กำหนดวันหยุดประเพณี ประจำปี 2561
10 พ.ย. 2560 18:48   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
10 พ.ย. 2560 18:48   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2560
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน) 9/9 ชั้น 14-17 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310
เบอร์โทรศัพท์ 0-2169-2500
เบอร์โทรสาร -
URL http://robins.listedcompany.com
  รายงานประจำปี 2559
วันที่ก่อตั้งบริษัท 13/12/1983 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 03/01/2535
ราคา IPO (บาท) 50.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ เอกสิน จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 3.55 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 10.00 : ใหม่ 3.55 @ 19/09/2550

  การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
  วันที่มีผล 26/11/2545
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม SET  / - / หมวดบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ระหว่างฟื้นฟูการดำเนินงาน
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน SET  / บริการ / พาณิชย์

  ลักษณะธุรกิจ
  ธุรกิจค้าปลีกประเภทห้างสรรพสินค้าในนามห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ซึ่งมีสาขาครอบคลุมพื้นที่ที่มีศักยภาพทั่วประเทศ

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 09 มี.ค. 2560 09 มี.ค. 2559
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  40.57% 4,381 40.58% 4,868
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 12.30% (ณ วันที่ 18/01/2561) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  6.22% (ณ วันที่ 18/01/2561)
  3 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 2.40 0.71 1.47
  20 วัน 1.01 -3.58 -4.30
  60 วัน 7.55 -3.70 0.95
  120 วัน 33.48 5.06 15.30
  YTD 2.40 0.98 -1.30
  P/E (X) 28.32 35.71 19.74
  P/BV (X) 5.29 5.54 2.21
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.49 0.58 0.54

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@12 พ.ค. 2560) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด 308,162,660 27.75
  2. บริษัท ซี.อาร์.จี.บริการ จำกัด 289,645,488 26.08
  3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 53,298,807 4.80
  4. สำนักงานประกันสังคม 50,518,600 4.55
  5. นาย สุทธิลักษณ์ จิราธิวัฒน์ 26,929,796 2.42
  6. CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH 19,476,365 1.75
  7. กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 15,438,000 1.39
  8. VIELLA ASSETS LTD. 14,578,677 1.31
  9. CHASE NOMINEES LIMITED 14,519,048 1.31
  10. DBS BANK LTD 11,000,000 0.99

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย สุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการ
  2. นาย วุฒิเกียรติ เตชะมงคลาภิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ / กรรมการ
  3. นาย สุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ กรรมการ
  4. นาย ปริญญ์ จิราธิวัฒน์ กรรมการ
  5. นาย ปิยะ งุ่ยอัครมหาวงศ์ กรรมการ
  6. นาย ปัณฑิต มงคลกุล กรรมการ
  7. นาง ยุวดี จิราธิวัฒน์ กรรมการ
  8. นาย สมชัย อภิวัฒนพร กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  9. นาย วิทยา ชวนะนันท์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  10. นาย จรัล มงคลจันทร์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  11. นาย โยธิน อนาวิล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  12. นาย ครรชิต บุนะจินดา กรรมการอิสระ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  18 ม.ค. 2561
  2560
  29 ธ.ค. 2560
  2559
  30 ธ.ค. 2559
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 1,110.66  1,110.66  1,110.66 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 83,021.92  81,078.26  70,526.98 
  ราคา (บาท/หุ้น) 74.75  73.00  63.50 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 14.12  14.12  12.74 
  P/BV (X) 5.29  5.17  4.98 
  P/E (X) 28.32  27.66  28.14 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 3.39  51.93  57.45 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 231.84  149.79  146.47 
  Beta 1.23  1.28  1.14 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2560  2559 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 2.40  14.96  45.98 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 1.67  1.71  1.57 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.47  0.47  0.44 
  นโยบายเงินปันผล ประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติ (หลังภาษีเงินได้) ตามงบการเงินรวม

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2559 - 31 ธ.ค. 2559 1.25 บาท 26 พ.ค. 2560 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2558 - 31 ธ.ค. 2558 1.00 บาท 04 พ.ค. 2559 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2557 - 31 ธ.ค. 2557 0.90 บาท 07 พ.ค. 2558 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2017)
  นาง วิไล บูรณกิตติโสภณ/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  นาย ธนิต โอสถาเลิศ/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  นาย บัณฑิต ตั้งภากรณ์/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2560 
  (01/01/60 
  -30/09/60) 
  9M/2559 
  (01/01/59 
  -30/09/59) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  2557 
  (01/01/57 
  -31/12/57) 
  เงินสด 1,530.66 1,092.75 2,219.02 2,081.77 1,833.26
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 725.28 794.44 1,060.26 942.60 877.29
  สินค้าคงเหลือ 2,058.48 2,078.16 1,970.51 1,875.46 1,508.88
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 4,884.68 4,488.65 5,724.06 5,316.65 4,620.05
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 9,670.85 9,918.89 9,836.53 9,807.89 8,670.89
  รวมสินทรัพย์ 26,508.84 25,090.76 27,000.70 26,059.36 23,102.23
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 1,106.05 100.00 - 2,000.00 2,574.50
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 3,993.31 3,750.45 4,246.22 4,646.07 4,245.25
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - - - - -
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 7,891.65 6,578.42 7,367.31 9,864.34 9,756.78
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 1,940.48 3,372.36 3,436.57 1,744.07 305.70
  รวมหนี้สิน 9,832.13 9,950.78 10,803.88 11,608.41 10,062.48
  ทุนจดทะเบียน 3,942.85 3,942.85 3,942.85 3,942.85 3,942.85
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 3,942.85 3,942.85 3,942.85 3,942.85 3,942.85
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น - - - - -
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น 146.64 146.64 146.64 146.64 146.64
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 11,617.25 10,074.50 11,084.25 9,379.80 8,179.88
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 15,685.48 14,150.13 15,159.90 13,463.25 12,265.97
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 991.23 989.85 1,036.92 987.70 773.79
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2560 
  (01/01/60 
  -30/09/60) 
  9M/2559 
  (01/01/59 
  -30/09/59) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  2557 
  (01/01/57 
  -31/12/57) 
  ยอดขายสุทธิ 18,685.89 18,724.64 26,077.53 25,185.05 23,895.98
  รายได้อื่น 3,176.32 2,867.36 4,109.39 3,577.45 2,718.05
  รวมรายได้ 22,236.11 21,964.20 30,767.32 29,213.88 27,018.14
  ต้นทุนขาย 14,066.23 14,067.51 19,573.71 19,021.78 18,052.60
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 5,708.77 5,500.42 7,557.28 7,231.04 6,327.84
  รวมค่าใช้จ่าย 19,775.00 19,567.93 27,130.99 26,252.81 24,380.44
  EBITDA 3,981.53 3,914.44 5,699.62 4,950.09 4,342.76
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 1,520.42 1,518.17 2,063.29 1,989.03 1,705.06
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 2,461.11 2,396.27 3,636.33 2,961.07 2,637.70
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 1,921.33 1,805.33 2,815.08 2,153.04 1,927.49
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 1.73 1.63 2.53 1.94 1.74
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2560 
  (01/01/60 
  -30/09/60) 
  9M/2559 
  (01/01/59 
  -30/09/59) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  2557 
  (01/01/57 
  -31/12/57) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 2,778.88 1,584.89 3,472.58 3,653.15 3,476.20
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -1,479.92 -997.34 -1,694.16 -3,267.42 -5,021.19
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -1,979.55 -1,576.47 -1,641.17 -137.55 1,496.44
  เงินสดสุทธิ -680.59 -988.92 137.25 248.18 -48.55
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2560  9M/2559  2559  2558 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.62 0.68 0.78 0.54
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 19.65 18.66 19.67 16.74
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 14.35 13.53 13.71 12.05
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.63 0.70 0.71 0.86
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 1.20 1.24 1.16 1.19
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 24.72 24.87 24.94 24.47
  EBIT Margin (%) 11.07 10.91 11.82 10.14
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 8.64 8.22 9.15 7.37

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2560  9M/2559  2559  2558 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -0.21 4.45 3.54 5.39
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -0.01 3.80 2.90 5.37
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 1.24 5.71 5.32 8.13
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 1.06 4.38 3.35 7.68
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 6.42 24.34 30.75 11.70

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 9M/2560  9M/2559  2559  2558 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 34.27 35.81 26.04 27.68
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 10.65 10.19 14.02 13.19
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 9.46 10.22 10.18 11.24
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 38.57 35.70 35.86 32.47
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 5.06 5.23 4.40 4.28
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 72.21 69.77 82.91 85.31
  วงจรเงินสด (วัน) -22.98 -23.88 -33.03 -39.65


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  NP 04 ม.ค. 2543 -

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น