สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
ROBINS บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน)
บริการ/พาณิชย์
SET50 / SETWB
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 13 ก.ย. 2562  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
64.25 72.00 / 51.00 26.21 4.02 3,942.85 71,359.98 79,395.63 2,528.36 14.38
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
05 ก.ย. 2562 19:18   มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
29 ส.ค. 2562 17:36   นำส่งความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อการเพิกถอนหลักทรัพย์ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน ตลท. (ฉบับแก้ไข)
29 ส.ค. 2562 17:35   การแก้ไขเพิ่มเติมข้อความในเอกสารประกอบหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
20 ส.ค. 2562 17:42   นำส่งความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อการเพิกถอนหลักทรัพย์ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน ตลท.
19 ส.ค. 2562 17:43   การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ทางเว็บไซต์ และให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน) 9/9 ชั้น 14-17 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310
เบอร์โทรศัพท์ 0-2169-2500
เบอร์โทรสาร -
URL http://robins.listedcompany.com
  รายงานประจำปี 2561
วันที่ก่อตั้งบริษัท 13/12/1983 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 03/01/2535
ราคา IPO (บาท) 50.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ เอกสิน จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 3.55 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 10.00 : ใหม่ 3.55 @ 19/09/2550

  การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
  วันที่มีผล 26/11/2545
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม SET  / - / หมวดบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ระหว่างฟื้นฟูการดำเนินงาน
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน SET  / บริการ / พาณิชย์

  ลักษณะธุรกิจ
  บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจค้าปลีกประเภทห้างสรรพสินค้าภายใต้ชื่อ ?โรบินสัน? และศูนย์การค้าภายใต้ชื่อ ?โรบินสัน ไลฟ์สไตล์? โดยปัจจุบันมีสาขาครอบคลุมพื้นที่ที่มีศักยภาพทั่วประเทศจำนวนทั้งสิ้น 48 สาขา แบ่งเป็นสาขาในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 11 สาขา และต่างจังหวัด 37 สาขา อีกทั้งบริษัทฯ มีสาขาที่เปิดให้บริการในเวียดนามจำนวน 2 แห่ง

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 11 มี.ค. 2562 06 มี.ค. 2561
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  45.21% 5,152 45.21% 4,758
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 12.65% (ณ วันที่ 13/09/2562) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  6.36% (ณ วันที่ 13/09/2562)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -0.39 2.44 0.10
  20 วัน 1.98 1.52 -0.58
  60 วัน 15.25 14.66 16.09
  120 วัน 1.58 -0.71 0.22
  YTD 1.18 -8.74 -4.79
  P/E (X) 26.21 30.44 18.97
  P/BV (X) 4.02 4.78 1.86
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.17 0.44 1.06

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@13 ส.ค. 2562) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด 308,162,660 27.75
  2. บริษัท ซี.อาร์.จี.บริการ จำกัด 289,645,488 26.08
  3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 72,225,413 6.50
  4. สำนักงานประกันสังคม 53,026,700 4.77
  5. นาย สุทธิลักษณ์ จิราธิวัฒน์ 26,615,996 2.40
  6. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 16,842,895 1.52
  7. DBS BANK LTD 15,570,500 1.40
  8. CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH 14,988,565 1.35
  9. VIELLA ASSETS LTD. 14,578,677 1.31
  10. STATE STREET EUROPE LIMITED 11,553,262 1.04

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย สุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการ
  2. นาย วุฒิเกียรติ เตชะมงคลาภิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ / กรรมการ
  3. นาย สุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ กรรมการ
  4. นาย ปริญญ์ จิราธิวัฒน์ กรรมการ
  5. นาย ปิยะ งุ่ยอัครมหาวงศ์ กรรมการ
  6. นาง ยุวดี จิราธิวัฒน์ กรรมการ
  7. นาย สมชัย อภิวัฒนพร กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  8. นาย วิทยา ชวนะนันท์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  9. นาย จรัล มงคลจันทร์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  10. นาย โยธิน อนาวิล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  13 ก.ย. 2562
  2561
  28 ธ.ค. 2561
  2560
  29 ธ.ค. 2560
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 1,110.66  1,110.66  1,110.66 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 71,359.98  70,526.98  81,078.26 
  ราคา (บาท/หุ้น) 64.25  63.50  73.00 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 15.97  15.50  14.12 
  P/BV (X) 4.02  4.10  5.17 
  P/E (X) 26.21  23.98  27.66 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 47.15  46.64  51.93 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 182.52  139.28  149.79 
  Beta 1.13  1.33  1.28 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2561  2560 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 1.18  -13.01  14.96 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 2.10  1.97  1.71 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.55  0.47  0.47 
  นโยบายเงินปันผล ประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติ (หลังภาษีเงินได้) ตามงบการเงินรวม

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 1.35 บาท 17 พ.ค. 2562 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 1.25 บาท 11 พ.ค. 2561 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2559 - 31 ธ.ค. 2559 1.25 บาท 26 พ.ค. 2560 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2019)
  นางสาว พรทิพย์ ริมดุสิต/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  นาย วัชระ ภัทรพิทักษ์/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  นาย บัณฑิต ตั้งภากรณ์/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  6M/2561 
  (01/01/61 
  -30/06/61) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  เงินสด 1,163.40 1,067.66 1,893.98 1,804.71 2,219.02
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 426.68 691.30 1,089.96 996.96 1,060.26
  สินค้าคงเหลือ 2,276.34 1,888.21 2,240.51 2,028.02 1,970.51
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 4,418.03 4,173.91 5,617.59 5,383.05 5,724.06
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 9,263.22 9,831.96 9,456.05 9,976.29 9,836.53
  รวมสินทรัพย์ 26,936.94 26,652.22 28,385.65 27,553.74 27,000.70
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 1,203.77 1,713.12 517.99 47.15 -
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 4,116.42 4,000.05 5,229.09 4,858.34 4,246.22
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 51.44 47.74 47.24 - -
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 7,068.87 8,806.44 9,223.77 8,129.82 7,367.31
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 1,403.38 315.90 339.65 1,901.99 3,436.57
  รวมหนี้สิน 8,472.25 9,122.34 9,563.42 10,031.81 10,803.88
  ทุนจดทะเบียน 3,942.85 3,942.85 3,942.85 3,942.85 3,942.85
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 3,942.85 3,942.85 3,942.85 3,942.85 3,942.85
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น - - - - -
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น 146.64 146.64 146.64 146.64 146.64
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 13,720.59 12,505.15 13,977.34 12,437.46 11,084.25
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 17,737.89 16,549.23 18,020.43 16,483.10 15,159.90
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 726.80 980.65 801.80 1,038.84 1,036.92
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  6M/2561 
  (01/01/61 
  -30/06/61) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  ยอดขายสุทธิ 5,690.54 12,703.46 26,845.66 25,988.75 26,077.53
  รายได้อื่น 2,503.74 2,275.15 4,745.81 4,364.05 4,109.39
  รวมรายได้ 8,248.20 15,267.00 32,106.68 30,860.04 30,767.32
  ต้นทุนขาย 2,648.18 9,508.84 20,159.16 19,530.08 19,573.71
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 4,010.93 3,918.90 8,199.15 7,827.63 7,557.28
  รวมค่าใช้จ่าย 6,659.11 13,427.74 28,358.31 27,357.72 27,130.99
  EBITDA 2,528.36 2,829.44 5,823.05 5,575.91 5,699.62
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 939.28 990.19 2,074.68 2,073.59 2,063.29
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 1,589.08 1,839.26 3,748.37 3,502.32 3,636.33
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 1,242.43 1,456.02 2,936.69 2,741.54 2,815.08
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 1.12 1.31 2.64 2.47 2.53
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  6M/2561 
  (01/01/61 
  -30/06/61) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 1,007.30 1,479.66 5,113.79 4,995.91 3,472.58
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -678.81 -797.60 -2,163.14 -2,305.09 -1,694.16
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -1,055.44 -1,420.13 -2,861.37 -3,089.50 -1,641.17
  เงินสดสุทธิ -726.96 -738.08 89.28 -398.68 137.25
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2562  6M/2561  2561  2560 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.62 0.47 0.61 0.66
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 15.88 18.26 17.02 17.33
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 13.06 13.97 13.40 12.84
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.48 0.55 0.53 0.61
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.94 1.20 1.15 1.13
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 53.46 25.15 24.91 24.85
  EBIT Margin (%) 19.27 12.05 11.67 11.35
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 15.06 9.54 9.15 8.88

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2562  6M/2561  2561  2560 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -55.20 3.35 3.30 -0.34
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -72.15 3.15 3.22 -0.22
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -45.97 4.31 4.04 0.30
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -50.41 3.62 3.66 0.84
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ -14.67 11.12 7.12 -2.61

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 6M/2562  6M/2561  2561  2560 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 35.48 37.05 25.73 25.27
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 10.29 9.85 14.19 14.45
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 6.39 10.31 9.45 9.77
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 57.15 35.42 38.64 37.36
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 3.28 5.20 4.00 4.29
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 111.39 70.17 91.32 85.08
  วงจรเงินสด (วัน) -43.95 -24.90 -38.49 -33.27


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น