สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
RML บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง/พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
sSET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 19 ม.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
0.61 0.97 / 0.40 N/A 0.50 4,172.48 2,545.22 7,769.31 -391.96 -16.58
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
02 ธ.ค. 2563 17:31   การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และการส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
12 พ.ย. 2563 21:14   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563
12 พ.ย. 2563 21:11   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
12 พ.ย. 2563 21:09   งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)
20 ต.ค. 2563 17:57   รายการเกี่ยวโยงกันประเภทรายการเช่าอสังหาริมทรัพย์
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 3 อาคารรัจนาการ ชั้นที่ 19 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
เบอร์โทรศัพท์ 0-2029-1889
เบอร์โทรสาร 0-2029-1891
URL www.raimonland.com
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 14/9/1987 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 10/09/2536
ราคา IPO (บาท) 54.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัทเงินทุน นวธนกิจ จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 5.00 : ใหม่ 1.00 @ 28/11/2546

  การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
  วันที่มีผล 20/08/2547
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม SET  / - / หมวดบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ระหว่างฟื้นฟูการดำเนินงาน
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน SET  / อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

  ลักษณะธุรกิจ
  พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ มุ่งเน้นการพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมสำหรับลูกค้าระดับกลางถึงระดับบน โครงการวิลล่าเฉพาะกลุ่มลูกค้า ทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและแหล่งที่พักตากอากาศ

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 30 มิ.ย. 2563 29 มี.ค. 2562
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  47.23% 5,869 51.60% 6,087
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 28.49% (ณ วันที่ 19/01/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  3.02% (ณ วันที่ 19/01/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -6.15 -5.82 -5.09
  20 วัน -8.96 -3.15 -11.36
  60 วัน 8.93 -15.49 -13.52
  120 วัน -16.44 -22.76 -25.38
  YTD -4.69 -7.13 -9.27
  P/E (X) N/A 17.02 30.41
  P/BV (X) 0.50 1.24 1.72
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.13 0.15 1.26

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@30 มิ.ย. 2563) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท เคพีเอ็นแลนด์ จำกัด 914,303,000 21.91
  2. JS ASSET MANAGEMENT PTE. LTD. 893,000,000 21.40
  3. นาย จิรวุฒิ คุวานันท์ 253,086,400 6.07
  4. นาย มงคล ประกิตชัยวัฒนา 170,630,000 4.09
  5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 131,673,938 3.16
  6. CREDIT SUISSE (SWITZERLAND) LTD. 96,000,000 2.30
  7. นาย กฤษณ์ ณรงค์เดช 69,198,300 1.66
  8. นาง สุปราณี ชัยชูเกียรติ 47,100,000 1.13
  9. นาย ชูชาติ ชัยชูเกียรติ 42,400,000 1.02
  10. นาย ประพันธ์ พลธนะวสิทธิ์ 39,100,000 0.94

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย กฤษณ์ ณรงค์เดช ประธานคณะกรรมการบริษัท
  2. นาย สถาพร อมรวรพักตร์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร / กรรมการ
  3. นาย ระเฑียร ศรีมงคล รองประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  4. นาย กรณ์ ณรงค์เดช กรรมการ
  5. นาย สเตฟาน มิเชล กรรมการ
  6. นาย สวี เบง เคลวิน ตัน กรรมการ
  7. นาย เคียน เซ็ง จอห์น เตย์ กรรมการ
  8. นาย กฤษณ์ ธีรเกาศัลย์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  9. นาย วิเชษฐ์ เกษมทองศรี กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  19 ม.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 4,172.48  4,172.48  4,172.48 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 2,545.22  2,670.39  4,255.93 
  ราคา (บาท/หุ้น) 0.61  0.64  1.02 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 1.22  1.22  1.40 
  P/BV (X) 0.50  0.53  0.73 
  P/E (X) N/A  N/A  13.64 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.52  34.07  30.61 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 1.15  3.89  6.33 
  Beta 0.65  0.65  0.58 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -4.69  -37.25  -8.11 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  N/A  1.47 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A  0.20 
  นโยบายเงินปันผล ไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และสำรองตามกฎหมาย เมื่อบริษัทฯ มีกำไรและไม่มีผลขาดทุนสะสม

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  - 0.015 บาท 28 พ.ค. 2562 เงินปันผล
  - 0.0313 บาท 25 พ.ค. 2561 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
  นาย ชวาลา เทียนประเสริฐกิจ/บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
  นาย เกียรตินิยม คุณติสุข/บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
  นาย สุวัจชัย เมฆะอำนวยชัย/บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
  นาย นันทวัฒน์ สำรวญหันต์/บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสด 387.52 341.70 695.12 896.04 647.68
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 19.64 127.55 88.11 209.37 53.37
  สินค้าคงเหลือ 3,730.46 5,202.52 5,486.95 6,123.20 6,872.48
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 4,897.58 6,006.99 6,384.93 7,956.51 7,912.75
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 808.86 574.35 1,451.23 776.27 822.75
  รวมสินทรัพย์ 10,692.66 12,192.21 12,904.69 14,329.74 10,457.98
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 1,102.19 1,742.19 1,923.19 989.36 828.88
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 145.60 138.68 228.40 156.03 123.15
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 1,064.97 1,958.24 2,775.65 3,316.16 1,525.35
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 3,461.73 4,900.94 5,862.70 6,369.52 3,608.44
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 2,147.49 1,430.94 1,312.23 2,238.35 1,782.81
  รวมหนี้สิน 5,609.22 6,331.88 7,174.93 8,607.87 5,391.26
  ทุนจดทะเบียน 4,268.26 4,268.26 4,268.26 4,268.26 4,704.34
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 4,172.48 4,172.48 4,172.48 4,172.48 3,575.48
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 167.26 167.26 167.26 167.26 0.10
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น -615.67 -615.34 -586.73 -564.05 -564.05
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 1,326.42 2,099.59 1,973.61 1,910.66 2,009.00
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 5,081.05 5,859.28 5,732.25 5,716.66 5,049.48
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 2.39 1.04 -2.48 5.21 17.24
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  ยอดขายสุทธิ 2,376.62 2,700.48 3,149.48 3,026.88 2,899.92
  รายได้อื่น 70.48 366.27 474.75 299.98 115.98
  รวมรายได้ 2,447.10 3,066.75 3,624.23 3,326.86 3,015.90
  ต้นทุนขาย 2,022.41 1,877.60 2,233.72 2,212.30 1,934.26
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 396.09 434.23 960.29 601.20 461.86
  รวมค่าใช้จ่าย 2,892.19 2,619.54 3,240.72 3,124.64 2,688.66
  EBITDA -391.96 521.50 444.89 270.22 392.64
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 53.14 74.29 61.39 68.01 65.40
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ -445.10 447.21 383.50 202.22 327.24
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ -645.87 204.87 79.31 8.60 192.92
  กำไรต่อหุ้น (บาท) -0.15 0.05 0.02 0.00 0.05
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 1,605.52 440.66 559.56 -849.78 -904.69
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -146.86 200.96 163.36 -1,358.86 -458.26
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -1,761.63 -1,200.85 -928.01 2,455.52 877.08
  เงินสดสุทธิ -302.97 -559.22 -205.09 246.88 -485.87
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.41 1.23 1.09 1.25
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) -14.10 5.83 1.39 0.16
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) -4.45 4.76 2.82 1.63
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.10 1.08 1.25 1.51
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.26 0.36 0.27 0.27
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 14.90 30.47 29.08 26.91
  EBIT Margin (%) -18.19 14.58 10.58 6.08
  อัตรากำไรสุทธิ (%) -26.39 6.68 2.19 0.26

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  12 ธ.ค. 2561 PP 597,000,000 4,172,484,127 1.00

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -11.99 66.52 4.05 4.38
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 7.71 57.11 0.97 14.37
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -20.21 69.17 8.94 10.31
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 10.41 48.32 3.71 16.22
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A N/A 822.04 -95.54

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 38.39 26.04 21.17 23.04
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 9.51 14.02 17.24 15.84
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 0.53 0.48 0.38 0.34
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 685.41 759.45 948.57 1,072.06
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 16.73 26.63 11.62 15.85
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 21.81 13.71 31.41 23.03
  วงจรเงินสด (วัน) 673.10 759.76 934.40 1,064.87


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น