สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
RICHY บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จำกัด (มหาชน)
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง/พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
SET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 18 ธ.ค. 2561  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
1.56 2.02 / 1.53 3.53 0.72 1,044.86 1,629.98 4,530.95 523.30 7.37
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
06 ธ.ค. 2561 18:08   แจ้งวันหยุด ประจำปี 2562
14 พ.ย. 2561 18:15   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
14 พ.ย. 2561 18:15   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561
14 พ.ย. 2561 18:13   งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561 (สอบทานแล้ว)
31 ต.ค. 2561 20:26   ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ ปี 2562 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 667/15 อาคารอรรถบูรณ์ ชั้น 7 ถนนจรัลสนิทวงศ์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700
เบอร์โทรศัพท์ 0-2886-1817
เบอร์โทรสาร 0-2886-1060
URL www.rp.co.th
  รายงานประจำปี 2560
วันที่ก่อตั้งบริษัท 18/11/2002 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 07/08/2557
ราคา IPO (บาท) 3.30 @พาร์1.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  อสังหาริมทรัพย์

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 15 มี.ค. 2561 15 มี.ค. 2560
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  37.50% 2,980 41.33% 3,171
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 0.00% (ณ วันที่ 18/12/2561) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  0.54% (ณ วันที่ 18/12/2561)
  3 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -4.29 -1.19 -1.25
  20 วัน -9.83 -7.01 -6.88
  60 วัน -13.81 1.53 -5.03
  120 วัน -7.69 1.14 -2.07
  YTD -7.14 7.32 2.86
  P/E (X) 3.53 16.60 14.93
  P/BV (X) 0.72 1.61 1.80
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.20 0.14 0.64

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@03 พ.ค. 2561) จำนวนหุ้น %
  1. น.ส. อาภา อรรถบูรณ์วงศ์ 351,639,100 36.06
  2. นาย ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล 71,140,700 7.29
  3. บริษัท อรรถบูรณ์สินทรัพย์ จำกัด 62,197,654 6.38
  4. น.ส. สุณี สถตินันท์ 51,746,520 5.31
  5. น.ส. พิชญา ตันโสด 34,213,036 3.51
  6. น.ส. วรัญญา ปิ่นสำอางค์ 29,836,600 3.06
  7. นาย สมศักดิ์ อรรถบูรณ์วงศ์ 26,560,562 2.72
  8. นาง วรภา มนต์อารักษ์ 18,500,000 1.90
  9. นาย การุญ จันทรางศุ 10,850,879 1.11
  10. นาย รชต ไล้บางยาง 10,133,333 1.04

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย พระนาย สุวรรณรัฐ ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
  2. น.ส. อาภา อรรถบูรณ์วงศ์ ประธานกรรมการบริหาร / รองประธานกรรมการ
  3. น.ส. สุณี สถตินันท์ รองประธานกรรมการ
  4. นาย สมศักดิ์ อรรถบูรณ์วงศ์ กรรมการ
  5. นาย การุญ จันทรางศุ กรรมการ
  6. นาง นงลักษณ์ วนธรรมพงศ์ กรรมการ
  7. พ.ต.อ. สุวิทย์ ตันโสด กรรมการ
  8. นาย วีระพล อรรถบูรณ์วงศ์ กรรมการ
  9. พลโท สำอางค์ ทองปาน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  10. นาย สมชัย เพียรสถาพร กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  11. นาย สุทัศน์ รัตนเกื้อกังวาน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  18 ธ.ค. 2561
  2560
  29 ธ.ค. 2560
  2559
  30 ธ.ค. 2559
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 1,044.86  975.20  785.40 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 1,629.98  1,755.37  1,115.27 
  ราคา (บาท/หุ้น) 1.56  1.68  1.25 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 2.16  1.85  1.97 
  P/BV (X) 0.72  0.97  0.72 
  P/E (X) 3.53  40.38  20.68 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 66.80  87.69  53.25 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 5.26  5.26  3.07 
  Beta 0.87  0.31  1.02 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2560  2559 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -7.14  34.68  6.77 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 0.52  0.28  3.87 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.02  0.11  0.80 
  นโยบายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการและหลังหักเงินสำรองต่างๆทุกประเภทตามที่กฎหมายและบริษัทกำหนดไว้ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 14.00 : 1.00 หุ้น 24 พ.ค. 2561 หุ้นปันผล
  01 ม.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 0.0087 บาท 24 พ.ค. 2561 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2559 - 31 ธ.ค. 2559 24.00 : 1.00 หุ้น 25 พ.ค. 2560 หุ้นปันผล
  01 ม.ค. 2559 - 31 ธ.ค. 2559 0.0063 บาท 25 พ.ค. 2560 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2558 - 31 ธ.ค. 2558 0.055 บาท 25 พ.ค. 2559 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2018)
  นาย พีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์/บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด
  นาย ธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์/บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด
  นางสาว วันนิสา งามบัวทอง/บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด
  นางสาว ธัญพร ตั้งธโนปจัย/บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด
  นางสาว อริสา ชุมวิสูตร/บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2561 
  (01/01/61 
  -30/09/61) 
  9M/2560 
  (01/01/60 
  -30/09/60) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  เงินสด 35.85 94.13 84.87 18.04 22.50
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 367.91 - 274.37 0.53 -
  สินค้าคงเหลือ 4,670.07 5,422.98 5,613.96 4,865.67 4,083.46
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 5,137.45 5,800.72 5,973.19 5,214.15 4,360.23
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 24.52 39.01 37.16 40.89 9.47
  รวมสินทรัพย์ 5,193.70 6,175.41 6,062.54 5,570.31 4,391.53
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม - 1.74 6.79 1.40 9.96
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 661.29 731.87 723.43 - 1,129.76
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 2,079.25 2,092.69 2,432.48 2,879.93 511.41
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 2,832.53 2,914.11 3,236.95 3,446.41 1,894.03
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 104.29 1,457.71 958.11 603.53 943.93
  รวมหนี้สิน 2,936.82 4,371.82 4,195.06 4,049.95 2,837.95
  ทุนจดทะเบียน 1,381.46 1,289.36 1,289.36 785.40 985.40
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 1,044.86 975.20 975.20 785.40 785.40
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 538.41 538.41 538.41 476.30 476.30
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - - - - -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 673.62 289.98 353.87 257.93 291.88
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 2,256.88 1,803.59 1,867.48 1,520.37 1,553.58
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - - - - -
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2561 
  (01/01/61 
  -30/09/61) 
  9M/2560 
  (01/01/60 
  -30/09/60) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  ยอดขายสุทธิ 2,237.34 763.93 1,314.41 553.18 507.48
  รายได้อื่น 17.16 7.77 12.72 15.06 6.43
  รวมรายได้ 2,254.51 771.70 1,327.13 568.24 513.91
  ต้นทุนขาย 1,488.97 498.91 871.00 359.04 337.47
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 252.51 157.42 252.20 169.38 124.04
  รวมค่าใช้จ่าย 1,741.47 656.33 1,123.20 528.42 461.52
  EBITDA 523.30 126.60 218.46 45.38 57.95
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 10.26 11.24 14.53 5.56 5.55
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 513.03 115.36 203.93 39.82 52.40
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 397.89 69.02 132.91 9.26 39.60
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.38 0.08 0.14 0.01 0.05
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2561 
  (01/01/61 
  -30/09/61) 
  9M/2560 
  (01/01/60 
  -30/09/60) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 1,392.31 -50.46 147.34 -716.59 -1,014.90
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -65.15 -9.71 -11.81 -37.39 135.37
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -1,376.18 135.74 -69.22 753.91 888.71
  เงินสดสุทธิ -49.02 75.57 66.30 -0.06 9.18
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2561  9M/2560  2560  2559 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.81 1.99 1.85 1.51
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 22.75 2.60 7.85 0.60
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 10.58 1.73 3.51 0.80
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.30 2.42 2.25 2.66
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.49 0.16 0.23 0.11
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 33.45 34.69 33.73 35.09
  EBIT Margin (%) 22.76 14.95 15.37 7.01
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 17.65 8.94 10.02 1.63

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  31 พ.ค. 2561 XD 69,655,834 1,044,859,438 1.00
  09 มิ.ย. 2560 XR 157,079,996 975,203,604 1.00
  25 พ.ค. 2560 XD 32,723,626 818,123,608 1.00
  29 พ.ค. 2558 XD 71,399,982 785,399,982 1.00

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2561  9M/2560  2560  2559 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 192.87 70.96 137.61 9.01
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 198.44 73.11 142.59 6.39
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 192.15 67.60 133.55 10.57
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 165.33 62.75 112.56 14.50
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 476.45 98.29 1,336.01 -76.63

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 9M/2561  9M/2560  2560  2559 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 15.15 99.18 9.56 2,092.29
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 24.08 3.68 38.17 0.17
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 0.37 0.12 0.17 0.08
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 989.75 3,153.89 2,195.79 4,548.80
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 2.67 1.56 2.41 0.64
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 136.62 234.43 151.58 574.25
  วงจรเงินสด (วัน) 877.22 2,923.14 2,082.38 3,974.73


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ RICHY-W1, RICHY-W2

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น