สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
RICHY บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จำกัด (มหาชน)
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง/พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
SET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 21 ต.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
1.48 1.57 / 0.61 10.25 0.71 1,238.45 1,832.91 6,571.87 184.30 24.78
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
21 ต.ค. 2564 12:52   แจ้งมติ การเพิ่มทุน การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนควบคู่การออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 3 (RICHY-W3)และการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 (แก้ไขPDF)
20 ต.ค. 2564 19:14   แจ้งมติ การเพิ่มทุน การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนควบคู่การออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 3 (RICHY-W3)และการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564
28 ก.ย. 2564 07:00   SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 27 กันยายน 2564
23 ก.ย. 2564 07:00   SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 22 กันยายน 2564
13 ส.ค. 2564 17:07   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 667/15 อาคารอรรถบูรณ์ ชั้น 7 ถนนจรัลสนิทวงศ์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700
เบอร์โทรศัพท์ 0-2886-1817
เบอร์โทรสาร 0-2886-1060
URL www.richy.co.th
  รายงานประจำปี 2563
วันที่ก่อตั้งบริษัท 18/11/2002 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 07/08/2557
ราคา IPO (บาท) 3.30 @พาร์1.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 12 มี.ค. 2564 28 ส.ค. 2563
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  36.30% 3,065 35.93% 2,651
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 0.00% (ณ วันที่ 21/10/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  0.35% (ณ วันที่ 21/10/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 3.50 2.35 3.34
  20 วัน 6.47 1.09 4.62
  60 วัน 35.78 20.82 27.31
  120 วัน 18.98 12.80 14.39
  YTD 119.26 88.87 93.36
  P/E (X) 10.25 25.00 20.99
  P/BV (X) 0.71 1.37 1.77
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 11.58 1.62 1.37

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@19 พ.ค. 2564) จำนวนหุ้น %
  1. น.ส. อาภา อรรถบูรณ์วงศ์ 397,678,489 33.30
  2. นาย ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล 120,000,000 10.05
  3. บริษัท อรรถบูรณ์สินทรัพย์ จำกัด 69,414,592 5.81
  4. น.ส. สุณี สถตินันท์ 63,363,085 5.31
  5. น.ส. พิชญา ตันโสด 57,881,068 4.85
  6. นาย สมศักดิ์ อรรถบูรณ์วงศ์ 32,523,137 2.72
  7. บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) 24,000,000 2.01
  8. น.ส. ณัทษา ทักษิณาปัทท์กุล 19,850,400 1.66
  9. นาง วรภา มนต์อารักษ์ 18,877,103 1.58
  10. นาย รัตนะ วงศ์รัตนพงษ์ 15,009,300 1.26

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. น.ส. สุณี สถตินันท์ ประธานกรรมการบริษัท
  2. น.ส. อาภา อรรถบูรณ์วงศ์ ประธานกรรมการบริหาร / รองประธานกรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  3. นาย สมศักดิ์ อรรถบูรณ์วงศ์ กรรมการ
  4. นาย การุญ จันทรางศุ กรรมการ
  5. นาง นงลักษณ์ วนธรรมพงศ์ กรรมการ
  6. พ.ต.อ. สุวิทย์ ตันโสด กรรมการ
  7. นาย วีระพล อรรถบูรณ์วงศ์ กรรมการ
  8. นาย สุทัศน์ รัตนเกื้อกังวาน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  9. นาง ภวัญญา กฤตชาติ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  10. นาง จรี วุฒิสันติ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  11. นาย อเนน อึ้งอภินันท์ กรรมการอิสระ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  21 ต.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 1,238.45  1,194.23  1,194.23 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 1,832.91  835.96  1,062.86 
  ราคา (บาท/หุ้น) 1.48  0.68  0.86 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 2.09  2.03  2.01 
  P/BV (X) 0.71  0.35  0.44 
  P/E (X) 10.25  9.90  6.09 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 275.30  26.90  25.32 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 22.62  0.89  1.71 
  Beta 0.50  0.93  0.53 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 119.26  -21.35  -35.62 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 0.31  8.29  2.47 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.03  0.82  0.15 
  นโยบายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40.00 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ และหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายและบริษัทได้กำหนดไว้ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563 27.00 : 1.00 หุ้น 07 มิ.ย. 2564 หุ้นปันผล
  01 ม.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563 0.00483 บาท 07 มิ.ย. 2564 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 0.058 บาท 13 พ.ค. 2563 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 7.00 : 1.00 หุ้น 24 พ.ค. 2562 หุ้นปันผล
  01 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.02514 บาท 24 พ.ค. 2562 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2021)
  นาย พีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์/บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด
  นางสาว วันนิสา งามบัวทอง/บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด
  นางสาว โชติมา กิจศิรกร/บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด
  นางสาว ธัญพร ตั้งธโนปจัย/บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด
  นางสาว ชุตินันท์ กอประเสริฐถาวร/บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2564 
  (01/01/64 
  -30/06/64) 
  6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 24.54 11.18 81.35 24.75 23.98
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 261.25 408.51 360.23 396.81 432.44
  สินค้าคงเหลือ 6,645.65 6,503.97 6,613.44 5,914.09 4,543.88
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 7,009.67 6,985.18 7,150.77 6,425.87 5,065.28
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 24.76 11.46 31.77 13.28 21.62
  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 338.54 67.60 329.99 96.17 54.18
  รวมสินทรัพย์ 7,348.21 7,052.78 7,480.76 6,522.04 5,119.47
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 2.80 25.80 4.89 45.84 12.42
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 164.17 307.31 212.75 238.89 175.93
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 2,944.63 2,779.81 2,542.27 1,909.12 1,968.75
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 3,676.36 3,716.16 3,417.61 2,715.40 2,703.73
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 1,087.14 924.93 1,600.84 1,376.59 105.71
  รวมหนี้สิน 4,763.49 4,641.09 5,018.45 4,091.99 2,809.45
  ทุนจดทะเบียน 1,238.46 1,578.82 1,578.82 1,578.82 1,381.46
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 1,238.45 1,194.23 1,194.23 1,194.23 1,044.86
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 538.46 538.46 538.46 538.46 538.41
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 807.80 679.01 729.62 697.37 726.75
  หุ้นทุนรับซื้อคืน - - - - -
  หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น - - - - -
   - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน - - - - -
  รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 2,584.72 2,411.69 2,462.31 2,430.06 2,310.02
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - - - - -
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2564 
  (01/01/64 
  -30/06/64) 
  6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 662.52 361.63 814.52 1,193.65 2,680.99
  รายได้อื่น 12.60 35.72 54.53 31.64 27.66
  รวมรายได้ 675.11 397.34 869.06 1,225.28 2,708.65
  ต้นทุน 387.14 232.40 510.46 753.39 1,765.11
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 110.94 86.78 202.84 270.99 366.19
  รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 498.08 319.17 713.30 1,024.37 2,131.30
  EBITDA 184.30 81.60 162.55 211.87 590.27
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 7.27 3.43 6.80 10.96 12.92
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ 177.03 78.17 155.75 200.91 577.35
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 128.18 50.90 101.52 147.38 451.02
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.10 0.04 0.09 0.12 0.43
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2564 
  (01/01/64 
  -30/06/64) 
  6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 170.73 -317.76 -539.23 -999.73 1,498.94
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -1.17 60.82 20.39 -74.56 -66.11
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -226.37 243.37 575.45 1,075.05 -1,493.71
  เงินสดสุทธิ -56.81 -13.57 56.61 0.76 -60.89
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2564  6M/2563  2563  2562 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.91 1.88 2.09 2.37
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 7.16 3.92 4.15 6.22
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 3.54 2.01 2.22 3.45
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.84 1.92 2.04 1.68
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.16 0.13 0.12 0.21
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 41.56 35.74 37.33 36.88
  EBIT Margin (%) 26.22 19.67 17.92 16.40
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 18.99 12.81 11.68 12.03

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  08 มิ.ย. 2564 XD 44,228,483 1,238,454,634 1.00
  24 พ.ค. 2562 XD 149,257,023 1,194,116,461 1.00
  31 พ.ค. 2561 XD 69,655,834 1,044,859,438 1.00

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2564  6M/2563  2563  2562 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 83.20 -47.62 -31.76 -55.48
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 66.59 -44.76 -32.24 -57.32
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 69.91 -43.35 -29.07 -54.76
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 56.05 -43.12 -30.37 -51.94
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 151.83 -51.20 -31.12 -67.32

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 6M/2564  6M/2563  2563  2562 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 3.33 2.26 2.15 2.88
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 109.58 161.28 169.62 126.79
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 0.10 0.09 0.08 0.14
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 3,607.62 3,861.71 4,478.84 2,533.34
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 2.82 2.09 2.26 3.63
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 129.35 174.47 161.47 100.49
  วงจรเงินสด (วัน) 3,587.85 3,848.51 4,486.99 2,559.64


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้