สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
RICH บริษัท ริช เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
สินค้าอุตสาหกรรม/เหล็ก
SET
CG Report:   -
NC 09 มี.ค. 2560
  ข้อมูล ณ วันที่ 15 ก.ค. 2563  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
0.07 - - - 3,115.27 - - -8.87 -
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
09 ก.ค. 2563 17:26   แจ้งความคืบหน้าการเข้าลงทุนในบริษัท ริช เอเชีย อินดัสทรี จำกัด (บริษัทย่อย) (แก้ไข)
09 ก.ค. 2563 13:11   แจ้งวันหยุดชดเชยแทนวันสงกรานต์ประจำปี 2563
09 ก.ค. 2563 13:10   แจ้งความคืบหน้าการเข้าลงทุนในบริษัท ริช เอเชีย อินดัสทรี จำกัด (บริษัทย่อย)
29 มิ.ย. 2563 17:56   การเข้าทำรายการจำหน่ายเครื่องจักรของบริษัทย่อย เพื่อชำระหนี้หุ้นกู้ (เพิ่มข้อมูล)
25 มิ.ย. 2563 17:30   แจ้งความคืบหน้าการยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 636 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
เบอร์โทรศัพท์ 0-2453-6277
เบอร์โทรสาร 0-2453-6288
URL www.richasiacorp.com
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 10/5/1999 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 31/08/2549
ราคา IPO (บาท) 2.25 @พาร์1.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 0.10 : ใหม่ 1.00 @ 17/03/2554

  การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
  วันที่มีผล 04/01/2554
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม SET  / อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง / วัสดุก่อสร้าง
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน SET  / สินค้าอุตสาหกรรม / เหล็ก

  ลักษณะธุรกิจ
  ประกอบธุรกิจเป็นผู้ให้บริการจัดหาและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็กประเภทต่าง ๆ ทั้งที่เป็นวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูป ซึ่งได้แก่ เหล็กโครงสร้าง(Structural Steel Pipe) เหล็กรีดร้อนชนิดม้วนและชนิดแผ่น (Hot Rolled Steel Coil and Sheets) เหล็กแท่งยาว (Billet) และผลิตภัณฑ์เหล็กอื่น ๆ รวมถึงการเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเหล็กโครงสร้างประเภทท่อเหล็กและเหล็กโครงสร้างรูปตัวซี

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 04 พ.ย. 2562 15 มี.ค. 2559
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  84.64% 7,198 94.40% 9,268
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 0.13% (ณ วันที่ 15/07/2563) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  2.09% (ณ วันที่ 15/07/2563)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@04 พ.ย. 2562) จำนวนหุ้น %
  1. นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร 330,000,000 10.59
  2. นาย ณรงค์ หวังเจริญวงศ์ 111,210,100 3.57
  3. นาย ณัฐพล จุฬางกูร 92,360,100 2.96
  4. นาย สิทธิชัย ศรีสงวนสกุล 81,664,600 2.62
  5. นาง วาสนา ศรีสงวนสกุล 80,011,000 2.57
  6. น.ส. นฎา เทพาวัฒนาสุข 68,000,000 2.18
  7. นาง พิมสิริ กีรติเธียรสิริ 66,900,000 2.15
  8. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 65,154,963 2.09
  9. นาย จตุพร วงศ์ทองสรรค์ 60,000,000 1.93
  10. นาย ศิลป์ชัย สีมาวงศ์อนันต์ 50,000,040 1.61

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. พลเอก วัธนชัย ฉายเหมือนวงศ์ ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
  2. น.ส. อังคกาญจน์ ตันติวิรุฬห์ ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ
  3. นาย สุรพงษ์ ชูรังสฤษฎิ์ รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  4. นาย สมเกียรติ วงศาโรจน์ กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
  5. นาง พิมสิริ กีรติเธียรสิริ กรรมการ
  6. นาย ฤทธิรงค์ อินทรจินดา กรรมการ
  7. นาย ธีระ ผลเจริญสุข กรรมการ
  8. พล.ต.ท. มงคล กมลบุตร กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  9. นาย ณคุณ ธรณีนิติญาณ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  15 ก.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  2561
  28 ธ.ค. 2561
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 3,115.27  3,115.27  3,115.27 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.)
  ราคา (บาท/หุ้น) 0.07  0.07  0.07 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) -0.65  -0.64  -0.48 
  P/BV (X)
  P/E (X)
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) N/A  N/A  N/A 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.)
  Beta
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2562  2561 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 0.00  0.00  0.00 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%)
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และสำรองตามกฎหมาย (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  ไม่พบข้อมูล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2019)
  นาย อำพล จำนงวัฒน์/บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด
  นางสาว ประภาศรี ลีลาสุภา/บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด
  นาย นริศ เสาวลักษณ์สกุล/บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 3M/2563 
  (01/01/63 
  -31/03/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสด 3.12 7.29 18.91 128.56
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 64.62 55.36 95.51 335.29
  สินค้าคงเหลือ 23.85 33.73 30.48 88.54
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 94.27 98.54 147.20 552.84
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 188.03 197.78 648.93 686.93
  รวมสินทรัพย์ 459.24 472.00 974.80 1,419.33
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 14.14 14.14 15.40 16.00
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 416.36 409.90 407.53 293.27
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 1,830.77 1,803.19 2,267.93 2,197.80
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 2,442.44 2,407.23 2,815.86 2,632.08
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 59.82 48.03 71.46 81.31
  รวมหนี้สิน 2,502.26 2,455.26 2,887.32 2,713.39
  ทุนจดทะเบียน 9,600.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 3,115.27 3,115.27 3,115.27 3,115.27
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น -1,062.82 -1,062.82 -1,062.82 -1,062.82
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - - - -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม -4,136.71 -4,080.15 -4,007.11 -3,498.14
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ -2,010.57 -1,954.01 -1,880.97 -1,372.01
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย -32.45 -29.25 -31.55 77.95
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 3M/2563 
  (01/01/63 
  -31/03/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  ยอดขายสุทธิ 45.72 233.79 264.24 666.88
  รายได้อื่น 3.69 220.70 5.60 15.49
  รวมรายได้ 49.41 454.49 269.85 682.37
  ต้นทุนขาย 51.08 269.48 304.47 702.41
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 12.44 51.79 56.51 74.17
  รวมค่าใช้จ่าย 66.69 360.79 717.80 1,929.31
  EBITDA -8.87 132.09 -385.82 -1,179.90
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 8.42 38.40 62.13 67.04
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ -17.28 93.69 -447.95 -1,246.94
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ -56.52 -68.53 -522.86 -1,318.09
  กำไรต่อหุ้น (บาท) -0.02 -0.02 -0.17 -0.42
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 3M/2563 
  (01/01/63 
  -31/03/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน -5.56 -39.49 -112.06 -20.33
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 1.71 -0.54 3.03 1.37
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -0.32 28.40 -0.62 -34.35
  เงินสดสุทธิ -4.17 -11.62 -109.65 -53.30
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 3M/2563  2562  2561 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.04 0.04 0.05
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) N/A N/A N/A
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 11.61 12.95 -37.42
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) N/A N/A N/A
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.85 0.63 0.23
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) -11.72 -15.27 -15.22
  EBIT Margin (%) -34.98 20.62 -166.00
  อัตรากำไรสุทธิ (%) -114.39 -15.08 -193.76

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 3M/2563  2562  2561 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย N/A -11.53 -60.38
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย N/A -11.49 -56.65
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม N/A 68.42 -60.45
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม N/A -49.74 -62.80
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A N/A N/A

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 3M/2563  2562  2561 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 3.43 3.10 1.23
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 106.32 117.77 297.53
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 10.65 8.39 5.12
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 34.26 43.48 71.34
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 0.61 0.66 0.87
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 598.07 553.60 420.07
  วงจรเงินสด (วัน) -457.49 -392.34 -51.20


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  SP 11 พ.ค. 2560 -

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น