สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
RCL บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน)
บริการ/ขนส่งและโลจิสติกส์
sSET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 23 ก.พ. 2561  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
9.90 10.00 / 6.00 N/A 0.94 828.75 8,204.62 15,126.26 1,457.57 10.64
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
23 ก.พ. 2561 20:25   งบการเงินรายปี 2560 (ตรวจสอบแล้ว)
23 ก.พ. 2561 17:54   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
23 ก.พ. 2561 17:54   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560
23 ก.พ. 2561 17:53   งบการเงินรายปี 2560 (สอบทานแล้ว)
19 ธ.ค. 2560 18:15   แจ้งวันหยุดทำการ บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2561
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ อาคารปัญจธานีทาวเวอร์ ชั้น 30, 127/35 ถนนรัชดาภิเษก แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120
เบอร์โทรศัพท์ 0-2296-1096, 0-2296-1093
เบอร์โทรสาร 0-2296-1098
URL http://www.rclgroup.com
  รายงานประจำปี 2559
วันที่ก่อตั้งบริษัท 25/6/1980 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 09/12/2531
ราคา IPO (บาท) 180.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO N/A
พาร์ 1.00 บาท
การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 10.00 : ใหม่ 1.00 @ 18/09/2546

ลักษณะธุรกิจ
เป็นสายการเดินเรือที่ประกอบธุรกิจขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ทางทะเลที่มีฐานประกอบกิจการในประเทศไทย ดำเนิน 3 สายธุรกิจ ได้แก่ 1. Shipper Owned Container 2. Carrier Owned Container และ 3. การให้บริการที่สร้างมูลค่าเพิ่มในด้านโลจิสติคส์ โดยมีเครือข่ายสำนักงานที่ครอบคลุมภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คาบสมุทรเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และออสเตรเลีย

ผู้ถือหุ้นรายย่อย 31 มี.ค. 2560 05 เม.ย. 2559
% /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
47.66% 5,803 47.63% 5,588
การถือครองหุ้นต่างด้าว 2.25% (ณ วันที่ 23/02/2561) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 30.00%
การถือครองหุ้น NVDR  1.08% (ณ วันที่ 23/02/2561)
3 Yr Price Performance (Adjusted Price)
อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
5 วัน 5.88 6.22 5.76
20 วัน 5.88 7.50 7.27
60 วัน 17.86 7.98 11.29
120 วัน 18.56 -0.14 3.17
YTD 14.45 14.67 11.01
P/E (X) N/A 60.61 19.03
P/BV (X) 0.94 3.51 2.15
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 1.25 0.24 0.85

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@31 มี.ค. 2560) จำนวนหุ้น %
1. บริษัท โงวฮก จำกัด 208,812,500 25.20
2. บริษัท ปัญจมิตร โฮลดิ้ง จำกัด 153,311,587 18.50
3. นาย สุเมธ ตันธุวนิตย์ 60,955,950 7.36
4. นาย ธีระชัย กีรติเตชากร 25,023,300 3.02
5. บริษัท โหงวฮกเอเยนซี่ จำกัด 24,426,250 2.95
6. นาย ธีรพงษ์ ตันฐิตารักษ์ 20,634,600 2.49
7. บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด 20,000,000 2.41
8. บริษัท ภูรีมาศ นาวี จำกัด 10,600,060 1.28
9. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 9,533,935 1.15
10. น.ส. ฐิติรัตน์ ราศีวิสุทธิ์ 7,700,000 0.93

คณะกรรมการ ตำแหน่ง
1. นาย จำลอง อติกุล ประธานกรรมการ
2. นาย สุเมธ ตันธุวนิตย์ กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
3. นาย สุเทพ ตระนันทสิน กรรมการ
4. นาย ฮาร์ทวิค ชูลส์ เอคการ์ด กรรมการ
5. นาย ฮอค เอง กัว กรรมการ
6. นาย วิเศษ จูภิบาล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
7. นาย อมรศักดิ์ นพรัมภา กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
8. นาง อาภาวดี มีคุณเอี่ยม กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
ข้อมูลสถิติ YTD
23 ก.พ. 2561
2560
29 ธ.ค. 2560
2559
30 ธ.ค. 2559
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 828.75  828.75  828.75 
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 8,204.62  7,168.69  4,268.06 
ราคา (บาท/หุ้น) 9.90  8.65  5.15 
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 10.53  10.53  11.34 
P/BV (X) 0.94  0.82  0.45 
P/E (X) N/A  N/A  N/A 
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 9.28  119.38  27.08 
มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 18.97  32.01  5.26 
Beta 0.66  0.72  0.80 
 
อัตราผลตอบแทน YTD  2560  2559 
การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 14.45  67.96  -0.96 
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  N/A  0.97 
อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A  N/A 
นโยบายเงินปันผล ไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของบริษัทฯและบริษัทย่อย

การจ่ายปันผล
รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
01 ม.ค. 2558 - 31 ธ.ค. 2558 0.05 บาท 27 พ.ค. 2559 เงินปันผล
31 ธ.ค. 2557 0.10 บาท 22 พ.ค. 2558 เงินปันผล
 
ผู้สอบบัญชี
(วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2017)
นาย ชัยยุทธ อังศุวิทยา/สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท
นาง ณัฐสรัคร์ สโรชนันท์จีน/สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท
วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
ข้อมูลงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2560 
(01/01/60 
-30/09/60) 
9M/2559 
(01/01/59 
-30/09/59) 
2559 
(01/01/59 
-31/12/59) 
2558 
(01/01/58 
-31/12/58) 
2557 
(01/01/57 
-31/12/57) 
เงินสด 1,539.74 1,261.31 1,255.45 2,014.38 1,623.58
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 1,483.30 1,735.28 1,533.73 1,959.00 2,034.98
สินค้าคงเหลือ - 201.37 - 211.11 296.52
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 3,985.93 3,247.74 3,437.40 4,247.49 4,178.67
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 12,494.54 13,629.91 14,108.04 14,992.87 14,164.70
รวมสินทรัพย์ 17,186.16 17,261.29 18,124.35 19,617.26 18,656.94
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 1,378.58 992.00 1,271.19 1,020.80 598.05
เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 2,871.43 2,538.07 2,762.24 2,769.39 2,789.95
หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 1,170.50 1,488.89 1,629.13 1,144.33 1,321.51
รวมหนี้สินหมุนเวียน 6,040.52 5,714.91 6,290.76 5,801.83 5,565.18
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 2,419.24 2,118.31 2,582.95 3,046.17 3,353.46
รวมหนี้สิน 8,459.76 7,833.22 8,873.71 8,848.01 8,918.64
ทุนจดทะเบียน 828.75 828.75 828.75 828.75 828.75
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 828.75 828.75 828.75 828.75 828.75
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 4,982.96 4,982.96 4,982.96 4,982.96 4,982.96
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - - - - -
กำไร(ขาดทุน)สะสม 3,087.66 3,437.83 2,944.24 4,360.35 3,985.43
หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 8,724.79 9,398.37 9,230.67 10,736.93 9,714.63
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 1.62 29.70 19.97 32.32 23.67
เพิ่มเติม
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2560 
(01/01/60 
-30/09/60) 
9M/2559 
(01/01/59 
-30/09/59) 
2559 
(01/01/59 
-31/12/59) 
2558 
(01/01/58 
-31/12/58) 
2557 
(01/01/57 
-31/12/57) 
ยอดขายสุทธิ 8,279.00 7,806.51 10,440.65 11,882.61 13,314.34
รายได้อื่น 136.66 47.39 111.36 561.90 265.78
รวมรายได้ 8,496.61 7,853.90 10,592.34 12,444.51 13,629.79
ต้นทุนขาย 7,526.96 7,919.13 10,659.10 10,943.88 11,933.79
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 669.71 724.90 940.64 933.02 1,106.54
รวมค่าใช้จ่าย 8,196.67 8,615.13 11,788.76 11,822.36 13,096.64
EBITDA 1,457.57 263.09 227.66 1,844.69 1,722.67
ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 1,157.62 1,024.33 1,424.08 1,222.53 1,189.52
กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 299.95 -761.23 -1,196.42 622.15 533.15
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 143.41 -881.08 -1,374.67 441.53 361.58
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.17 -1.06 -1.66 0.53 0.44
เพิ่มเติม
งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2560 
(01/01/60 
-30/09/60) 
9M/2559 
(01/01/59 
-30/09/59) 
2559 
(01/01/59 
-31/12/59) 
2558 
(01/01/58 
-31/12/58) 
2557 
(01/01/57 
-31/12/57) 
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 1,149.80 376.75 463.18 1,400.47 1,159.90
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -460.41 -203.27 -977.50 -463.67 -200.10
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -371.46 -933.89 -206.97 -687.35 -1,152.88
เงินสดสุทธิ 317.93 -760.41 -721.29 249.45 -193.08
เพิ่มเติม
ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2560  9M/2559  2559  2558 
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.66 0.57 0.55 0.73
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) -3.86 -6.33 -13.77 4.32
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) -0.79 -2.54 -6.34 3.25
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.97 0.83 0.96 0.82
อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.65 0.61 0.56 0.65
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 9.08 -1.44 -2.09 7.90
EBIT Margin (%) 3.53 -9.69 -11.30 5.00
อัตรากำไรสุทธิ (%) 1.69 -11.22 -12.98 3.55

แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
ไม่พบข้อมูล

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2560  9M/2559  2559  2558 
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 6.05 -12.71 -12.14 -10.75
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -4.95 -1.46 -2.60 -8.29
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 8.18 -13.33 -14.88 -8.70
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -4.86 -1.37 -0.28 -9.73
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A N/A N/A 22.11

ปรับข้อมูลเต็มปี
วงจรเงินสด 9M/2560  9M/2559  2559  2558 
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 6.78 6.06 5.98 5.95
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 53.82 60.20 61.05 61.34
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) N/A 53.77 N/A 43.12
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) N/A 6.79 N/A 8.47
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 3.80 4.11 3.85 3.94
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 96.16 88.83 94.71 92.71
วงจรเงินสด (วัน) -42.33 -21.83 -33.66 -22.90


การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
ไม่พบข้อมูล

Market Alert (ล่าสุด)
ไม่พบข้อมูล
เพิ่มเติม

เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
หลักทรัพย์อื่นๆ
ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
  - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
  - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
  -
 
ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น