สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
RCL บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน)
บริการ/ขนส่งและโลจิสติกส์
SET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 29 ก.ย. 2563  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
5.25 5.60 / 1.66 N/A 0.56 828.75 4,350.94 12,218.65 1,119.72 7.92
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
17 ส.ค. 2563 08:26   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
14 ส.ค. 2563 17:45   งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)
14 ส.ค. 2563 17:45   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
14 ส.ค. 2563 17:45   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
18 มิ.ย. 2563 18:07   การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 41 ประจำปี 2563 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ อาคารปัญจธานีทาวเวอร์ ชั้น 30, 127/35 ถนนรัชดาภิเษก แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120
เบอร์โทรศัพท์ 0-2296-1096, 0-2296-1093
เบอร์โทรสาร 0-2296-1098
URL http://www.rclgroup.com
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 25/6/1980 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 09/12/2531
ราคา IPO (บาท) 180.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO N/A
พาร์ 1.00 บาท
การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 10.00 : ใหม่ 1.00 @ 18/09/2546

ลักษณะธุรกิจ
เป็นสายการเดินเรือที่ประกอบธุรกิจขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ทางทะเลที่มีฐานประกอบกิจการในประเทศไทย ดำเนิน 3 สายธุรกิจ ได้แก่ 1. Shipper Owned Container 2. Carrier Owned Container และ 3. การให้บริการที่สร้างมูลค่าเพิ่มในด้านโลจิสติคส์ โดยมีเครือข่ายสำนักงานที่ครอบคลุมภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คาบสมุทรเอเชียใต้ และตะวันออกกลาง

ผู้ถือหุ้นรายย่อย 08 พ.ค. 2563 28 มี.ค. 2562
% /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
47.75% 3,817 47.75% 4,016
การถือครองหุ้นต่างด้าว 1.84% (ณ วันที่ 29/09/2563) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 30.00%
การถือครองหุ้น NVDR  1.52% (ณ วันที่ 29/09/2563)
5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
5 วัน 13.64 15.15 14.57
20 วัน 55.33 55.90 63.48
60 วัน 67.20 74.82 76.83
120 วัน 190.06 152.87 153.70
YTD 48.31 90.87 86.34
P/E (X) N/A N/A 21.57
P/BV (X) 0.56 3.02 1.42
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.30 0.23 0.74

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@08 พ.ค. 2563) จำนวนหุ้น %
1. บริษัท โงวฮก จำกัด 208,812,500 25.20
2. บริษัท ปัญจมิตร โฮลดิ้ง จำกัด 153,311,587 18.50
3. นาย สุเมธ ตันธุวนิตย์ 60,955,950 7.36
4. นาย ธีระชัย กีรติเตชากร 27,020,200 3.26
5. บริษัท โหงวฮกเอเยนซี่ จำกัด 24,426,250 2.95
6. นาย ธีรพงษ์ ตันฐิตารักษ์ 20,787,100 2.51
7. บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด 20,000,000 2.41
8. บริษัท ภูรีมาศ นาวี จำกัด 10,600,060 1.28
9. นาง มยุรี วงแก้วเจริญ 10,500,000 1.27
10. น.ส. ฐิติรัตน์ ราศีวิสุทธิ์ 10,000,000 1.21

คณะกรรมการ ตำแหน่ง
1. นาย จำลอง อติกุล ประธานกรรมการ
2. นาย สุเมธ ตันธุวนิตย์ กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
3. นาย สุเทพ ตระนันทสิน กรรมการ
4. นาย ฮอค เอง กัว กรรมการ
5. นาย ชาลี ชู กรรมการ
6. นาย ทวินโชค ตันธุวนิตย์ กรรมการ
7. นาย วิเศษ จูภิบาล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
8. นาย อมรศักดิ์ นพรัมภา กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
9. นาง อาภาวดี มีคุณเอี่ยม กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
ข้อมูลสถิติ YTD
29 ก.ย. 2563
2562
30 ธ.ค. 2562
2561
28 ธ.ค. 2561
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 828.75  828.75  828.75 
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 4,350.94  2,933.78  3,944.85 
ราคา (บาท/หุ้น) 5.25  3.54  4.76 
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 9.41  9.26  10.17 
P/BV (X) 0.56  0.38  0.47 
P/E (X) N/A  N/A  64.19 
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 34.12  9.27  29.57 
มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 5.92  1.40  7.51 
Beta 0.76  1.01  0.98 
 
อัตราผลตอบแทน YTD  2562  2561 
การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 48.31  -25.63  -44.97 
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  N/A  2.10 
อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A  1.35 
นโยบายเงินปันผล ไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของบริษัทฯและบริษัทย่อย

การจ่ายปันผล
รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
- 0.10 บาท 25 พ.ค. 2561 เงินปันผล
 
ผู้สอบบัญชี
(วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
นาย ชัยยุทธ อังศุวิทยา/สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท
นาง ณัฐสรัคร์ สโรชนันท์จีน/สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท
นางสาว ดรณี สมกำเนิด/สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท
นางสาว จารุณี น่วมแม่/สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท
วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
ข้อมูลงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2563 
(01/01/63 
-30/06/63) 
6M/2562 
(01/01/62 
-30/06/62) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
เงินสด 1,735.71 1,302.39 1,144.03 1,202.34 1,639.98
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 1,698.47 1,917.25 1,892.93 2,258.76 1,626.21
สินค้าคงเหลือ 172.85 281.11 235.94 332.24 240.08
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 3,930.66 3,980.31 3,706.63 4,323.91 4,306.76
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 11,372.87 11,823.06 12,751.52 13,257.56 12,258.96
รวมสินทรัพย์ 17,401.48 16,688.02 17,037.59 18,296.09 17,409.57
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 1,119.47 1,113.12 1,103.34 932.30 1,379.90
เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 3,066.92 2,963.62 3,162.37 3,592.80 3,090.01
หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 1,195.66 945.00 1,097.35 977.92 1,303.48
รวมหนี้สินหมุนเวียน 5,825.38 5,303.24 5,715.28 5,847.84 6,084.51
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 3,772.26 3,418.63 3,916.94 4,039.82 2,401.79
รวมหนี้สิน 9,597.63 8,721.86 9,632.22 9,887.67 8,486.30
ทุนจดทะเบียน 828.75 828.75 828.75 828.75 828.75
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 828.75 828.75 828.75 828.75 828.75
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 4,982.96 4,982.96 4,982.96 4,982.96 4,982.96
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - - - - -
กำไร(ขาดทุน)สะสม 2,789.03 3,036.97 2,561.70 3,053.45 3,494.06
หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 7,798.06 7,960.43 7,400.35 8,400.79 8,921.65
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 5.79 5.72 5.01 7.63 1.62
เพิ่มเติม
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2563 
(01/01/63 
-30/06/63) 
6M/2562 
(01/01/62 
-30/06/62) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
ยอดขายสุทธิ 8,086.42 8,445.77 16,531.03 11,962.60 11,252.39
รายได้อื่น 91.40 96.07 178.34 299.76 461.44
รวมรายได้ 8,217.17 8,584.79 16,795.50 12,372.66 11,813.52
ต้นทุนขาย 7,380.31 7,954.19 15,954.91 11,494.39 10,178.11
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 429.13 474.38 940.70 921.72 887.48
รวมค่าใช้จ่าย 7,828.32 8,436.66 16,952.94 12,471.70 11,070.13
EBITDA 1,119.72 850.85 1,274.46 1,492.00 2,281.09
ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 730.86 702.72 1,431.89 1,591.03 1,537.69
กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 388.86 148.14 -157.44 -99.04 743.40
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 227.33 -16.47 -491.75 -357.74 533.26
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.27 -0.02 -0.59 -0.43 0.64
เพิ่มเติม
งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2563 
(01/01/63 
-30/06/63) 
6M/2562 
(01/01/62 
-30/06/62) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 1,425.40 542.87 1,285.31 1,261.80 1,607.23
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -192.26 -34.07 -1,230.60 -1,494.87 -1,003.72
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -649.67 -375.47 -113.89 -200.98 -206.32
เงินสดสุทธิ 583.48 133.34 -59.18 -434.06 397.19
เพิ่มเติม
ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2563  6M/2562  2562  2561 
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.67 0.75 0.65 0.74
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) -3.15 -1.67 -6.22 -4.13
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 0.49 1.06 -0.89 -0.55
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.23 1.10 1.30 1.18
อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.96 0.90 0.95 0.69
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 8.73 5.82 3.49 3.91
EBIT Margin (%) 4.73 1.73 -0.94 -0.80
อัตรากำไรสุทธิ (%) 2.77 -0.19 -2.93 -2.89

แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
ไม่พบข้อมูล

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2563  6M/2562  2562  2561 
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -4.25 49.15 38.19 6.31
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -7.21 44.46 38.81 12.93
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -4.28 47.07 35.75 4.73
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -7.21 41.40 35.93 12.66
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A N/A N/A N/A

ปรับข้อมูลเต็มปี
วงจรเงินสด 6M/2563  6M/2562  2562  2561 
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 8.95 7.89 7.96 6.16
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 40.80 46.28 45.83 59.27
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 67.76 99.19 56.16 40.17
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 5.39 3.68 6.50 9.09
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 5.10 4.50 4.72 3.44
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 71.55 81.06 77.27 106.11
วงจรเงินสด (วัน) -25.36 -31.10 -24.94 -37.75


การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
ไม่พบข้อมูล

Market Alert (ล่าสุด)
ไม่พบข้อมูล
เพิ่มเติม

เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
หลักทรัพย์อื่นๆ
ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
  - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
  - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
  -
 
ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น