สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
RCI บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง/วัสดุก่อสร้าง
SET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 22 พ.ย. 2560  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
3.50 4.80 / 2.30 N/A 7.19 462.63 1,619.20 1,883.23 -218.56 -7.35
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
22 พ.ย. 2560 08:42   ตลาดหลักทรัพย์ฯ เตือนผู้ถือหุ้น RCI ศึกษาข้อมูลกรณี IFA เห็นว่าไม่ควรให้สัตยาบันการทำสัญญาซื้อขายสินค้ากับ DCC
14 พ.ย. 2560 19:02   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2560 (แก้ไข Template)
14 พ.ย. 2560 18:39   ชี้แจงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2560
14 พ.ย. 2560 18:39   แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 10/2560
14 พ.ย. 2560 18:38   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ อาคารบริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด (มหาชน) เลขที่ 37/7 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กทม. 10310
เบอร์โทรศัพท์ -
เบอร์โทรสาร -
URL www.rci.co.th
  รายงานประจำปี 2559
วันที่ก่อตั้งบริษัท 11/9/1969 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 28/09/2532
ราคา IPO (บาท) 81.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO N/A
พาร์ 1.00 บาท
การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 10.00 : ใหม่ 1.00 @ 15/05/2549

การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
วันที่มีผล 25/12/2546
ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม SET  / - / หมวดบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ระหว่างฟื้นฟูการดำเนินงาน
ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน SET  / อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง / วัสดุก่อสร้าง

ลักษณะธุรกิจ
ผลิตและจำหน่ายกระเบื้องเซรามิคปูพื้น กระเบื้องบุผนังชนิดต่าง ๆ จำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ

ผู้ถือหุ้นรายย่อย 13 มี.ค. 2560 11 มี.ค. 2559
% /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
65.66% 2,493 75.64% 2,989
การถือครองหุ้นต่างด้าว 0.37% (ณ วันที่ 22/11/2560) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 35.00%
การถือครองหุ้น NVDR  0.27% (ณ วันที่ 22/11/2560)
3 Yr Price Performance (Adjusted Price)
อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
5 วัน 2.94 -0.02 1.57
20 วัน -4.89 -4.52 -6.03
60 วัน -9.33 -9.15 -16.73
120 วัน -16.67 -11.68 -24.23
YTD 44.63 46.63 30.26
P/E (X) N/A 14.21 18.45
P/BV (X) 7.19 2.37 2.04
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.17 0.16 0.48

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@25 ต.ค. 2560) จำนวนหุ้น %
1. นาย ชัยวิทย์ อรุณเนตรทอง 76,000,000 16.43
2. นาย วิบูลย์ วัชรสุรังค์ 65,690,400 14.20
3. น.ส. วราภรณ์ สมานพันธ์ชัย 19,768,000 4.27
4. น.ส. สุนี อนันตประกร 19,046,000 4.12
5. นาย พิริยรัชต์ ภัทรกิตต์เกษม 9,395,000 2.03
6. น.ส. วราภรณ์ พันธุ์วงศ์กล่อม 8,134,500 1.76
7. น.ส. พิมพ์ภัทรา ศุภพัชรวงศ์ 6,530,000 1.41
8. นาย วรชัย เลิศไพรวัน 6,200,000 1.34
9. น.ส. เขมจุฑา สุวรรณจินดา 6,127,100 1.32
10. นาย ธเนศ รัศมีสุขานนท์ 6,083,725 1.32

คณะกรรมการ ตำแหน่ง
1. นาย วิบูลย์ วัชรสุรังค์ ประธานกรรมการ
2. นาย รุ่งโรจน์ แสงศาสตรา ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ
3. นาย สัญชัย เจนจรัตน์ กรรมการผู้จัดการ
4. นาย ไชยยศ รุ่งเจริญชัย กรรมการ
5. นาย มนต์รัก แสงศาสตรา กรรมการ
6. นาย มารุต แสงศาสตรา กรรมการ
7. นาย จารุวัตร ไตรถวิล กรรมการ
8. นาย กมลสุทธิ์ ทัพพะรังสี กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
9. นาง ภวัญญา กฤตชาติ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
10. น.ส. บงกช สิทธิกรประสาธน์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
ข้อมูลสถิติ YTD
22 พ.ย. 2560
2559
30 ธ.ค. 2559
2558
30 ธ.ค. 2558
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 462.63  462.63  462.63 
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 1,619.20  1,119.56  1,304.62 
ราคา (บาท/หุ้น) 3.50  2.42  2.82 
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.49  1.68  1.56 
P/BV (X) 7.19  1.44  2.15 
P/E (X) N/A  N/A  N/A 
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 257.05  196.54  366.13 
มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 19.16  10.03  30.57 
Beta 0.85  1.20  1.92 
 
อัตราผลตอบแทน YTD  2559  2558 
การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 44.63  -14.18  -27.32 
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  N/A  N/A 
อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A  N/A 
นโยบายเงินปันผล พิจารณาจากกระแสเงินสดของบริษัท หลังหักกันทุนสำรองตามกฏหมาย (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน) เรียบร้อยแล้ว จำนวนเงินปันผลนั้นจะขึ้นอยู่กับความจำเป็นในการใช้เงินในอนาคต (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

การจ่ายปันผล
รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
ไม่พบข้อมูล
 
ผู้สอบบัญชี
(วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2017)
นาย เจษฎา หังสพฤกษ์/บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
นาย จิโรจ ศิริโรโรจน์/บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
นางสาว กรรณิการ์ วิภาณุรัตน์/บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
ข้อมูลงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2560 
(01/01/60 
-30/09/60) 
9M/2559 
(01/01/59 
-30/09/59) 
2559 
(01/01/59 
-31/12/59) 
2558 
(01/01/58 
-31/12/58) 
2557 
(01/01/57 
-31/12/57) 
เงินสด 5.32 5.65 43.29 8.09 8.15
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 56.48 120.30 81.81 129.68 136.82
สินค้าคงเหลือ 118.28 392.39 331.37 323.30 359.16
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 180.08 566.00 458.67 543.26 524.48
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 271.01 513.92 495.59 523.05 552.19
รวมสินทรัพย์ 494.63 1,132.76 1,002.78 1,122.48 1,128.98
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 80.00 65.22 54.30 79.14 40.00
เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 138.82 103.65 47.70 60.14 92.27
หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - 49.03 51.10 60.11 53.42
รวมหนี้สินหมุนเวียน 220.44 222.39 158.37 203.91 185.69
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 48.90 133.94 115.74 144.82 324.10
รวมหนี้สิน 269.35 356.33 274.10 348.73 509.79
ทุนจดทะเบียน 463.19 463.19 463.19 463.19 463.19
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 462.63 462.63 462.63 462.63 388.74
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 165.63 165.63 165.63 165.63 159.14
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - - - - -
กำไร(ขาดทุน)สะสม -389.11 -56.34 -101.15 -81.65 -165.08
หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 225.28 776.43 728.68 773.74 619.19
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - - - - -
เพิ่มเติม
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2560 
(01/01/60 
-30/09/60) 
9M/2559 
(01/01/59 
-30/09/59) 
2559 
(01/01/59 
-31/12/59) 
2558 
(01/01/58 
-31/12/58) 
2557 
(01/01/57 
-31/12/57) 
ยอดขายสุทธิ 395.34 516.47 659.26 808.27 984.41
รายได้อื่น 24.18 33.68 37.02 10.99 9.90
รวมรายได้ 419.52 550.14 696.28 819.27 994.30
ต้นทุนขาย 570.78 390.92 505.89 631.09 708.48
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 74.97 135.16 200.85 220.38 246.41
รวมค่าใช้จ่าย 650.75 526.07 719.24 851.46 969.95
EBITDA -218.56 52.86 15.19 11.08 66.89
ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 12.67 28.79 38.15 43.27 42.53
กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ -231.23 24.07 -22.96 -32.20 24.35
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ -233.60 16.55 -31.20 -69.43 4.17
กำไรต่อหุ้น (บาท) -0.50 0.04 -0.07 -0.18 0.01
เพิ่มเติม
งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2560 
(01/01/60 
-30/09/60) 
9M/2559 
(01/01/59 
-30/09/59) 
2559 
(01/01/59 
-31/12/59) 
2558 
(01/01/58 
-31/12/58) 
2557 
(01/01/57 
-31/12/57) 
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 101.94 9.70 33.68 10.50 76.11
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -112.10 45.01 77.91 -77.68 -54.77
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -27.81 -57.15 -76.40 67.12 -70.43
เงินสดสุทธิ -37.98 -2.44 35.20 -0.06 -49.09
เพิ่มเติม
ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2560  9M/2559  2559  2558 
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.82 2.55 2.90 2.66
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) -56.17 -5.88 -4.15 -9.97
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) -34.20 -0.92 -2.16 -2.86
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.20 0.46 0.38 0.45
อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.70 0.63 0.66 0.73
อัตรากำไรขั้นต้น (%) -44.38 24.31 23.26 21.92
EBIT Margin (%) -55.12 4.38 -3.30 -3.93
อัตรากำไรสุทธิ (%) -55.68 3.01 -4.48 -8.47

แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
ไม่พบข้อมูล

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2560  9M/2559  2559  2558 
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -23.45 -18.73 -18.44 -17.89
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 46.01 -20.82 -19.84 -10.92
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -23.74 -14.83 -15.01 -17.60
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 23.70 -18.26 -15.53 -12.22
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A N/A N/A N/A

ปรับข้อมูลเต็มปี
วงจรเงินสด 9M/2560  9M/2559  2559  2558 
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 6.09 5.16 6.23 6.07
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 59.95 70.72 58.55 60.17
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 2.69 1.37 1.55 1.85
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 135.91 266.20 236.17 197.36
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 5.66 4.84 9.38 8.28
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 64.53 75.37 38.90 44.07
วงจรเงินสด (วัน) 131.33 261.55 255.81 213.46


การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
ไม่พบข้อมูล

Market Alert (ล่าสุด)
Cash Balance 02 พ.ค. 2560 - 19 พ.ค. 2560
เพิ่มเติม

เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
หลักทรัพย์อื่นๆ
ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
  - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
  - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
  -
 
ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น