สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
RBF บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร/อาหารและเครื่องดื่ม
SET100 / SETCLMV / SETWB
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 15 ม.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
8.90 11.20 / 2.78 35.85 4.48 2,000.00 17,800.00 18,108.94 653.89 21.88
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
13 ม.ค. 2564 13:24   รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน (ครั้งที่ 3) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 (แก้ไข)
12 ม.ค. 2564 17:02   รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน (ครั้งที่ 3) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
28 ธ.ค. 2563 06:51   แจ้งผลการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
25 ธ.ค. 2563 13:22   แจ้งการเปลี่ยนแปลงของผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี (แก้ไข)
25 ธ.ค. 2563 12:33   แจ้งการเปลี่ยนแปลงของ CFO/ ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 3395 ซอยลาดพร้าว 101 (วัดบึงทองหลาง) ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม. 10240
เบอร์โทรศัพท์ 0-2946-6813-7
เบอร์โทรสาร 0-2183-5710
URL https://www.rbfoodsupply.co.th
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท - วันที่จดทะเบียนกับตลท. 24/10/2562
ราคา IPO (บาท) 3.30 @พาร์1.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  ผลิตและจำหน่ายวัตถุที่ใช้เป็นส่วนผสมในอาหาร (Food Ingredients) ตามคำสั่งซื้อของลูกค้า และ ภายใต้ตราสินค้าของบริษัท เช่น อังเคิลบาร์นส์, เบสท์ โอเดอร์ และ super-find เป็นต้น

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 29 มิ.ย. 2563 18 ต.ค. 2562
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  27.56% 6,329 25.12% 7,481
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 3.23% (ณ วันที่ 15/01/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  4.93% (ณ วันที่ 15/01/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 3.49 0.86 4.67
  20 วัน -1.66 -2.26 -4.37
  60 วัน -11.00 -18.41 -27.18
  120 วัน -7.29 -8.39 -17.35
  YTD -4.30 -8.68 -8.70
  P/E (X) 35.85 26.06 30.34
  P/BV (X) 4.48 2.04 1.72
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.69 0.56 1.50

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@29 มิ.ย. 2563) จำนวนหุ้น %
  1. นาง เพ็ชรา รัตนภูมิภิญโญ 556,031,000 27.80
  2. นาย สมชาย รัตนภูมิภิญโญ 556,030,900 27.80
  3. พ.ต.พญ. จัณจิดา รัตนภูมิภิญโญ 160,159,000 8.01
  4. พญ. สนาธร รัตนภูมิภิญโญ 160,159,000 8.01
  5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 127,406,157 6.37
  6. SAN-EI GEN F.F.I., INC. 60,000,000 3.00
  7. บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 21,107,200 1.06
  8. นาย ชาย มโนภาส 18,280,000 0.91

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาง เบญจวรรณ รัตนประยูร ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  2. นาย สมชาย รัตนภูมิภิญโญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
  3. นาง เพ็ชรา รัตนภูมิภิญโญ กรรมการ
  4. น.ส. จัณจิดา รัตนภูมิภิญโญ กรรมการ
  5. น.ส. สนาธร รัตนภูมิภิญโญ กรรมการ
  6. นาย สุรนาถ กิตติรัตนเดช กรรมการ
  7. นาย ธีรพัฒน์ ญาณาธรกุล กรรมการ
  8. นาย รัตน์ ด่านกุล กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  9. นาย ศุภสิน สุริยะ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  15 ม.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 2,000.00  2,000.00  2,000.00 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 17,800.00  18,600.00  8,800.00 
  ราคา (บาท/หุ้น) 8.90  9.30  4.40 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 1.99  1.99  N/A 
  P/BV (X) 4.48  4.68 
  P/E (X) 35.85  37.46  25.48 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 7.80  269.27  115.55 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 137.30  161.22  222.07 
  Beta 0.86  0.89 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -4.30  111.36  33.33 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 1.69  1.61  N/A 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.60  0.60 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักสำรองต่างๆทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะของบริษัท (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 0.15 บาท 30 เม.ย. 2563 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
  นาย ชาญชัย ชัยประสิทธิ์/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  นาย พิสิฐ ทางธนกุล/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  นาย ไพบูล ตันกูล/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  เงินสด 470.30 316.56 1,234.42 249.42
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 844.42 660.45 726.92 636.12
  สินค้าคงเหลือ 793.96 748.88 682.51 746.04
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,622.68 1,742.14 2,659.17 1,648.15
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 1,246.38 1,606.74 1,622.61 1,721.62
  รวมสินทรัพย์ 4,754.49 3,482.21 4,412.31 3,447.66
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม - 326.00 - 225.00
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 369.58 316.57 311.77 338.26
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 10.32 163.09 26.33 62.90
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 422.98 824.83 375.14 670.05
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 357.86 563.74 167.30 685.85
  รวมหนี้สิน 780.84 1,388.57 542.44 1,355.90
  ทุนจดทะเบียน 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 2,000.00 1,480.00 2,000.00 1,480.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 1,248.94 93.66 1,248.94 93.66
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น 94.71 94.71 94.71 94.71
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 630.66 435.01 534.28 427.50
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 3,975.24 2,095.08 3,870.27 2,092.83
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย -1.59 -1.44 -0.39 -1.08
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  ยอดขายสุทธิ 2,340.35 2,098.89 2,864.65 2,738.25
  รายได้อื่น 5.53 4.70 17.34 11.34
  รวมรายได้ 2,345.87 2,103.60 2,881.99 2,749.59
  ต้นทุนขาย 1,367.35 1,283.77 1,774.03 1,744.17
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 458.25 480.57 639.11 577.36
  รวมค่าใช้จ่าย 1,838.25 1,764.34 2,413.14 2,321.52
  EBITDA 653.89 476.05 649.84 615.32
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 146.27 136.80 180.99 187.26
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 507.62 339.25 468.85 428.07
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 397.26 253.51 352.78 323.75
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.20 0.17 0.22 0.26
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 376.79 329.77 485.57 337.08
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -732.55 -78.38 -132.96 -292.28
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -410.05 -183.35 633.53 -16.04
  เงินสดสุทธิ -765.80 68.04 986.14 28.76
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2563  2562 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 6.20 7.09
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 16.36 11.83
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 15.47 11.93
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.20 0.14
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.76 0.73
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 41.57 38.07
  EBIT Margin (%) 21.64 16.27
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 16.93 12.24

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2563  2562 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย N/A N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย N/A N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม N/A N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม N/A N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A N/A

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 9M/2563  2562 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 4.13 4.20
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 88.42 86.84
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 2.41 2.48
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 151.57 146.96
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 5.41 5.46
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 67.41 66.87
  วงจรเงินสด (วัน) 172.58 166.92


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  Cash Balance 13 ก.ค. 2563 - 21 ส.ค. 2563
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น