สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
RAM บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)
บริการ/การแพทย์
SET
CG Report:   -
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 12 เม.ย. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
142.50 151.00 / 136.50 54.11 2.83 120.00 34,200.00 48,756.28 1,544.96 31.56
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
12 มี.ค. 2564 19:00   แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
01 มี.ค. 2564 17:00   งบการเงิน ประจำปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว)
01 มี.ค. 2564 17:00   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
01 มี.ค. 2564 17:00   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563
01 ก.พ. 2564 08:43   การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 3 ( แก้ไข )
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 2138 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240
เบอร์โทรศัพท์ 0-2374-0197-216, 0-2374-0798-807, 0-2732-0476-487
เบอร์โทรสาร 0-2374-0804
URL www.ram-hosp.co.th
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 17/11/1976 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 13/09/2534
ราคา IPO (บาท) 68.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทเงินทุน ภัทรธนกิจ จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 0.50 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 10.00 : ใหม่ 0.50 @ 17/06/2562

  ลักษณะธุรกิจ
  โรงพยาบาลเอกชนที่ดำเนินการภายใต้ชื่อโรงพยาบาลรามคำแหงมีโรงพยาบาลในเครือ 7 แห่ง เป็นกลุ่มโรงพยาบาลที่มีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาให้บริการในระดับสากล

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 30 มี.ค. 2563 27 มี.ค. 2562
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  25.76% 791 27.34% 523
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 20.25% (ณ วันที่ 12/04/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 35.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  0.02% (ณ วันที่ 12/04/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -0.70 -3.96 2.86
  20 วัน -0.70 -5.01 1.05
  60 วัน 1.06 -6.17 0.98
  120 วัน 1.79 -16.58 -15.89
  YTD 2.15 -7.81 -3.93
  P/E (X) 54.11 51.52 40.26
  P/BV (X) 2.83 3.99 1.75
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.01 1.70 1.47

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@31 มี.ค. 2564) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท เอฟแอนด์เอส 79 จำกัด 55,346,695 23.06
  2. CYPRESS CONSOLIDATED HEALTHCARE PTE.LTD. . 48,000,000 20.00
  3. บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จำกัด 17,246,000 7.19
  4. บริษัท สินแพทย์ จำกัด 15,797,469 6.58
  5. บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) 13,821,736 5.76
  6. นาย พิชญ สมบูรณสิน 6,666,040 2.78
  7. นาย ศิริพงศ์ เหลืองวารินกุล 5,699,440 2.37
  8. นาย ธฤต ชื่นอิ่ม 4,329,540 1.80
  9. น.ส. ฤกขจี กาญจนพิทักษ์ 4,213,720 1.76
  10. นาย ฤชิษฐ์ กาญจนพิทักษ์ 3,614,500 1.51

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ ประธานกรรมการบริษัท
  2. นาย ชำนาญ ชนะภัย กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
  3. นาย วิรัตน์ ชื่นอิ่ม กรรมการผู้อำนวยการ / กรรมการ
  4. นาย ศิริพงศ์ เหลืองวารินกุล กรรมการ
  5. นาย สุธี ลีละเศรษฐกุล กรรมการ
  6. นาย เจิมพล ภูมิตระกูล กรรมการ
  7. น.ส. ทัศน์วรรณ ศิริวงศ์ กรรมการ
  8. นาย ยัง-แทก ปาร์ค กรรมการ
  9. นาย เบนนี่ ลิม กรรมการ
  10. นาย อีริค มาร์แนนดัส กรรมการ
  11. นายแพทย์ พิชญ สมบูรณสิน กรรมการ
  12. ร.อ. ขจิต หัพนานนท์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  13. นาย พินิจ หิรัญโชติ กรรมการอิสระ
  14. นาย ประมล อภิรัตน์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  15. น.ส. กิตติญารัตน์ จิโรจดำรงค์ชัย กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  16. นาย ดิศพงศ์ ใจภักดีมั่น กรรมการอิสระ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  12 เม.ย. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 240.00  240.00  240.00 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 34,200.00  33,480.00  36,480.00 
  ราคา (บาท/หุ้น) 142.50  139.50  152.00 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 50.35  44.01  53.09 
  P/BV (X) 2.83  3.17  2.86 
  P/E (X) 54.11  68.66  19.06 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.61  0.81  7.20 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 3.07  1.12  61.98 
  Beta 0.12  0.13  0.19 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 2.15  -8.22  14.29 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 2.53  2.58  2.24 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 1.37  1.77  0.60 
  นโยบายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิเฉพาะบริษัท

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563 0.90 บาท 28 พ.ค. 2564 เงินปันผล
  - 0.90 บาท 25 ก.พ. 2564 เงินปันผล
  - 0.90 บาท 27 พ.ย. 2563 เงินปันผล
  - 0.90 บาท 26 ส.ค. 2563 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 0.90 บาท 27 พ.ค. 2563 เงินปันผล
  - 0.90 บาท 28 ก.พ. 2563 เงินปันผล
  - 0.90 บาท 13 ธ.ค. 2562 เงินปันผล
  - 0.90 บาท 06 ก.ย. 2562 เงินปันผล
  - 30.00 บาท 24 พ.ค. 2562 เงินปันผล
  - 30.00 บาท 20 มี.ค. 2562 เงินปันผล
  - 8.00 บาท 16 พ.ย. 2561 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
  นาย พีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์/บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด
  นาย ธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์/บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด
  นางสาว สุลลิต อาดสว่าง/บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด
  นางสาว โสรยา ตินตะสุวรรณ์/บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 2020 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2019 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2018 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2017 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 616.02 1,012.47 889.92 351.47
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ - 573.18 - -
  สินค้าคงเหลือ 754.00 622.59 566.92 568.77
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 3,351.86 2,609.04 2,181.43 1,725.74
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 8,000.00 1,783.68 2,113.67 3,283.10
  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 23,905.49 15,856.35 13,049.90 14,751.84
  รวมสินทรัพย์ 27,257.35 18,465.39 15,231.32 16,477.58
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 5,608.80 4,054.91 882.57 1,786.16
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ - 341.69 36.62 555.36
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 1,140.71 - 55.00 -
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 8,402.40 4,852.97 1,820.11 4,298.47
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 2,601.85 465.93 337.85 499.66
  รวมหนี้สิน 11,004.25 5,318.90 2,157.97 4,798.13
  ทุนจดทะเบียน 150.00 150.00 150.00 150.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 120.00 120.00 120.00 120.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น - - - -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 10,642.04 10,633.65 10,394.70 8,681.28
  หุ้นทุนรับซื้อคืน - - - -
  หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - -
  องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 1,323.01 1,865.62 1,572.95 2,321.71
   - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน 1,323.01 - - 2,321.71
  รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 12,085.05 12,619.26 12,087.65 11,122.99
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 4,168.05 527.23 985.70 556.46
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 2020 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2019 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2018 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2017 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 7,822.16 4,562.51 4,111.23 3,809.63
  รายได้อื่น 110.91 117.39 38.03 32.97
  รวมรายได้ 8,192.40 4,952.54 4,452.36 4,173.00
  ต้นทุน 6,224.02 3,155.53 2,843.54 2,663.40
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 1,259.58 528.69 460.64 414.05
  รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 7,483.60 3,931.06 3,152.86 3,077.45
  EBITDA 1,544.96 1,748.26 2,872.37 1,745.33
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 716.50 180.04 188.96 193.96
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ 828.47 1,568.22 2,683.41 1,551.37
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 632.06 1,440.35 1,896.23 1,327.46
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 2.63 6.00 158.02 110.62
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 2020 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2019 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2018 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2017 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 894.64 576.18 872.94 842.51
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -1,870.32 -2,034.38 1,536.21 -193.44
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 579.23 1,580.75 -1,872.33 -455.50
  เงินสดสุทธิ -396.45 122.55 536.82 193.58
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 2563  2562  2561 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.40 0.54 1.20
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 5.12 11.66 16.34
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 3.62 9.31 16.93
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.68 0.40 0.17
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.36 0.29 0.28
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 20.43 30.84 30.83
  EBIT Margin (%) 10.11 31.67 60.27
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 5.73 26.67 51.13

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 2563  2562  2561 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 71.44 10.98 7.92
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 97.24 10.97 6.76
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 65.42 11.23 6.69
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 90.37 24.68 2.45
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ -56.12 -24.04 42.85

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 2563  2562  2561 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 8.47 9.87 13.11
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 43.09 36.98 27.85
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 9.04 5.31 5.01
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 40.36 68.80 72.89
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 14.01 9.92 5.36
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 26.06 36.79 68.13
  วงจรเงินสด (วัน) 57.39 68.99 32.61


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น