สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
QTC บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
ทรัพยากร
mai
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 17 ก.ย. 2562  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
4.92 7.20 / 4.74 9.63 1.08 341.09 1,678.18 1,828.16 160.65 7.01
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
03 ก.ย. 2562 12:31   การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
09 ส.ค. 2562 06:54   งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)
09 ส.ค. 2562 06:53   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
09 ส.ค. 2562 06:53   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
06 ส.ค. 2562 08:05   SEC News :สรุปแบบ 246-2 วันที่ 5 สิงหาคม 2562
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 2/2 ซ. กรุงเทพกรีฑา 8 แยก 5 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240
เบอร์โทรศัพท์ 0-2379-3089-92
เบอร์โทรสาร 0-2379-3097
URL www.qtc-energy.com
  รายงานประจำปี 2561
วันที่ก่อตั้งบริษัท 09/06/2003 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 28/07/2554
ราคา IPO (บาท) 2.00 @พาร์1.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
  วันที่มีผล 05/01/2558
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม mai  / MAI Industry / ธุรกิจขนาดกลาง
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน mai  / ทรัพยากร / ทรัพยากร

  ลักษณะธุรกิจ
  ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้าตามคำสั่งซื้อของลูกค้า(Made to Order) และให้บริการด้านต่างๆ แก่ลูกค้า

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 08 มี.ค. 2562 09 มี.ค. 2561
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  42.46% 1,032 36.86% 975
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 47.89% (ณ วันที่ 17/09/2562) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  3.35% (ณ วันที่ 17/09/2562)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบกลุ่มอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 1.23 -1.50 1.12
  20 วัน - -4.74 -1.01
  60 วัน -5.38 -2.81 -4.99
  120 วัน -4.47 -11.27 -1.23
  YTD -1.20 -13.92 -0.41
  P/E (X) 9.63 N/A 41.51
  P/BV (X) 1.08 1.38 1.73
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.04 0.21 0.15

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@24 พ.ค. 2562) จำนวนหุ้น %
  1. MR. LITSAMY LATSAVONG 42,500,000 12.46
  2. MR. PHOUKHAOKA MATHOUCHAN 42,500,000 12.46
  3. MR. Phoukhaokham Pravoraxay 40,000,000 11.73
  4. น.ส. แคทรียา บีเวอร์ 27,051,300 7.93
  5. น.ส. ศศิกาญจน์ ตันธนสิน 22,000,000 6.45
  6. นาย พิริยะ ธานีรณานนท์ 20,000,000 5.86
  7. บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) 17,019,702 4.99
  8. นาย วิชัย วชิรพงศ์ 14,395,900 4.22
  9. VERWALTUNGS-UND PRIVAT-BANK AKTIENGESELLSCHAFT 13,457,344 3.95
  10. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 11,367,852 3.33

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย เกริกไกร จีระแพทย์ ประธานกรรมการบริษัท
  2. นาย พูลพิพัฒน์ ตันธนสิน ประธานคณะกรรมการบริหาร / กรรมการ
  3. นาย เรืองชัย กฤษณเกรียงไกร กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
  4. นาย วีระพล วีระวงศ์ กรรมการ
  5. นาย สุรช ล่ำซำ กรรมการ
  6. นาย ปรีดี งามสันติกุล กรรมการ
  7. นาย ไพโรจน์ บุญปั้น กรรมการ
  8. นาย ณัฐพล ลีลาวัฒนานันท์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  9. นาย พลรชฏ เปียถนอม กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  10. นาย กมล ตรรกบุตร กรรมการอิสระ
  11. นาง วสรา โชติธรรมรัตน์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  17 ก.ย. 2562
  2561
  28 ธ.ค. 2561
  2560
  29 ธ.ค. 2560
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 341.09  341.09  340.99 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 1,678.18  1,698.64  4,057.82 
  ราคา (บาท/หุ้น) 4.92  4.98  11.90 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 4.57  4.07  3.28 
  P/BV (X) 1.08  1.22  4.25 
  P/E (X) 9.63  N/A  N/A 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 37.80  14.52  86.26 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 4.00  1.52  13.92 
  Beta 0.56  0.84  0.68 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2561  2560 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -1.20  -58.15  -35.68 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  N/A  0.20 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A 
  นโยบายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  - 0.03 บาท 26 พ.ค. 2560 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2019)
  นางสาว กัญญาณัฐ ศรีรัตน์ชัชวาลย์/บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด
  นาย ธีรศักดิ์ ฉั่วศรีสกุล/บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด
  นางสาว ศันสนีย์ พูลสวัสดิ์/บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด
  นาย นรินทร์ จูระมงคล/บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  6M/2561 
  (01/01/61 
  -30/06/61) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  เงินสด 95.87 306.23 118.79 90.99 98.65
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 243.68 215.85 256.46 282.80 235.23
  สินค้าคงเหลือ 207.78 181.38 175.25 151.15 207.54
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 978.96 1,030.97 1,065.05 935.07 782.94
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 666.03 691.95 689.30 688.96 307.20
  รวมสินทรัพย์ 1,803.68 1,896.01 1,918.99 2,037.27 1,220.80
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 49.86 202.56 202.08 320.55 311.06
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 61.94 91.12 98.22 42.83 108.38
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 63.40 77.39 77.44 69.55 2.71
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 227.74 433.41 440.36 493.24 456.28
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 16.12 75.28 36.98 101.94 6.86
  รวมหนี้สิน 243.86 508.69 477.34 595.18 463.14
  ทุนจดทะเบียน 341.09 429.24 429.24 429.24 270.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 341.09 341.09 341.09 341.09 270.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 1,136.57 1,178.87 1,136.57 1,178.83 304.94
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น 42.30 - 42.29 - -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 40.11 -134.12 -78.93 -79.27 179.40
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1,557.83 1,384.69 1,439.52 1,439.45 754.69
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 1.99 2.62 2.12 2.64 2.97
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  6M/2561 
  (01/01/61 
  -30/06/61) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  ยอดขายสุทธิ 493.56 395.77 958.05 901.53 531.23
  รายได้อื่น 10.84 13.82 20.30 13.28 8.32
  รวมรายได้ 504.39 409.59 978.35 917.54 539.55
  ต้นทุนขาย 304.77 320.52 747.76 760.81 503.56
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 77.00 94.90 174.20 395.13 127.44
  รวมค่าใช้จ่าย 381.77 436.14 942.68 1,155.93 631.50
  EBITDA 160.65 9.86 109.91 -187.43 -49.13
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 38.02 36.40 74.25 50.96 42.81
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 122.62 -26.55 35.66 -238.40 -91.95
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 119.04 -54.85 0.34 -247.19 -80.53
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.35 -0.16 0.00 -0.89 -0.34
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  6M/2561 
  (01/01/61 
  -30/06/61) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 75.70 84.29 164.70 -39.70 11.53
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 93.91 269.77 42.30 -855.69 -342.74
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -191.46 -138.88 -178.82 889.63 336.31
  เงินสดสุทธิ -21.84 215.19 28.17 -5.76 5.10
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2562  6M/2561  2561  2560 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 4.30 2.38 2.42 1.90
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 11.84 -25.01 0.02 -22.53
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 9.99 -14.04 1.80 -14.63
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.16 0.37 0.33 0.41
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.58 0.55 0.49 0.56
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 38.25 19.01 21.95 15.61
  EBIT Margin (%) 24.31 -6.48 3.65 -25.98
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 23.60 -13.39 0.03 -26.94

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  18 ธ.ค. 2560 PP 50,000,000 340,993,368 1.00
  20 ก.ย. 2560 PP 20,910,475 290,918,175 1.00
  14 มิ.ย. 2559 PP 70,000,000 270,000,000 1.00

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2562  6M/2561  2561  2560 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 24.71 -10.40 6.27 69.71
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -4.91 -18.50 -1.72 51.09
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 23.15 -8.63 6.63 70.06
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -12.47 -10.80 -18.45 83.05
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A N/A N/A N/A

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 6M/2562  6M/2561  2561  2560 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 4.60 3.06 3.55 3.48
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 79.43 119.47 102.72 104.87
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 3.76 3.65 4.58 4.24
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 97.02 99.99 79.66 86.04
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 9.57 7.21 10.60 10.06
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 38.16 50.64 34.43 36.27
  วงจรเงินสด (วัน) 138.29 168.83 147.96 154.64


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น