สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
QTC บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
ทรัพยากร
mai
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 18 ม.ค. 2561  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
11.40 20.00 / 10.80 N/A 4.07 341.09 3,888.41 4,845.61 -45.82 -80.43
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
09 ม.ค. 2561 08:31   หุ้นเพิ่มทุนของ QTC เริ่มซื้อขายวันที่ 10 มกราคม 2561
03 ม.ค. 2561 18:10   แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ QTC-W1 (F53-5)
25 ธ.ค. 2560 17:04   แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
22 ธ.ค. 2560 07:44   หุ้นเพิ่มทุนของ QTC เริ่มซื้อขายวันที่ 25 ธันวาคม 2560
21 ธ.ค. 2560 12:35   แจ้งวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2561
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 2/2 ซ. กรุงเทพกรีฑา 8 แยก 5 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240
เบอร์โทรศัพท์ 0-2379-3089-92
เบอร์โทรสาร 0-2379-3097
URL www.qtc-energy.com
  รายงานประจำปี 2559
วันที่ก่อตั้งบริษัท 09/06/2003 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 28/07/2554
ราคา IPO (บาท) 2.00 @พาร์1.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
  วันที่มีผล 05/01/2558
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม mai  / MAI Industry / ธุรกิจขนาดกลาง
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน mai  / ทรัพยากร / ทรัพยากร

  ลักษณะธุรกิจ
  -

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 03 เม.ย. 2560 19 ก.พ. 2559
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  25.84% 829 37.76% 2,166
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 42.32% (ณ วันที่ 18/01/2561) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  3.57% (ณ วันที่ 18/01/2561)
  3 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบกลุ่มอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -0.87 0.59 -0.08
  20 วัน - 4.22 0.41
  60 วัน -16.79 -6.30 -11.44
  120 วัน -12.31 -3.96 -7.00
  YTD -4.20 0.02 -2.62
  P/E (X) N/A 44.98 103.76
  P/BV (X) 4.07 2.03 2.79
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.03 0.26 0.28

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@25 ก.ย. 2560) จำนวนหุ้น %
  1. MR. CHANTHANOME PHOMMANY 42,500,000 14.61
  2. MR. THATNAKHONE THAMMAVONG 42,500,000 14.61
  3. น.ส. แคทรียา บีเวอร์ 31,993,300 11.00
  4. น.ส. ศศิกาญจน์ ตันธนสิน 22,000,000 7.56
  5. นาย สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ 20,000,000 6.87
  6. UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED 19,000,000 6.53
  7. บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) 17,019,702 5.85
  8. นาย วิชัย วชิรพงศ์ 12,395,900 4.26
  9. นาย นวพล สวนใจเย็น 9,960,500 3.42
  10. นาย วิชาญ วชิรพงศ์ 9,766,600 3.36

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย เกริกไกร จีระแพทย์ ประธานกรรมการบริษัท
  2. นาย พูลพิพัฒน์ ตันธนสิน ประธานคณะกรรมการบริหาร / กรรมการ
  3. นาย เรืองชัย กฤษณเกรียงไกร กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
  4. นาย กมล ตรรกบุตร กรรมการอิสระ
  5. นาย พลรชฏ เปียถนอม กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  6. นาย ณัฐพล ลีลาวัฒนานันท์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  7. นาง วสรา โชติธรรมรัตน์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  18 ม.ค. 2561
  2560
  29 ธ.ค. 2560
  2559
  30 ธ.ค. 2559
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 341.09  340.99  270.00 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 3,888.41  4,057.82  4,995.00 
  ราคา (บาท/หุ้น) 11.40  11.90  18.50 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 3.28  3.28  2.87 
  P/BV (X) 4.07  4.25  6.44 
  P/E (X) N/A  N/A  225.72 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.68  86.26  397.59 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 2.24  13.92  38.63 
  Beta 0.76  0.68  1.31 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2560  2559 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -4.20  -35.68  262.75 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 0.21  0.20  1.28 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A  2.89 
  นโยบายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  - 0.03 บาท 26 พ.ค. 2560 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2558 - 31 ธ.ค. 2558 0.32 บาท 28 เม.ย. 2559 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2557 - 31 ธ.ค. 2557 0.18 บาท 15 พ.ค. 2558 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2017)
  นางสาว กัญญาณัฐ ศรีรัตน์ชัชวาลย์/บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด
  นาย ธีรศักดิ์ ฉั่วศรีสกุล/บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด
  นางสาว ศันสนีย์ พูลสวัสดิ์/บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด
  นาย นรินทร์ จูระมงคล/บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2560 
  (01/01/60 
  -30/09/60) 
  9M/2559 
  (01/01/59 
  -30/09/59) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  2557 
  (01/01/57 
  -31/12/57) 
  เงินสด 66.52 48.40 98.65 93.56 86.24
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 310.76 84.64 235.23 470.44 149.16
  สินค้าคงเหลือ 212.71 240.19 207.54 155.28 136.29
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 633.14 780.31 782.94 751.33 382.98
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 658.68 297.22 307.20 308.63 323.42
  รวมสินทรัพย์ 1,979.15 1,102.31 1,220.80 1,068.95 712.78
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 254.54 197.49 311.06 215.12 66.68
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 90.97 87.08 108.38 164.56 66.17
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 69.63 2.89 2.71 22.14 28.31
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 903.35 316.37 456.28 485.17 199.02
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 117.67 7.43 6.86 10.51 25.64
  รวมหนี้สิน 1,021.02 323.79 463.14 495.69 224.66
  ทุนจดทะเบียน 359.24 270.00 270.00 200.00 200.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 290.99 270.00 270.00 200.00 200.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 577.99 304.94 304.94 45.94 45.94
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - - - - -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 87.56 200.62 179.40 323.93 242.19
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 955.42 775.56 754.69 570.23 488.12
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 2.71 2.96 2.97 3.04 -
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2560 
  (01/01/60 
  -30/09/60) 
  9M/2559 
  (01/01/59 
  -30/09/59) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  2557 
  (01/01/57 
  -31/12/57) 
  ยอดขายสุทธิ 638.48 276.17 531.23 1,229.20 760.50
  รายได้อื่น 12.20 6.31 8.32 6.25 12.38
  รวมรายได้ 650.68 282.49 539.55 1,235.44 772.88
  ต้นทุนขาย 565.78 262.39 503.56 936.41 580.15
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 161.13 86.38 127.44 139.92 115.35
  รวมค่าใช้จ่าย 729.95 349.28 631.50 1,076.98 695.50
  EBITDA -45.82 -34.71 -49.13 198.48 115.48
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 33.44 32.08 42.81 40.02 38.10
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ -79.27 -66.79 -91.95 158.46 77.38
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ -80.83 -59.36 -80.53 118.80 55.30
  กำไรต่อหุ้น (บาท) -0.31 -0.26 -0.34 0.59 0.28
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2560 
  (01/01/60 
  -30/09/60) 
  9M/2559 
  (01/01/59 
  -30/09/59) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  2557 
  (01/01/57 
  -31/12/57) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน -113.54 116.47 11.53 -39.77 59.54
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -184.70 -384.37 -342.74 -40.06 -31.69
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 267.64 223.09 336.31 86.71 -58.98
  เงินสดสุทธิ -30.60 -44.81 5.10 6.88 -31.12
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2560  9M/2559  2559  2558 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.70 2.47 1.72 1.55
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) -11.78 3.50 -12.16 22.45
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) -6.78 3.64 -8.03 17.79
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.07 0.42 0.61 0.87
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.59 0.81 0.47 1.39
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 11.39 4.99 5.21 23.82
  EBIT Margin (%) -12.18 -23.64 -17.04 12.83
  อัตรากำไรสุทธิ (%) -12.42 -21.01 -14.93 9.62

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  18 ธ.ค. 2560 PP 50,000,000 340,993,368 1.00
  20 ก.ย. 2560 PP 20,910,475 290,918,175 1.00
  14 มิ.ย. 2559 PP 70,000,000 270,000,000 1.00

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2560  9M/2559  2559  2558 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 131.19 -58.80 -56.78 61.63
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 115.62 -49.64 -46.22 61.41
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 130.34 -58.15 -56.33 59.85
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 108.99 -43.76 -41.36 54.85
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A N/A N/A 114.85

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 9M/2560  9M/2559  2559  2558 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 4.52 4.09 1.51 3.97
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 80.76 89.26 242.43 91.99
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 3.56 2.73 2.78 6.42
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 102.43 133.92 131.49 56.82
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 9.06 6.87 3.69 8.12
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 40.27 53.10 98.92 44.97
  วงจรเงินสด (วัน) 142.92 170.08 275.00 103.85


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ QTC-W1

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น