สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
QHHR กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ควอลิตี้ เฮ้าส์ โฮเทล แอนด์ เรซิเดนซ์
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง/กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
SET
CG Report:   -
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 25 พ.ย. 2563  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.)
6.15 9.60 / 5.25 - 0.43 3,360.00 2,066.40
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
13 พ.ย. 2563 17:13   ชี้แจงสาเหตุผลการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนเกินร้อยละ 20
13 พ.ย. 2563 17:12   สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)
13 พ.ย. 2563 17:11   รายงานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
13 พ.ย. 2563 17:11   งบการเงินไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)
24 ก.ย. 2563 17:09   การขอใช้สิทธิในการเลื่อนชำระค่าเช่าของผู้เช่าตามสัญญาเช่าทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องในการจัดหาผลประโยชน์
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ผู้จัดการกองทุน/กองทรัสต์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด
บริษัทผู้บริหารกิจการโครงสร้างพื้นฐาน -
ทรัสตี -
ที่อยู่ 11 อาคารคิวเฮ้าส์ สาทร ชั้น 14 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120
เบอร์โทรศัพท์ -
เบอร์โทรสาร -
URL -
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 02/07/2012 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 31/07/2555
ราคา IPO (บาท) 10.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO N/A
พาร์ 10.00 บาท
การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

ลักษณะธุรกิจ
ลงทุน freehold ในโครงการ เซนเตอร์ พอยต์ โฮเทล แอนด์ เรซิเดนซ์ เพชรบุรี และโครงการ เซนเตอร์ พอยต์ โฮเทล แอนด์ เรซิเดนซ์ สุขุมวิท และ leasehold ในโครงการ เซนเตอร์ พอยต์ โฮเทล แอนด์ เรซิเดนซ์ หลังสวน

ผู้ถือหุ้นรายย่อย  -
% /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย  -
การถือครองหุ้นต่างด้าว 2.19% (ณ วันที่ 25/11/2563) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
การถือครองหุ้น NVDR  - (ณ วันที่ 25/11/2563)
5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
5 วัน 3.36 1.38 -0.37
20 วัน 13.89 5.19 -2.37
60 วัน 6.96 11.50 -0.58
120 วัน -12.14 2.50 -18.02
YTD -35.26 -12.41 -27.76
P/E (X) - N/A 27.95
P/BV (X) 0.43 1.08 1.59
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.02 0.03 1.39

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@02 มิ.ย. 2563) จำนวนหุ้น %
1. บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 105,280,000 31.33
2. กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์ 16,145,400 4.81
3. บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 8,752,400 2.60
4. ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 8,500,000 2.53
5. กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ดิวิเดน ฟันด์ 7,022,700 2.09
6. บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 6,513,600 1.94
7. นาย อนุชา เตชะนิธิสวัสดิ์ 5,180,500 1.54
8. กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส 4,771,800 1.42
9. นาย ธนชัย ยงพิพัฒน์วงศ์ 4,053,400 1.21
10. MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC 3,200,000 0.95

สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
ข้อมูลสถิติ YTD
25 พ.ย. 2563
2562
30 ธ.ค. 2562
2561
28 ธ.ค. 2561
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 336.00  336.00  336.00 
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 2,066.40  3,192.00  2,805.60 
ราคา (บาท/หุ้น) 6.15  9.50  8.35 
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 14.15  14.07  13.75 
P/BV (X) 0.43  0.68  0.61 
P/E (X)
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 6.27  19.38  12.72 
มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 0.67  2.45  1.50 
Beta 0.41  0.16  0.05 
มูลค่าหน่วยลงทุน/หน่วย (บาท) 14.15  (ข้อมูล ณ วันที่ 25/11/2563) 
 
อัตราผลตอบแทน YTD  2562  2561 
การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -35.26  13.77  -5.65 
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 10.54  6.35  7.20 
อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A  N/A 
นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วของรอบปีบัญชี โดยจ่ายไม่น้อยกว่าปีละ 2 ครั้ง

การจ่ายปันผล
รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
01 ม.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2563 0.10 บาท 18 มิ.ย. 2563 เงินปันผล
01 ต.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 0.198 บาท 12 มี.ค. 2563 เงินปันผล
01 ก.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2562 0.15 บาท 27 พ.ย. 2562 เงินปันผล
01 เม.ย. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 0.15 บาท 19 ส.ค. 2562 เงินปันผล
01 ม.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2562 0.15 บาท 18 มิ.ย. 2562 เงินปันผล
01 ต.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.153 บาท 14 มี.ค. 2562 เงินปันผล
01 ก.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2561 0.15 บาท 28 พ.ย. 2561 เงินปันผล
01 เม.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2561 0.15 บาท 31 ส.ค. 2561 เงินปันผล
01 ม.ค. 2561 - 31 มี.ค. 2561 0.15 บาท 14 มิ.ย. 2561 เงินปันผล
01 ต.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 0.131 บาท 13 มี.ค. 2561 เงินปันผล
 
ผู้สอบบัญชี
(วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
นางสาว รุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
นางสาว พิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
นางสาว รสพร เดชอาคม/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
นางสาว สุมนา พันธ์พงษ์สานนท์/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
ข้อมูลงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2563 
(01/01/63 
-30/09/63) 
9M/2562 
(01/01/62 
-30/09/62) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
เงินลงทุน - สุทธิ 4,691.03 4,649.31 4,702.63 4,615.36 4,143.83
เงินสด 0.42 1.94 2.03 1.87 0.51
ลูกหนี้ 94.09 80.37 74.21 71.26 68.28
รวมสินทรัพย์ 4,786.47 4,732.47 4,780.30 4,689.77 4,213.55
เจ้าหนี้ - - - - -
เงินมัดจำการเช่าและบริการ - - - - -
รวมหนี้สิน 30.58 4.71 5.26 4.25 2.79
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 3,360.00 3,360.00 3,360.00 3,360.00 3,360.00
กำไร (ขาดทุน) สะสม 1,395.89 1,367.76 1,415.04 1,325.52 850.76
สินทรัพย์สุทธิ 4,755.89 4,727.76 4,775.04 4,685.52 4,210.76
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (หน่วย : บาท) 14.15 14.07 14.21 13.94 12.53
เพิ่มเติม
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2563 
(01/01/63 
-30/09/63) 
9M/2562 
(01/01/62 
-30/09/62) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
รายได้จากเงินลงทุน 127.24 227.63 301.98 297.11 281.89
รายได้อื่น - - - - -
รวมรายได้ 127.24 227.63 301.98 297.11 281.89
ค่าธรรมเนียมการจัดการ 7.56 7.50 10.03 9.70 8.95
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 0.85 0.84 1.13 1.09 1.01
ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ - - - - -
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 1.06 0.56 0.75 0.68 0.59
ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ 6.15 21.52 44.79 63.33 54.11
รวมค่าใช้จ่าย 19.13 33.22 60.44 78.67 68.19
รายได้จากการลงทุนสุทธิ 108.10 194.40 241.55 218.44 213.71
เพิ่มเติม
งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2563 
(01/01/63 
-30/09/63) 
9M/2562 
(01/01/62 
-30/09/62) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 102.34 152.25 202.72 196.57 202.08
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -103.95 -152.17 -202.56 -195.20 -201.94
เงินสดสุทธิ -1.61 0.08 0.16 1.36 0.14
เพิ่มเติม
แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
ไม่พบข้อมูล


การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
ไม่พบข้อมูล

Market Alert (ล่าสุด)
ไม่พบข้อมูล
เพิ่มเติม

เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
หลักทรัพย์อื่นๆ
ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
  - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
  - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
  -
 
ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น