สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
PYLON บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน)
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง/บริการรับเหมาก่อสร้าง
sSET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 25 เม.ย. 2561  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
14.50 18.10 / 11.50 53.69 7.18 374.94 5,436.58 5,491.84 159.98 34.33
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
26 มี.ค. 2561 18:08   การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ทางเว็บไซต์ของบริษัท
27 ก.พ. 2561 13:09   แจ้งมติเรื่องการจ่ายเงินปันผล การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้(แก้ไข)
26 ก.พ. 2561 20:10   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560
26 ก.พ. 2561 20:10   แจ้งมติเรื่องการจ่ายเงินปันผล การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้
26 ก.พ. 2561 20:09   งบการเงินรายปี 2560 (ตรวจสอบแล้ว)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 170/16 ซอยสามมิตร (สุขุมวิท ซอย 16) ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110
เบอร์โทรศัพท์ 0-2661-8242
เบอร์โทรสาร 0-2661-8247
URL www.pylon.co.th
  รายงานประจำปี 2560
วันที่ก่อตั้งบริษัท 13/08/2002 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 23/12/2548
ราคา IPO (บาท) 2.86 @พาร์1.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัท ทรีนีตี้ แอ๊ดไวซอรี่ 2001 จำกัด
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
  วันที่มีผล 06/08/2558
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม mai  / อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง / อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน SET  / อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง / บริการรับเหมาก่อสร้าง

  ลักษณะธุรกิจ
  บริษัทประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างงานฐานราก โดยแบ่งออกเป็น 3 สายงานหลัก คือ งานเสาเข็มเจาะ งานปรับปรุงคุณภาพดินโดยวิธีการฉีดซีเมนต์ด้วยแรงดันสูง งานกำแพงกันดินชนิดไดอะแฟรม

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 21 มี.ค. 2560 18 มี.ค. 2559
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  44.13% 2,275 41.16% 3,865
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 3.79% (ณ วันที่ 25/04/2561) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  5.39% (ณ วันที่ 25/04/2561)
  3 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 1.40 2.22 0.95
  20 วัน -3.33 0.40 -2.54
  60 วัน -14.20 8.42 -12.28
  120 วัน 6.62 41.04 2.38
  YTD -9.94 12.14 -11.24
  P/E (X) 53.69 64.07 18.29
  P/BV (X) 7.18 1.65 2.07
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.21 0.17 0.45

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@19 มี.ค. 2561) จำนวนหุ้น %
  1. นาย ชเนศวร์ แสงอารยะกุล 131,245,066 35.00
  2. นาย บดินทร์ แสงอารยะกุล 30,000,000 8.00
  3. นาย วงศ์ชัย แสงอารยะกุล 25,000,000 6.67
  4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 20,682,584 5.52
  5. นาย พิสันติ์ ศิริศุขสกุลชัย 7,368,998 1.97
  6. นาย เผด็จ หงษ์ฟ้า 5,733,400 1.53
  7. บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5,700,000 1.52
  8. นาย สุชาติ บุญบรรเจิดศรี 5,500,000 1.47
  9. STATE STREET EUROPE LIMITED 5,332,500 1.42
  10. นาย สมศักดิ์ วิริยะพิพัฒน์ 4,347,873 1.16

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย เสรี จินตนเสรี ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
  2. นาย ชเนศวร์ แสงอารยะกุล ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการใหญ่ / กรรมการ
  3. นาย วงศ์ชัย แสงอารยะกุล กรรมการ
  4. นาย สมศักดิ์ วิริยะพิพัฒน์ กรรมการ
  5. นาย พิสันติ์ ศิริศุขสกุลชัย กรรมการ
  6. นาย สุชาติ บุญบรรเจิดศรี กรรมการ
  7. นาย บดินทร์ แสงอารยะกุล กรรมการ
  8. นาย ปัญจะ เสนาดิสัย กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  9. นาย ชัยพัฒน์ สหัสกุล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  10. นาย วินิต ช่อวิเชียร กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  25 เม.ย. 2561
  2560
  29 ธ.ค. 2560
  2559
  30 ธ.ค. 2559
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 374.94  374.94  374.94 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 5,436.58  6,036.48  4,724.20 
  ราคา (บาท/หุ้น) 14.50  16.10  12.60 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 2.02  1.96  1.97 
  P/BV (X) 7.18  8.23  6.40 
  P/E (X) 53.69  46.61  28.28 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 21.99  86.85  70.90 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 17.46  18.77  11.84 
  Beta 0.77  0.90  0.94 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2560  2559 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -9.94  27.78  14.55 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 1.38  2.80  4.21 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.74  1.30  1.19 
  นโยบายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีนิติบุคคลและสำรองทางกฎหมาย (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 0.05 บาท 04 พ.ค. 2561 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2560 - 30 มิ.ย. 2560 0.15 บาท 08 ก.ย. 2560 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2559 - 31 ธ.ค. 2559 0.20 บาท 23 พ.ค. 2560 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2559 - 30 มิ.ย. 2559 0.25 บาท 08 ก.ย. 2559 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2558 - 31 ธ.ค. 2558 0.53 บาท 19 พ.ค. 2559 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2018)
  นาย สมคิด เตียตระกูล/บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด
  นาง สุมาลี โชคดีอนันต์/บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด
  นางสาว กัญญาณัฐ ศรีรัตน์ชัชวาลย์/บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด
  นาย ธีรศักดิ์ ฉั่วศรีสกุล/บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด
  นางสาว ศันสนีย์ พูลสวัสดิ์/บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด
  นาย นรินทร์ จูระมงคล/บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  2557 
  (01/01/57 
  -31/12/57) 
  เงินสด 110.84 110.86 114.00 221.69
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 97.05 161.57 89.95 149.75
  สินค้าคงเหลือ 45.68 34.54 33.57 57.03
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 429.41 642.08 855.79 975.93
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 455.51 357.85 263.67 226.79
  รวมสินทรัพย์ 923.60 1,015.55 1,163.61 1,265.52
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม - - 8.69 12.23
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 71.18 115.18 89.90 177.87
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 2.89 6.39 9.62 10.73
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 152.65 211.89 235.37 358.86
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 13.44 12.82 17.21 22.72
  รวมหนี้สิน 166.09 224.72 252.57 381.58
  ทุนจดทะเบียน 374.94 375.00 375.00 375.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 374.94 374.94 374.94 362.07
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 153.83 153.82 153.83 144.05
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - -5.70 - -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 234.45 267.77 387.97 366.79
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 757.51 790.83 916.74 872.92
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - - -5.70 11.02
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  2557 
  (01/01/57 
  -31/12/57) 
  ยอดขายสุทธิ 715.76 1,062.71 1,221.31 1,367.88
  รายได้อื่น 5.51 14.75 15.22 11.84
  รวมรายได้ 721.27 1,077.46 1,236.54 1,379.72
  ต้นทุนขาย 548.63 802.96 914.39 1,062.68
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 70.48 70.31 78.70 72.06
  รวมค่าใช้จ่าย 619.11 873.47 994.78 1,134.74
  EBITDA 159.98 252.03 285.91 285.35
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 57.83 48.05 44.16 40.37
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 102.16 203.99 241.75 244.97
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 101.26 172.22 201.91 195.55
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.27 0.46 0.54 0.70
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  2557 
  (01/01/57 
  -31/12/57) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 115.30 202.68 288.37 267.05
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 22.30 126.74 -223.33 -220.79
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -137.62 -332.56 -172.73 64.07
  เงินสดสุทธิ -0.03 -3.14 -107.69 110.33
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 2560  2559  2558 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 2.81 3.03 3.64
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 13.08 20.17 22.56
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 10.54 18.72 19.90
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.22 0.28 0.28
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.74 0.99 1.02
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 23.35 24.44 25.13
  EBIT Margin (%) 14.16 18.93 19.55
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 14.04 15.98 16.33

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 2560  2559  2558 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -32.65 -12.99 -10.71
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -31.67 -12.19 -13.95
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -33.06 -12.86 -10.38
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -29.12 -12.19 -12.33
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ -41.20 -14.71 3.25

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 2560  2559  2558 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 5.54 8.45 10.19
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 65.94 43.19 35.82
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 13.68 23.58 20.18
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 26.68 15.48 18.08
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 5.89 7.83 6.83
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 61.99 46.61 53.44
  วงจรเงินสด (วัน) 30.64 12.06 0.46


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น