สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
PTTGC บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
สินค้าอุตสาหกรรม/ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
SET50 / SETHD
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 23 ม.ค. 2561  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
99.75 99.75 / 65.50 10.75 1.70 45,088.49 449,757.70 572,373.69 52,899.35 8.25
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
23 ม.ค. 2561 17:03   การอนุมัติการลงทุนเพื่อดำเนินโครงการโรงโอเลฟินส์แห่งใหม่ (Olefins Reconfiguration Project)
11 ม.ค. 2561 17:52   แจ้งความคืบหน้าการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนเพื่อขยายตลาดในธุรกิจผลิตภัณฑ์ โพลิเมอร์ใน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
26 ธ.ค. 2560 12:36   การลงนามบันทึกความเข้าใจ เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในโครงการผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Surfactant ในประเทศไทย
20 ธ.ค. 2560 08:49   การจัดตั้งบริษัทจีซี ศูนย์บริหารเงิน จำกัด
07 ธ.ค. 2560 17:10   รายงานผลการขายหุ้นที่ซื้อคืนผ่านตลาดหลักทรัพย์
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 14-18 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม. 10900
เบอร์โทรศัพท์ 0-2265-8400
เบอร์โทรสาร 0-2265-8500
URL www.pttgcgroup.com
  รายงานประจำปี 2559
วันที่ก่อตั้งบริษัท 19/10/2011 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 19/10/2554
ราคา IPO (บาท) N/A
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด
 • บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 10.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (PTT Global Chemical Public Company Limited) เกิดจากการควบบริษัทระหว่าง บริษัท ปตท. เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (PTTCH) และ บริษัท ปตท. อะโรเมติกส์และการกลั่น จำกัด (มหาชน) (PTTAR) โดยได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทขึ้นเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2554 เพื่อก้าวขึ้นเป็นแกนนำของธุรกิจเคมีภัณฑ์ (Chemical Flagship) ของกลุ่ม ปตท.

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 07 มี.ค. 2560 01 มี.ค. 2559
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  50.02% 47,570 50.00% 60,717
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 20.41% (ณ วันที่ 23/01/2561) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 37.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  13.28% (ณ วันที่ 23/01/2561)
  3 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 6.68 3.08 6.10
  20 วัน 17.01 4.28 11.28
  60 วัน 25.47 1.26 15.94
  120 วัน 42.50 1.42 22.41
  YTD 17.35 3.68 12.35
  P/E (X) 10.75 13.29 19.88
  P/BV (X) 1.70 1.98 2.22
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.61 0.57 0.63

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@05 ก.ย. 2560) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 2,204,318,915 48.89
  2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 541,093,567 12.00
  3. CHASE NOMINEES LIMITED 95,223,492 2.11
  4. บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด 83,427,636 1.85
  5. NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC 81,957,039 1.82
  6. STATE STREET BANK EUROPE LIMITED 68,398,419 1.52
  7. NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC 63,051,454 1.40
  8. สำนักงานประกันสังคม 53,284,751 1.18
  9. บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด 43,420,625 0.96
  10. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) 42,988,400 0.95

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย ประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการอิสระ
  2. นาย สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้จัดการใหญ่ / กรรมการ
  3. นาย อนนต์ สิริแสงทักษิณ กรรมการ
  4. นาย สรัญ รังคสิริ กรรมการ
  5. นาย อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ กรรมการ
  6. นาง บุบผา อมรเกียรติขจร กรรมการ
  7. นาย ประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ กรรมการ
  8. นาย สมชาย คูวิจิตรสุวรรณ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  9. นาย วศิน ธีรเวชญาณ กรรมการอิสระ
  10. นาย สุรพล นิติไกรพจน์ กรรมการอิสระ
  11. นาย อำนวย ปรีมนวงศ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  12. นาย ประสัณห์ เชื้อพานิช กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  13. พ.อ. นิธิ จึงเจริญ กรรมการอิสระ
  14. นาย ดอน วสันตพฤกษ์ กรรมการอิสระ
  15. นาง วาทนันทน์ พีเทอร์สิค กรรมการอิสระ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  23 ม.ค. 2561
  2560
  29 ธ.ค. 2560
  2559
  30 ธ.ค. 2559
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 4,508.85  4,508.85  4,508.85 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 449,757.70  383,252.17  284,057.49 
  ราคา (บาท/หุ้น) 99.75  85.00  63.00 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 58.90  58.90  52.92 
  P/BV (X) 1.70  1.45  1.19 
  P/E (X) 10.75  9.16  13.68 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 7.07  65.31  67.21 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 1,967.63  892.88  723.44 
  Beta 1.36  1.27  1.57 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2560  2559 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 17.35  34.92  26.00 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 2.83  3.32  4.47 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.30  0.30  0.61 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและทุนสำรองต่างๆ ทั้งหมดของบริษัทฯ โดยมีเงื่อนไขว่าการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคตด้วย

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  - 1.75 บาท 18 ก.ย. 2560 เงินปันผล
  - 1.80 บาท 25 เม.ย. 2560 เงินปันผล
  - 1.05 บาท 20 ก.ย. 2559 เงินปันผล
  - 1.30 บาท 28 เม.ย. 2559 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2558 - 30 มิ.ย. 2558 1.50 บาท 22 ก.ย. 2558 เงินปันผล
  31 ธ.ค. 2557 1.00 บาท 24 เม.ย. 2558 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2017)
  นาย เจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  นาย วัยวัฒน์ กอสมานชัยกิจ/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  นาย ณัฐพงศ์ ตันติจัตตานนท์/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2560 
  (01/01/60 
  -30/09/60) 
  9M/2559 
  (01/01/59 
  -30/09/59) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  2557 
  (01/01/57 
  -31/12/57) 
  เงินสด 32,869.70 21,620.90 31,143.38 11,482.80 15,415.57
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 35,132.86 30,356.65 40,982.61 32,148.16 40,749.36
  สินค้าคงเหลือ 38,228.61 36,458.64 35,753.68 29,930.02 35,762.02
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 122,366.01 113,281.06 127,513.47 117,900.59 131,540.74
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 222,239.67 221,659.75 221,514.17 220,212.78 231,208.94
  รวมสินทรัพย์ 419,561.31 376,562.68 393,166.20 377,544.86 404,752.39
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 223.01 3,025.12 562.61 601.67 3,919.50
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 28,673.40 23,774.21 27,727.47 19,650.22 22,935.61
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 12,795.88 7,666.74 10,637.30 9,269.16 23,087.97
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 55,112.32 46,227.57 53,267.60 41,220.79 61,796.12
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 94,913.38 91,826.19 91,229.84 102,059.30 101,080.26
  รวมหนี้สิน 150,025.70 138,053.75 144,497.44 143,280.09 162,876.38
  ทุนจดทะเบียน 45,088.49 45,088.49 45,088.49 45,088.49 45,088.49
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 45,088.49 45,088.49 45,088.49 45,088.49 45,088.49
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 36,936.83 36,936.83 36,936.83 36,936.83 36,978.40
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น 2,324.29 -1,658.04 -1,078.74 -1,067.22 11,755.79
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 180,731.25 157,752.89 167,397.44 152,375.75 145,036.33
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย 1,259.78 2,434.62 2,409.54 2,104.53 -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 264,075.62 236,016.22 246,015.75 231,551.55 239,426.26
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 5,459.99 2,492.70 2,653.01 2,713.21 2,449.75
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2560 
  (01/01/60 
  -30/09/60) 
  9M/2559 
  (01/01/59 
  -30/09/59) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  2557 
  (01/01/57 
  -31/12/57) 
  ยอดขายสุทธิ 320,349.00 238,412.17 349,101.09 403,440.23 574,010.43
  รายได้อื่น 3,810.33 3,713.92 3,318.14 6,202.55 5,485.71
  รวมรายได้ 328,028.13 242,874.49 353,036.20 410,353.67 580,030.54
  ต้นทุนขาย 279,969.46 213,306.68 307,063.59 366,168.01 543,647.29
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 9,861.73 8,054.21 11,589.65 11,423.52 14,565.12
  รวมค่าใช้จ่าย 289,831.19 221,709.60 319,911.01 382,410.94 560,451.56
  EBITDA 52,899.35 33,929.87 50,429.56 44,327.56 36,949.70
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 14,702.41 12,764.98 17,304.36 16,384.83 17,370.73
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 38,196.94 21,164.89 33,125.20 27,942.73 19,578.97
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 32,109.45 15,857.44 25,601.63 20,502.50 15,036.03
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 6.66 3.55 5.74 4.55 3.33
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2560 
  (01/01/60 
  -30/09/60) 
  9M/2559 
  (01/01/59 
  -30/09/59) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  2557 
  (01/01/57 
  -31/12/57) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 44,262.73 31,729.71 44,490.25 50,822.36 45,640.73
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -36,086.56 1,348.08 -111.18 -22,344.73 -25,526.70
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -8,011.91 -22,827.03 -24,584.06 -30,027.75 -22,739.62
  เงินสดสุทธิ 164.27 10,250.76 19,795.01 -1,550.12 -2,625.59
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2560  9M/2559  2559  2558 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 2.22 2.45 2.39 2.86
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 16.74 8.82 10.72 8.71
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 12.60 7.23 8.60 7.14
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.57 0.58 0.59 0.62
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 1.10 0.89 0.92 1.05
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 12.60 10.53 12.04 9.24
  EBIT Margin (%) 11.64 8.71 9.38 6.81
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 9.79 6.53 7.25 5.00

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2560  9M/2559  2559  2558 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 34.37 -22.22 -13.47 -29.72
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 31.25 -23.06 -16.14 -32.65
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 35.06 -21.56 -13.97 -29.25
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 30.73 -23.12 -16.34 -31.77
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 102.49 0.29 24.87 36.36

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 9M/2560  9M/2559  2559  2558 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 13.16 11.19 9.55 11.07
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 27.73 32.63 38.23 32.98
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 10.01 7.97 9.35 11.15
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 36.47 45.78 39.04 32.74
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 14.25 11.99 12.96 17.20
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 25.61 30.45 28.16 21.22
  วงจรเงินสด (วัน) 38.59 47.96 49.11 44.49


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น