สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
PTTEP บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
ทรัพยากร/พลังงานและสาธารณูปโภค
SET50 / SETCLMV / SETHD / SETTHSI
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 20 ต.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
123.50 125.50 / 77.00 17.26 1.27 3,969.99 490,293.20 790,301.11 73,904.64 6.21
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
30 ก.ย. 2564 12:52   การปิดบริษัท PTTEP Semai II Limited
21 ก.ย. 2564 17:10   การจัดตั้งบริษัท โรวูล่า (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท สไกลเลอร์ โซลูชั่นส์ จำกัด บริษัท วรุณา (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท แคริว่า (ประเทศไทย) จำกัด
10 ก.ย. 2564 08:00   การเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
06 ก.ย. 2564 17:10   การจัดตั้งบริษัท Asia Power and Transportation SG Holding Pte. Ltd. และบริษัท Delta Gas Transportation SG Holding Pte. Ltd.
31 ส.ค. 2564 12:44   ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และชื่อกรรมการล่วงหน้า
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร A ชั้นที่ 6, 19-36 เลขที่ 555/1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม. 10900
เบอร์โทรศัพท์ 0-2537-4000
เบอร์โทรสาร 0-2537-4444
URL www.pttep.com
  รายงานประจำปี 2563
วันที่ก่อตั้งบริษัท 20/6/1985 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 10/06/2536
ราคา IPO (บาท) 33.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทเงินทุน ภัทรธนกิจ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 5.00 : ใหม่ 1.00 @ 24/04/2549

  ลักษณะธุรกิจ
  กลุ่มบริษัทประกอบธุรกิจด้านการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ธุรกิจขนส่งก๊าซทางท่อในต่างประเทศ และการลงทุนในธุรกิจต่อเนื่อง

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 02 มี.ค. 2564 15 พ.ค. 2563
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  34.69% 44,250 35.19% 50,285
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 12.44% (ณ วันที่ 20/10/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 40.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  6.68% (ณ วันที่ 20/10/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 0.41 1.09 0.78
  20 วัน 10.76 6.77 8.43
  60 วัน 14.88 4.75 7.96
  120 วัน 6.93 2.53 3.17
  YTD 25.70 16.75 11.25
  P/E (X) 17.26 17.20 20.92
  P/BV (X) 1.27 1.63 1.76
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.30 0.46 1.41

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@13 ส.ค. 2564) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 2,532,340,489 63.79
  2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 236,739,092 5.96
  3. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 93,792,841 2.36
  4. STATE STREET EUROPE LIMITED 83,181,432 2.10
  5. สำนักงานประกันสังคม 62,043,177 1.56
  6. บริษัท สยาม แมนเนจเม้นท์ โฮลดิ้ง จำกัด 59,520,000 1.50
  7. สหกรณ์ออมทรัพย์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด 53,338,200 1.34
  8. THE BANK OF NEW YORK MELLON 39,883,227 1.00
  9. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED 16,424,502 0.41
  10. สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด โดย บลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด 15,912,600 0.40

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย ไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย ประธานกรรมการ
  2. นาย มนตรี ลาวัลย์ชัยกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
  3. นาย ปิติพันธ์ เทพปฏิมากรณ์ กรรมการ
  4. นาย พชร อนันตศิลป์ กรรมการ
  5. นาย อธิคม เติบศิริ กรรมการ
  6. นาย อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ กรรมการ
  7. นาย วัฒนพงษ์ คุโรวาท กรรมการ
  8. พล.ร.อ. ธนะรัตน์ อุบล รองประธานกรรมการอิสระ
  9. นาย อัชพร จารุจินดา กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  10. นาย บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ กรรมการอิสระ
  11. น.ส. เพ็ญจันทร์ จริเกษม กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  12. พลโท นิมิตต์ สุวรรณรัฐ กรรมการอิสระ
  13. นาย เดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  14. นาง อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  15. นาย วิรไท สันติประภพ กรรมการอิสระ
  16. นาย เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  20 ต.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 3,969.99  3,969.99  3,969.99 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 490,293.20  390,051.07  494,263.18 
  ราคา (บาท/หุ้น) 123.50  98.25  124.50 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 97.06  93.31  92.17 
  P/BV (X) 1.27  1.05  1.35 
  P/E (X) 17.26  12.28  10.74 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 53.82  112.43  69.90 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 1,259.18  1,636.56  1,426.25 
  Beta 0.96  1.65  1.34 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 25.70  -21.08  9.69 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 3.44  6.11  4.02 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.66  0.66  0.47 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้แล้วในแต่ละปี (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2564 - 30 มิ.ย. 2564 2.00 บาท 27 ส.ค. 2564 เงินปันผล
  - 2.75 บาท 26 เม.ย. 2564 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2563 - 30 มิ.ย. 2563 1.50 บาท 28 ส.ค. 2563 เงินปันผล
  - 3.75 บาท 10 เม.ย. 2563 เงินปันผล
  - 2.25 บาท 23 ส.ค. 2562 เงินปันผล
  - 3.25 บาท 11 เม.ย. 2562 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2021)
  นางสาว อมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  นาย บุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2564 
  (01/01/64 
  -30/06/64) 
  6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 59,297.97 80,002.75 111,257.37 85,121.64 103,193.56
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 27,352.87 19,084.76 23,515.02 29,429.32 39,553.16
  สินค้าคงเหลือ 13,530.36 10,731.82 10,155.69 967.79 9,158.20
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 108,150.35 135,766.83 152,715.87 142,124.53 186,783.42
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 375,772.33 311,360.50 309,991.98 321,501.44 266,190.79
  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 636,463.85 536,671.37 522,921.22 527,339.48 448,303.91
  รวมสินทรัพย์ 744,614.20 672,438.19 675,637.10 669,464.01 635,087.33
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 6,410.67 - - - -
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 29,421.82 21,871.59 4,565.43 3,603.54 3,901.58
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 20,472.26 - - - 13,198.88
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 84,799.61 41,443.23 56,257.05 61,841.11 80,663.14
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 274,506.27 269,864.29 264,969.17 250,564.18 164,360.80
  รวมหนี้สิน 359,305.88 311,307.51 321,226.21 312,405.29 245,023.94
  ทุนจดทะเบียน 3,969.99 3,969.99 3,969.99 3,969.99 3,969.99
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 3,969.99 3,969.99 3,969.99 3,969.99 3,969.99
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 105,417.62 105,417.62 105,417.62 105,417.62 105,417.62
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 273,865.45 262,374.24 266,072.59 264,447.26 240,730.84
  หุ้นทุนรับซื้อคืน - - - - -
  หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น -2,926.73 -10,631.16 -21,049.32 -16,776.15 39,944.94
   - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน - - - - -
  รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 385,308.32 361,130.68 354,410.88 357,058.71 390,063.39
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - - - - -
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2564 
  (01/01/64 
  -30/06/64) 
  6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 97,584.09 81,014.24 160,400.68 191,052.73 171,809.15
  รายได้อื่น 11,770.34 5,852.08 5,048.94 1,713.01 2,186.41
  รวมรายได้ 109,657.51 87,549.21 166,599.74 195,457.52 176,686.92
  ต้นทุน 11,297.02 6,324.41 37,654.09 16,944.73 36,060.38
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 4,869.29 16,063.27 9,539.45 35,045.12 9,199.62
  รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 65,170.62 59,025.68 119,341.22 118,751.43 108,641.23
  EBITDA 73,904.64 61,348.13 114,633.92 140,828.61 127,486.71
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 36,303.74 32,506.19 65,249.77 63,783.73 59,809.00
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ 37,600.91 28,841.94 49,384.15 77,044.88 67,677.71
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 18,673.29 12,935.35 22,664.01 48,802.54 36,206.29
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 4.66 3.22 5.65 11.72 8.69
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2564 
  (01/01/64 
  -30/06/64) 
  6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 44,559.99 37,646.23 86,674.29 109,165.77 106,058.04
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -91,610.39 -28,764.34 -33,515.42 -103,769.44 3,755.44
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -9,139.83 -16,657.57 -26,469.33 -17,180.75 -55,685.33
  เงินสดสุทธิ -56,190.23 -7,775.68 26,689.54 -11,784.42 54,128.15
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2564  6M/2563  2563  2562 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.28 3.28 2.71 2.30
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 7.61 9.79 6.37 13.06
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 8.21 10.71 7.34 11.81
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.93 0.86 0.91 0.87
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.27 0.30 0.25 0.30
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 88.42 92.19 76.52 91.13
  EBIT Margin (%) 34.29 32.94 29.64 39.42
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 17.03 14.77 13.60 24.97

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2564  6M/2563  2563  2562 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 20.45 -10.34 -16.04 11.20
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 78.63 -22.80 122.22 -53.01
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 25.25 -5.83 -14.76 10.62
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 10.41 10.99 0.50 9.31
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 44.36 -50.56 -53.56 34.79

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 6M/2564  6M/2563  2563  2562 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 7.62 7.60 6.06 5.54
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 47.89 48.04 60.24 65.89
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 3.51 2.66 6.77 3.35
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 103.87 137.05 53.91 109.06
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 1.66 1.17 9.22 4.52
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 219.61 310.97 39.59 80.83
  วงจรเงินสด (วัน) -67.84 -125.87 74.56 94.12


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้