สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
PTTEP บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
ทรัพยากร/พลังงานและสาธารณูปโภค
SET50
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 23 มี.ค. 2561  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
115.50 123.50 / 82.75 22.28 1.22 3,969.99 458,533.31 660,860.41 91,095.66 7.25
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
07 มี.ค. 2561 18:20   การถอนฟ้องเรียกค่าเสียหายจากรัฐบาลอินโดนีเซียจากเหตุการณ์น้ำมันและก๊าซธรรมชาติรั่วไหลในแหล่งมอนทารา
23 ก.พ. 2561 18:02   การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนและขอขึ้น SP
23 ก.พ. 2561 09:20   ระเบียบวาระการประชุม และการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
16 ก.พ. 2561 18:37   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560
16 ก.พ. 2561 18:34   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร A ชั้นที่ 6, 19-36 เลขที่ 555/1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม. 10900
เบอร์โทรศัพท์ 0-2537-4000
เบอร์โทรสาร 0-2537-4444
URL www.pttep.com
  รายงานประจำปี 2560
วันที่ก่อตั้งบริษัท 20/6/1985 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 10/06/2536
ราคา IPO (บาท) 33.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทเงินทุน ภัทรธนกิจ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 5.00 : ใหม่ 1.00 @ 24/04/2549

  ลักษณะธุรกิจ
  กลุ่มบริษัทประกอบธุรกิจด้านการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ธุรกิจขนส่งก๊าซทางท่อในต่างประเทศ และการลงทุนในธุรกิจต่อเนื่อง

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 10 ก.พ. 2560 12 ก.พ. 2559
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  34.67% 46,013 34.68% 55,632
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 12.95% (ณ วันที่ 23/03/2561) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 40.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  8.60% (ณ วันที่ 23/03/2561)
  3 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -1.28 -0.60 -0.32
  20 วัน - 3.08 0.77
  60 วัน 15.79 5.82 12.43
  120 วัน 30.51 7.80 20.68
  YTD 15.50 6.19 12.89
  P/E (X) 22.28 13.92 18.48
  P/BV (X) 1.22 1.86 2.09
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.26 0.33 0.42

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@09 ก.พ. 2561) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 2,591,860,489 65.29
  2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 316,908,545 7.98
  3. STATE STREET EUROPE LIMITED 86,779,908 2.19
  4. CHASE NOMINEES LIMITED 86,187,182 2.17
  5. THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED 44,153,129 1.11
  6. สำนักงานประกันสังคม 38,138,377 0.96
  7. HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 23,188,905 0.58
  8. THE BANK OF NEW YORK MELLON 22,703,922 0.57
  9. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 21,632,381 0.54
  10. EAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD 20,043,700 0.50

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย ปรัชญา ภิญญาวัธน์ ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการอิสระ
  2. นาย สมพร ว่องวุฒิพรชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
  3. นาย อำพน กิตติอำพน รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  4. นาย เทวินทร์ วงศ์วานิช กรรมการ
  5. นาย วิรัตน์ เอื้อนฤมิต กรรมการ
  6. นาย ทวารัฐ สูตะบุตร กรรมการ
  7. นาย กุลิศ สมบัติศิริ กรรมการ
  8. นาย ปิติพันธ์ เทพปฏิมากรณ์ กรรมการ
  9. นาย บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ กรรมการ
  10. น.ส. เพ็ญจันทร์ จริเกษม กรรมการ
  11. นาย อัชพร จารุจินดา กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  12. พล.ร.อ. ธนะรัตน์ อุบล กรรมการอิสระ
  13. นาย เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ กรรมการอิสระ
  14. พ.อ. นิมิตต์ สุวรรณรัฐ กรรมการอิสระ
  15. น.ส. ปนัดดา กนกวัฒน์ กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  23 มี.ค. 2561
  2560
  29 ธ.ค. 2560
  2559
  30 ธ.ค. 2559
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 3,969.99  3,969.99  3,969.99 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 458,533.31  396,998.54  382,111.09 
  ราคา (บาท/หุ้น) 115.50  100.00  96.25 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 94.81  94.38  99.81 
  P/BV (X) 1.22  1.06  0.96 
  P/E (X) 22.28  38.67  20.74 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 22.00  58.83  105.90 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 1,747.75  879.36  1,272.54 
  Beta 1.29  1.28  1.69 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2560  2559 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 15.50  3.90  68.12 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 3.68  3.25  3.12 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.82  1.26  0.65 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้แล้วในแต่ละปี (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  - 2.75 บาท 12 เม.ย. 2561 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2560 - 30 มิ.ย. 2560 1.50 บาท 25 ส.ค. 2560 เงินปันผล
  - 2.50 บาท 10 เม.ย. 2560 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2559 - 30 มิ.ย. 2559 0.75 บาท 25 ส.ค. 2559 เงินปันผล
  - 2.00 บาท 11 เม.ย. 2559 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2558 - 30 มิ.ย. 2558 1.00 บาท 21 ส.ค. 2558 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2018)
  สำนักงาน ตรวจเงินแผ่นดิน/สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  2557 
  (01/01/57 
  -31/12/57) 
  เงินสด 49,419.47 73,076.52 108,099.81 129,739.77
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 3,576.41 2,722.90 3,040.51 5,088.38
  สินค้าคงเหลือ 627.03 1,345.37 1,703.87 1,025.60
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 188,400.09 185,972.83 169,641.79 184,129.97
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 262,570.70 305,781.99 348,341.60 379,319.74
  รวมสินทรัพย์ 628,121.29 676,889.53 708,863.56 767,725.02
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม - - - -
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 3,769.83 3,005.71 4,269.36 4,292.53
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 13,062.90 - - 24,696.43
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 52,330.50 39,442.94 50,804.43 94,925.77
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 199,416.07 229,462.67 249,248.10 259,179.37
  รวมหนี้สิน 251,746.57 268,905.61 300,052.53 354,105.14
  ทุนจดทะเบียน 3,969.99 3,969.99 3,969.99 3,969.99
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 3,969.99 3,969.99 3,969.99 3,969.99
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 105,417.62 105,417.62 105,417.62 105,417.62
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - - - -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 224,206.23 222,068.84 222,043.95 264,353.63
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 376,374.73 407,983.92 408,811.04 413,619.88
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - - - -
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  2557 
  (01/01/57 
  -31/12/57) 
  ยอดขายสุทธิ 147,724.66 150,217.05 185,770.57 247,817.12
  รายได้อื่น 5,473.08 2,528.17 7,497.14 12,459.43
  รวมรายได้ 153,526.45 153,046.65 193,578.62 260,388.92
  ต้นทุนขาย 12,472.10 12,464.25 14,320.32 25,508.12
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 29,464.86 28,290.87 33,890.31 39,452.62
  รวมค่าใช้จ่าย 119,272.20 122,744.89 199,708.36 194,928.90
  EBITDA 91,095.66 104,693.01 91,816.02 157,598.86
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 56,841.41 74,391.25 97,945.77 92,138.83
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 34,254.25 30,301.76 -6,129.75 65,460.03
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 20,579.46 12,859.72 -31,590.49 21,490.45
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 4.54 2.76 -8.24 5.19
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  2557 
  (01/01/57 
  -31/12/57) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 90,394.78 80,480.38 98,754.13 140,208.58
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -86,474.36 -95,999.99 -73,028.81 -97,633.00
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -22,539.55 -19,211.30 -56,821.37 8,289.94
  เงินสดสุทธิ -18,619.13 -34,730.90 -31,096.04 50,865.51
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 2560  2559  2558 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 3.60 4.71 3.34
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 5.25 3.15 -7.68
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 5.25 4.37 -0.83
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.67 0.66 0.73
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.24 0.22 0.26
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 91.56 91.70 92.29
  EBIT Margin (%) 22.31 19.80 -3.17
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 13.40 8.40 -16.32

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 2560  2559  2558 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -1.66 -19.14 -25.04
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 0.06 -12.96 -43.86
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 0.31 -20.94 -25.66
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -2.83 -38.54 2.45
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 60.03 N/A N/A

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 2560  2559  2558 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 46.90 52.13 45.71
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 7.78 7.00 7.99
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 12.65 8.18 10.49
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 28.86 44.65 34.78
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 3.68 3.43 3.35
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 99.14 106.52 109.11
  วงจรเงินสด (วัน) -62.50 -54.87 -66.34


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น