สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
PTT บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
ทรัพยากร/พลังงานและสาธารณูปโภค
SET50 / SETCLMV / SETHD / SETTHSI
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 28 พ.ค. 2563  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
35.50 49.50 / 23.20 16.33 1.17 28,563.00 1,013,986.37 2,392,538.04 37,432.42 8.91
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
28 พ.ค. 2563 18:58   แจ้งปรับแผนการลงทุนปี 2563 ของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยที่ ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100
11 พ.ค. 2563 13:22   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563
11 พ.ค. 2563 13:21   เผยแพร่สรุปผลการดำเนินงานของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563
11 พ.ค. 2563 13:19   สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)
11 พ.ค. 2563 13:18   งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม. 10900
เบอร์โทรศัพท์ 0-2537-2000
เบอร์โทรสาร 0-2537-3498-9
URL http://www.pttplc.com
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 1/10/2001 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 06/12/2544
ราคา IPO (บาท) 35.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ริล ลินซ์ ภัทร จำกัด
 • บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด
 • บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 10.00 : ใหม่ 1.00 @ 24/04/2561

  ลักษณะธุรกิจ
  ธุรกิจปิโตรเลียมและปิโตรเคมีครบวงจร โดยผ่านธุรกิจที่ดำเนินงานเองและธุรกิจที่ลงทุนผ่านบริษัทในกลุ่ม ได้แก่ การสำรวจและผลิต จัดหาและจัดจำหน่าย ขนส่ง และแยกก๊าซธรรมชาติ ดำเนินกิจการค้าระหว่างประเทศสำหรับผลิตภัณฑ์น้ำมันและปิโตรเคมี และมีการลงทุนในธุรกิจการกลั่นและปิโตรเคมีในประเทศ และดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 07 มี.ค. 2562 07 มี.ค. 2561
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  48.88% 118,931 48.87% 37,387
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 10.48% (ณ วันที่ 28/05/2563) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 30.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  5.13% (ณ วันที่ 28/05/2563)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -4.05 -1.78 -5.26
  20 วัน 5.97 0.28 1.02
  60 วัน -8.97 -8.59 -8.77
  120 วัน -18.39 -3.81 -2.52
  YTD -19.32 -4.45 -4.70
  P/E (X) 16.33 26.48 18.86
  P/BV (X) 1.17 1.47 1.48
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.26 0.58 1.03

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@05 มี.ค. 2563) จำนวนหุ้น %
  1. กระทรวงการคลัง 14,598,855,750 51.11
  2. กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน) 1,736,895,500 6.08
  3. กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) 1,736,895,500 6.08
  4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 1,626,984,266 5.70
  5. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 574,512,640 2.01
  6. สำนักงานประกันสังคม 407,006,800 1.42
  7. STATE STREET EUROPE LIMITED 388,736,582 1.36
  8. ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด 357,396,500 1.25
  9. THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED 194,889,100 0.68
  10. สหกรณ์ออมทรัพย์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด 173,484,700 0.61

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย ไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
  2. นาย อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ / กรรมการ
  3. นาย จุมพล ริมสาคร กรรมการ
  4. นาย สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ กรรมการ
  5. นาย สราวุธ แก้วตาทิพย์ กรรมการ
  6. นาย กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ กรรมการอิสระ
  7. นาย วิชัย อัศรัสกร กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  8. นาย ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ กรรมการอิสระ
  9. นาง นันทวัลย์ ศกุนตนาค กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  10. นาย สุพจน์ เตชวรสินสกุล กรรมการอิสระ
  11. นาย สุรพล นิติไกรพจน์ กรรมการอิสระ
  12. นาย ดอน วสันตพฤกษ์ กรรมการอิสระ
  13. นาย ดนุชา พิชยนันท์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  14. พลเอก ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์ กรรมการอิสระ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  28 พ.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  2561
  28 ธ.ค. 2561
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 28,563.00  28,563.00  28,563.00 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 1,013,986.37  1,256,771.84  1,313,897.83 
  ราคา (บาท/หุ้น) 35.50  44.00  46.00 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 30.35  30.31  29.94 
  P/BV (X) 1.17  1.45  1.54 
  P/E (X) 16.33  13.22  9.70 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 35.98  42.15  69.47 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 3,535.54  2,294.79  4,765.25 
  Beta 1.32  1.23  1.66 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2562  2561 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -19.32  -4.35  4.55 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 5.63  4.55  4.35 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.92  0.63  0.42 
  นโยบายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทได้กำหนดไว้ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  - 1.10 บาท 24 เม.ย. 2563 เงินปันผล
  - 0.90 บาท 25 ต.ค. 2562 เงินปันผล
  - 1.20 บาท 30 เม.ย. 2562 เงินปันผล
  - 0.80 บาท 26 ต.ค. 2561 เงินปันผล
  - 12.00 บาท 27 เม.ย. 2561 เงินปันผล
  - 8.00 บาท 15 ก.ย. 2560 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
  นางสาว รุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นาง สายฝน อินทร์แก้ว/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว วราพร ประภาศิริกุล/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 3M/2563 
  (01/01/63 
  -31/03/63) 
  3M/2562 
  (01/01/62 
  -31/03/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสด 254,345.00 340,162.99 292,542.46 292,184.32 166,189.02
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 115,765.36 184,859.13 167,641.02 174,604.70 174,916.24
  สินค้าคงเหลือ 88,125.16 166,932.97 152,126.11 154,151.46 121,871.80
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 647,368.04 890,201.53 717,098.71 856,963.36 782,170.36
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 1,315,738.83 1,183,061.09 1,294,979.08 1,114,174.74 1,076,905.90
  รวมสินทรัพย์ 2,499,665.55 2,521,100.76 2,484,438.68 2,355,483.87 2,232,314.16
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 28,484.65 92,163.06 44,440.53 25,561.80 18,126.63
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 104,230.68 169,790.64 158,301.92 160,323.07 160,301.29
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 62,038.47 67,285.34 51,782.36 63,108.60 66,433.93
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 350,948.91 491,218.37 379,785.31 406,881.03 354,396.70
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 871,753.29 665,743.63 803,613.76 630,108.49 629,361.71
  รวมหนี้สิน 1,222,702.20 1,156,962.00 1,183,399.06 1,036,989.52 983,758.42
  ทุนจดทะเบียน 28,563.00 28,563.00 28,563.00 28,563.00 28,572.46
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 28,563.00 28,563.00 28,563.00 28,563.00 28,563.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 29,211.13 29,211.13 29,211.13 29,211.13 29,211.13
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น -36,250.86 -25,848.95 -33,887.91 -25,513.45 -24,311.63
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 839,494.42 871,312.05 873,116.99 842,288.77 780,016.51
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 866,768.87 897,965.51 878,604.11 875,083.83 818,671.75
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 410,194.48 466,173.25 422,435.51 443,410.52 429,883.99
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 3M/2563 
  (01/01/63 
  -31/03/63) 
  3M/2562 
  (01/01/62 
  -31/03/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  ยอดขายสุทธิ 483,566.99 550,873.53 2,219,738.67 2,336,154.92 1,995,722.07
  รายได้อื่น 13,577.92 5,921.62 35,292.78 23,288.61 41,919.15
  รวมรายได้ 497,788.28 558,330.70 2,261,039.45 2,367,958.54 2,044,951.64
  ต้นทุนขาย 470,239.90 481,512.04 1,967,529.01 2,023,001.85 1,702,338.79
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 20,906.14 18,832.19 92,576.03 81,837.06 100,598.98
  รวมค่าใช้จ่าย 496,221.29 504,487.98 2,077,987.50 2,121,274.15 1,802,937.77
  EBITDA 37,432.42 85,037.33 316,256.13 370,240.66 359,161.10
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 35,865.43 31,194.61 133,204.18 123,556.27 117,147.22
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 1,566.99 53,842.72 183,051.95 246,684.39 242,013.87
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ -1,554.36 29,312.08 92,950.60 119,683.94 135,179.60
  กำไรต่อหุ้น (บาท) -0.06 1.02 3.20 4.15 46.74
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 3M/2563 
  (01/01/63 
  -31/03/63) 
  3M/2562 
  (01/01/62 
  -31/03/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 61,242.97 69,936.70 265,107.38 267,800.99 306,100.34
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -69,217.87 -77,150.13 -188,218.21 -34,147.97 -180,525.07
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -27,056.37 57,080.05 -70,225.67 -111,467.55 -162,497.89
  เงินสดสุทธิ -35,031.28 49,866.62 6,663.51 122,185.46 -36,922.62
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 3M/2563  3M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.84 1.81 1.89 2.11
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 7.04 12.56 10.60 14.13
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 5.21 9.63 7.56 10.75
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.41 1.29 1.35 1.19
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.88 1.00 0.93 1.03
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 2.76 12.59 11.36 13.40
  EBIT Margin (%) 0.31 9.64 8.10 10.42
  อัตรากำไรสุทธิ (%) -0.31 5.25 4.11 5.05

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 3M/2563  3M/2562  2562  2561 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -12.22 3.36 -4.98 17.06
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -2.34 6.19 -2.74 18.84
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -10.84 2.40 -4.52 15.80
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -1.64 6.50 -2.04 17.66
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A -26.33 -22.34 -11.46

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 3M/2563  3M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 14.32 13.83 12.97 13.37
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 25.49 26.40 28.14 27.30
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 15.34 12.95 12.85 14.66
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 23.79 28.18 28.41 24.90
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 14.28 12.60 12.35 12.62
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 25.56 28.96 29.55 28.92
  วงจรเงินสด (วัน) 23.72 25.61 26.99 23.28


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น