สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
PTL บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
สินค้าอุตสาหกรรม/บรรจุภัณฑ์
sSET
CG Report:   *
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิ.ย. 2562  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
15.10 17.40 / 12.80 5.85 1.17 900.00 13,590.00 17,006.15 3,241.99 5.25
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
18 มิ.ย. 2562 19:16   คณะกรรมการอนุมัติโครงการฟิล์ม BOPP (Biaxially Oriented Polypropylene) ในประเทศอินโดนีเซีย
15 พ.ค. 2562 21:19   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562
15 พ.ค. 2562 21:18   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
15 พ.ค. 2562 21:17   อนุมัติงบการเงิน , กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ,จ่ายเงินปันผลและเปลี่ยนแปลงกรรมการ
15 พ.ค. 2562 21:17   งบการเงินรายปี 2562 (ตรวจสอบแล้ว) สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 2 ชั้น 18, 75/26 สุขุมวิท 19 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
เบอร์โทรศัพท์ 0-2665-2706-8
เบอร์โทรสาร 0-2665-2705
URL www.polyplexthailand.com
  รายงานประจำปี 2561
วันที่ก่อตั้งบริษัท 26/03/2002 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 15/12/2547
ราคา IPO (บาท) 6.90 @พาร์1.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัท แอดไวเซอรี่ พลัส จำกัด
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  ผลิตและส่งออกพลาสติกฟิล์มใช้สำหรับบรรจุภัณฑ์(Packaging) อุตสาหกรรม(Industrial) และอุปกรณ์ไฟฟ้า (Electrical)

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 22 มิ.ย. 2561 14 มิ.ย. 2560
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  48.93% 5,974 48.92% 9,139
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 53.52% (ณ วันที่ 24/06/2562) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 100.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  2.43% (ณ วันที่ 24/06/2562)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -1.31 -1.82 -4.11
  20 วัน 1.34 -0.91 -4.67
  60 วัน -3.21 0.40 -7.14
  120 วัน 11.85 12.28 3.72
  YTD 16.15 14.79 5.86
  P/E (X) 5.85 12.13 18.50
  P/BV (X) 1.17 1.18 1.87
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.14 0.06 0.79

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@28 พ.ย. 2561) จำนวนหุ้น %
  1. POLYPLEX (ASIA) PTE LTD. 303,664,706 33.74
  2. POLYPLEX CORPORATION LTD. 154,709,118 17.19
  3. นาย ปิยวัฒน์ ชาติพิทักษ์ 44,980,000 5.00
  4. นาย ไพวรรณ ชาติพิทักษ์ 44,980,000 5.00
  5. นาง ยุวเรศ ชูสกุล 44,960,000 5.00
  6. นาย ไพศาล ชาติพิทักษ์ 34,461,600 3.83
  7. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 24,750,601 2.75
  8. นาย สัญชัย อุดมรัชตวนิชย์ 16,170,000 1.80
  9. น.ส. วรัญญา ฉัตรพิริยะพันธ์ 13,780,000 1.53
  10. นาย ยัสวินเดอร์ซิงห์ พิชิตสิงห์ 8,740,000 0.97

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย มนู เลียวไพโรจน์ ประธานคณะกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
  2. นาย ซันจีฟ ซาราฟ รองประธานกรรมการ / กรรมการผู้จัดการ
  3. นาย รันจิต ซิงห์ กรรมการ
  4. นาย อาชิช กุมาร์ โกช กรรมการ
  5. นาง ซาคิ ซาราฟ กรรมการ
  6. นาย วีรพงษ์ รามางกูร กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  7. นาย ประพัฒน์ โพธิวรคุณ กรรมการอิสระ
  8. นาย ชีราช อีรัช ปุณวาลา กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  24 มิ.ย. 2562
  2561
  28 ธ.ค. 2561
  2560
  29 ธ.ค. 2560
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 900.00  900.00  900.00 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 13,590.00  11,700.00  11,790.00 
  ราคา (บาท/หุ้น) 15.10  13.00  13.10 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 12.87  12.32  11.31 
  P/BV (X) 1.17  1.05  1.16 
  P/E (X) 5.85  6.33  12.00 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 7.28  60.08  273.48 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 8.43  34.59  160.17 
  Beta 1.15  1.31  1.34 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2561  2560 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 16.15  -0.76  -14.94 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 4.24  4.23  2.75 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.26  0.33  0.33 
  นโยบายเงินปันผล ประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี โดยพิจารณาปัจจัยต่างๆ ประกอบด้วยสภาวะเศรษฐกิจ แผนการขยายธุรกิจ โอกาสในการปรับปรุงประสิทธิภาพต่างๆ ในอนาคต ฐานะการเงินและสภาพคล่องของบริษัทฯ ตลอดจนจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 เม.ย. 2561 - 30 ก.ย. 2561 0.31 บาท 07 ธ.ค. 2561 เงินปันผล
  01 เม.ย. 2560 - 31 มี.ค. 2561 0.37 บาท 23 ส.ค. 2561 เงินปันผล
  01 เม.ย. 2560 - 30 ก.ย. 2560 0.18 บาท 07 ธ.ค. 2560 เงินปันผล
  01 เม.ย. 2559 - 31 มี.ค. 2560 0.36 บาท 24 ส.ค. 2560 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/03/2020)
  นางสาว รุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นาย ชยพล ศุภเศรษฐนนท์/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว พิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว รสพร เดชอาคม/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว สุมนา พันธ์พงษ์สานนท์/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/3
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 2562 
  (01/04/61 
  -31/03/62) 
  2561 
  (01/04/60 
  -31/03/61) 
  2560 
  (01/04/59 
  -31/03/60) 
  2559 
  (01/04/58 
  -31/03/59) 
  เงินสด 855.99 1,330.11 730.69 1,076.44
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 2,119.82 1,999.60 1,796.28 1,921.18
  สินค้าคงเหลือ 2,338.04 2,112.06 1,725.57 1,750.29
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 5,716.17 5,652.26 4,471.40 4,913.33
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 9,526.87 9,062.50 9,714.37 10,512.93
  รวมสินทรัพย์ 15,850.71 15,136.50 14,399.02 15,631.12
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 1,595.52 1,675.84 714.05 2,462.12
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 1,146.89 1,136.83 1,165.32 1,024.88
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 420.64 410.41 501.98 164.25
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 3,606.30 3,565.79 2,700.37 4,087.77
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 634.22 1,031.43 2,032.24 3,340.21
  รวมหนี้สิน 4,240.52 4,597.22 4,732.62 7,427.98
  ทุนจดทะเบียน 900.00 900.00 900.00 960.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 900.00 900.00 900.00 800.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 1,908.45 1,908.45 1,908.45 1,370.46
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - - - -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 10,108.30 8,406.20 7,718.06 6,351.50
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 11,578.57 10,514.04 9,642.15 8,190.61
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 31.62 25.23 24.25 12.53
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 2562 
  (01/04/61 
  -31/03/62) 
  2561 
  (01/04/60 
  -31/03/61) 
  2560 
  (01/04/59 
  -31/03/60) 
  2559 
  (01/04/58 
  -31/03/59) 
  ยอดขายสุทธิ 14,746.18 12,672.95 11,538.84 12,233.25
  รายได้อื่น 517.86 54.50 390.25 80.93
  รวมรายได้ 15,264.05 12,727.46 11,929.09 12,314.18
  ต้นทุนขาย 11,543.09 10,019.89 9,331.48 9,952.24
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 1,235.05 1,113.09 1,052.62 1,328.10
  รวมค่าใช้จ่าย 12,778.14 11,396.94 10,384.10 11,944.79
  EBITDA 3,241.99 2,084.27 2,299.43 1,138.54
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 756.08 753.76 754.44 769.15
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 2,485.90 1,330.52 1,545.00 369.39
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 2,324.39 1,169.99 1,366.36 -123.23
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 2.58 1.30 1.55 -0.15
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 2562 
  (01/04/61 
  -31/03/62) 
  2561 
  (01/04/60 
  -31/03/61) 
  2560 
  (01/04/59 
  -31/03/60) 
  2559 
  (01/04/58 
  -31/03/59) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 2,358.18 1,696.43 2,114.20 1,547.35
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -1,492.32 -519.18 -208.73 -117.81
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -1,202.69 -605.16 -2,143.87 -1,682.85
  เงินสดสุทธิ -336.83 572.09 -238.40 -253.31
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 2562  2561  2560 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.59 1.59 1.66
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 21.04 11.61 15.32
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 16.04 9.01 10.29
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.37 0.44 0.49
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.99 0.86 0.79
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 21.72 20.93 19.13
  EBIT Margin (%) 16.29 10.45 12.95
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 15.23 9.19 11.45

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  27 พ.ค. 2559 XR 100,000,000 900,000,000 1.00

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 2562  2561  2560 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 16.36 9.83 -5.68
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 15.20 7.38 -6.24
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 19.93 6.69 -3.13
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 12.12 9.75 -13.07
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 98.67 -14.37 N/A

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 2562  2561  2560 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 7.16 6.68 6.21
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 50.98 54.66 58.80
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 5.19 5.22 5.37
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 70.36 69.90 67.98
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 10.11 8.70 8.52
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 36.11 41.93 42.83
  วงจรเงินสด (วัน) 85.23 82.63 83.94


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
    * บริษัทหรือกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทที่มีข่าวด้านการกำกับดูแลกิจการ เช่น การกระทำผิดเกี่ยวกับหลักทรัพย์ การทุจริต คอร์รัปชัน เป็นต้น ซึ่งการใช้ข้อมูล CGR ควรตระหนักถึงข่าวดังกล่าวประกอบด้วย
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น