สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
RHBS บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ธุรกิจการเงิน/เงินทุนและหลักทรัพย์ ข้อมูล ณ วันที่ 18 ต.ค. 2556  
SET
CG Score:   
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EBITDA (ลบ.)
3.04 4.58 / 1.92 N/A 1.22 819.17 2,490.28 18.70
ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 98 อาคารสาทรสแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 10 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500
เบอร์โทรศัพท์ 0-2862-9999
เบอร์โทรสาร 0-2862-9900
URL http://www.OSK188.co.th
วันที่ก่อตั้งบริษัท 7/7/2000 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 22 พ.ย. 2549
ราคา IPO (บาท) 4.20 @พาร์1.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ นครหลวงไทย จำกัด
 • การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ ดังนี้ 1. ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ซึ่งให้บริการ 4 ประเภท ได้แก่ 1.1 การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ 1.2 การค้าหลักทรัพย์ 1.3 การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน 1.4 การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ 2.ใบอนุญาตนายทะเบียนหลักทรัพย์ 3.ใบอนุญาตให้เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน 4.ใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 19 ก.พ. 2556 29 ก.พ. 2555
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  0.57% 330 2.65% 614
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 48.24% @ 18 ต.ค. 2556 ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 100.00%
  1 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  Price Performance (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -17.84 -18.24 -19.33
  20 วัน -29.30 -28.94 -29.21
  60 วัน -32.44 -29.43 -33.72
  120 วัน -27.96 -14.99 -23.62
  YTD -33.62 -43.21 -37.77
  P/E (X) - 10.47 16.24
  P/BV (X) 1.22 1.75 2.33
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) - 0.25 0.80

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@14 พ.ค. 2556) จำนวนหุ้น %
  1. RHB INVESTMENT BANK BERHAD (RHBIB) 814,515,383 99.43

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. ดาโต๊ะ มูฮ์หัมหมัด คาดา บิน เมอริกัน ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  2. นาย วิคเตอร์ ตั๊ค ชอย ยูน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
  3. นาย ชอง คิม หว่อง กรรมการ
  4. นาย คิง ควง เดียง กรรมการ
  5. นางสาว สุพิน สุระวิชัย กรรมการ
  6. นาย สมศักดิ์ อุปโชติสุวรรณ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  7. นาย เวทางค์ พ่วงทรัพย์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  8. นาย บรรยง วิเศษมงคลชัย กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  18 ต.ค. 2556
  2555
  28 ธ.ค. 2555
  2554
  30 ธ.ค. 2554
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 819.17  819.17  819.17 
  ราคาพาร์ (บาท) 1.00  1.00  1.00 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 2,490.28  3,751.81  1,998.78 
  ราคา (บาท/หุ้น) 3.04  4.58  2.44 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 2.49  2.50  2.59 
  P/BV (X) 1.22  1.83  0.94 
  P/E (X) N/A  N/A  51.59 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.22  1.80  190.43 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 0.04  0.25  13.87 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2555  2554 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -33.62  87.70  70.63 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 0.82 
  นโยบายเงินปันผล ประมาณร้อยละ 50 ของกําไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักเงินสํารองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่ได้กําหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจําเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดําเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสําคัญ

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2553 - 31 ธ.ค. 2553 0.02 บาท 20 พ.ค. 2554 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  นาง อโนทัย ลีกิจวัฒนะ/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  นางสาว สกุณา แย้มสกุล/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  นาย บุญเลิศ กมลชนกกุล/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2556 
  (01/01/56 
  -30/06/56) 
  6M/2555   2555 
  (01/01/55 
  -31/12/55) 
  2554  
  เงินสด 587.10 1,588.09 1,469.94 1,724.17
  เงินลงทุนสุทธิ 79.10 81.32 2.00 92.67
  ลูกหนี้สำนักหักบัญชี 456.54 32.20 184.89 57.88
  ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ฯ 1,493.56 370.24 787.89 269.41
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 71.75 70.41 68.27 22.41
  ทรัพย์สินอื่นสุทธิ 53.68 50.29 46.58 42.10
  รวมสินทรัพย์ 2,782.87 2,205.22 2,593.26 2,218.19
  เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี 21.06 7.83 163.71 22.48
  เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ 665.33 96.38 340.00 54.78
  ประมาณการหนี้สิน 8.25 2.67 6.60 1.63
  หนี้สินอื่น 20.95 16.91 14.40 16.91
  รวมหนี้สิน 740.02 132.96 564.25 102.77
  ทุนจดทะเบียน 840.00 840.00 840.00 840.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 819.17 819.17 819.17 819.17
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 717.27 717.27 717.27 717.27
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - - - -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 506.41 535.82 492.57 578.97
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 2,042.85 2,072.26 2,029.01 2,115.41
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2556 
  (01/01/56 
  -30/06/56) 
  6M/2555   2555 
  (01/01/55 
  -31/12/55) 
  2554  
  รายได้ค่านายหน้า 261.76 55.50 165.64 98.23
  ค่าธรรมเนียมและบริการรับ 11.09 0.04 2.72 0.05
  รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล 15.70 28.80 50.41 44.27
  ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ 36.13 9.72 25.51 50.08
  กำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์ - - - -
  กำไรจากการซื้อขายตราสารอนุพันธ์ - - - -
  รวมรายได้ 328.35 95.50 249.63 228.25
  ค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน 284.28 123.17 300.86 153.27
  ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย 27.68 10.99 26.74 17.57
  ค่าใช้จ่ายในการกู้ยืม 7.99 4.50 8.43 3.22
  ขาดทุนจากการซื้อขายหลักทรัพย์ - - - -
  ขาดทุนจากการซื้อขายตราสารอนุพันธ์ - - - -
  รวมค่าใช้จ่าย 321.54 138.65 336.03 195.03
  EBITDA 18.70 -38.50 -72.76 39.04
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 11.89 4.65 13.65 5.82
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 6.80 -43.15 -86.40 33.22
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ -0.37 -43.15 -86.40 27.43
  กำไรต่อหุ้น (บาท) -0.00 -0.05 -0.11 0.03
  เพิ่มเติม

  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2556 
  (01/01/56 
  -30/06/56) 
  6M/2555   2555 
  (01/01/55 
  -31/12/55) 
  2554  
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน -866.84 -87.60 -171.67 1,067.88
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -15.71 -48.18 -81.97 38.02
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -0.29 -0.29 -0.59 -15.80
  เงินสดสุทธิ -882.84 -136.08 -254.23 1,090.11
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2556  6M/2555  2555  2554 
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) -2.12 -1.78 -4.17 1.30
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) -1.46 -1.67 -3.59 1.47
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.36 0.06 0.28 0.05
  อัตรากำไรสุทธิ (%) -0.11 -45.18 -34.61 12.02

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2556  6M/2555  2555  2554 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้ค่านายหน้า 371.65 0.78 68.62 -42.20
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน 130.80 66.49 96.30 -13.09
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 243.81 -14.84 9.37 -4.84
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 131.91 62.77 72.30 -8.58
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A N/A N/A 30.45


  การขึ้นเครื่องหมาย (ในรอบ 1 ปี)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ในรอบ 1 ปี)
  ไม่พบข้อมูล

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น