สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
PTG บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
ทรัพยากร/พลังงานและสาธารณูปโภค
SET100
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 17 ต.ค. 2561  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
11.30 24.90 / 10.10 20.66 3.58 1,670.00 18,871.00 32,165.43 1,836.06 9.27
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
17 ต.ค. 2561 08:41   แจ้งรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท และการจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่
09 ต.ค. 2561 13:14   ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 และเสนอชื่อบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า
10 ก.ย. 2561 19:47   SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 10 กันยายน 2561
06 ก.ย. 2561 08:57   แจ้งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นของ บริษัท รัชกิจ โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
03 ก.ย. 2561 12:50   แจ้งการแต่งตั้งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 90 อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ เอ ชั้นที่ 33 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310
เบอร์โทรศัพท์ 0-2168-3377, 0-2168-3388
เบอร์โทรสาร 0-2168-3379, 0-2168-3389
URL www.ptgenergy.co.th
  รายงานประจำปี 2560
วันที่ก่อตั้งบริษัท 21/3/1988 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 30/05/2556
ราคา IPO (บาท) 3.90 @พาร์1.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัท เซจแคปปิตอล จำกัด
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  แบ่งเป็น 6 กลุ่มหลัก ดังนี้ 1) ธุรกิจค้าน้ำมันเชื้อเพลิงภายใต้สถานีบริการน้ำมัน PT ซึ่งแบ่งเป็นสถานีที่บริษัทเป็นเจ้าของเองและตัวแทนจำหน่ายน้ำมันของบริษัทเป็นเจ้าของ 2) ธุรกิจค้าส่งน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับผู้ค้าน้ำมันรายอื่นและผู้ประกอบการอุตสาหกรรม 3) ธุรกิจค้าปลีกแก๊ส LPG ผ่านสถานีที่บริษัทเป็นเจ้าของเอง 4) ธุรกิจขนส่งและขนถ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง 5) ธุรกิจร้านสะดวกซื้อ Max Mart และธุรกิจร้านกาแฟพันธุ์ไทย และร้านคอฟฟี่ เวิลด์ ทั้งในและนอกสถานีบริการน้ำมัน PT 6) ธุรกิจจำหน่ายสินค้าและการให้บริการอื่น เช่น การจำหน่ายผลิตภัณฑ์หล่อลื่นเครื่องยนต์เครื่องหมายการค้า PT Maxnitron การให้บริการรับฝากน้ำมันให้กับผู้ค้าน้ำมันรายอื่น และการให้เช่าพื้นที่ภายในสถานีบริการน้ำมันที่บริษัทเป็นเจ้าของ

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 08 มี.ค. 2561 10 มี.ค. 2560
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  46.63% 13,750 39.62% 8,222
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 3.25% (ณ วันที่ 17/10/2561) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  2.95% (ณ วันที่ 17/10/2561)
  3 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน - 0.87 0.11
  20 วัน -3.42 -2.29 -2.09
  60 วัน -24.16 -29.67 -27.25
  120 วัน -36.16 -35.91 -33.88
  YTD -48.17 -50.98 -46.37
  P/E (X) 20.66 13.26 16.77
  P/BV (X) 3.58 1.76 1.94
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.84 0.36 0.39

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@08 มี.ค. 2561) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท รัชกิจ โฮลดิ้ง จำกัด 419,504,000 25.12
  2. นาย ศักดิ์อนันต์ วิจิตรธนารักษ์ 161,186,300 9.65
  3. นาย พงษ์ศักดิ์ วชิรศักดิ์พานิช 100,300,000 6.01
  4. นาง จรัสลักษณ์ นิธยานุรักษ์ 77,849,140 4.66
  5. THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED 70,500,000 4.22
  6. นาย พิพัฒน์ รัชกิจประการ 65,650,000 3.93
  7. นาย วีรศักดิ์ วชิรศักดิ์พานิช 46,100,000 2.76
  8. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 45,986,529 2.75
  9. นาย พิทักษ์ รัชกิจประการ 41,691,134 2.50
  10. นาย วุฒิชัย วิจิตรธนารักษ์ 39,824,700 2.38

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. พล.ต.อ. สุนทร ซ้ายขวัญ ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
  2. นาย พิทักษ์ รัชกิจประการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ / กรรมการ
  3. นาย พงษ์ศักดิ์ วชิรศักดิ์พานิช ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ
  4. นาย รังสรรค์ พวงปราง กรรมการ
  5. นาง ฉัตรแก้ว คชเสนี กรรมการ
  6. นาง จรัสลักษณ์ นิธยานุรักษ์ กรรมการ
  7. นาย ไกรรวี ศิริกุล กรรมการ
  8. นาย สุพจน์ พิทยพงษ์พัชร์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  9. นาย วันชัย รัตนวงษ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  10. นาย วุฒิชัย ดวงรัตน์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  17 ต.ค. 2561
  2560
  29 ธ.ค. 2560
  2559
  30 ธ.ค. 2559
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 1,670.00  1,670.00  1,670.00 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 18,871.00  36,406.00  54,692.50 
  ราคา (บาท/หุ้น) 11.30  21.80  32.75 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 3.16  2.92  2.55 
  P/BV (X) 3.58  7.46  12.85 
  P/E (X) 20.66  37.11  53.86 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 151.74  153.45  126.07 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 186.12  232.06  217.11 
  Beta 1.54  1.81  1.49 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2560  2559 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -48.17  -33.44  151.92 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 1.50  1.38  0.61 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.31  0.51  0.33 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองตามกฎหมายและเงินสำรองอื่น (ถ้ามี) (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 0.17 บาท 18 พ.ค. 2561 เงินปันผล
  01 ก.ค. 2559 - 31 ธ.ค. 2559 0.20 บาท 19 พ.ค. 2560 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2559 - 30 มิ.ย. 2559 0.10 บาท 09 ก.ย. 2559 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2558 - 31 ธ.ค. 2558 0.20 บาท 19 พ.ค. 2559 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2018)
  นาย วิเชียร กิ่งมนตรี/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  นางสาว อมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  นาย บุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  นาย พงทวี รัตนะโกเศศ/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2561 
  (01/01/61 
  -30/06/61) 
  6M/2560 
  (01/01/60 
  -30/06/60) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  เงินสด 756.96 334.31 911.00 636.96 293.38
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 1,183.32 839.52 994.25 675.33 556.30
  สินค้าคงเหลือ 1,767.23 1,397.42 1,989.03 1,525.15 982.94
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 3,721.28 2,672.39 3,909.46 2,840.96 1,837.47
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 10,044.88 6,727.95 8,864.72 5,800.01 4,608.13
  รวมสินทรัพย์ 19,324.31 13,603.76 17,985.38 12,526.57 7,805.28
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 3,416.48 1,177.90 2,119.51 806.23 187.07
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 4,073.40 3,747.69 4,520.21 3,653.63 2,151.62
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 2,770.20 590.24 1,573.96 519.07 377.83
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 10,345.47 5,622.92 8,275.47 5,078.00 2,805.77
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 3,677.43 3,308.02 4,591.36 2,859.30 998.60
  รวมหนี้สิน 14,022.90 8,930.94 12,866.83 7,937.30 3,804.37
  ทุนจดทะเบียน 1,670.00 1,670.00 1,670.00 1,670.00 1,670.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 1,670.00 1,670.00 1,670.00 1,670.00 1,670.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 1,185.43 1,185.43 1,185.43 1,185.43 1,185.43
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - - - - -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 2,449.91 1,826.73 2,287.54 1,717.13 1,144.66
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 5,272.92 4,659.40 5,104.55 4,575.25 4,000.81
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 28.48 13.42 13.99 14.02 0.09
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2561 
  (01/01/61 
  -30/06/61) 
  6M/2560 
  (01/01/60 
  -30/06/60) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  ยอดขายสุทธิ 51,841.57 42,352.95 84,624.59 64,591.40 53,677.75
  รายได้อื่น 154.33 117.71 237.94 335.14 156.97
  รวมรายได้ 51,995.90 42,488.57 84,904.78 64,926.54 53,839.71
  ต้นทุนขาย 48,119.85 39,367.58 78,370.94 59,132.87 49,723.85
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 3,186.50 2,502.03 5,278.49 4,333.22 3,248.50
  รวมค่าใช้จ่าย 51,316.53 41,869.61 83,649.43 63,466.09 52,972.35
  EBITDA 1,836.06 1,438.53 3,070.68 2,752.52 1,718.49
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 1,156.69 819.57 1,815.33 1,292.07 851.13
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 679.37 618.97 1,255.35 1,460.45 867.36
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 446.26 446.13 913.10 1,073.45 650.72
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.27 0.27 0.55 0.64 0.39
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2561 
  (01/01/61 
  -30/06/61) 
  6M/2560 
  (01/01/60 
  -30/06/60) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 1,225.17 1,330.86 2,789.91 3,225.07 2,079.68
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -2,650.01 -1,981.21 -5,698.18 -4,768.44 -2,071.45
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 1,270.80 347.70 3,182.30 1,886.95 -28.25
  เงินสดสุทธิ -154.04 -302.65 274.04 343.58 -20.01
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2561  6M/2560  2560  2559 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.36 0.48 0.47 0.56
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 18.39 20.37 18.87 25.03
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 7.99 10.45 8.23 14.37
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 2.66 1.92 2.52 1.73
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 5.73 6.37 5.57 6.39
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 7.18 7.05 7.39 8.45
  EBIT Margin (%) 1.31 1.46 1.48 2.25
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 0.86 1.05 1.08 1.65

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2561  6M/2560  2560  2559 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 22.40 36.13 31.02 20.33
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 22.23 38.84 32.53 18.92
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 22.38 36.00 30.77 20.59
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 22.56 37.68 31.80 19.81
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 0.03 -26.84 -14.94 64.96

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 6M/2561  6M/2560  2560  2559 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 93.05 102.66 101.37 104.89
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 3.92 3.56 3.60 3.48
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 55.06 56.14 44.60 47.15
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 6.63 6.50 8.18 7.74
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 22.28 21.81 19.18 20.37
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 16.38 16.74 19.03 17.92
  วงจรเงินสด (วัน) -5.83 -6.68 -7.25 -6.70


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น