สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
PTG บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
ทรัพยากร/พลังงานและสาธารณูปโภค
SET100 / SETTHSI
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 28 ก.ย. 2563  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
18.10 20.10 / 8.95 22.79 4.29 1,670.00 30,227.00 63,186.08 2,855.51 11.85
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
21 ก.ย. 2563 18:52   แจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อและที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ของบริษัทย่อย
01 ก.ย. 2563 18:59   การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ทางเว็บไซต์ของบริษัท
13 ส.ค. 2563 19:05   แจ้งการปรับโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทย่อย
13 ส.ค. 2563 19:04   แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท, การจ่ายเงินปันผล และการกำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
13 ส.ค. 2563 19:02   งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 90 อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ เอ ชั้นที่ 33 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310
เบอร์โทรศัพท์ 0-2168-3377, 0-2168-3388
เบอร์โทรสาร 0-2168-3379, 0-2168-3389
URL www.ptgenergy.co.th
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 21/3/1988 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 30/05/2556
ราคา IPO (บาท) 3.90 @พาร์1.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัท เซจแคปปิตอล จำกัด
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  กลุ่มธุรกิจของบริษัทแบ่งออกได้เป็น 7 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ 1. ธุรกิจจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง (ซึ่งเป็นธุรกิจหลักและธุรกิจเริ่มแรกของบริษัท) และธุรกิจค้าปลีก 2. ธุรกิจจำหน่ายแก๊ส LPG 3. ธุรกิจขนส่งและการจัดการคลังสินค้า โดยเป็นกิจการขนส่งน้ำเชื้อเพลิงสำหรับสถานีบริการน้ำมัน PT และการบริหารสินค้าคงคลัง 4. ธุรกิจพลังงานทดแทน และธุรกิจผลิตจำหน่ายไบโอดีเซลและน้ำมันปาล์มบริโภค 5. ธุรกิจระบบการบริหารและซ่อมบำรุงอุปกรณ์ในสถานีบริการ 6. ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 7. ธุรกิจให้ศูนย์บริการและซ่อมบำรุงรถยนต์ และรถเชิงพาณิชย์ทั้งนี้ บริษัทมีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคอย่างครบวงจร

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 14 มี.ค. 2562 08 มี.ค. 2561
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  48.47% 17,449 46.63% 13,750
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 5.78% (ณ วันที่ 28/09/2563) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  5.36% (ณ วันที่ 28/09/2563)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 2.84 6.26 3.83
  20 วัน -5.73 2.96 -1.23
  60 วัน 9.04 23.81 14.85
  120 วัน 92.55 70.67 67.66
  YTD 12.42 48.85 40.62
  P/E (X) 22.79 30.88 21.68
  P/BV (X) 4.29 1.34 1.42
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.61 0.25 0.74

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@27 ส.ค. 2563) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท รัชกิจ โฮลดิ้ง จำกัด 419,504,000 25.12
  2. นาย พงษ์ศักดิ์ วชิรศักดิ์พานิช 100,300,000 6.01
  3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 93,229,174 5.58
  4. นาย ศักดิ์อนันต์ วิจิตรธนารักษ์ 86,176,200 5.16
  5. นาย พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี 80,539,600 4.82
  6. นาง จรัสลักษณ์ นิธยานุรักษ์ 77,849,140 4.66
  7. นาย วีรศักดิ์ วชิรศักดิ์พานิช 43,293,600 2.59
  8. นาย พิทักษ์ รัชกิจประการ 41,691,134 2.50
  9. STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 24,862,000 1.49
  10. นาย พิพัฒน์ รัชกิจประการ 21,321,800 1.28

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. พล.ต.อ. สุนทร ซ้ายขวัญ ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
  2. นาย พิทักษ์ รัชกิจประการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ / กรรมการ
  3. นาย พงษ์ศักดิ์ วชิรศักดิ์พานิช ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ
  4. นาย รังสรรค์ พวงปราง กรรมการ
  5. นาง ฉัตรแก้ว คชเสนี กรรมการ
  6. นาง จรัสลักษณ์ นิธยานุรักษ์ กรรมการ
  7. นาย ไกรรวี ศิริกุล กรรมการ
  8. นาย สุพจน์ พิทยพงษ์พัชร์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  9. นาย วันชัย รัตนวงษ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  10. นาย วุฒิชัย ดวงรัตน์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  28 ก.ย. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  2561
  28 ธ.ค. 2561
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 1,670.00  1,670.00  1,670.00 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 30,227.00  26,887.00  14,362.00 
  ราคา (บาท/หุ้น) 18.10  16.10  8.60 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 4.22  3.77  3.15 
  P/BV (X) 4.29  4.27  2.73 
  P/E (X) 22.79  19.47  20.91 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 225.72  330.12  220.70 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 320.69  369.05  191.83 
  Beta 1.35  1.68  1.65 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2562  2561 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 12.42  87.21  -60.55 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 2.21  1.24  1.98 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.50  0.24  0.41 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองตามกฎหมายและเงินสำรองอื่น (ถ้ามี) (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 0.20 บาท 21 ต.ค. 2563 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 0.20 บาท 15 พ.ค. 2563 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.20 บาท 17 พ.ค. 2562 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 0.17 บาท 18 พ.ค. 2561 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
  นางสาว อมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  นาย บุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  นาย พงทวี รัตนะโกเศศ/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  นางสาว รจนาถ ปัญญาธนานุศาสตร์/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  นาย กรรณ ตัณฑวิรัตน์/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสด 670.77 1,141.58 1,037.14 995.77 911.00
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 458.47 1,226.23 1,222.06 1,157.53 994.25
  สินค้าคงเหลือ 1,456.90 1,828.00 2,217.14 1,758.10 1,989.03
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,847.20 4,285.46 4,850.02 3,937.26 3,909.46
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 10,741.64 11,444.82 11,458.40 11,026.26 8,864.72
  รวมสินทรัพย์ 40,677.18 21,778.34 22,651.87 20,939.73 17,985.38
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 2,814.00 2,720.13 3,050.00 1,400.00 2,119.51
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 4,693.13 5,180.52 5,778.81 6,334.64 4,520.21
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 3,025.56 1,778.67 2,660.64 3,118.05 1,573.96
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 10,825.71 9,895.88 11,614.32 10,892.33 8,275.47
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 22,740.07 5,804.74 4,330.05 4,571.58 4,591.36
  รวมหนี้สิน 33,565.78 15,700.61 15,944.38 15,463.91 12,866.83
  ทุนจดทะเบียน 1,670.00 1,670.00 1,670.00 1,670.00 1,670.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 1,670.00 1,670.00 1,670.00 1,670.00 1,670.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 1,185.43 1,185.43 1,185.43 1,185.43 1,185.43
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - - - - -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 4,236.05 3,242.02 3,855.28 2,628.38 2,287.54
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 7,047.33 6,038.14 6,647.52 5,444.03 5,104.55
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 64.07 39.59 59.97 31.79 13.99
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  ยอดขายสุทธิ 51,378.40 60,498.72 120,026.69 107,829.28 84,624.59
  รายได้อื่น 107.38 124.44 225.13 312.72 237.94
  รวมรายได้ 51,662.15 60,623.16 120,291.46 108,142.00 84,904.78
  ต้นทุนขาย 46,402.97 55,433.40 110,126.54 100,386.06 78,370.94
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 3,822.68 3,840.77 7,907.31 6,710.63 5,278.49
  รวมค่าใช้จ่าย 50,225.65 59,280.20 118,033.85 107,108.90 83,649.43
  EBITDA 2,855.51 2,795.79 5,272.72 3,512.73 3,070.68
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 1,419.01 1,452.83 3,015.11 2,479.63 1,815.33
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 1,436.50 1,342.96 2,257.61 1,033.10 1,255.35
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 713.23 947.63 1,560.68 624.74 913.10
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.43 0.57 0.93 0.37 0.55
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 1,839.70 1,428.11 3,682.68 4,923.11 2,789.91
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -1,027.41 -2,123.01 -4,225.29 -5,346.63 -5,698.18
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -1,178.66 840.70 583.97 508.30 3,182.30
  เงินสดสุทธิ -366.36 145.80 41.36 84.78 274.04
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2563  6M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.26 0.43 0.42 0.36
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 20.27 19.91 25.81 11.85
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 7.53 8.26 10.36 5.31
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 4.76 2.60 2.40 2.84
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 3.57 5.68 5.52 5.56
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 9.68 8.37 8.25 6.90
  EBIT Margin (%) 2.78 2.22 1.88 0.96
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 1.38 1.56 1.30 0.58

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2563  6M/2562  2562  2561 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -15.08 16.70 11.31 27.42
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -16.29 15.20 9.70 28.09
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -14.78 16.59 11.23 27.37
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -15.27 15.52 10.20 28.04
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ -24.74 112.35 149.81 -31.58

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 6M/2563  6M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 131.66 96.69 100.88 100.22
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 2.77 3.78 3.62 3.64
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 61.55 59.91 55.41 53.58
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 5.93 6.09 6.59 6.81
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 20.48 23.28 18.18 18.50
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 17.82 15.68 20.07 19.73
  วงจรเงินสด (วัน) -9.12 -5.81 -9.87 -9.28


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น