สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
PT บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
เทคโนโลยี/เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
SET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 16 ส.ค. 2562  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
5.85 6.90 / 5.35 10.50 2.60 283.89 1,660.75 2,721.32 118.54 10.36
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
08 ส.ค. 2562 12:40   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
08 ส.ค. 2562 12:39   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
08 ส.ค. 2562 12:35   งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)
08 ส.ค. 2562 07:51   จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลประกอบการงวด 6 เดือน ของบริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
09 พ.ค. 2562 12:45   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ อาคารพรีเมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค, 1 ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม. 10250
เบอร์โทรศัพท์ 0-2301-1000, 0-2301-1809
เบอร์โทรสาร 0-2398-2816
URL www.premier-technology.co.th
  รายงานประจำปี 2561
วันที่ก่อตั้งบริษัท 9/7/1973 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 03/05/2534
ราคา IPO (บาท) 125.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO N/A
พาร์ 1.00 บาท
การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 10.00 : ใหม่ 1.00 @ 25/12/2549

การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
วันที่มีผล 03/07/2549
ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม SET  / - / หมวดบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ระหว่างฟื้นฟูการดำเนินงาน
ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน SET  / เทคโนโลยี / เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ลักษณะธุรกิจ
ดำเนินธุรกิจให้เช่าอาคารสำนักงานและลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีบริษัทย่อย 1 แห่ง คือ บริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจเป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจร (Total Enterprise Solution and Service Provider) มีผลิตภัณฑ์ที่บริษัทย่อยพัฒนาขึ้นเองและผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนจำหน่ายจากบริษัทชั้นนำของโลก รวมถึงการให้บริการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้านต่างๆ

ผู้ถือหุ้นรายย่อย 04 มี.ค. 2562 14 มี.ค. 2561
% /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
46.15% 3,869 46.19% 2,963
การถือครองหุ้นต่างด้าว 1.55% (ณ วันที่ 16/08/2562) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 40.00%
การถือครองหุ้น NVDR  6.67% (ณ วันที่ 16/08/2562)
5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
5 วัน -0.85 -0.26 1.20
20 วัน -1.68 -1.97 4.14
60 วัน 4.46 -9.76 3.40
120 วัน -5.65 -19.46 -5.32
YTD 2.63 -18.69 -1.62
P/E (X) 10.50 34.40 18.55
P/BV (X) 2.60 2.97 1.81
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.06 0.45 1.22

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@04 มี.ค. 2562) จำนวนหุ้น %
1. นาง วิมลทิพย์ พงศธร 117,887,766 41.53
2. นาย ฮารกิชิน ทันวานี 28,000,000 9.86
3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 14,486,081 5.10
4. บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จำกัด 11,488,900 4.05
5. บริษัท เทพธัญญภา จำกัด 8,000,000 2.82
6. นาย ธนะสิน พิพัฒน์กิตติกุล 4,300,000 1.51
7. NOMURA PB NOMINEES LTD. 3,894,600 1.37
8. น.ส. โชติกา ตันติวาทิน 3,285,000 1.16
9. นาย ธวัช ตันติเมธ 2,340,000 0.82
10. นาย ศิริศักดิ์ ธาราธาร 2,100,000 0.74

คณะกรรมการ ตำแหน่ง
1. นาย วิเชียร พงศธร ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ (รักษาการ)
2. นาย สุรเดช บุณยวัฒน กรรมการ
3. น.ส. วรรณา คลศรีชัย กรรมการ
4. นาย หะริน อุปรา กรรมการ
5. นาง ดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์ กรรมการ
6. นาง วไลรัตน์ ผ่องจิตต์ กรรมการ
7. นาย ภิรมย์ แจ่มใส กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
8. นาย สุรพันธ์ ปูรณคุปต์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
9. นาง ศุภศรี สุธนฐาน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
10. นาย สุรพล สร้างสมวงษ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
ข้อมูลสถิติ YTD
16 ส.ค. 2562
2561
28 ธ.ค. 2561
2560
29 ธ.ค. 2560
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 283.89  283.89  283.89 
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 1,660.75  1,618.17  1,916.25 
ราคา (บาท/หุ้น) 5.85  5.70  6.75 
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 2.25  2.28  2.17 
P/BV (X) 2.60  2.50  3.11 
P/E (X) 10.50  8.44  11.35 
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 19.45  50.29  168.34 
มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 2.17  4.02  13.73 
Beta 0.49  0.72  0.90 
 
อัตราผลตอบแทน YTD  2561  2560 
การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 2.63  -15.56  16.38 
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 11.11  8.77  7.41 
อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 1.17  0.81  0.84 
นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ และสำรองตามจำนวนที่กฎหมายกำหนด (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

การจ่ายปันผล
รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
01 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.50 บาท 09 พ.ค. 2562 เงินปันผล
01 ม.ค. 2561 - 30 มิ.ย. 2561 0.15 บาท 05 ก.ย. 2561 เงินปันผล
01 ม.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 0.40 บาท 10 พ.ค. 2561 เงินปันผล
01 ม.ค. 2560 - 30 มิ.ย. 2560 0.10 บาท 06 ก.ย. 2560 เงินปันผล
01 ม.ค. 2559 - 31 ธ.ค. 2559 1.00 : 1.00 หุ้น 18 พ.ค. 2560 หุ้นปันผล
01 ม.ค. 2559 - 31 ธ.ค. 2559 0.88 บาท 18 พ.ค. 2560 เงินปันผล
01 ม.ค. 2559 - 30 มิ.ย. 2559 0.12 บาท 08 ก.ย. 2559 เงินปันผล
 
ผู้สอบบัญชี
(วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2019)
นางสาว ศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
นาง ชลรส สันติอัศวราภรณ์/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
นาย ฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
ข้อมูลงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2562 
(01/01/62 
-30/06/62) 
6M/2561 
(01/01/61 
-30/06/61) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
2559 
(01/01/59 
-31/12/59) 
เงินสด 18.50 22.96 33.15 92.25 82.74
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 470.42 514.18 637.84 698.07 514.30
สินค้าคงเหลือ 381.65 251.33 424.73 334.33 197.17
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,191.32 1,061.17 1,373.60 1,626.75 1,267.37
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 270.92 171.20 232.78 170.84 185.87
รวมสินทรัพย์ 1,718.63 1,505.24 1,882.90 2,074.61 1,730.26
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 75.00 - - - -
เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 437.51 374.25 744.65 835.78 573.80
หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 52.70 31.27 38.65 35.63 41.31
รวมหนี้สินหมุนเวียน 872.43 703.65 999.88 1,211.05 876.20
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 206.64 150.04 179.90 158.73 188.70
รวมหนี้สิน 1,079.08 853.69 1,179.78 1,369.78 1,064.90
ทุนจดทะเบียน 283.89 283.89 283.89 283.89 142.44
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 283.89 283.89 283.89 283.89 141.94
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น - - - - -
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น 10.35 5.39 - - -
กำไร(ขาดทุน)สะสม 345.50 362.32 414.46 412.76 519.25
หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 639.56 651.55 703.12 704.83 665.36
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - - - - -
เพิ่มเติม
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2562 
(01/01/62 
-30/06/62) 
6M/2561 
(01/01/61 
-30/06/61) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
2559 
(01/01/59 
-31/12/59) 
ยอดขายสุทธิ 1,343.74 1,226.48 2,663.73 3,086.98 2,634.46
รายได้อื่น 40.89 27.07 54.64 67.82 50.38
รวมรายได้ 1,384.63 1,253.55 2,718.38 3,154.81 2,684.85
ต้นทุนขาย 1,000.37 893.64 1,896.68 2,308.95 1,897.86
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 276.72 275.16 619.05 593.19 576.57
รวมค่าใช้จ่าย 1,298.61 1,168.80 2,515.73 2,902.14 2,474.43
EBITDA 118.54 109.47 253.68 300.91 259.96
ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 32.52 24.71 51.04 48.25 49.55
กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 86.02 84.75 202.65 252.66 210.42
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 63.43 63.12 157.84 193.25 164.29
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.22 0.22 0.56 0.68 1.16
เพิ่มเติม
งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2562 
(01/01/62 
-30/06/62) 
6M/2561 
(01/01/61 
-30/06/61) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
2559 
(01/01/59 
-31/12/59) 
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 60.44 -131.91 22.87 257.11 309.74
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -33.22 220.02 137.10 -47.08 -220.37
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -41.80 -157.41 -219.03 -200.38 -62.34
เงินสดสุทธิ -14.57 -69.31 -59.06 9.64 27.03
เพิ่มเติม
ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2562  6M/2561  2561  2560 
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.37 1.51 1.37 1.34
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 24.50 32.30 22.42 28.21
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 12.65 15.09 10.24 13.28
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.69 1.31 1.68 1.94
อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 1.77 1.87 1.37 1.66
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 25.55 27.14 28.80 25.20
EBIT Margin (%) 6.21 6.76 7.45 8.01
อัตรากำไรสุทธิ (%) 4.58 5.03 5.81 6.13

แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
18 พ.ค. 2560 XD 141,944,471 283,888,942 1.00

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2562  6M/2561  2561  2560 
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 9.56 8.51 -13.71 17.18
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 11.94 10.88 -17.86 21.66
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 10.46 7.27 -13.83 17.50
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 11.11 7.00 -13.31 17.29
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 0.49 15.05 -18.32 17.63

ปรับข้อมูลเต็มปี
วงจรเงินสด 6M/2562  6M/2561  2561  2560 
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 5.65 5.66 3.99 5.09
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 64.61 64.49 91.53 71.67
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 6.33 6.02 5.00 8.69
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 57.66 60.64 73.04 42.01
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 4.94 5.78 2.40 3.28
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 73.95 63.12 152.07 111.41
วงจรเงินสด (วัน) 48.33 62.01 12.49 2.27


การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
ไม่พบข้อมูล

Market Alert (ล่าสุด)
ไม่พบข้อมูล
เพิ่มเติม

เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
หลักทรัพย์อื่นๆ
ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
  - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
  - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
  -
 
ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น