สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
PSTC บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
ทรัพยากร
mai
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 22 ต.ค. 2563  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
1.61 4.00 / 1.30 1.92 0.67 1,185.97 3,818.84 7,230.90 -970.48 2.92
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
16 ต.ค. 2563 19:26   การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารของบริษัท
15 ต.ค. 2563 12:34   การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัท
09 ต.ค. 2563 17:37   สารสนเทศเกี่ยวกับการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (BGE1 & BGE2)
07 ต.ค. 2563 17:37   การจัดตั้งบริษัทย่อย (PES-ERS)
02 ต.ค. 2563 17:41   ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระ และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท รวมทั้งส่งคำถาม ที่เกี่ยวข้องล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 325/1 อาคารพีเอสที ถนนพหลโยธิน แขวงสายไหม เขตสายไหม กทม. 10220
เบอร์โทรศัพท์ 0-2993-8982
เบอร์โทรสาร 0-2993-8981
URL http://www.pst.co.th
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 25/6/2001 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 19/12/2557
ราคา IPO (บาท) 0.65 @พาร์0.10 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 0.50 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 0.10 : ใหม่ 0.50 @ 21/05/2563

  การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
  วันที่มีผล 05/01/2558
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม mai  / MAI Industry / ธุรกิจขนาดกลาง
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน mai  / ทรัพยากร / ทรัพยากร

  ลักษณะธุรกิจ
  การประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย แบ่งตามประเภทธุรกิจได้ 4 ประเภทดังนี้ 1. ธุรกิจออกแบบ จำหน่ายและติดตั้งระบบไฟฟ้าและตรวจวัดจัดการสภาพแวดล้อม 2.ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน 3.ธุรกิจจำหน่ายและขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเหลว4.ธุรกิจก่อสร้าง และจัดหาทางวิศวกรรมของโรงไฟฟ้า คลังแก๊ส และคลังน้ำมัน

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 16 มี.ค. 2563 22 มี.ค. 2562
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  55.56% 8,382 64.69% 8,276
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 4.01% (ณ วันที่ 22/10/2563) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  0.98% (ณ วันที่ 22/10/2563)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบกลุ่มอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -8.52 -4.11 -5.87
  20 วัน 3.87 2.98 5.53
  60 วัน -7.47 13.21 -8.82
  120 วัน -5.29 -11.93 -24.16
  YTD -57.07 -37.93 -56.91
  P/E (X) 1.92 10.18 32.94
  P/BV (X) 0.67 1.11 1.63
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.17 0.17 0.20

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@16 มี.ค. 2563) จำนวนหุ้น %
  1. นาย ธนัช ปวรวิปุลยากร 2,670,000,000 22.51
  2. นาย โสมพัฒน์ ไตรโสรัส 586,600,000 4.95
  3. นาง วัลลภา ไตรโสรัส 569,240,000 4.80
  4. นาย สมภพ ติงธนาธิกุล 500,000,000 4.22
  5. UBS AG SINGAPORE BRANCH 400,000,000 3.37
  6. น.ส. ปิยะภัทร์ สุวรรณสังข์ 344,000,028 2.90
  7. นาย กัมพล ตติยกวี 333,214,675 2.81
  8. นาง วิรัชดา ตติยกวี 298,865,662 2.52
  9. นาย พรเทพ บูรณกุลไพโรจน์ 205,600,700 1.73
  10. นาย พระนาย กังวาลรัตน์ 201,348,000 1.70

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย โสมพัฒน์ ไตรโสรัส ประธานกรรมการบริษัท
  2. นาย กัมพล ตติยกวี ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ
  3. นาย พระนาย กังวาลรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
  4. นาย ภาณุ ศีติสาร กรรมการ
  5. น.ส. อนงค์ พานิชเจริญนาน กรรมการ
  6. นาย ปรัชญา นิยมไทย กรรมการ
  7. นาย สุวิทย์ สิงหจันทร์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  8. นาย พิทยาธร มฤทุสาธร กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  9. นาย วรพงศ์ จำจด กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  22 ต.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  2561
  28 ธ.ค. 2561
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 2,371.95  11,859.75  6,555.26 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 3,818.84  8,894.81  3,933.16 
  ราคา (บาท/หุ้น) 1.61  3.75  3.00 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 2.40  0.58  0.45 
  P/BV (X) 0.67  1.30  1.33 
  P/E (X) 1.92  2.86  58.68 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 239.68  95.15  148.42 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 43.14  23.16  30.55 
  Beta 1.62  0.61  0.75 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2562  2561 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -57.07  25.00  -31.03 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 3.11  1.39  N/A 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.06  0.04 
  นโยบายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะของกิจการภายหลังหักภาษีและเงินทุนสำรองตามกฏหมายและทุนสำรองอื่น (ถ้ามี)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 0.01 บาท 29 พ.ค. 2563 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.018 บาท 23 พ.ค. 2562 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
  นางสาว รุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นาย ชยพล ศุภเศรษฐนนท์/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว พิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว อรวรรณ เตชวัฒนสิริกุล/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว รสพร เดชอาคม/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว สุมนา พันธ์พงษ์สานนท์/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสด 61.96 74.36 145.56 294.86 429.86
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 581.61 758.05 516.00 634.05 549.36
  สินค้าคงเหลือ 113.86 247.48 150.01 180.60 120.77
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,282.41 1,191.45 2,392.48 1,203.77 1,283.65
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 2,348.72 3,483.03 3,067.33 3,421.65 2,612.41
  รวมสินทรัพย์ 9,171.19 7,621.06 10,236.55 6,763.94 5,746.54
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 945.48 838.74 688.45 495.92 609.81
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 495.12 409.24 466.42 315.35 281.93
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 309.92 972.85 658.68 552.98 787.66
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 2,526.09 2,981.19 2,654.76 1,575.36 1,771.79
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 950.73 757.09 681.51 1,229.79 360.18
  รวมหนี้สิน 3,476.82 3,738.28 3,336.27 2,805.15 2,131.97
  ทุนจดทะเบียน 1,185.98 755.01 1,188.12 756.34 756.34
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 1,185.98 687.86 1,185.97 655.53 644.16
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 6,055.97 2,305.12 6,055.97 2,175.79 2,131.06
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น -3,459.89 2.23 -3,459.89 166.24 4.55
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 1,915.11 73.26 3,114.09 136.13 52.05
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 5,697.17 3,068.48 6,896.14 3,133.69 2,831.82
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย -2.80 814.30 4.13 825.10 782.76
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  ยอดขายสุทธิ 1,119.81 1,555.46 3,171.73 2,944.69 1,344.10
  รายได้อื่น 6.74 24.63 3,424.94 41.96 18.56
  รวมรายได้ 1,126.55 1,580.09 6,596.71 2,986.65 1,362.66
  ต้นทุนขาย 987.41 1,332.14 2,751.22 2,568.22 1,065.24
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 145.63 104.36 325.18 184.26 144.61
  รวมค่าใช้จ่าย 2,156.18 1,436.50 3,076.40 2,752.49 1,209.86
  EBITDA -970.48 200.38 3,646.46 358.69 266.78
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 59.16 56.80 126.15 124.53 113.97
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ -1,029.64 143.58 3,520.31 234.16 152.80
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ -1,080.38 60.94 3,128.78 84.64 43.21
  กำไรต่อหุ้น (บาท) -0.46 0.01 0.38 0.01 0.01
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 71.26 114.44 -622.50 183.00 381.04
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -79.73 -890.26 1,440.51 -556.56 -1,336.56
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -75.13 555.32 -967.31 238.57 1,256.87
  เงินสดสุทธิ -83.60 -220.50 -149.30 -135.00 301.35
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2563  6M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.90 0.40 0.90 0.76
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 45.35 3.02 62.39 2.84
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 27.95 3.60 41.41 3.74
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.61 1.22 0.48 0.90
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.73 0.45 0.78 0.48
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 11.82 14.36 13.26 12.78
  EBIT Margin (%) -91.40 9.09 53.36 7.84
  อัตรากำไรสุทธิ (%) -95.90 3.86 47.43 2.83

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  11 พ.ค. 2563 PP 4 11,859,747,900 0.10
  25 ก.ย. 2562 PP 4,981,094,116 11,859,747,896 0.10
  12 ธ.ค. 2560 PP 1,000,000,000 6,432,627,412 0.10
  29 พ.ย. 2560 PP 1,000,000,000 5,432,627,412 0.10

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2563  6M/2562  2562  2561 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -28.01 5.41 7.71 119.08
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -25.88 5.93 7.13 141.09
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -28.70 6.18 120.87 119.18
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 50.10 5.82 11.77 127.51
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A 9.72 3,596.72 95.89

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 6M/2563  6M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 4.08 4.21 5.52 4.98
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 89.36 86.62 66.17 73.34
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 13.32 14.22 16.64 17.04
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 27.40 25.67 21.93 21.42
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 5.32 7.16 7.04 8.60
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 68.58 50.97 51.86 42.44
  วงจรเงินสด (วัน) 48.18 61.32 36.25 52.32


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น