สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
PSL บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)
บริการ/ขนส่งและโลจิสติกส์
SET100
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 23 เม.ย. 2561  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
12.50 14.90 / 8.80 N/A 1.58 1,559.28 19,491.01 34,135.18 2,097.31 16.28
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
05 เม.ย. 2561 09:00   มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
13 มี.ค. 2561 17:12   แจ้งกำหนดการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 (PSL-W1)
26 ก.พ. 2561 17:08   แจ้งเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 และรายงานประจำปี 2560 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
06 ก.พ. 2561 19:14   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 4 สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560
06 ก.พ. 2561 19:14   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560 (รายงานประจำปี 2560)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ อาคารคาเธ่ย์เฮ้าส์ ชั้น 7, 8 ถนนสาธรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500
เบอร์โทรศัพท์ 0-2696-8800
เบอร์โทรสาร 0-2236-7654, 0-2633-8460
URL www.preciousshipping.com
  รายงานประจำปี 2560
วันที่ก่อตั้งบริษัท 1/12/1989 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 16/09/2536
ราคา IPO (บาท) 85.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 10.00 : ใหม่ 1.00 @ 22/09/2546

  ลักษณะธุรกิจ
  ธุรกิจเดินเรือโดยเป็นเจ้าของเรือเอนกประสงค์ขนาดเล็กสำหรับขนส่งสินค้าแห้งเทกองแบบไม่ประจำเส้นทาง มีเส้นทางเดินเรือครอบคลุมทั่วโลกในภูมิภาคสำคัญ ประกอบด้วย สหรัฐอเมริกา แคนาดา ยุโรป ละตินอเมริกา-แอฟริกา อินเดียอนุทวีป-ตะวันออกกลาง และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และตะวันออกไกล และสินค้าพื้นฐานที่กองเรือขนส่งคือ สินค้าทางการเกษตร เหล็ก ปุ๋ย สินแร่และเนื้อแร่ ไม้ซุง ถ่านหินและอื่นๆ

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 24 ก.พ. 2560 24 ก.พ. 2559
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  41.28% 6,736 48.08% 8,101
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 25.48% (ณ วันที่ 23/04/2561) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  5.06% (ณ วันที่ 23/04/2561)
  3 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 8.70 8.02 7.30
  20 วัน 5.04 1.04 5.28
  60 วัน 16.82 15.62 19.54
  120 วัน 2.46 -7.87 -3.12
  YTD 19.05 16.28 16.62
  P/E (X) N/A 50.09 18.44
  P/BV (X) 1.58 3.57 2.08
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.22 0.20 0.45

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@21 ก.พ. 2561) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท โกลเบ๊กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 442,857,535 28.40
  2. MR. KHALID MOINUDDIN HASHIM 131,386,275 8.43
  3. บริษัท เกรนเทรด จำกัด 130,086,266 8.34
  4. MISS NISHITA SHAH 108,054,537 6.93
  5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 71,466,006 4.58
  6. WGI EMERGING MARKETS SMALLER COMPANIES FUND, LLC. 34,498,200 2.21
  7. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว 32,403,700 2.08
  8. นาย พิสิฐ ธนถาวรลาภ 26,269,200 1.68
  9. บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-เคแทม โกรท โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด 23,062,700 1.48
  10. กองทุนเปิด กรุงไทย ซีเล็คทีฟ อิควิตี้ ฟันด์ 19,226,300 1.23

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย ธีระ วิภูชนิน ประธานคณะกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
  2. นาย คาลิด มอยนูดดิน ฮาชิม กรรมการผู้จัดการ
  3. นาย ไจปาล มันสุขานี กรรมการ
  4. นาย คูชรู คาลี วาเดีย กรรมการ
  5. น.ส. นิชิต้า ชาห์ กรรมการ
  6. นาย กิริต ชาห์ กรรมการ
  7. นาย อิษฎ์ชาญ ชาห์ กรรมการ
  8. นาย กำธร ศิลาอ่อน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  9. นาย ชัยภัทร ศรีวิสารวาจา กรรมการอิสระ
  10. น.ส. ภวิดา ปานะนนท์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  11. นาง ลิน เยน ค็อก กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  23 เม.ย. 2561
  2560
  29 ธ.ค. 2560
  2559
  30 ธ.ค. 2559
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 1,559.28  1,559.28  1,559.28 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 19,491.01  16,372.45  12,786.10 
  ราคา (บาท/หุ้น) 12.50  10.50  8.20 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 7.91  8.01  8.55 
  P/BV (X) 1.58  1.31  0.96 
  P/E (X) N/A  N/A  N/A 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 37.55  105.66  85.39 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 95.39  71.36  35.83 
  Beta 1.14  0.44  1.11 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2560  2559 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 19.05  28.05  47.75 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  N/A  N/A 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A  N/A 
  นโยบายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 ของผลกำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมาย

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  ไม่พบข้อมูล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2018)
  นางสาว วิสสุตา จริยธนากร/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นาย เติมพงษ์ โอปนพันธุ์/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นาย กฤษดา เลิศวนา/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  2557 
  (01/01/57 
  -31/12/57) 
  เงินสด 1,853.62 2,676.31 453.51 535.00
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 193.41 139.99 240.95 317.56
  สินค้าคงเหลือ 56.02 40.73 142.87 115.50
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,250.59 3,101.02 1,029.12 1,172.76
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 23,474.67 25,671.52 25,329.89 22,070.93
  รวมสินทรัพย์ 28,833.24 32,316.03 32,457.82 27,908.53
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม - - - -
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 70.34 37.85 98.88 128.02
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 802.48 887.34 5,603.70 826.13
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,333.91 1,227.98 6,109.35 1,265.92
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 15,163.84 17,455.48 9,862.30 11,358.76
  รวมหนี้สิน 16,497.75 18,683.46 15,971.65 12,624.67
  ทุนจดทะเบียน 1,611.26 1,611.26 1,611.26 1,039.52
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 1,559.28 1,559.28 1,559.28 1,039.52
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 1,967.72 1,967.72 1,967.72 411.43
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น 172.45 172.45 172.45 172.45
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 9,325.50 9,456.88 12,121.78 14,551.11
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 12,335.45 13,632.54 16,488.08 15,285.00
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 0.03 0.03 -1.91 -1.15
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  2557 
  (01/01/57 
  -31/12/57) 
  ยอดขายสุทธิ 4,332.69 3,689.83 4,256.65 4,585.48
  รายได้อื่น 69.80 101.95 7.26 76.11
  รวมรายได้ 4,412.50 3,795.07 4,272.16 4,669.23
  ต้นทุนขาย 1,994.79 2,491.20 3,088.99 2,728.24
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 321.58 260.25 289.45 173.17
  รวมค่าใช้จ่าย 3,581.03 5,477.91 6,131.67 4,249.72
  EBITDA 2,097.31 -210.88 -281.48 1,741.21
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 1,265.84 1,471.95 1,578.03 1,321.71
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 831.47 -1,682.84 -1,859.52 419.50
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ -129.48 -2,664.90 -2,425.78 -80.22
  กำไรต่อหุ้น (บาท) -0.08 -1.71 -1.82 -0.08
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  2557 
  (01/01/57 
  -31/12/57) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 2,010.43 693.27 1,045.77 1,345.82
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -1,636.57 -805.66 -3,561.11 -5,511.84
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -949.42 2,355.90 2,259.24 1,777.56
  เงินสดสุทธิ -575.56 2,243.50 -256.10 -2,388.45
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 2560  2559  2558 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.69 2.53 0.17
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) -1.00 -17.69 -15.27
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 2.72 -5.20 -6.16
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.34 1.37 0.97
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.14 0.12 0.14
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 53.96 32.48 27.43
  EBIT Margin (%) 18.84 -44.34 -43.53
  อัตรากำไรสุทธิ (%) -2.93 -70.22 -56.78

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  03 มิ.ย. 2558 XR 519,760,297 1,559,280,897 1.00

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 2560  2559  2558 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 17.42 -13.32 -7.17
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -19.93 -19.35 13.22
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 16.27 -11.17 -8.50
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -34.63 -10.66 44.28
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A N/A N/A

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 2560  2559  2558 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 25.99 19.37 15.24
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 14.04 18.84 23.95
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 41.23 27.14 23.91
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 8.85 13.45 15.26
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 36.88 36.44 27.23
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 9.90 10.02 13.41
  วงจรเงินสด (วัน) 13.00 22.28 25.80


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ PSL-W1

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น