สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
PRO บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน)
บริการ/บริการเฉพาะกิจ
SET
CG Report:   -
NC 17 ก.พ. 2558
  ข้อมูล ณ วันที่ 18 ก.ย. 2563  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
0.35 - - - 1,417.56 - - 15.53 -
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
28 ส.ค. 2563 13:12   รายงานความคืบหน้าเรื่องเส้นทางเข้า-ออกของโรงงานบริษัทโปรเวสต์ที่สระแก้ว
19 ส.ค. 2563 17:29   รายงานความคืบหน้าการดำเนินการแก้ไขให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขาย (Resume Stage)
19 ส.ค. 2563 13:07   แจ้งการลาออกจากการเป็นกรรมการบริหาร
14 ส.ค. 2563 20:54   งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)
14 ส.ค. 2563 20:54   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 1184/38-39 ซอยพหลโยธิน 32 ถนนพหลโยธิน แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม. 10900
เบอร์โทรศัพท์ 0-2942-9480-6
เบอร์โทรสาร 0-2561-0591-2
URL www.prowaste.co.th
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 06/09/1999 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 23/07/2547
ราคา IPO (บาท) 2.00 @พาร์1.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัท เพลินจิตแอ็ดไวเซอรี่ จำกัด
 • พาร์ 0.70 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 1.00 : ใหม่ 0.70 @ 12/02/2553

  ลักษณะธุรกิจ
  ให้บริการบำบัดและกำจัดของเสียอุตสาหกรรมแบบครบวงจร ทั้งกากอุตสาหกรรมแบบที่เป็นอันตรายและไม่เป็นอันตราย โดยบริษัทฯ จะรับของเสียอุตสาหกรรมจากโรงงานลูกค้าและดำเนินการขนส่งเพื่อที่จะมาบำบัดที่ศูนย์บริการกำจัดกากอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว ตามขั้นตอนที่ถูกต้อง ปลอดภัย คำนึงถึงการปกป้องสิ่งแวดล้อม

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 01 มิ.ย. 2563 14 มี.ค. 2562
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  64.79% 1,149 71.85% 1,634
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 8.64% (ณ วันที่ 18/09/2563) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  1.58% (ณ วันที่ 18/09/2563)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@01 มิ.ย. 2563) จำนวนหุ้น %
  1. น.ส. วิไลลักษณ์ สกุลภักดี 423,581,774 20.92
  2. UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED 149,817,404 7.40
  3. นาย ยุทธนา เจนวิทยาโรจน์ 93,400,300 4.61
  4. น.ส. รัชนี พวงปทุมานนท์ 72,978,100 3.60
  5. นาย กฤช พนารัตน์ 60,890,000 3.01
  6. นาย วิชัย มงคลจินดา 55,626,800 2.75
  7. น.ส. นงนภัส ลิ้มนันทรักษ์ 50,000,000 2.47
  8. นาย แดน เหตระกูล 41,205,775 2.03
  9. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 32,075,309 1.58
  10. นาย ปิติพันธุ์ ธนศรีวนิชชัย 30,000,000 1.48

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาง สุนีย์ ชัยเจนกิจ ประธานกรรมการบริษัท
  2. น.ส. วิไลลักษณ์ สกุลภักดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานกรรมการบริหาร / รองประธานกรรมการบริษัท / กรรมการผู้จัดการ
  3. น.ส. ตง ก๊ก เบียน กรรมการ
  4. นาย เด่นชัย อัครเดชเดชาชัย กรรมการ
  5. นาย กษพล บวรศรีการ กรรมการ
  6. นาย สุเทพ พงษ์พิทักษ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  7. พล.ร.อ. ไพโรจน์ แก่นสาร กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  8. นาย อานุภาพ ธีรณิศรานนท์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  9. นาย วิชิต นวนพรัตน์สกุล กรรมการอิสระ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  18 ก.ย. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  2561
  28 ธ.ค. 2561
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 2,025.09  2,025.09  2,025.09 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.)
  ราคา (บาท/หุ้น) 0.35  0.35  0.17 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.22  0.18  0.16 
  P/BV (X)
  P/E (X)
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) N/A  40.72  N/A 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 1.25 
  Beta
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2562  2561 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 0.00  110.01  0.00 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%)
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร
  นโยบายเงินปันผล ไม่เกินร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังชำระภาษีและหักสำรองตามกฎหมาย และเงินทุนสำรองอื่นๆ หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  ไม่พบข้อมูล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
  นาย ณรงค์ หลักฐาน/บริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชีจำกัด
  นางสาว มะลิวรรณ พาหุวัฒนกร/บริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชีจำกัด
  นาย ชัยกฤต วรกิจภรณ์/บริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชีจำกัด
  นางสาว กมลทรรศน์ จิตการค้า/บริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชีจำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสด 13.75 45.56 33.95 31.07 26.69
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 23.82 41.47 38.32 40.12 29.79
  สินค้าคงเหลือ 2.79 3.75 1.64 4.31 2.49
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 93.50 172.38 164.58 116.64 91.20
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 385.48 308.41 398.44 320.93 339.94
  รวมสินทรัพย์ 620.00 531.41 643.77 514.15 488.92
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 0.73 0.02 1.23 - 2.52
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 91.23 95.02 91.74 93.49 92.31
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 0.82 - - - -
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 126.40 132.32 136.59 135.51 145.57
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 45.07 39.26 54.22 39.14 36.47
  รวมหนี้สิน 171.47 171.58 190.82 174.66 182.04
  ทุนจดทะเบียน 1,470.00 1,470.00 1,470.00 1,470.00 1,470.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 1,417.56 1,417.56 1,417.56 1,417.56 1,417.56
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น -285.00 -285.00 -285.00 -285.00 -285.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - - - - -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม -683.51 -772.25 -679.11 -792.60 -825.23
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 449.05 360.32 453.46 339.97 307.33
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย -0.52 -0.49 -0.50 -0.47 -0.45
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  ยอดขายสุทธิ 108.25 144.06 310.25 250.63 257.23
  รายได้อื่น 4.09 4.76 114.37 23.77 9.14
  รวมรายได้ 112.34 148.82 424.62 274.39 266.37
  ต้นทุนขาย 83.57 94.24 202.39 175.77 176.18
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 29.66 30.40 64.96 55.27 51.31
  รวมค่าใช้จ่าย 116.07 125.11 301.57 240.81 243.18
  EBITDA 15.53 38.05 152.67 62.46 51.87
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 19.26 14.34 29.63 28.88 28.67
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ -3.72 23.71 123.04 33.58 23.20
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ -4.22 20.33 115.11 33.43 20.04
  กำไรต่อหุ้น (บาท) -0.00 0.01 0.06 0.02 0.01
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 7.25 32.57 69.44 42.84 16.19
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -26.13 -18.10 -67.79 -24.62 -32.43
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -1.32 0.02 1.23 -13.84 -2.02
  เงินสดสุทธิ -20.20 14.48 2.88 4.38 -18.26
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2563  6M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.74 1.30 1.20 0.86
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 22.38 12.78 29.02 10.33
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 16.61 9.18 21.25 6.70
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.38 0.48 0.42 0.51
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.67 0.60 0.73 0.55
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 22.80 34.59 34.76 29.87
  EBIT Margin (%) -3.31 15.93 28.98 12.24
  อัตรากำไรสุทธิ (%) -3.76 13.66 27.11 12.18

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2563  6M/2562  2562  2561 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -24.86 27.28 23.79 -2.57
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -11.32 15.93 15.14 -0.23
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -24.51 24.43 54.75 3.01
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -7.23 14.69 25.23 -0.97
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A 94.73 244.33 66.84

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 6M/2563  6M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 8.41 7.30 7.91 7.17
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 43.42 50.02 46.14 50.90
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 58.63 60.04 68.02 51.72
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 6.23 6.08 5.37 7.06
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 2.06 1.98 2.19 1.89
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 177.29 184.16 167.03 192.91
  วงจรเงินสด (วัน) -127.64 -128.06 -115.52 -134.95


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  SP 17 ส.ค. 2558 -

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น