สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
PRM บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน)
บริการ/ขนส่งและโลจิสติกส์
SET
CG Report:   -
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 16 ม.ค. 2561  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
10.40 14.10 / 9.60 26.34 4.29 2,500.00 26,000.00 27,872.41 1,319.08 15.85
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
12 ม.ค. 2561 17:24   การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท และเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เป็นการล่วงหน้า
25 ธ.ค. 2560 08:43   รายงานการลงนามในสัญญาจ้างต่อเรือใหม่ จำนวน 4 ลำ
13 พ.ย. 2560 20:39   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
13 พ.ย. 2560 19:30   กำหนดวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2561
13 พ.ย. 2560 19:29   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 80 ซอยบางนา ตราด 30 ถนนบางนา ตราด เขตบางนา กทม. 10260
เบอร์โทรศัพท์ 0-2016-0190-4
เบอร์โทรสาร 0-2016-0199
URL www.primamarine.co.th
วันที่ก่อตั้งบริษัท 1987 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 14/09/2560
ราคา IPO (บาท) 8.00 @พาร์1.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  กลุ่มบริษัทให้บริการขนส่งและจัดเก็บสินค้าทางเรือให้กับลูกค้าตามความต้องการอย่างครบวงจร รวมถึงการให้บริการเรือขนส่งและสนับสนุนปฎิบัติการทางทะเล และการบริหารจัดการเรือ ธุรกิจของกลุ่มบริษัทประกอบด้วย 4 ธุรกิจหลัก1) ธุรกิจเรือขนส่งน้ำมันดิบ ผลิตภัณฑ์น้ำมันสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์น้ำมันกึ่งสาเร็จรูป และปิโตรเคมีเหลว 2) ธุรกิจเรือขนส่งและจัดเก็บน้ำมันดิบ และผลิตภัณฑ์น้ำมันสำเร็จรูป 3) ธุรกิจเรือขนส่งที่ให้การสนับสนุนงานสำรวจและผลิตปิโตรเลียมกลางทะเล ได้แก่ ธุรกิจเรือขนส่งและจัดเก็บน้ำมันดิบสำหรับแท่นขุดเจาะน้ำมัน ธุรกิจเรือขนส่งและที่พัก และธุรกิจเรือสนับสนุนลาก-จูง การจัดการสมอ 4) ธุรกิจบริหารจัดการเรือ

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 11 ก.ย. 2560
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  25.67% 9,580
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 18.71% (ณ วันที่ 16/01/2561) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  0.53% (ณ วันที่ 16/01/2561)
  3 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -6.31 -3.59 -7.68
  20 วัน 4.00 -2.58 -1.94
  60 วัน -21.21 -28.50 -25.33
  120 วัน N/A N/A N/A
  YTD 1.96 -0.86 -1.85
  P/E (X) 26.34 72.23 19.77
  P/BV (X) 4.29 3.68 2.21
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.55 0.30 0.51

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@11 ก.ย. 2560) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท นทลิน จำกัด 1,354,999,800 54.20
  2. Austin Asset Limited 495,000,000 19.80
  3. Bank of Singapore Limited 12,000,000 0.48
  4. นาย ชาญศักดิ์ เพื่องฟู 10,000,000 0.40
  5. กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว 9,155,900 0.37
  6. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 8,554,900 0.34
  7. บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 8,000,000 0.32
  8. บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 7,400,000 0.30
  9. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 6,687,000 0.27
  10. นางสาว นีรชา ปานบุญห้อม 5,761,000 0.23

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย บวร วงศ์สินอุดม ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
  2. พล.ร.อ. นิพนธ์ จักษุดุลย์ รองประธานกรรมการ
  3. ว่าที่ ร.ต. ชาญวิทย์ อนัคกุล ร.น. ประธานคณะเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
  4. นาย สุรพล มีเสถียร กรรมการ
  5. นาย พร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข กรรมการ
  6. นาย สุรศักดิ์ ใจเย็น กรรมการ
  7. นาย ชายน้อย เผื่อนโกสุม กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
  8. นาย สมชาย คูวิจิตรสุวรรณ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  9. นาย โกสิทธิ์ เฟื่องสวัสดิ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  16 ม.ค. 2561
  2560
  29 ธ.ค. 2560
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 2,500.00  2,500.00 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 26,000.00  25,500.00 
  ราคา (บาท/หุ้น) 10.40  10.20 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 2.42  2.42 
  P/BV (X) 4.29  4.21 
  P/E (X) 26.34  25.83 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 12.52  200.44 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 338.78  808.62 
  Beta 1.45  1.81 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2560 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 1.96  27.50 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  N/A 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษี และเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  ไม่พบข้อมูล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2017)
  นางสาว สุขุมาภรณ์ วงศ์อริยาพร/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2560 
  (01/01/60 
  -30/09/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  เงินสด 3,234.84 360.17
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 418.69 335.19
  สินค้าคงเหลือ 123.60 116.91
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 3,794.60 815.65
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 6,513.19 6,858.25
  รวมสินทรัพย์ 11,167.03 8,382.69
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 121.14 389.85
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 374.36 275.05
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 1,149.35 1,281.06
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,728.74 2,130.64
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 3,255.81 3,592.42
  รวมหนี้สิน 4,984.55 5,723.06
  ทุนจดทะเบียน 2,500.00 2,000.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 2,500.00 2,000.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 3,407.49 -
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น -417.16 -417.16
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 602.36 907.61
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 6,059.79 2,521.82
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 122.70 137.81
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2560 
  (01/01/60 
  -30/09/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  ยอดขายสุทธิ 3,421.28 4,296.54
  รายได้อื่น 103.46 109.13
  รวมรายได้ 3,566.47 4,558.50
  ต้นทุนขาย 2,489.42 2,652.69
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 246.53 397.82
  รวมค่าใช้จ่าย 2,735.95 3,050.51
  EBITDA 1,319.08 1,976.59
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 488.57 468.60
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 830.51 1,507.99
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 614.75 963.03
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.30 63.83
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2560 
  (01/01/60 
  -30/09/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 1,076.21 2,225.16
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -409.27 -4,419.04
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 2,226.53 2,274.46
  เงินสดสุทธิ 2,893.47 80.58
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2560 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 2.20
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 13.53
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 9.92
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.82
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.43
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 27.24
  EBIT Margin (%) 23.29
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 17.24

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2560 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 9M/2560 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 10.90
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 33.50
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 26.85
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 13.59
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 8.87
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 41.17
  วงจรเงินสด (วัน) 5.93


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น