สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
PRINC บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)
บริการ/การแพทย์
SET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิ.ย. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
4.50 5.05 / 2.52 N/A 2.11 3,808.57 17,138.57 24,426.52 11.38 138.49
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
02 มิ.ย. 2564 17:28   การปรับปรุงการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัท
28 พ.ค. 2564 07:00   SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 27 พฤษภาคม 2564
27 พ.ค. 2564 17:50   แจ้งการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัท
27 พ.ค. 2564 08:44   การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัดตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) (แก้ไข PDF)
27 พ.ค. 2564 08:26   หุ้นเพิ่มทุนของ PRINC เริ่มซื้อขายวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 29 ชั้น 23 อาคารบางกอก บิสซิเนสเซ็นเตอร์ ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
เบอร์โทรศัพท์ 0-2714-2171-3
เบอร์โทรสาร 0-2714-2185
URL www.principalcapital.co.th
  รายงานประจำปี 2563
วันที่ก่อตั้งบริษัท 22/8/2000 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 26/10/2548
ราคา IPO (บาท) 7.00 @พาร์2.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ธนชาต จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 2.00 : ใหม่ 1.00 @ 15/05/2549

  การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
  วันที่มีผล 13/02/2562
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม SET  / อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน SET  / บริการ / การแพทย์

  ลักษณะธุรกิจ
  ดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนและการบริหารจัดการโรงพยาบาลเอกชน

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 12 มี.ค. 2564 10 ก.ค. 2563
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  11.86% 2,470 11.70% 1,967
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 10.33% (ณ วันที่ 18/06/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  0.22% (ณ วันที่ 18/06/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -3.43 -3.80 -2.02
  20 วัน 7.66 0.11 4.57
  60 วัน 2.74 -4.39 -0.07
  120 วัน 19.68 6.89 9.99
  YTD 12.50 -2.25 1.09
  P/E (X) N/A 63.56 30.70
  P/BV (X) 2.11 4.07 1.77
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.05 0.20 1.54

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@12 มี.ค. 2564) จำนวนหุ้น %
  1. น.ส. สาธิตา วิทยากร 1,760,115,114 50.84
  2. นาย สาธิต วิทยากร 821,728,800 23.73
  3. INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION 222,249,300 6.42
  4. PEAK DEVELOPMENT HOLDINGS LTD. 157,737,029 4.56
  5. น.ส. สิริญญา อภิมนต์บุตร 100,000,000 2.89
  6. น.ส. พัลลภา วิทยากร 48,986,700 1.41
  7. น.ส. ธนธรณ์ วิทยากร 22,985,100 0.66
  8. นาง พเยาว์ ชลาชีพ 14,000,600 0.40
  9. นาย ศึกษิต เพชรอำไพ 13,743,100 0.40
  10. น.ส. ภีชญา กริ่มวงศ์รัตน์ 12,055,300 0.35

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย จอห์น ลี โกะชุน ประธานคณะกรรมการบริษัท
  2. นาย สาธิต วิทยากร ประธานคณะกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
  3. นาย วีระ ศรีชนะชัยโชค กรรมการ
  4. นาย พงษ์ศักดิ์ วิทยากร กรรมการ
  5. นาง อัจฉรา รัตนพันธุ์ศรี กรรมการ
  6. นาย ญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์ กรรมการอิสระ
  7. นาง อุณากร พฤฒิธาดา กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  8. นาย ศิลปพร ศรีจั่นเพชร กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  9. น.ส. จุฑามาส อิงโพธิ์ชัย กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  18 มิ.ย. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 3,808.57  3,462.34  3,462.34 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 17,138.57  13,849.35  16,896.20 
  ราคา (บาท/หุ้น) 4.50  4.00  4.88 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 2.35  2.42  2.49 
  P/BV (X) 2.11  1.65  2.09 
  P/E (X) N/A  N/A  N/A 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 17.01  22.01  4.44 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 24.05  10.18  2.67 
  Beta 0.72  0.62  0.31 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 12.50  -18.03  3.83 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  N/A  N/A 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A  N/A 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล,สำรองตามกฎหมาย และสำรองอื่นๆ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  ไม่พบข้อมูล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2021)
  นาย ไพบูล ตันกูล/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  นางสาว อมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  นางสาว ศนิชา อัครกิตติลาภ/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 3M/2564 
  (01/01/64 
  -31/03/64) 
  3M/2563 
  (01/01/63 
  -31/03/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 231.15 197.61 177.71 395.86 449.32
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 310.25 255.34 342.84 233.45 267.62
  สินค้าคงเหลือ 67.55 107.90 71.90 59.12 49.57
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,808.93 832.60 650.06 1,312.80 874.62
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 11,115.79 9,969.76 10,987.58 9,922.68 8,967.97
  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 13,847.81 14,034.72 14,765.05 13,307.24 13,443.46
  รวมสินทรัพย์ 15,656.74 14,867.32 15,415.11 14,620.05 14,318.08
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม - - - 50.01 1,037.81
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 1,014.96 803.30 921.42 834.40 463.55
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 443.99 844.87 394.30 799.66 714.40
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,993.03 1,864.32 1,849.08 1,918.41 2,853.44
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 4,542.02 3,368.78 4,241.11 2,990.41 2,623.02
  รวมหนี้สิน 6,535.05 5,233.10 6,090.19 4,908.82 5,476.46
  ทุนจดทะเบียน 3,808.57 3,564.10 3,808.57 3,564.10 3,240.64
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 3,462.34 3,462.34 3,462.34 3,462.34 3,240.09
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 5,163.52 5,163.52 5,163.52 5,163.52 4,476.77
  กำไร(ขาดทุน)สะสม -1,255.17 -699.84 -1,093.60 -582.15 -403.42
  หุ้นทุนรับซื้อคืน - - - - -
  หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 766.96 766.02 764.87 766.02 764.13
   - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน - - - - -
  รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 8,137.64 8,692.03 8,297.13 8,809.73 8,077.56
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 984.06 942.20 1,027.79 901.50 764.06
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 3M/2564 
  (01/01/64 
  -31/03/64) 
  3M/2563 
  (01/01/63 
  -31/03/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 722.95 710.56 2,650.71 2,871.44 2,722.71
  รายได้อื่น 18.13 13.67 59.68 46.89 51.25
  รวมรายได้ 741.08 724.23 2,710.39 2,918.33 2,773.95
  ต้นทุน 651.04 592.74 2,332.18 2,232.57 2,028.64
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 224.71 212.13 770.83 909.21 806.79
  รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 879.55 808.81 3,118.78 3,158.75 2,852.01
  EBITDA 11.38 46.05 211.04 472.55 426.03
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 149.84 130.60 571.77 472.43 421.55
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ -138.46 -84.55 -360.73 0.12 4.48
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ -161.57 -117.69 -511.69 -181.72 -173.40
  กำไรต่อหุ้น (บาท) -0.05 -0.03 -0.15 -0.06 -0.05
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 3M/2564 
  (01/01/64 
  -31/03/64) 
  3M/2563 
  (01/01/63 
  -31/03/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน -10.77 -95.35 -158.15 193.02 15.46
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -275.11 -400.49 -1,119.98 -400.97 -2,001.30
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 337.31 291.90 1,058.58 161.91 2,057.27
  เงินสดสุทธิ 51.43 -203.94 -219.55 -46.04 71.43
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 3M/2564  3M/2563  2563  2562 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.91 0.45 0.35 0.68
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) -6.60 -2.71 -5.98 -2.15
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) -2.72 -0.43 -2.40 0.00
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.72 0.54 0.65 0.51
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.18 0.20 0.18 0.20
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 9.95 16.58 12.02 22.25
  EBIT Margin (%) -18.68 -11.68 -13.31 0.00
  อัตรากำไรสุทธิ (%) -23.37 -16.77 -19.83 -6.41

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  25 พ.ค. 2564 PP 346,233,682 3,808,570,502 1.00
  28 พ.ย. 2562 PP 222,249,300 3,462,336,820 1.00

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 3M/2564  3M/2563  2563  2562 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 1.74 1.20 -7.69 5.46
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 9.84 13.06 4.46 10.05
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 2.33 1.63 -7.13 5.20
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 8.75 10.23 -1.27 10.75
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A N/A N/A N/A

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 3M/2564  3M/2563  2563  2562 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 9.42 11.05 9.20 11.46
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 38.76 33.03 39.68 31.85
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 27.25 28.61 35.60 41.08
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 13.39 12.76 10.25 8.88
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 2.63 3.43 2.66 3.44
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 138.81 106.46 137.40 106.10
  วงจรเงินสด (วัน) -86.66 -60.67 -87.47 -65.37


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  Trading Alert 24 พ.ย. 2563
  Cash Balance 25 พ.ย. 2563 - 15 ธ.ค. 2563
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้