สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
PRIME บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
ทรัพยากร/พลังงานและสาธารณูปโภค
SET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 15 ม.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
0.50 0.62 / 0.21 27.78 3.14 17,017.94 8,508.97 11,353.61 431.40 20.80
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
08 ม.ค. 2564 07:34   หุ้นเพิ่มทุนของ PRIME เริ่มซื้อขายวันที่ 11 มกราคม 2564
05 ม.ค. 2564 18:42   แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ PRIME-W1 และ PRIME-W2 (F53-5) (แก้ไข)
28 ธ.ค. 2563 21:52   แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ PRIME-W1 และ PRIME-W2 (F53-5)
17 ธ.ค. 2563 21:42   แจ้งการจัดตั้งบริษัทย่อย และรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ เกี่ยวกับการลงทุนพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งในโรงเรียนประเทศไต้หวัน 8 โครงการ
02 ธ.ค. 2563 17:57   รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และการเป็นบริษัทย่อยใหม่
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 1 อาคารทีพีแอนด์ที ชั้น 22 ซอยวิภาวดีรังสิต19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม. 10900
เบอร์โทรศัพท์ 0-2105-8686
เบอร์โทรสาร 0-2257-7006
URL www.primeroadpower.com
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 1999 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 04/05/2548
ราคา IPO (บาท) 7.00 @พาร์1.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัท เซจแคปปิตอล จำกัด
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
  วันที่มีผล 30/10/2562
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม mai  / เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร / เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน SET  / ทรัพยากร / พลังงานและสาธารณูปโภค

  ลักษณะธุรกิจ
  บริษัทประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า จากพลังงานหมุนเวียนทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีบริษัท ไพร์ม โรด โซลาร์ จำกัด (PRS) เป็นบริษัทแกน ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทภายใต้การถือหุ้นของ PRA มีกำลังการผลิตติดตั้งรวม 209.0 เมกะวัตต์ (คิดเป็นกำลังการผลิตติดตั้งตาม สัดส่วนการถือหุ้น 89.7 เมกะวัตต์) หรือมีกำลังการผลิตตามสัญญา 175.6 เมกะวัตต์ (คิดเป็นกำลังการผลิตตามสัญญา ตามสัดส่วนการถือหุ้น 80.4 เมกะวัตต์) ผ่านการถือหุ้นใน 1) บริษัท ไพร์ม เอ็นเนอร์ยี่ แคปปิตอล จำกัด (PEC) และ 2) บริษัท ไพร์ม โรด กรุ๊ป จำกัด (PRG)

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 21 ก.ค. 2563 28 พ.ค. 2563
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  15.29% 3,408 12.52% 3,263
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 44.79% (ณ วันที่ 15/01/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  0.22% (ณ วันที่ 15/01/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 4.17 3.68 5.35
  20 วัน 2.04 -1.92 -0.77
  60 วัน 2.04 -20.91 -16.51
  120 วัน 25.00 14.91 11.44
  YTD 2.04 -3.67 -2.65
  P/E (X) 27.78 40.34 30.34
  P/BV (X) 3.14 1.65 1.72
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.16 0.78 1.50

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@28 พ.ค. 2563) จำนวนหุ้น %
  1. Prime Road Tech Inter Limited 7,143,107,555 41.97
  2. บริษัท ไพรม์ โร้ด แคปปิตอล จำกัด 4,256,105,289 25.01
  3. นาย สมประสงค์ ปัญจะลักษณ์ 1,852,743,522 10.89
  4. นาย สุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์ 1,629,521,411 9.58
  5. นาย อัครเดช ศรีชวาลา 214,601,200 1.26
  6. CGS-CIMB Securities (Singapore) Pte., Ltd. 212,829,263 1.25
  7. นาย กฤษน์ ศรีชวาลา 170,602,000 1.00
  8. บริษัท ฟิโก้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 152,183,533 0.89
  9. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 132,148,121 0.78
  10. นาย เทพฤทธิ์ ศรีชวาลา 108,814,533 0.64

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย สมประสงค์ ปัญจะลักษณ์ ประธานกรรมการ / กรรมการผู้จัดการ
  2. นาย สุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์ รองประธานกรรมการ
  3. นาย ณัฐวุฒิ เภาโบรมย์ กรรมการอิสระ
  4. นาย อภิชาติ ภูมิศุข กรรมการอิสระ
  5. นาง วิภาภรณ์ ชัยรัตน์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  6. พล.อ.อ. สุรศักดิ์ มีมณี กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  7. นาย กำพล ปัญญาโกเมศ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  15 ม.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 17,017.94  17,017.94  17,017.94 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 8,508.97  8,338.79  6,296.64 
  ราคา (บาท/หุ้น) 0.50  0.49  0.37 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.16  0.16  0.13 
  P/BV (X) 3.14  3.08  2.88 
  P/E (X) 27.78  27.22  79.82 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 1.41  18.34  7.16 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 11.67  5.92  0.50 
  Beta 0.39  0.40 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 2.04  32.43  5.71 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  N/A  N/A 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังจากการหักทุนสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมายแล้ว (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  ไม่พบข้อมูล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
  นาย ขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  นาย พิสิฐ ทางธนกุล/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  นาย ไพบูล ตันกูล/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสด 177.20 33.68 44.64 26.71 31.64
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 205.72 146.72 99.47 40.95 54.26
  สินค้าคงเหลือ 0.37 - - 24.28 28.76
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,677.50 941.50 1,433.14 165.89 144.93
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 1,846.68 1,882.88 1,862.61 210.01 315.21
  รวมสินทรัพย์ 5,731.41 5,318.62 5,276.90 1,227.74 1,466.82
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม - - - 29.65 26.91
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 70.25 74.33 53.58 219.73 164.07
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 146.46 140.11 140.47 197.36 735.12
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 910.67 905.22 837.86 1,002.93 966.94
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 2,005.78 2,128.32 2,101.62 109.62 84.40
  รวมหนี้สิน 2,916.44 3,033.54 2,939.49 1,112.55 1,051.34
  ทุนจดทะเบียน 25,514.28 25,514.28 25,514.28 25,508.35 3,178.40
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 17,017.94 17,017.94 17,017.94 2,136.46 2,136.46
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น - - - - 467.71
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น -14,875.24 -12,423.10 -14,875.24 - -144.82
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 370.79 66.28 123.38 -2,379.09 -2,197.57
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 2,709.57 2,188.08 2,240.20 78.23 424.60
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 105.40 97.00 97.21 36.95 -9.13
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  ยอดขายสุทธิ 319.46 258.19 334.24 708.99 703.00
  รายได้อื่น 6.31 2.42 5.67 38.22 18.16
  รวมรายได้ 567.74 490.66 658.01 747.21 721.16
  ต้นทุนขาย 152.76 115.43 156.60 282.66 254.32
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 85.54 91.90 135.56 938.00 1,410.95
  รวมค่าใช้จ่าย 238.31 208.81 294.08 1,220.66 1,665.27
  EBITDA 431.40 372.24 486.73 -363.81 -819.22
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 101.97 90.39 122.79 109.64 124.88
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 329.44 281.85 363.93 -473.44 -944.11
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 247.42 206.09 264.97 -504.41 -943.33
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.02 0.01 0.02 -0.24 -0.45
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 48.18 21.67 67.52 -138.22 -237.97
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 197.79 -308.35 -288.97 -5.48 -121.09
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -115.23 216.17 161.59 140.03 91.69
  เงินสดสุทธิ 130.74 -70.75 -59.74 -3.68 -267.36
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.84 1.04 1.71 0.17
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 12.51 6.59 22.86 -200.63
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 7.45 5.64 11.19 -35.14
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.08 1.39 1.31 14.22
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.13 0.20 0.20 0.55
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 52.18 55.29 53.15 60.13
  EBIT Margin (%) 58.03 57.44 55.31 -63.36
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 43.58 42.00 40.27 -67.51

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  26 ก.ค. 2562 PP 14,881,481,481 17,017,941,757 1.00

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 23.73 -52.05 -52.86 0.85
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 32.34 -46.60 -44.60 11.14
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 15.71 -14.46 -11.94 3.61
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 14.13 -78.07 -75.91 -26.70
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 20.05 N/A N/A N/A

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 2.24 4.52 4.76 14.89
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 162.63 80.76 76.67 24.51
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 1,051.14 14.29 12.90 10.66
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 0.35 25.54 28.29 34.24
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 2.68 1.26 1.15 1.47
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 136.05 288.95 318.50 247.79
  วงจรเงินสด (วัน) 26.92 -182.65 -213.54 -189.04


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น