สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
PRIME บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
ทรัพยากร/พลังงานและสาธารณูปโภค
SET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 16 มิ.ย. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
2.38 2.96 / 1.44 34.32 3.57 17,017.94 10,125.68 13,294.36 135.34 25.49
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
20 พ.ค. 2564 17:30   การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของ PRIME
20 พ.ค. 2564 13:07   แจ้งการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย และการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้โดยการรวมหุ้น
18 พ.ค. 2564 08:29   รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์บริษัทย่อย จำนวน 3 บริษัท และผลตอบแทนหน่วยลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าประเทศญี่ปุ่น (แก้ไข)
14 พ.ค. 2564 08:29   รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์บริษัทย่อย จำนวน 3 บริษัท และผลตอบแทนหน่วยลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าประเทศญี่ปุ่น
14 พ.ค. 2564 06:35   การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ทางเว็บไซต์ของบริษัท
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 1 อาคารทีพีแอนด์ที ชั้น 22 ซอยวิภาวดีรังสิต19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม. 10900
เบอร์โทรศัพท์ 0-2105-8686
เบอร์โทรสาร 0-2257-7006
URL www.primeroadpower.com
  รายงานประจำปี 2563
วันที่ก่อตั้งบริษัท 1999 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 04/05/2548
ราคา IPO (บาท) 7.00 @พาร์1.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัท เซจแคปปิตอล จำกัด
 • พาร์ 4.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 1.00 : ใหม่ 4.00 @ 25/05/2564

  การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
  วันที่มีผล 30/10/2562
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม mai  / เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร / เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน SET  / ทรัพยากร / พลังงานและสาธารณูปโภค

  ลักษณะธุรกิจ
  บริษัทประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า จากพลังงานหมุนเวียนทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีบริษัท ไพร์ม โรด โซลาร์ จำกัด (PRS) เป็นบริษัทแกน ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทภายใต้การถือหุ้นของ PRA ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 25 มี.ค. 2564 21 ก.ค. 2563
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  16.14% 5,141 15.29% 3,408
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 39.81% (ณ วันที่ 16/06/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  0.77% (ณ วันที่ 16/06/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน - -0.45 0.09
  20 วัน -4.03 -8.25 -8.48
  60 วัน 16.67 13.48 12.30
  120 วัน 19.00 13.01 8.55
  YTD 21.43 13.37 8.32
  P/E (X) 34.32 19.86 30.94
  P/BV (X) 3.57 1.64 1.78
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.11 1.04 1.47

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@25 มี.ค. 2564) จำนวนหุ้น %
  1. Prime Road Tech Inter Limited 7,143,107,555 41.97
  2. บริษัท ไพร์ม โร้ด แคปปิตอล จำกัด 2,037,705,289 11.97
  3. นาย สมประสงค์ ปัญจะลักษณ์ 1,852,743,522 10.89
  4. นาย สุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์ 1,609,672,011 9.46
  5. บริษัท ไพร์ม โร้ด แคปปิตอล จำกัด (สำนักงานใหญ่) 1,608,400,000 9.45
  6. นาย กฤษน์ ศรีชวาลา 279,416,533 1.64
  7. นาย อัครเดช ศรีชวาลา 214,601,200 1.26
  8. CGS-CIMB Securities (Singapore) Pte., Ltd. 212,829,263 1.25
  9. บริษัท ฟีน่า แอสเซ็ท จำกัด 152,183,533 0.89
  10. UBS AG LONDON BRANCH 146,600,000 0.86

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย สมประสงค์ ปัญจะลักษณ์ ประธานกรรมการ / กรรมการผู้จัดการ
  2. นาย สุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์ รองประธานกรรมการ
  3. นาย ณัฐวุฒิ เภาโบรมย์ กรรมการอิสระ
  4. นาย อภิชาติ ภูมิศุข กรรมการอิสระ
  5. นาง วิภาภรณ์ ชัยรัตน์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  6. พล.อ.อ. สุรศักดิ์ มีมณี กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  7. นาย กำพล ปัญญาโกเมศ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  16 มิ.ย. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 4,254.49  17,017.94  17,017.94 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 10,125.68  8,338.79  6,296.64 
  ราคา (บาท/หุ้น) 2.38  1.96  1.48 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.67  0.16  0.13 
  P/BV (X) 3.57  3.08  2.88 
  P/E (X) 34.32  27.22  79.82 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 37.59  18.34  7.16 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 32.67  5.92  0.50 
  Beta 0.86  0.40 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 21.43  32.43  5.71 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  N/A  N/A 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังจากการหักทุนสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมายแล้ว (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  ไม่พบข้อมูล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2021)
  นาย วิเชียร กิ่งมนตรี/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  นาย ไพบูล ตันกูล/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  นางสาว นันทิกา ลิ้มวิริยะเลิศ/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 3M/2564 
  (01/01/64 
  -31/03/64) 
  3M/2563 
  (01/01/63 
  -31/03/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 51.90 52.93 217.59 44.64 26.71
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 297.92 721.58 840.30 694.15 44.30
  สินค้าคงเหลือ 8.20 - 19.14 - 24.28
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,053.24 1,474.48 1,754.02 1,433.14 165.89
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 2,032.66 1,870.79 1,912.50 1,862.61 337.51
  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 5,005.22 4,044.83 4,083.94 3,843.75 1,061.84
  รวมสินทรัพย์ 6,058.46 5,519.31 5,837.95 5,276.90 1,227.74
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม - - - - 29.65
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 236.48 55.30 186.09 53.58 -
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 155.80 145.02 150.79 143.73 216.32
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,165.56 860.70 1,052.15 837.86 1,002.93
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 1,940.20 2,068.08 1,968.82 2,101.62 109.62
  รวมหนี้สิน 3,105.76 2,928.78 3,020.97 2,939.49 1,112.55
  ทุนจดทะเบียน 25,514.28 25,514.28 25,514.28 25,514.28 25,508.35
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 17,017.94 17,017.94 17,017.94 17,017.94 2,136.46
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น - - - - -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 510.10 215.08 411.63 123.38 -2,379.09
  หุ้นทุนรับซื้อคืน - - - - -
  หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น -14,690.16 -14,742.05 -14,726.67 -14,901.13 282.90
   - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน -2,452.14 -14,875.24 -14,875.24 -14,875.24 -
  รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 2,837.88 2,490.97 2,702.90 2,240.20 78.23
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 114.83 99.56 114.08 97.21 36.95
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 3M/2564 
  (01/01/64 
  -31/03/64) 
  3M/2563 
  (01/01/63 
  -31/03/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 118.17 95.56 494.68 334.24 708.99
  รายได้อื่น 2.13 1.59 5.37 5.67 27.97
  รวมรายได้ 120.31 97.14 500.05 339.91 737.01
  ต้นทุน 60.04 40.26 280.21 156.60 282.66
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 38.60 27.85 127.76 135.56 938.00
  รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 122.50 68.11 407.97 292.16 1,220.66
  EBITDA 135.34 153.26 539.51 486.73 -363.81
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 36.02 33.67 136.48 122.79 109.64
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ 99.33 119.59 403.03 363.93 -473.44
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 98.47 91.71 288.26 264.97 -504.41
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.01 0.01 0.02 0.02 -0.24
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 3M/2564 
  (01/01/64 
  -31/03/64) 
  3M/2563 
  (01/01/63 
  -31/03/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน -49.04 26.92 129.32 67.53 -138.22
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -72.53 18.34 185.24 -288.97 -5.48
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -43.34 -38.99 -145.93 161.59 140.03
  เงินสดสุทธิ -164.91 6.26 168.63 -59.86 -3.68
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 3M/2564  3M/2563  2563  2562 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.90 1.71 1.67 1.71
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 11.07 27.09 11.66 22.86
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 6.61 14.68 7.25 11.19
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.05 1.13 1.07 1.26
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.09 0.13 0.09 0.10
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 49.19 57.86 43.36 53.15
  EBIT Margin (%) 82.56 123.11 80.60 107.07
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 82.35 96.83 60.65 80.07

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  26 ก.ค. 2562 PP 14,881,481,481 17,017,941,757 1.00

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 3M/2564  3M/2563  2563  2562 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 23.67 N/A 48.00 -52.86
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 49.13 N/A 78.93 -44.60
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 23.84 5,264.00 47.11 -53.88
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 79.85 296.34 39.64 -76.07
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 7.36 1,173.98 8.79 N/A

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 3M/2564  3M/2563  2563  2562 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 1.01 1.18 0.64 0.86
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 359.68 308.99 566.10 425.56
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 73.21 N/A 29.28 12.90
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 4.99 - 12.47 28.29
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 2.06 4.50 2.34 1.15
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 177.51 81.03 156.10 318.50
  วงจรเงินสด (วัน) 187.15 227.95 422.47 135.35


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้