สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
PRAPAT บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
สินค้าอุตสาหกรรม
mai
CG Report:   -
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 18 ม.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
1.30 1.83 / 1.16 22.43 - 170.00 442.00 - 103.30 -
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
24 ธ.ค. 2563 12:33   กำหนดวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2564
24 ธ.ค. 2563 12:32   ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
13 พ.ย. 2563 21:02   งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)
13 พ.ย. 2563 21:02   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
13 พ.ย. 2563 21:02   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 406 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กทม. 10310
เบอร์โทรศัพท์ 0-2290-1234
เบอร์โทรสาร 0-2290-1249
URL https://www.peerapat.com
วันที่ก่อตั้งบริษัท - วันที่จดทะเบียนกับตลท. 20/10/2563
ราคา IPO (บาท) 1.50 @พาร์0.50 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด
 • พาร์ 0.50 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  ผลิตและจำหน่ายน้ำยาทำความสะอาดและน้ำยาฆ่าเชื้อ ภายใต้ตราสินค้าหลัก "PEERAPAT" รวมทั้งเป็นผู้นำเข้าและจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอุตสาหกรรมการให้บริการ (Hospitality Industry) อีกทั้งให้เช่าและให้บริการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มผลิตภัณฑ์ของบริษัท

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 16 ต.ค. 2563
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  54.20% 3,348
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 1.24% (ณ วันที่ 18/01/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  0.20% (ณ วันที่ 18/01/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบกลุ่มอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 8.33 6.18 5.99
  20 วัน 4.00 0.13 0.39
  60 วัน N/A N/A N/A
  120 วัน N/A N/A N/A
  YTD 8.33 4.19 3.87
  P/E (X) 22.43 28.68 77.00
  P/BV (X) - 1.42 1.81
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 3.76 0.91 0.49

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@16 ต.ค. 2563) จำนวนหุ้น %
  1. นาย สืบพงศ์ เกตุนุติ 45,073,312 13.26
  2. นาย วีระพงค์ ลือสกุล 40,909,368 12.03
  3. นาย อรรนพ จุลพันธ์ 22,776,915 6.70
  4. นางสาว ชลนที ถวิลเติมทรัพย์ 16,786,958 4.94
  5. นาย โสภณ สิกขโกศล 13,255,296 3.90
  6. นาย อิสสระ ถวิลเติมทรัพย์ 7,973,611 2.35
  7. นาย ธีรวัฒน์ ถวิลเติมทรัพย์ 7,047,669 2.07
  8. นาย กันย์ ถวิลเติมทรัพย์ 6,437,916 1.89
  9. นาย สันติ ธัญวงษ์ 6,121,680 1.80
  10. นาง ศริยา จารุปาณ 5,685,808 1.67

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย สันติ ธัญวงษ์ ประธานกรรมการบริษัท
  2. นาย สืบพงศ์ เกตุนุติ รองประธานกรรมการบริษัท
  3. นาย วีระพงค์ ลือสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
  4. นาย อรรนพ จุลพันธ์ กรรมการ
  5. นาย สืบพงศ์ อติชาตการ กรรมการ
  6. นาย โสภณ สิกขโกศล กรรมการ
  7. นาย วรงค์ วงศ์สินอุดม กรรมการ
  8. น.ส. ชลนที ถวิลเติมทรัพย์ กรรมการ
  9. นาย สมเกียรติ จิตรวุฒิโชติ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  10. นาย ปราโมทย์ สิงหนุ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  11. นาง จิตรวัฒนา จารุวัฒนชัย กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  12. นาย สาธิต อนันตสมบูรณ์ กรรมการอิสระ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  18 ม.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 340.00  340.00 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 442.00  408.00 
  ราคา (บาท/หุ้น) 1.30  1.20 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) N/A  N/A 
  P/BV (X)
  P/E (X) 22.43  20.71 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 22.41  280.87 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 8.86  29.58 
  Beta
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 8.33  -20.00 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  N/A 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองอื่นตามที่บริษัทกำหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  ไม่พบข้อมูล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
  นางสาว สุพรรณี ตริยานันทกุล/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นาง ชลรส สันติอัศวราภรณ์/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว วราพร ประภาศิริกุล/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  เงินสด 31.61 26.00
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 163.68 185.39
  สินค้าคงเหลือ 207.63 203.21
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 416.93 428.59
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 419.44 437.97
  รวมสินทรัพย์ 945.80 942.92
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 290.10 265.23
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 92.46 140.76
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 46.38 32.32
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 468.91 472.49
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 129.01 121.59
  รวมหนี้สิน 597.92 594.08
  ทุนจดทะเบียน 170.00 140.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 120.00 100.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 20.15 20.15
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น 16.35 16.35
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 177.95 201.57
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 326.67 330.29
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 21.21 18.54
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  ยอดขายสุทธิ 615.54 984.91
  รายได้อื่น 3.71 18.92
  รวมรายได้ 619.25 1,003.83
  ต้นทุนขาย 338.14 544.87
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 241.25 377.62
  รวมค่าใช้จ่าย 579.39 924.19
  EBITDA 103.30 151.87
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 63.44 72.23
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 39.86 79.64
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 3.63 45.23
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.02 0.23
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 37.14 130.84
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -58.85 -103.09
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 27.32 -21.87
  เงินสดสุทธิ 5.60 5.88
  เพิ่มเติม
  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น