สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
PPS บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
mai
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 17 ก.ย. 2562  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
0.70 1.07 / 0.67 204.76 1.88 214.96 601.90 674.66 14.52 66.51
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
15 ส.ค. 2562 18:17   ความคืบหน้าการลงทุนทำโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย (โครงการแหลมยามู)
14 ส.ค. 2562 08:44   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
14 ส.ค. 2562 08:44   งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)
14 ส.ค. 2562 08:44   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
14 ส.ค. 2562 08:43   การลงทุนทำโครงการพัฒนาที่ดินแหลมยามู จังหวัดภูเก็ต
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 381/6 ซอยพระรามเก้า 58 (ซอย 7 เสรี 7) ถนนพระรามเก้า แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10250
เบอร์โทรศัพท์ 0-2718-2785-9
เบอร์โทรสาร 0-2300-5545-6
URL www.pps.co.th
  รายงานประจำปี 2561
วันที่ก่อตั้งบริษัท 25/6/1987 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 26/09/2555
ราคา IPO (บาท) 0.70 @พาร์0.25 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด
 • พาร์ 0.25 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
  วันที่มีผล 05/01/2558
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม mai  / MAI Industry / ธุรกิจขนาดกลาง
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน mai  / อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง / อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง

  ลักษณะธุรกิจ
  เป็นบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาให้บริการทางด้านบริหารและควบคุมการก่อสร้างงานแขนงต่าง ๆ ได้แก่ งานก่อสร้างอาคาร งานก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานต่าง ๆ งานโยธา งานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม งานระบบต่าง ๆ (ระบบไฟฟ้า, สื่อสาร, เครื่องกล, ระบบประปาสุขาภิบาล และป้องกันอัคคีภัย) งานภูมิสถาปัตย์ งานตกแต่งภายใน รวมถึงงานก่อสร้างที่ต้องอาศัยความชำนาญเฉพาะด้าน มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายทั้งที่เป็นโครงการก่อสร้างของภาครัฐและภาคเอกชน

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 12 มี.ค. 2562 14 มี.ค. 2561
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  58.03% 3,147 59.17% 2,975
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 0.19% (ณ วันที่ 17/09/2562) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  8.78% (ณ วันที่ 17/09/2562)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบกลุ่มอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -1.41 -0.95 -1.52
  20 วัน -2.78 -2.66 -3.76
  60 วัน -7.89 1.55 -7.51
  120 วัน -5.41 24.40 -2.20
  YTD 2.94 34.52 3.77
  P/E (X) 204.76 48.12 41.51
  P/BV (X) 1.88 1.07 1.73
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.02 0.16 0.15

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@24 มิ.ย. 2562) จำนวนหุ้น %
  1. นาย พงศ์ธร ธาราไชย 117,997,223 13.72
  2. นาย ธีรธร ธาราไชย 106,814,641 12.42
  3. นาย ประสงค์ ธาราไชย 102,039,412 11.87
  4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 61,256,729 7.12
  5. นาย สัมพันธ์ หงษ์จินตกุล 26,800,000 3.12
  6. นาย ทักษิณ ตันติไพจิตร 23,849,904 2.77
  7. นาย ธัช ธงภักดิ์ 12,927,122 1.50
  8. น.ส. สุปราณี เย็นสุข 12,269,000 1.43
  9. นาง เรวดี ธาราไชย 12,096,000 1.41
  10. นาง กัญญา ชินรักษา 10,923,500 1.27

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย ประสงค์ ธาราไชย ประธานกรรมการ
  2. นาย พงศ์ธร ธาราไชย ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ
  3. นาย ธัช ธงภักดิ์ กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
  4. นาย ธีรธร ธาราไชย กรรมการ
  5. นาง วิภาวี บุณยประสิทธิ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  6. นาย คเชนทร์ เบญจกุล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  7. นาย ธนิต ธงทอง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  8. นาย พิศิษฐ์ แสง-ชูโต กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  17 ก.ย. 2562
  2561
  28 ธ.ค. 2561
  2560
  29 ธ.ค. 2560
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 859.86  859.86  741.82 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 601.90  584.70  1,283.36 
  ราคา (บาท/หุ้น) 0.70  0.68  1.73 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.37  0.39  0.42 
  P/BV (X) 1.88  1.82  4.13 
  P/E (X) 204.76  24.36  18.98 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 63.97  94.35  632.80 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 2.60  4.09  27.55 
  Beta 0.95  0.90  1.01 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2561  2560 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 2.94  -60.69  70.17 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 2.78  5.46  0.22 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 2.93  1.67  0.04 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย ตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัท และกฎหมาย (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  - 0.01 บาท 22 พ.ค. 2562 เงินปันผล
  - 0.01 บาท 07 ก.ย. 2561 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 0.04 บาท 23 พ.ค. 2561 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2559 - 31 ธ.ค. 2559 5.00 : 1.00 หุ้น 25 พ.ค. 2560 หุ้นปันผล
  01 ม.ค. 2559 - 31 ธ.ค. 2559 0.00556 บาท 25 พ.ค. 2560 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2019)
  นางสาว สมจินตนา พลหิรัญรัตน์/บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
  นางสาว สุภาภรณ์ มั่งจิตร/บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  6M/2561 
  (01/01/61 
  -30/06/61) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  เงินสด 37.68 36.41 62.68 50.73 41.97
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 239.59 161.87 169.01 133.25 96.53
  สินค้าคงเหลือ 2.45 8.87 7.15 11.69 -
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 347.84 335.63 333.61 349.95 202.55
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 22.60 10.19 18.51 10.04 9.35
  รวมสินทรัพย์ 431.28 394.19 406.43 406.15 291.65
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม - - - - -
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 53.87 43.73 49.61 43.15 46.59
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 2.22 - 1.57 - -
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 56.09 43.99 51.18 44.42 49.11
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 51.26 28.31 33.72 28.57 25.56
  รวมหนี้สิน 107.35 72.30 84.90 73.00 74.66
  ทุนจดทะเบียน 216.00 216.00 216.00 216.00 180.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 214.96 199.45 214.96 185.46 120.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 73.37 68.21 73.37 63.57 48.31
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น 4.44 3.38 2.45 3.52 1.30
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 29.25 46.34 31.13 62.10 35.24
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 320.83 321.48 321.02 332.66 216.28
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 3.10 0.42 0.51 0.50 0.70
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  6M/2561 
  (01/01/61 
  -30/06/61) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  ยอดขายสุทธิ 234.08 190.26 378.50 388.95 306.92
  รายได้อื่น 8.37 4.50 8.59 7.08 12.18
  รวมรายได้ 244.17 194.53 387.09 398.33 319.41
  ต้นทุนขาย 184.01 137.89 291.74 255.41 206.24
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 47.06 37.65 78.51 78.68 64.67
  รวมค่าใช้จ่าย 232.49 175.96 375.63 331.25 277.82
  EBITDA 14.52 19.90 15.52 69.09 43.48
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 2.83 1.33 4.07 2.01 1.89
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 11.69 18.57 11.46 67.08 41.59
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 10.03 14.51 7.42 55.17 32.18
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.01 0.02 0.01 0.08 0.07
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  6M/2561 
  (01/01/61 
  -30/06/61) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน -49.06 -11.10 -22.01 3.28 7.85
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 30.40 23.96 54.73 -53.91 7.49
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -6.04 -27.09 -20.51 59.61 11.20
  เงินสดสุทธิ -24.70 -14.22 12.22 8.98 26.54
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2562  6M/2561  2561  2560 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 6.20 7.63 6.52 7.88
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 0.92 11.73 2.27 20.10
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 1.11 11.85 2.82 19.23
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.33 0.22 0.26 0.22
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 1.06 1.05 0.95 1.14
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 21.39 27.53 22.92 34.33
  EBIT Margin (%) 4.79 9.55 2.96 16.84
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 4.11 7.46 1.92 13.85

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  25 พ.ค. 2560 XD 101,895,014 611,481,323 0.25
  19 พ.ค. 2559 XD 79,999,892 479,999,892 0.25

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2562  6M/2561  2561  2560 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 23.03 1.20 -2.69 26.73
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 33.44 11.01 14.22 23.84
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 25.52 1.35 -2.82 24.71
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 32.12 16.07 13.40 19.23
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ -30.87 -56.94 -86.55 71.46

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 6M/2562  6M/2561  2561  2560 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 2.10 2.90 2.50 3.39
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 173.48 125.81 145.74 107.82
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 59.69 28.42 30.96 43.68
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 6.11 12.84 11.79 8.36
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 6.92 5.87 6.29 5.69
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 52.72 62.22 58.02 64.12
  วงจรเงินสด (วัน) 126.88 76.43 99.50 52.05


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น