สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
PPS บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
mai
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 17 ก.ย. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
0.84 1.02 / 0.34 N/A 2.54 214.96 722.28 1,008.89 17.53 33.02
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
16 ส.ค. 2564 06:30   การจำหน่ายเงินลงทุนทั้งหมดในบริษัทร่วม (บริษัท โปรฟิน กรุ๊ป จำกัด)
13 ส.ค. 2564 17:05   แจ้งกรรมการลาออก
13 ส.ค. 2564 17:02   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
13 ส.ค. 2564 17:01   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564
13 ส.ค. 2564 17:00   งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 381/6 ซอยพระรามเก้า 58 (ซอย 7 เสรี 7) ถนนพระรามเก้า แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10250
เบอร์โทรศัพท์ 0-2718-2785-9
เบอร์โทรสาร 0-2300-5545-6
URL www.pps.co.th
  รายงานประจำปี 2563
วันที่ก่อตั้งบริษัท 25/6/1987 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 26/09/2555
ราคา IPO (บาท) 0.70 @พาร์0.25 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด
 • พาร์ 0.25 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
  วันที่มีผล 05/01/2558
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม mai  / MAI Industry / ธุรกิจขนาดกลาง
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน mai  / อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง / อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง

  ลักษณะธุรกิจ
  เป็นบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาให้บริการทางด้านบริหารและควบคุมการก่อสร้างงานแขนงต่าง ๆ ได้แก่ งานก่อสร้างอาคาร งานก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานต่าง ๆ งานโยธา งานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม งานระบบต่าง ๆ (ระบบไฟฟ้า, สื่อสาร, เครื่องกล, ระบบประปาสุขาภิบาล และป้องกันอัคคีภัย) งานภูมิสถาปัตย์ งานตกแต่งภายใน รวมถึงงานก่อสร้างที่ต้องอาศัยความชำนาญเฉพาะด้าน มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายทั้งที่เป็นโครงการก่อสร้างของภาครัฐและภาคเอกชน

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 16 มี.ค. 2564 12 มี.ค. 2563
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  53.59% 2,521 57.55% 2,578
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 0.19% (ณ วันที่ 17/09/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  4.22% (ณ วันที่ 17/09/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบกลุ่มอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 7.69 6.04 6.63
  20 วัน 64.71 34.53 44.04
  60 วัน 27.27 17.88 16.09
  120 วัน 42.37 2.55 7.32
  YTD 121.05 33.79 34.14
  P/E (X) N/A N/A 58.34
  P/BV (X) 2.54 1.47 2.86
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 51.43 5.57 1.48

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@16 มี.ค. 2564) จำนวนหุ้น %
  1. นาย พงศ์ธร ธาราไชย 132,528,707 15.41
  2. นาย ประสงค์ ธาราไชย 121,485,512 14.13
  3. นาย ธีรธร ธาราไชย 108,074,120 12.57
  4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 49,891,829 5.80
  5. นาย ทักษิณ ตันติไพจิตร 24,693,004 2.87
  6. นาย ธัช ธงภักดิ์ 14,578,047 1.70
  7. นาง กัญญา ชินรักษา 13,513,900 1.57
  8. น.ส. สุปราณี เย็นสุข 12,269,000 1.43
  9. นาง เรวดี ธาราไชย 12,096,000 1.41
  10. นาย ยรรยง ธรรมธัชอารี 11,350,000 1.32

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย ประสงค์ ธาราไชย ประธานกรรมการ
  2. นาย พงศ์ธร ธาราไชย ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
  3. นาย ธัช ธงภักดิ์ กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
  4. นาย ธีรธร ธาราไชย กรรมการ
  5. นาย คเชนทร์ เบญจกุล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  6. นาย พิศิษฐ์ แสง-ชูโต กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  17 ก.ย. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 859.86  859.86  859.86 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 722.28  326.74  386.93 
  ราคา (บาท/หุ้น) 0.84  0.38  0.45 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.33  0.33  0.38 
  P/BV (X) 2.54  1.15  1.19 
  P/E (X) N/A  N/A  140.75 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 217.17  31.26  81.93 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 8.02  0.45  2.16 
  Beta 1.55  0.92  1.31 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 121.05  -15.56  -33.82 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  N/A  4.32 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A  3.13 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย ตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัท และกฎหมาย (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  - 0.01 บาท 22 พ.ค. 2562 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2021)
  นาย โกมินทร์ ลิ้นปราชญา/บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
  นาง สุมนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา/บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
  นางสาว กรรณิการ์ วิภาณุรัตน์/บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2564 
  (01/01/64 
  -30/06/64) 
  6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 41.43 77.59 27.60 32.60 62.68
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 76.44 70.24 98.46 140.63 169.01
  สินค้าคงเหลือ - 3.04 - 6.10 7.15
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 493.63 280.46 282.70 330.98 333.61
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 19.90 46.32 41.69 27.13 18.51
  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 119.11 330.60 306.93 97.44 72.81
  รวมสินทรัพย์ 612.74 611.06 589.63 428.42 406.43
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 1.16 - 0.12 - -
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 42.84 31.99 26.94 45.60 49.61
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 198.30 - - - -
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 250.27 61.45 53.81 56.06 51.18
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 78.73 261.14 255.84 58.68 33.72
  รวมหนี้สิน 329.00 322.59 309.64 114.74 84.90
  ทุนจดทะเบียน 279.45 279.45 279.45 279.45 216.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 214.96 214.96 214.96 214.96 214.96
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 73.37 73.37 73.37 73.37 73.37
  กำไร(ขาดทุน)สะสม -2.79 2.29 -5.81 23.51 31.13
  หุ้นทุนรับซื้อคืน - - - - -
  หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น -0.84 -2.46 -1.62 1.24 1.56
   - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน - -1.09 -0.50 2.56 2.45
  รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 284.70 288.16 280.90 313.08 321.02
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย -0.96 0.30 -0.91 0.60 0.51
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2564 
  (01/01/64 
  -30/06/64) 
  6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 172.94 185.04 385.45 448.15 378.50
  รายได้อื่น 3.07 6.80 8.61 16.02 7.56
  รวมรายได้ 185.08 198.31 409.66 466.75 387.09
  ต้นทุน 135.48 147.38 300.92 344.03 291.74
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 44.04 51.27 100.82 108.95 78.51
  รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 179.72 206.73 412.82 461.70 373.04
  EBITDA 17.53 -4.26 8.77 12.35 15.52
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 10.54 9.03 20.14 6.44 4.07
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ 6.99 -13.29 -11.37 5.92 11.46
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ -1.33 -19.90 -26.13 7.44 7.42
  กำไรต่อหุ้น (บาท) -0.00 -0.02 -0.03 0.01 0.01
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2564 
  (01/01/64 
  -30/06/64) 
  6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน -3.66 62.28 21.71 -63.16 -22.01
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 12.33 -208.50 -213.40 40.07 54.73
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 4.89 191.26 186.48 -6.57 -20.51
  เงินสดสุทธิ 13.56 45.04 -5.21 -29.65 12.22
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2564  6M/2563  2563  2562 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.97 4.56 5.25 5.90
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) -2.64 -7.39 -8.80 2.35
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 1.46 -3.66 -2.23 1.42
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.16 1.12 1.11 0.37
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.65 0.81 0.80 1.12
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 21.66 20.35 21.93 23.23
  EBIT Margin (%) 3.78 -6.70 -2.78 1.27
  อัตรากำไรสุทธิ (%) -0.74 -10.76 -7.06 0.78

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2564  6M/2563  2563  2562 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -6.54 -20.95 -13.99 18.40
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -8.08 -19.91 -12.53 17.92
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -6.67 -18.21 -12.23 20.58
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -13.07 -11.08 -10.59 23.77
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A N/A N/A 0.23

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 6M/2564  6M/2563  2563  2562 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 5.09 2.58 3.22 2.89
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 71.70 141.68 113.20 126.09
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 190.25 112.10 98.72 51.93
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 1.92 3.26 3.70 7.03
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 7.72 7.16 8.30 7.23
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 47.25 50.97 43.99 50.51
  วงจรเงินสด (วัน) 26.37 93.96 72.91 82.62


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  Trading Alert 21 เม.ย. 2564
  Cash Balance 04 มิ.ย. 2564 - 23 มิ.ย. 2564
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้