สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
PPPM บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน)
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร/ธุรกิจการเกษตร
SET
CG Report:   -
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 25 ม.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
0.39 0.54 / 0.31 N/A 0.78 688.07 268.35 2,188.28 104.29 -4.20
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
03 ธ.ค. 2563 17:09   แจ้งวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2564
26 พ.ย. 2563 13:05   รายงานความคืบหน้าข้อพิพาทระหว่างบริษัทย่อยกับ Beppu Forest Power Co., Ltd.
16 พ.ย. 2563 19:01   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
16 พ.ย. 2563 19:01   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563
16 พ.ย. 2563 19:00   งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 69/5 หมู่ที่ 5 ถนนพระราม 2 (กม.71) ตำบลบางขันแตก อำเภอเมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม 75000
เบอร์โทรศัพท์ 0-3477-1444
เบอร์โทรสาร 0-3477-1025
URL https://www.ppprime.co.th/
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 11/06/1987 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 13/09/2537
ราคา IPO (บาท) 50.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทเงินทุน ธนสยาม จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 10.00 : ใหม่ 1.00 @ 01/09/2548

  ลักษณะธุรกิจ
  บริษัทมุ่งมั่นและพัฒนาธุรกิจตามแนวยุทธศาสตร์ในการดำเนินธุรกิจแบบครบวงจร FOOD-FARM-FUTURE กล่าวคือดำเนินธุรกิจหลักในธุรกิจจำหน่ายและผลิตอาหารสัตว์น้ำและสัตว์เลี้ยง (FOOD) โดยแบ่งเป็น สายการผลิตอาหารกุ้ง (Shrimp Feed) สายการผลิตอาหารปลา (Fish Feed) และอาหารสัตว์เลี้ยง (PET Food) บริษัทบริหารจัดการฟาร์มเพื่อเป็นศูนย์วิจัยสำหรับการทดสอบและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำ นอกจากนี้บริษัทได้ดำเนินธุรกิจใหม่ที่สร้างผลตอบแทนที่ดีและต่อเนื่องเพื่อความยั่งยืนตลอดไปในอนาคต (FUTURE)

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 13 พ.ค. 2563 29 มี.ค. 2562
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  69.49% 1,934 74.68% 1,918
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 17.25% (ณ วันที่ 25/01/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  3.99% (ณ วันที่ 25/01/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 2.63 0.16 3.21
  20 วัน 2.63 -10.17 1.59
  60 วัน - -5.17 -19.18
  120 วัน 2.63 -17.30 -8.35
  YTD 5.41 -5.80 1.74
  P/E (X) N/A 17.32 29.96
  P/BV (X) 0.78 1.34 1.70
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.25 0.28 1.43

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@13 พ.ค. 2563) จำนวนหุ้น %
  1. นาย ปริน ชนันทรานนท์ 141,382,250 20.55
  2. นาย พงศ์รักษ์ จินดาสมบัติเจริญ 40,388,504 5.87
  3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 30,311,402 4.41
  4. นาย ธีระ กิติจารุรัตน์ 28,151,335 4.09
  5. น.ส. ยุวดี วชิรปภา 26,162,100 3.80
  6. UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED 19,965,900 2.90
  7. นาย ธานิน สัจจะบริบูรณ์ 19,687,500 2.86
  8. บริษัท หลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) 19,325,550 2.81
  9. นาย พงศภัค จินดาสมบัติเจริญ 15,077,040 2.19
  10. MR. SHOGO FUKUOKA 15,000,000 2.18

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาง น้ำค้าง พึ่งทอง ประธานกรรมการบริษัท
  2. ม.ล. พรรณเพียงเดือน สังคหะพงศ์ ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
  3. นาย เด่นชัย อัครเดชเดชาชัย กรรมการ
  4. นาง กนกวัลย์ วรรณบุตร กรรมการ
  5. น.ส. ภัทชรดา จุฑาประทีป กรรมการ
  6. นาย ธีระ กิติจารุรัตน์ กรรมการ
  7. พ.ต.ท. เธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  8. นาย ธีรวิทย์ ธนกิจสุนทร กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  9. พลโท กฤษณะ วโรภาษ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  25 ม.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 688.07  688.07  688.07 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 268.35  254.58  371.56 
  ราคา (บาท/หุ้น) 0.39  0.37  0.54 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.50  0.50  1.11 
  P/BV (X) 0.78  0.74  0.48 
  P/E (X) N/A  N/A  N/A 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 2.80  21.99  239.56 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 0.47  0.27  10.24 
  Beta 0.15  0.17  2.70 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 5.41  -31.48  -80.04 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  N/A  N/A 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A  N/A 
  นโยบายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60.00 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  ไม่พบข้อมูล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
  นาย เจษฎา หังสพฤกษ์/บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
  นาย จิโรจ ศิริโรโรจน์/บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
  นางสาว กรรณิการ์ วิภาณุรัตน์/บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสด 35.99 38.18 45.54 20.51 48.29
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 248.45 259.12 285.38 322.81 193.79
  สินค้าคงเหลือ 127.69 220.14 220.13 261.87 217.86
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 498.42 1,747.46 628.83 1,833.64 908.28
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 1,348.16 663.50 1,377.76 675.30 1,494.46
  รวมสินทรัพย์ 2,300.08 2,851.98 2,376.02 3,339.88 3,929.95
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 107.70 284.30 187.29 549.95 408.76
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 317.97 249.75 250.47 297.76 163.94
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 1,182.81 1,069.97 1,249.80 1,320.49 1,025.88
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,813.06 1,851.20 1,886.03 2,301.83 1,607.71
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 142.87 234.43 110.87 225.03 942.43
  รวมหนี้สิน 1,955.93 2,085.63 1,996.90 2,526.87 2,550.14
  ทุนจดทะเบียน 916.90 1,126.10 1,126.10 843.81 568.45
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 688.07 688.05 688.07 563.05 563.05
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 612.68 612.68 612.68 489.12 489.12
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น 41.48 41.48 41.48 41.48 41.48
  กำไร(ขาดทุน)สะสม -1,129.89 -437.92 -1,095.60 365.00 481.10
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 344.15 766.36 379.12 813.01 1,379.81
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - - - - -
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  ยอดขายสุทธิ 1,296.79 1,579.08 2,119.42 2,060.98 1,822.33
  รายได้อื่น 45.48 12.74 14.04 62.59 52.54
  รวมรายได้ 1,342.27 1,591.82 2,133.46 2,123.57 1,874.87
  ต้นทุนขาย 1,102.98 1,313.92 1,757.39 1,793.56 1,521.68
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 221.67 246.93 348.46 307.00 292.54
  รวมค่าใช้จ่าย 1,324.65 2,373.31 3,577.33 2,100.57 2,015.12
  EBITDA 104.29 -671.34 -1,296.31 165.33 -28.95
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 86.67 110.15 147.56 142.32 111.31
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 17.62 -781.48 -1,443.87 23.00 -140.26
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ -60.61 -802.92 -1,460.60 -110.08 -249.57
  กำไรต่อหุ้น (บาท) -0.09 -1.33 -2.34 -0.20 -0.44
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 264.69 5.69 59.25 -21.02 9.65
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -14.72 223.55 276.19 272.16 -837.04
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -184.52 -253.53 -364.65 -250.41 803.25
  เงินสดสุทธิ 65.45 -33.70 -29.21 -17.05 -24.14
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.27 0.94 0.33 0.80
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) -129.36 -93.85 -245.04 -10.04
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) -25.03 -24.61 -50.52 0.63
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 5.68 2.72 5.27 3.11
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.73 0.69 0.75 0.58
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 14.95 16.79 17.08 12.98
  EBIT Margin (%) 1.31 -49.09 -67.68 1.08
  อัตรากำไรสุทธิ (%) -4.52 -50.44 -68.46 -5.18

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  05 ก.ค. 2562 XR 125,001,347 688,052,034 1.00

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -17.88 7.21 2.84 13.10
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -16.05 3.65 -2.02 17.87
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -15.68 4.51 0.47 13.27
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -44.19 58.32 70.30 4.24
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A N/A N/A N/A

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 7.24 7.87 6.97 7.98
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 50.42 46.39 52.37 45.74
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 8.89 7.85 7.29 7.48
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 41.05 46.50 50.05 48.81
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 5.45 7.54 6.41 7.77
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 67.00 48.44 56.93 46.98
  วงจรเงินสด (วัน) 24.47 44.46 45.49 47.58


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  C 18 พ.ค. 2563 18 ส.ค. 2563
  SP 03 มี.ค. 2563 31 มี.ค. 2563
  NP 16 ส.ค. 2562 -

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ PPPM-W4

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น