สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
PPM บริษัท พรพรหมเม็ททอล จำกัด (มหาชน)
สินค้าอุตสาหกรรม
mai
CG Report:   -
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 18 ม.ค. 2561  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
2.86 5.25 / 2.30 62.24 1.43 211.00 1,206.92 1,957.26 92.24 21.72
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
08 ม.ค. 2561 07:53   รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
20 พ.ย. 2560 08:52   แจ้งวันหยุดประเพณี ประจำปี 2561 (แก้ไข)
17 พ.ย. 2560 17:06   แจ้งวันหยุดประเพณี ประจำปี 2561
14 พ.ย. 2560 17:13   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2560 (แก้ไข)
14 พ.ย. 2560 08:03   งบการเงินไตรมาสที่ 3/2560 (สอบทานแล้ว)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 229 ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300
เบอร์โทรศัพท์ 0-2628-6100
เบอร์โทรสาร 0-2628-8591
URL www.ppm.co.th
  รายงานประจำปี 2559
วันที่ก่อตั้งบริษัท 21/09/1992 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 11/11/2547
ราคา IPO (บาท) 3.05 @พาร์1.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 0.50 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 1.00 : ใหม่ 0.50 @ 01/06/2559

  การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
  วันที่มีผล 05/01/2558
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม mai  / MAI Industry / ธุรกิจขนาดกลาง
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน mai  / สินค้าอุตสาหกรรม  / สินค้าอุตสาหกรรม

  ลักษณะธุรกิจ
  จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์โลหะที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมก่อสร้าง เช่น ทองแดง ทองเหลือง ลวดเหล็ก ลวดสเตนเลส อะลูมิเนียม ท่อทองแดง ข้อต่อ ฉนวนยาง ท่อปรับอากาศ ลวดเชื่อม อะลูิเนียมชีทสำหรับทำวัสดุมุงหลังคา และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่า

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 15 มี.ค. 2560 15 มี.ค. 2559
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  24.27% 1,051 30.76% 657
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 9.50% (ณ วันที่ 18/01/2561) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  3.45% (ณ วันที่ 18/01/2561)
  3 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบกลุ่มอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -1.38 -2.49 -0.60
  20 วัน -3.38 -7.07 -2.98
  60 วัน 9.16 15.57 16.18
  120 วัน -4.03 2.45 1.78
  YTD -2.05 -3.79 -0.43
  P/E (X) 62.24 32.53 103.76
  P/BV (X) 1.43 2.38 2.79
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) N/A 0.62 0.28

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@11 พ.ค. 2560) จำนวนหุ้น %
  1. นาง กนกกร แทนไกรศร 112,400,000 28.08
  2. นาย ชำนาญ พรพิไลลักษณ์ 102,815,733 25.68
  3. นาย ศุภจักร ไตรรัตโนภาส 82,500,000 20.61
  4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 8,279,800 2.07
  5. นาย วรัษธกฤต พรแจ่มใส 5,962,100 1.49
  6. นาย พีรณัฎฐ์ ตันติพจน์ 4,000,000 1.00
  7. นาย อัครรัฐ วรรณรัตน์ 3,500,000 0.87
  8. นาย ชัยวัฒน์ เครือชะเอม 3,434,600 0.86
  9. DBS BANK LTD 3,000,000 0.75
  10. นาย สมชาย อภิชาติสถาพร 2,969,100 0.74

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย ปกรณ์ บริมาสพร ประธานกรรมการ
  2. นาย ชำนาญ พรพิไลลักษณ์ ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
  3. นาย จงเจตน์ บุญเกิด รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  4. นาง กนกกร แทนไกรศร กรรมการ
  5. นาง นันธิรา ฤทธิมนตรี กรรมการ
  6. นาย ไทยลักษณ์ ลี้ถาวร กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  7. นาย นเรศ วชิรพันธุ์สกุล กรรมการอิสระ
  8. พลเอก จักรกฤษณ์ พงษ์ภมร กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  18 ม.ค. 2561
  2560
  29 ธ.ค. 2560
  2559
  30 ธ.ค. 2559
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 422.00  422.00  400.00 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 1,206.92  1,232.24  1,624.00 
  ราคา (บาท/หุ้น) 2.86  2.92  4.06 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 2.00  2.00  1.76 
  P/BV (X) 1.43  1.46  2.88 
  P/E (X) 62.24  63.55  38.55 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.25  91.41  179.42 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 0.25  5.68  6.16 
  Beta 1.04  0.97  1.50 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2560  2559 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -2.05  -28.08  108.21 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 1.16  1.14  0.30 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.72  0.72  0.11 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานและแผนการลงทุนของบริษัทขณะนั้น ๆ ด้วย

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2559 - 31 ธ.ค. 2559 0.035 บาท 26 พ.ค. 2560 เงินปันผล
  - 0.03 บาท 27 พ.ค. 2559 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2557 - 31 ธ.ค. 2557 0.06 บาท 22 พ.ค. 2558 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2017)
  นาย พิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์/บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด
  นางสาว วราภรณ์ วารีเศวตสุวรรณ/บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด
  นาย อัครเดช เปลี่ยนสกุล/บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2560 
  (01/01/60 
  -30/09/60) 
  9M/2559 
  (01/01/59 
  -30/09/59) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  2557 
  (01/01/57 
  -31/12/57) 
  เงินสด 23.19 29.61 126.07 4.31 10.20
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 322.90 246.56 218.63 240.14 218.50
  สินค้าคงเหลือ 609.60 551.95 570.55 565.89 583.58
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,010.06 840.62 929.74 826.57 820.05
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 276.85 267.26 289.51 201.76 130.02
  รวมสินทรัพย์ 1,615.47 1,447.75 1,548.10 1,359.72 1,284.20
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 344.81 614.76 513.70 563.51 563.91
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 171.50 70.12 78.08 50.02 47.70
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 36.32 19.76 19.25 21.26 9.90
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 655.97 779.10 701.60 723.19 698.76
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 100.95 84.78 84.05 99.56 22.41
  รวมหนี้สิน 756.92 863.88 785.65 822.75 721.17
  ทุนจดทะเบียน 280.56 240.00 240.00 240.00 240.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 211.00 160.00 200.17 160.00 160.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 300.49 78.65 235.99 78.65 78.65
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - - - - -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 330.45 324.56 311.38 298.02 324.20
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 841.94 563.20 747.54 536.67 562.85
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 16.61 20.67 14.91 0.30 0.18
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2560 
  (01/01/60 
  -30/09/60) 
  9M/2559 
  (01/01/59 
  -30/09/59) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  2557 
  (01/01/57 
  -31/12/57) 
  ยอดขายสุทธิ 1,125.78 992.65 1,310.06 1,300.53 1,321.78
  รายได้อื่น 37.84 18.52 9.57 13.47 15.86
  รวมรายได้ 1,163.62 1,011.17 1,319.63 1,314.01 1,337.64
  ต้นทุนขาย 984.01 850.32 1,131.61 1,141.33 1,167.07
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 124.12 108.85 148.38 141.03 136.77
  รวมค่าใช้จ่าย 1,108.13 959.17 1,279.99 1,321.77 1,303.84
  EBITDA 92.24 78.11 75.98 22.91 54.96
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 36.75 26.11 36.35 30.67 21.17
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 55.49 51.99 39.64 -7.76 33.80
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 32.56 31.33 18.16 -16.58 15.22
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.08 0.10 0.06 -0.10 0.10
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2560 
  (01/01/60 
  -30/09/60) 
  9M/2559 
  (01/01/59 
  -30/09/59) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  2557 
  (01/01/57 
  -31/12/57) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน -11.71 104.52 128.22 26.71 35.17
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -24.97 -126.56 -139.09 -95.73 -19.64
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -66.19 47.35 132.62 63.12 -23.39
  เงินสดสุทธิ -102.87 25.31 121.76 -5.89 -7.86
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2560  9M/2559  2559  2558 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.54 1.08 1.33 1.14
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 2.76 7.74 2.83 -3.02
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 2.82 4.90 2.73 -0.59
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.90 1.53 1.05 1.53
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.96 0.96 0.91 0.99
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 12.59 14.34 13.62 12.24
  EBIT Margin (%) 4.77 5.14 3.00 -0.59
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 2.80 3.10 1.38 -1.26

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  16 ธ.ค. 2559 PP 80,000,000 400,000,500 0.50

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2560  9M/2559  2559  2558 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 13.41 2.89 0.73 -1.61
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 15.72 0.78 -0.85 -2.21
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 15.08 4.38 0.43 -1.77
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 15.53 -3.45 -3.16 1.38
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 3.92 N/A N/A N/A

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 9M/2560  9M/2559  2559  2558 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 5.07 5.75 5.71 5.67
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 72.01 63.52 63.91 64.36
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 2.18 2.00 1.99 1.99
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 167.54 182.24 183.28 183.80
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 10.47 14.90 17.67 23.36
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 34.85 24.49 20.66 15.63
  วงจรเงินสด (วัน) 204.70 221.26 226.53 232.54


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  SP 16 พ.ค. 2560 31 พ.ค. 2560

  Market Alert (ล่าสุด)
  Cash Balance 17 เม.ย. 2560 - 04 พ.ค. 2560
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น