สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
POST บริษัท บางกอก โพสต์ จำกัด (มหาชน)
บริการ/สื่อและสิ่งพิมพ์
SET
CG Report:   
NC 08 มี.ค. 2564
  ข้อมูล ณ วันที่ 12 เม.ย. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
1.00 2.16 / 0.88 N/A N/A 500.00 500.00 2,495.52 -228.08 -10.94
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
08 เม.ย. 2564 09:03   ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดให้ซื้อขายหลักทรัพย์ POST และ THAI ระหว่างวันที่ 16 เม.ย. 64 - 17 พ.ค. 64 โดยให้ซื้อด้วยบัญชี Cash Balance
07 เม.ย. 2564 12:59   การเผยแพร่หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และเอกสารประกอบบนเว็บไซต์ของบริษัท
07 เม.ย. 2564 07:08   แจ้งทางเลือกของบริษัท กรณีส่วนของผู้ถือหุ้นมีค่าน้อยกว่าศูนย์
01 เม.ย. 2564 12:48   การเผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1-2564 ทางเว็บไซต์
18 มี.ค. 2564 18:06   มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2564 - บริษัท บางกอก โพสต์ จำกัด (มหาชน)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ อาคารบางกอกโพสต์ 136 ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110
เบอร์โทรศัพท์ 0-2616-4000
เบอร์โทรสาร 0-2240-3790
URL https://www.bangkokpost.co.th/
  รายงานประจำปี 2563
วันที่ก่อตั้งบริษัท 17/6/1946 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 25/12/2527
ราคา IPO (บาท) 10.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO N/A
พาร์ 1.00 บาท
การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 10.00 : ใหม่ 1.00 @ 18/05/2547

การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
วันที่มีผล 03/01/2549
ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม SET  / บริการ / การพิมพ์และสิ่งพิมพ์
ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน SET  / บริการ / สื่อและสิ่งพิมพ์

ลักษณะธุรกิจ
ผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านหนังสือพิมพ์และนิตยสาร รวมถึงช่องทางออนไลน์

ผู้ถือหุ้นรายย่อย 11 มี.ค. 2563 07 มี.ค. 2562
% /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
30.50% 506 24.09% 501
การถือครองหุ้นต่างด้าว 6.30% (ณ วันที่ 12/04/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 30.00%
การถือครองหุ้น NVDR  0.08% (ณ วันที่ 12/04/2564)
5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
5 วัน - 9.35 3.58
20 วัน - 4.38 1.76
60 วัน 3.09 2.61 3.01
120 วัน -26.47 -35.47 -39.24
YTD - -7.05 -5.95
P/E (X) N/A N/A 40.26
P/BV (X) N/A 2.56 1.75
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) N/A 0.56 1.47

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@01 เม.ย. 2564) จำนวนหุ้น %
1. นาย สุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ 121,096,150 24.22
2. นาย ธีระเดช จิราธิวัฒน์ 49,912,755 9.98
3. ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 43,463,480 8.69
4. นาย วรชัย พิจารณ์จิตร 36,350,960 7.27
5. นาง สมกมล เวชชาชีวะ 24,844,755 4.97
6. นาย ภัสสรกรณ์ จิราธิวัฒน์ 24,700,000 4.94
7. นาย ธีระยุทธ จิราธิวัฒน์ 21,245,255 4.25
8. นาง สุจิตรา มงคลกิติ 17,933,610 3.59
9. บริษัท วัชรพล จำกัด 13,911,790 2.78
10. นาย เอกฤทธิ์ บุญปิติ 13,426,380 2.69

คณะกรรมการ ตำแหน่ง
1. นาย สุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร
2. นาย วรชัย พิจารณ์จิตร กรรมการ
3. นาย ชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการ
4. นาย เอกฤทธิ์ บุญปิติ กรรมการ
5. นาย ธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์ กรรมการ
6. นาย ศิริธัช โรจนพฤกษ์ กรรมการ
7. นาย รณชิต มหัทธนะพฤทธิ์ กรรมการ
8. นาย พรชัย ชุนหจินดา กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
9. นาย วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
10. นาย จอห์น ทอมพ์สัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
11. นาย รัสเซล เลตัน เคคูเอวา กรรมการอิสระ
12. นาย จรูญ อินทจาร กรรมการอิสระ
สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
ข้อมูลสถิติ YTD
12 เม.ย. 2564
2563
30 ธ.ค. 2563
2562
30 ธ.ค. 2562
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 500.00  500.00  500.00 
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 500.00  500.00  1,100.00 
ราคา (บาท/หุ้น) 1.00  1.00  2.20 
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) -0.46  0.10  0.05 
P/BV (X) N/A  10.47  47.44 
P/E (X) N/A  N/A  N/A 
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.02  8.57  3.12 
มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 0.00  0.23  0.14 
Beta 0.18  -0.07  0.42 
 
อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 0.00  -54.55  -23.61 
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  N/A  N/A 
อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A  N/A 
นโยบายเงินปันผล ประมาณร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของทุกๆ ปี สำหรับการเปลี่ยนแปลงของอัตราการจ่าย เงินดังกล่าวนั้น จะขึ้นอยู่กับค่าใช้จ่ายประเภททุน และสภาพคล่องของกิจการ

การจ่ายปันผล
รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
ไม่พบข้อมูล
 
ผู้สอบบัญชี
(วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
นาย พีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์/บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด
นางสาว สุลลิต อาดสว่าง/บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด
นางสาว นันท์นภัส วรรณสมบูรณ์/บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด
วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
ข้อมูลงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 2020 
(01/01/63 
-31/12/63) 
2019 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2018 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2017 
(01/01/60 
-31/12/60) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 3.03 5.66 8.78 12.09
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 85.14 218.78 - -
สินค้าคงเหลือ 3.81 13.07 69.86 69.88
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 99.59 354.81 588.74 590.69
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 1,322.19 1,609.65 1,450.42 1,339.85
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,668.75 1,929.08 1,695.24 1,632.09
รวมสินทรัพย์ 1,768.34 2,283.89 2,283.98 2,222.78
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 965.13 981.78 936.18 843.92
เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 105.66 124.05 - -
หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 132.57 99.00 64.00 12.50
รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,556.87 1,432.01 1,306.90 1,212.87
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 452.78 553.43 573.98 601.19
รวมหนี้สิน 2,009.64 1,985.43 1,880.87 1,814.06
ทุนจดทะเบียน 505.00 505.00 505.00 505.00
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 500.00 500.00 500.00 500.00
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น - - - -
กำไร(ขาดทุน)สะสม -1,560.25 -1,198.78 -884.82 -721.39
หุ้นทุนรับซื้อคืน - - - -
หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - -
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 830.04 993.99 735.12 577.38
 - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน -1.96 - - -
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ -230.21 295.21 350.30 355.99
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย -11.09 3.25 52.81 52.73
เพิ่มเติม
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 2020 
(01/01/63 
-31/12/63) 
2019 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2018 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2017 
(01/01/60 
-31/12/60) 
รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 455.12 800.84 1,230.03 1,328.54
รายได้อื่น 10.81 14.54 40.21 35.77
รวมรายได้ 465.94 815.38 1,270.24 1,364.31
ต้นทุน 481.21 748.41 991.26 1,156.32
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 205.71 334.72 367.34 426.38
รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 763.19 1,273.24 1,358.60 1,647.81
EBITDA -228.08 -365.55 30.18 -139.59
ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 68.68 94.94 118.90 141.16
กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ -296.76 -460.49 -88.73 -280.75
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ -364.94 -308.76 -167.65 -358.83
กำไรต่อหุ้น (บาท) -0.73 -0.62 -0.34 -0.72
เพิ่มเติม
งบกระแสเงินสด (ลบ.) 2020 
(01/01/63 
-31/12/63) 
2019 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2018 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2017 
(01/01/60 
-31/12/60) 
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน -22.86 -146.57 -92.92 -110.97
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 0.71 0.84 9.85 -3.90
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 19.50 142.61 79.76 57.39
เงินสดสุทธิ -2.64 -3.12 -3.31 -57.48
เพิ่มเติม
ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราส่วนทางการเงิน 2563  2562  2561 
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.06 0.25 0.45
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) -1,122.91 -95.67 -47.47
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) -14.65 -20.16 -3.94
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) N/A 6.65 4.67
อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.23 0.36 0.56
อัตรากำไรขั้นต้น (%) -5.73 6.55 19.41
EBIT Margin (%) -63.69 -56.48 -6.99
อัตรากำไรสุทธิ (%) -80.43 -44.05 -13.19

แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
ไม่พบข้อมูล

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 2563  2562  2561 
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -43.17 -34.89 -7.41
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -35.70 -24.50 -14.27
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -42.86 -35.81 -6.89
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -40.06 -6.28 -17.55
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A N/A N/A

ปรับข้อมูลเต็มปี
วงจรเงินสด 2563  2562  2561 
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 3.00 2.64 3.15
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 121.87 138.28 116.04
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 57.03 18.05 14.19
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 6.40 20.22 25.73
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 4.19 4.64 4.50
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 87.12 78.63 81.15
วงจรเงินสด (วัน) 41.15 79.87 60.61


การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
SP 02 มี.ค. 2564 -
C 15 พ.ค. 2563 09 มี.ค. 2564

Market Alert (ล่าสุด)
ไม่พบข้อมูล
เพิ่มเติม

เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
หลักทรัพย์อื่นๆ
ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
  - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
  - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
  -
 
ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น