สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
POST บริษัท บางกอก โพสต์ จำกัด (มหาชน)
บริการ/สื่อและสิ่งพิมพ์
SET
CG Report:   -
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 20 ก.ย. 2562  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
1.88 3.00 / 1.70 N/A 5.24 500.00 940.00 2,821.46 -116.91 -37.73
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
28 ส.ค. 2562 12:43   รายงานแนวทางการดำเนินการแก้ไข กรณีที่ถูกขึ้นเครื่องหมาย C
16 ส.ค. 2562 17:41   แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ F24-1
16 ส.ค. 2562 17:40   แจ้งกำหนดการจัดประชุม เพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation)
15 ส.ค. 2562 08:46   ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมาย C หลักทรัพย์ POST
14 ส.ค. 2562 19:32   งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ อาคารบางกอกโพสต์ 136 ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110
เบอร์โทรศัพท์ 0-2616-4000
เบอร์โทรสาร 0-2240-3790
URL http://www.postpublishing.co.th
  รายงานประจำปี 2561
วันที่ก่อตั้งบริษัท 17/6/1946 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 25/12/2527
ราคา IPO (บาท) 10.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO N/A
พาร์ 1.00 บาท
การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 10.00 : ใหม่ 1.00 @ 18/05/2547

การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
วันที่มีผล 03/01/2549
ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม SET  / บริการ / การพิมพ์และสิ่งพิมพ์
ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน SET  / บริการ / สื่อและสิ่งพิมพ์

ลักษณะธุรกิจ
ผลิตและจำหน่ายหนังสือพิมพ์ นิตยสาร และหนังสือ รวมถึงข้อมูลข่าวสาร ผ่านช่องทาง multimedia อาทิ โทรทัศน์ วิทยุ และ digital media

ผู้ถือหุ้นรายย่อย 07 มี.ค. 2562 12 มี.ค. 2561
% /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
24.09% 501 27.89% 506
การถือครองหุ้นต่างด้าว 6.31% (ณ วันที่ 20/09/2562) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 30.00%
การถือครองหุ้น NVDR  0.09% (ณ วันที่ 20/09/2562)
5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
5 วัน - 1.02 1.57
20 วัน -9.62 -7.53 -10.20
60 วัน -15.32 -15.92 -11.09
120 วัน 0.53 -9.98 0.01
YTD -34.72 -46.29 -37.61
P/E (X) N/A 56.79 18.65
P/BV (X) 5.24 3.01 1.83
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) N/A 0.38 0.95

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@07 มี.ค. 2562) จำนวนหุ้น %
1. นาย สุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ 121,096,150 24.22
2. บริษัท คอม-ลิงค์ จำกัด 56,000,000 11.20
3. ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 43,463,480 8.69
4. นาย วรชัย พิจารณ์จิตร 36,350,960 7.27
5. นาย ธีระเดช จิราธิวัฒน์ 28,012,755 5.60
6. นาย ธีระยุทธ จิราธิวัฒน์ 21,245,255 4.25
7. นาง สุจิตรา มงคลกิติ 17,933,610 3.59
8. บริษัท วัชรพล จำกัด 13,911,790 2.78
9. นาย เอกฤทธิ์ บุญปิติ 13,426,380 2.69
10. นาย ธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์ 13,139,755 2.63

คณะกรรมการ ตำแหน่ง
1. นาย สุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
2. นาย ชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการ
3. นาย ศิริธัช โรจนพฤกษ์ กรรมการ
4. นาย เอกฤทธิ์ บุญปิติ กรรมการ
5. นาย วรชัย พิจารณ์จิตร กรรมการ
6. นาย ธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์ กรรมการ
7. นาย รณชิต มหัทธนะพฤทธิ์ กรรมการ
8. นาย จอห์น ทอมพ์สัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
9. นาย จรูญ อินทจาร กรรมการอิสระ
10. นาย วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
11. นาย รัสเซล เลตัน เคคูเอวา กรรมการอิสระ
12. นาย พรชัย ชุนหจินดา กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
ข้อมูลสถิติ YTD
20 ก.ย. 2562
2561
28 ธ.ค. 2561
2560
29 ธ.ค. 2560
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 500.00  500.00  500.00 
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 940.00  1,440.00  1,690.00 
ราคา (บาท/หุ้น) 1.88  2.88  3.38 
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.36  0.74  1.10 
P/BV (X) 5.24  3.88  3.07 
P/E (X) N/A  N/A  N/A 
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.23  8.91  0.89 
มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 0.01  0.63  0.08 
Beta 0.16  0.83  0.12 
 
อัตราผลตอบแทน YTD  2561  2560 
การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -34.72  -14.79  -12.89 
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  N/A  N/A 
อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A  N/A 
นโยบายเงินปันผล ประมาณร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของทุกๆ ปี สำหรับการเปลี่ยนแปลงของอัตราการจ่าย เงินดังกล่าวนั้น จะขึ้นอยู่กับค่าใช้จ่ายประเภททุน และสภาพคล่องของกิจการ

การจ่ายปันผล
รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
ไม่พบข้อมูล
 
ผู้สอบบัญชี
(วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2019)
นางสาว สุมาลี รีวราบัณฑิต/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
นาง สายฝน อินทร์แก้ว/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
นาง พูนนารถ เผ่าเจริญ/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
ข้อมูลงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2562 
(01/01/62 
-30/06/62) 
6M/2561 
(01/01/61 
-30/06/61) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
2559 
(01/01/59 
-31/12/59) 
เงินสด 3.71 16.83 8.78 12.09 69.57
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 246.88 346.75 388.00 394.09 475.74
สินค้าคงเหลือ 46.54 59.00 69.86 69.88 54.32
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 420.02 542.83 588.74 590.69 722.61
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 1,407.80 1,297.70 1,450.42 1,339.85 1,424.14
รวมสินทรัพย์ 2,064.70 2,127.04 2,283.98 2,222.78 2,576.87
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 968.25 903.82 936.18 843.92 695.87
เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 146.14 197.26 198.39 242.38 265.48
หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 82.00 38.50 64.00 12.50 192.33
รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,324.79 1,234.95 1,306.90 1,212.87 1,285.26
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 519.67 570.97 573.98 601.19 511.71
รวมหนี้สิน 1,844.46 1,805.92 1,880.87 1,814.06 1,796.97
ทุนจดทะเบียน 505.00 505.00 505.00 505.00 505.00
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น - - - - -
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - - - - -
กำไร(ขาดทุน)สะสม -1,055.60 -808.48 -884.82 -721.39 -356.75
หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 179.53 268.90 350.30 355.99 720.63
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 40.71 52.22 52.81 52.73 59.27
เพิ่มเติม
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2562 
(01/01/62 
-30/06/62) 
6M/2561 
(01/01/61 
-30/06/61) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
2559 
(01/01/59 
-31/12/59) 
ยอดขายสุทธิ 384.25 593.89 1,230.03 1,328.54 1,803.56
รายได้อื่น 11.20 16.09 40.21 35.77 50.58
รวมรายได้ 395.44 610.97 1,270.24 1,367.06 1,865.15
ต้นทุนขาย 388.61 502.21 991.26 1,156.32 1,496.24
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 171.93 180.77 367.34 426.38 509.96
รวมค่าใช้จ่าย 564.39 682.98 1,358.97 1,647.81 2,050.42
EBITDA -116.91 -11.95 30.18 -139.59 -4.99
ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 52.04 60.06 118.90 141.16 180.28
กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ -168.95 -72.02 -88.73 -280.75 -185.27
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ -185.20 -87.08 -167.65 -358.83 -215.33
กำไรต่อหุ้น (บาท) -0.37 -0.17 -0.34 -0.72 -0.43
เพิ่มเติม
งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2562 
(01/01/62 
-30/06/62) 
6M/2561 
(01/01/61 
-30/06/61) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
2559 
(01/01/59 
-31/12/59) 
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน -55.62 -54.13 -92.92 -110.97 200.66
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 0.48 4.97 9.85 -3.90 13.00
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 50.07 53.90 79.76 57.39 -223.40
เงินสดสุทธิ -5.07 4.74 -3.31 -57.48 -9.73
เพิ่มเติม
ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2562  6M/2561  2561  2560 
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.32 0.44 0.45 0.49
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) -118.53 -75.02 -47.47 -66.66
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) -8.86 -11.09 -3.94 -11.70
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 10.27 6.72 5.37 5.10
อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.50 0.58 0.56 0.57
อัตรากำไรขั้นต้น (%) -1.13 15.44 19.41 12.96
EBIT Margin (%) -42.72 -11.79 -6.99 -20.54
อัตรากำไรสุทธิ (%) -46.83 -14.25 -13.20 -26.25

แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
ไม่พบข้อมูล

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2562  6M/2561  2561  2560 
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -35.30 -7.48 -7.41 -26.34
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -22.62 -10.01 -14.27 -22.72
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -35.28 -8.17 -7.08 -26.70
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -17.36 -10.90 -17.53 -19.64
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A N/A N/A N/A

ปรับข้อมูลเต็มปี
วงจรเงินสด 6M/2562  6M/2561  2561  2560 
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 3.44 3.38 3.15 3.05
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 106.17 107.87 116.04 119.49
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 16.63 20.06 14.19 18.62
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 21.95 18.19 25.73 19.60
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 5.11 5.23 4.50 4.55
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 71.41 69.78 81.15 80.16
วงจรเงินสด (วัน) 56.71 56.28 60.61 58.93


การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
C 16 ส.ค. 2562 -

Market Alert (ล่าสุด)
ไม่พบข้อมูล
เพิ่มเติม

เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
หลักทรัพย์อื่นๆ
ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
  - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
  - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
  -
 
ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น