สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
PORT บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน)
บริการ
mai
CG Report:   -
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 19 ม.ค. 2561  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
7.70 9.20 / 5.80 55.03 - 230.00 3,542.00 5,269.25 130.46 -
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
15 ม.ค. 2561 19:26   SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 15 มกราคม 2561
12 ม.ค. 2561 17:24   หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย
12 ธ.ค. 2560 17:25   กำหนดวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2561
01 ธ.ค. 2560 17:30   หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย
28 พ.ย. 2560 07:57   SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 51/1 หมู่ที่ 3 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง สมุทรปราการ 10130
เบอร์โทรศัพท์ 0-2386-8000
เบอร์โทรสาร 0-2386-8008
URL http://www.sahathaiterminal.com/
วันที่ก่อตั้งบริษัท 10/03/2008 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 23/11/2560
ราคา IPO (บาท) 4.50 @พาร์0.50 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 0.50 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  กลุ่มบริษัทให้บริการธุรกิจดังนี้1. ให้บริการท่าเทียบเรือเชิงพาณิชย์ครบวงจร 2. ให้บริการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ทางบก 3. ให้บริการพื้นที่จัดเก็บตู้คอนเทนเนอร์และคลังสินค้า 4. การให้บริการที่เกี่ยวเนื่องอื่นๆ

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 20 พ.ย. 2560
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  44.19% 2,683
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 1.97% (ณ วันที่ 19/01/2561) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  0.21% (ณ วันที่ 19/01/2561)
  3 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบกลุ่มอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -9.94 -6.95 -8.47
  20 วัน 8.45 7.93 9.60
  60 วัน N/A N/A N/A
  120 วัน N/A N/A N/A
  YTD -3.75 -1.46 -1.67
  P/E (X) 55.03 N/A 103.24
  P/BV (X) - 4.12 2.77
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.28 0.11 0.66

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@20 พ.ย. 2560) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท รัตน โฮลดิ้ง จำกัด 158,960,800 34.56
  2. นาย สมชัย ครุจิตร 23,055,800 5.01
  3. นาง สุนันทา ลามาติพานนท์ 13,736,800 2.99
  4. นาย บัญชัย ครุจิตร 12,951,600 2.82
  5. นาย ทวีชัย ครุจิตร 12,051,600 2.62
  6. Kim Eng Securities (Hong Kong) Limited 12,000,000 2.61
  7. นาย ศรชัย ครุจิตร 11,851,800 2.58
  8. นาย ศักดิ์ชัย ครุจิตร 11,851,800 2.58
  9. นาย พันเลิศ ประพิณทิพย์ 11,728,000 2.55
  10. นาง ดวงตา จงยั่งยืนวงศ์ 7,578,100 1.65

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย ยุทธ วรฉัตรธาร ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  2. นาง เสาวคุณ ครุจิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
  3. นาย บัญชัย ครุจิตร กรรมการ
  4. นาย วิจิตร รัตนศิริวิไล กรรมการ
  5. นาย สุชิน รัตนศิริวิไล กรรมการ
  6. นาย อังกูร ศรีสุนทร กรรมการ
  7. นาย ไชยรัตน์ จงยั่งยืนวงศ์ กรรมการ
  8. นาง วิไล ฉัททันต์รัศมี กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  9. นาย วิทิต ลีนุตพงษ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  19 ม.ค. 2561
  2560
  29 ธ.ค. 2560
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 460.00  460.00 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 3,542.00  3,680.00 
  ราคา (บาท/หุ้น) 7.70  8.00 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) N/A  N/A 
  P/BV (X)
  P/E (X) 55.03  57.18 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 18.59  142.76 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 54.50  180.62 
  Beta
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2560 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -3.75  77.78 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  N/A 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40.00 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทหลังหักภาษีเงินได้ สำรองตามที่กฏหมายกำหนด และภาระผูกพันตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  ไม่พบข้อมูล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2017)
  นาย นรินทร์ จูระมงคล/บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2560 
  (01/01/60 
  -30/09/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  เงินสด 20.47 37.42
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 137.00 175.44
  สินค้าคงเหลือ 3.56 3.00
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 251.35 268.90
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 1,721.85 1,281.78
  รวมสินทรัพย์ 2,072.96 1,649.88
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 13.59 0.29
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 148.87 103.91
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 228.45 172.53
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 883.57 687.96
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 803.98 598.16
  รวมหนี้สิน 1,687.54 1,286.12
  ทุนจดทะเบียน 230.00 170.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 170.00 170.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น - -
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 155.25 116.15
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 325.25 286.15
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 60.17 77.61
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2560 
  (01/01/60 
  -30/09/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  ยอดขายสุทธิ 986.49 1,080.48
  รายได้อื่น 13.77 16.96
  รวมรายได้ 1,000.25 1,097.43
  ต้นทุนขาย 817.33 844.67
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 125.71 155.82
  รวมค่าใช้จ่าย 944.76 1,000.71
  EBITDA 130.46 174.00
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 74.97 77.27
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 55.49 96.73
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 39.10 79.85
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.11 46.97
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2560 
  (01/01/60 
  -30/09/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 202.21 185.96
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -556.28 -279.05
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 337.12 66.77
  เงินสดสุทธิ -16.95 -26.31
  เพิ่มเติม
  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  Cash Balance 15 ม.ค. 2561 - 02 ก.พ. 2561
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น