สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
POLAR บริษัท โพลาริส แคปปิตัล จำกัด (มหาชน)
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง/พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
SET
CG Report:   -
NC 14 พ.ย. 2560
  ข้อมูล ณ วันที่ 16 มิ.ย. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
0.09 - - - 255,448.55 - - -692.21 -
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
01 มิ.ย. 2564 13:46   รายชื่อบริษัทจดทะเบียนที่ยังมิได้นำส่งข้อมูลตามมาตรา 56 ณ 1 มิถุนายน 2564
19 พ.ค. 2564 08:57   ตลท. ประกาศเพิ่มเหตุเพิกถอนหลักทรัพย์ของ POLAR
18 พ.ค. 2564 09:34   ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย SP หลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน กรณีไม่ส่งงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564
05 พ.ค. 2564 17:06   รายชื่อบริษัทจดทะเบียนที่ยังมิได้นำส่งข้อมูลตามมาตรา 56 ณ 5 พฤษภาคม 2564
02 เม.ย. 2564 17:01   รายชื่อบริษัทจดทะเบียนที่ยังมิได้นำส่งข้อมูลตามมาตรา 56 ณ วันที่ 1 เมษายน 2564
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 349 อาคารเอส เจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชั้น 12 ห้องเลขที่ 1207 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900
เบอร์โทรศัพท์ 0-2931-2994,0-2514-2735-9
เบอร์โทรสาร 0-2931-2997
URL www.polariscap.co.th
วันที่ก่อตั้งบริษัท 29/9/1972 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 16/08/2533
ราคา IPO (บาท) 66.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO N/A
พาร์ 30.00 บาท
การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 1.00 : ใหม่ 30.00 @ 15/01/2558

การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
วันที่มีผล 01/08/2551
ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม SET  / - / หมวดบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ระหว่างฟื้นฟูการดำเนินงาน
ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน SET  / อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ลักษณะธุรกิจ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย ทั้งแนวราบและแนวสูง

ผู้ถือหุ้นรายย่อย 11 เม.ย. 2559 10 มี.ค. 2558
% /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
99.77% 11,523 99.99% 12,175
การถือครองหุ้นต่างด้าว 0.02% (ณ วันที่ 16/06/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
การถือครองหุ้น NVDR  0.31% (ณ วันที่ 16/06/2564)
5 Yr Price Performance (Adjusted Price)

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@28 พ.ค. 2563) จำนวนหุ้น %
1. นาย ณัฐสันต์ นานาวราทร 1,400,000,000 16.44
2. นาย ทิศชวน นานาวราทร 1,359,999,000 15.97
3. นาย ธนภัทร ตันติเสเวกุล 873,753,200 10.26
4. นาย ประวิทย์ ชินประเสริฐ 431,735,965 5.07
5. น.ส. ธัชมนต์ นานาวราทร 420,000,000 4.93
6. นาง อุษณี กมลสันติสุข 420,000,000 4.93
7. บริษัท อีเอสทีโฮลดิ้งส์ จำกัด 216,000,000 2.54
8. นาย พรชัย ตั้งถาวรสิริกุล 175,230,000 2.06
9. น.ส. อุดมลักษณ์ พูลวรลักษณ์ 172,000,000 2.02
10. นาง สุดใจ วุฒิศักดิ์ศิลป์ 170,006,665 2.00

คณะกรรมการ ตำแหน่ง
1. นาย ทิศชวน นานาวราทร ประธานกรรมการ
2. นาย ภูริช นานาวราทร กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
3. นาง อรษา ธีระกุล กรรมการ
4. นาย อนุวิทย์ ตันติเสเวกุล กรรมการ
5. นาย ธีธัช ธีระกุล กรรมการ
6. นาย การชยุต ตันติเสเวกุล กรรมการ
7. นาง อุษณี กมลสันติสุข กรรมการ
8. นาย ณัฐสันต์ นานาวราทร กรรมการ
9. นาย อุรุชา จันทร์หง่อม กรรมการ
10. นาย คงกฤตย์ นานาวราทร กรรมการ
11. นาย ปิยทัศน์ ก้องมงคล กรรมการ
12. นาย จิรัญญ์โรจน์ นภาธนวัชร์ กรรมการ
13. พล.ต.ต. สหัสชัย อินทรสุขศรี กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
14. นาย เวทิศ แสนอิสระ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
15. นาย เจริญ ตั้งสิริวงศ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
ข้อมูลสถิติ YTD
16 มิ.ย. 2564
2563
30 ธ.ค. 2563
2562
30 ธ.ค. 2562
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 8,514.95  8,514.95  8,514.95 
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.)
ราคา (บาท/หุ้น) 0.09  0.09  0.09 
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.54  0.54  0.54 
P/BV (X)
P/E (X)
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) N/A  N/A  31.32 
มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 1.15 
Beta
 
อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 0.00  0.00  -40.00 
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%)
อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร
นโยบายเงินปันผล ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิภายหลังจากหักทุนสำรองต่าง ๆ แล้ว (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

การจ่ายปันผล
รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
ไม่พบข้อมูล
 
ผู้สอบบัญชี
(วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
ดร. ศิรดา จารุตกานนท์/บริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญชี จำกัด
นาย บรรจง พิชญประสาธน์/บริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญชี จำกัด
นางสาว เขมนันท์ ใจชื้น/บริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญชี จำกัด
นาย ไกรสิทธิ์ ศิลปมงคงกุล/บริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
ข้อมูลงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 2559 
(01/01/59 
-31/12/59) 
2558 
(01/01/58 
-31/12/58) 
2557 
(01/01/57 
-31/12/57) 
2556 
(01/01/56 
-31/12/56) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 53.02 108.83 709.29 416.84
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ - - 31.36 -
สินค้าคงเหลือ 54.29 382.28 488.65 527.08
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 281.99 892.60 1,697.75 974.15
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 27.29 33.79 26.09 10.26
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 4,762.97 5,579.77 1,700.97 758.93
รวมสินทรัพย์ 5,044.96 6,472.37 3,398.72 1,733.08
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 69.27 174.78 201.48 45.00
เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 3.35 6.48 59.66 7.23
หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 31.43 54.36 6.40 166.31
รวมหนี้สินหมุนเวียน 245.02 520.01 337.26 282.62
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 219.93 447.92 122.08 167.10
รวมหนี้สิน 464.95 967.92 459.34 449.72
ทุนจดทะเบียน 995,806.61 995,806.61 59,082.30 22,083.60
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 255,448.55 255,448.55 52,799.08 12,799.08
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น -248,724.50 -248,724.50 -48,893.09 -10,509.09
กำไร(ขาดทุน)สะสม -2,110.73 -1,128.83 -963.71 -1,003.73
หุ้นทุนรับซื้อคืน - - - -
หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - -
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น -33.32 -90.79 -2.90 -2.90
 - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน -0.24 -0.24 -2.90 -2.90
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 4,580.01 5,504.44 2,939.38 1,283.35
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย -0.00 -0.00 -0.00 -0.00
เพิ่มเติม
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 2559 
(01/01/59 
-31/12/59) 
2558 
(01/01/58 
-31/12/58) 
2557 
(01/01/57 
-31/12/57) 
2556 
(01/01/56 
-31/12/56) 
รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 207.89 194.85 244.09 123.94
รายได้อื่น 53.64 27.85 7.39 75.96
รวมรายได้ 284.03 258.08 258.90 206.22
ต้นทุน 259.50 202.56 198.90 153.56
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 104.61 71.46 93.06 86.77
รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 741.75 405.38 291.96 307.97
EBITDA -692.21 -82.70 110.42 -57.69
ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 42.68 46.54 47.24 43.59
กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ -734.89 -129.24 63.19 -101.28
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ -754.50 -162.73 40.02 -125.66
กำไรต่อหุ้น (บาท) -0.09 -0.03 0.00 -0.02
เพิ่มเติม
งบกระแสเงินสด (ลบ.) 2559 
(01/01/59 
-31/12/59) 
2558 
(01/01/58 
-31/12/58) 
2557 
(01/01/57 
-31/12/57) 
2556 
(01/01/56 
-31/12/56) 
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 123.48 -334.38 -173.31 -249.25
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 168.20 -3,592.06 -963.35 -468.68
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -347.48 3,325.98 1,429.11 929.10
เงินสดสุทธิ -55.80 -600.47 292.45 211.16
เพิ่มเติม
ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราส่วนทางการเงิน 2559  2558  2557 
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.15 1.72 5.03
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) -14.96 -3.85 1.90
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) -12.76 -2.62 2.46
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.10 0.18 0.16
อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.05 0.05 0.10
อัตรากำไรขั้นต้น (%) -24.83 -3.96 18.51
EBIT Margin (%) -258.74 -50.08 24.41
อัตรากำไรสุทธิ (%) -265.64 -63.05 15.46

แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
ไม่พบข้อมูล

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 2559  2558  2557 
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 6.69 -20.17 96.95
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 28.11 1.84 29.53
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 10.06 -0.32 25.54
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 82.98 38.85 -5.20
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A N/A N/A

ปรับข้อมูลเต็มปี
วงจรเงินสด 2559  2558  2557 
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 5.10 5.80 8.49
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 71.63 62.88 42.99
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 1.19 0.47 0.39
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 307.03 784.70 931.98
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 5.20 3.40 3.44
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 70.19 107.39 106.07
วงจรเงินสด (วัน) 308.48 740.19 868.89


การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
SP 16 พ.ค. 2561 -
NP 18 เม.ย. 2560 -

Market Alert (ล่าสุด)
Investor Alert 21 ก.ค. 2563
เพิ่มเติม

เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
หลักทรัพย์อื่นๆ
ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
  - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
  - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
  -
 
ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้