สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
PMTA บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
สินค้าอุตสาหกรรม/ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
SET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 15 ม.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
9.85 10.40 / 4.90 9.10 0.67 1,012.00 996.82 1,403.58 142.96 6.13
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
12 พ.ย. 2563 08:32   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563
12 พ.ย. 2563 08:31   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
12 พ.ย. 2563 08:29   งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)
13 ส.ค. 2563 08:31   แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
13 ส.ค. 2563 08:25   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 26/26-27 อาคารอรกานต์ ชั้นที่ 8 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
เบอร์โทรศัพท์ 0-2250-0569
เบอร์โทรสาร 0-2657-1040
URL http://www.pmthoresenasia.com
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 06/2013 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 06/05/2558
ราคา IPO (บาท) 18.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 10.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยมี Baconco Company Limited ในประเทศเวียดนามเป็นบริษัทแกน ซึ่ง Baconco ประกอบธุรกิจหลักในการพัฒนา ผลิต ดำเนินกิจกรรมทางการตลาด ขายและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อการเกษตร

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 26 มิ.ย. 2563 14 มี.ค. 2562
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  20.72% 1,565 22.10% 1,748
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 0.97% (ณ วันที่ 15/01/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  0.34% (ณ วันที่ 15/01/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 5.35 5.85 6.55
  20 วัน 7.07 3.27 4.11
  60 วัน 10.67 -24.31 -9.45
  120 วัน 11.30 -16.15 -0.78
  YTD 7.65 4.32 2.71
  P/E (X) 9.10 948.31 30.34
  P/BV (X) 0.67 1.22 1.72
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) N/A 0.23 1.50

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@26 มิ.ย. 2563) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) 69,338,498 68.52
  2. MR. CHALERMCHAI MAHAGITSIRI 6,543,628 6.47
  3. นาย เฉลิมชัย มหากิจศิริ 2,717,877 2.69
  4. น.ส. อุษณา มหากิจศิริ 1,432,231 1.42
  5. นาย โสภณ วิรเศรณี 1,042,800 1.03
  6. นาย สำเริง มนูญผล 1,000,000 0.99
  7. นาย ณัฐพล บุญฤทธิ์ 703,000 0.69
  8. นาย วุฒิพงษ์ วงศ์ภัทรกุล 656,700 0.65
  9. RAFFLES RESOURCES 1 LTD. 650,000 0.64
  10. นาย ธราธร วงศ์ประศาสตร์ 650,000 0.64

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย เฉลิมชัย มหากิจศิริ ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร
  2. นาย ซิกมันต์ สตรอม กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
  3. นาง สุวิมล มหากิจศิริ กรรมการ
  4. นาย จิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา กรรมการ
  5. นาย ฌ็อง ปอล เทเวอแน็ง กรรมการ
  6. พล.ต.ท. ประกาศ ศาตะมาน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  7. นาย สาธิต พะเนียงทอง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  8. นาย รพี ม่วงนนท์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  15 ม.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 101.20  101.20  101.20 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 996.82  925.98  804.54 
  ราคา (บาท/หุ้น) 9.85  9.15  7.95 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 14.62  14.62  13.65 
  P/BV (X) 0.67  0.63  0.58 
  P/E (X) 9.10  8.46  N/A 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.11  3.72  1.61 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 0.10  0.12  0.06 
  Beta 0.07  0.07  0.52 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 7.65  15.09  -27.06 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 5.08  5.46  6.29 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.46  0.46  N/A 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได้ แต่ไม่รวมกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 0.50 บาท 12 พ.ค. 2563 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.50 บาท 09 พ.ค. 2562 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 1.00 บาท 18 พ.ค. 2561 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
  นาง ศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  นาย วีระชัย รัตนจรัสกุล/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  นาย วัชระ ภัทรพิทักษ์/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสด 255.71 301.77 227.40 202.83 307.15
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 526.73 328.66 465.55 228.22 277.96
  สินค้าคงเหลือ 703.63 699.37 778.95 1,039.61 730.15
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,534.32 1,391.58 1,520.22 1,524.68 1,369.00
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 487.45 520.05 501.82 590.80 629.58
  รวมสินทรัพย์ 2,141.77 1,916.73 2,027.39 2,121.22 2,006.71
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 274.84 324.18 347.94 366.00 106.13
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 184.19 133.22 175.03 157.66 218.36
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 4.28 - - - -
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 554.08 526.55 598.99 600.99 430.56
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 108.38 9.27 9.17 9.60 9.42
  รวมหนี้สิน 662.47 535.81 608.16 610.59 439.98
  ทุนจดทะเบียน 1,012.00 1,012.00 1,012.00 1,012.00 1,012.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 1,012.00 1,012.00 1,012.00 1,012.00 1,012.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 60.38 60.38 60.38 60.38 60.38
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - - - - -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 426.28 367.40 421.78 428.34 491.86
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1,479.30 1,380.92 1,419.22 1,510.63 1,566.73
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - - - - -
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  ยอดขายสุทธิ 2,134.86 2,079.64 2,882.69 2,779.24 2,873.09
  รายได้อื่น 18.31 1.66 2.50 4.11 3.83
  รวมรายได้ 2,153.17 2,081.30 2,885.19 2,783.35 2,876.92
  ต้นทุนขาย 1,853.05 1,891.21 2,551.73 2,434.35 2,341.78
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 213.32 183.79 256.61 290.27 294.57
  รวมค่าใช้จ่าย 2,066.37 2,075.00 2,808.33 2,724.62 2,636.35
  EBITDA 142.96 54.94 141.01 126.04 304.16
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 56.16 48.64 64.15 67.32 63.59
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 86.81 6.30 76.86 58.73 240.57
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 55.10 -10.30 44.09 37.68 191.75
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.54 -0.10 0.44 0.37 1.89
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 187.00 200.51 105.41 -237.09 -12.18
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -7.66 -9.14 -12.53 -28.53 -150.97
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -158.35 -82.76 -57.89 153.98 -3.20
  เงินสดสุทธิ 20.98 108.61 34.99 -111.63 -166.34
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 2.77 2.64 2.54 2.54
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 7.66 -0.35 3.01 2.45
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 7.75 0.86 3.71 2.85
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.45 0.39 0.43 0.40
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 1.46 1.39 1.39 1.35
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 13.20 9.06 11.48 12.41
  EBIT Margin (%) 4.03 0.30 2.66 2.11
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 2.56 -0.49 1.53 1.35

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 2.66 -2.85 3.72 -3.27
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -2.02 0.58 4.82 3.95
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 3.45 -2.92 3.66 -3.25
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -0.42 -0.99 3.07 3.35
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A N/A 17.01 -80.35

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 6.87 8.36 8.31 10.98
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 53.14 43.68 43.92 33.24
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 3.58 3.46 2.81 2.75
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 101.87 105.63 130.06 132.68
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 15.84 14.26 15.34 12.95
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 23.05 25.59 23.79 28.19
  วงจรเงินสด (วัน) 131.96 123.72 150.19 137.73


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น