สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
PLE บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง/บริการรับเหมาก่อสร้าง
SET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 15 ม.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
0.71 0.95 / 0.65 N/A 0.35 1,361.82 966.89 9,323.03 -37.28 116.13
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
01 ธ.ค. 2563 17:00   การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
25 พ.ย. 2563 17:01   แจ้งการเข้าทำสัญญาจ้างตกแต่งภายในอาคารโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (อาคาร A B C และ D) จำนวน 4 อาคาร มูลค่า 895 ล้านบาท
18 พ.ย. 2563 12:30   การเข้าทำสัญญา โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานสถาบันวิทยาการ ท่าอากาศยานและการบินและงานปรับปรุงภูมิสถาปัตยกรรมสำนักงานใหญ่ ทอท.
16 พ.ย. 2563 18:46   งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)
16 พ.ย. 2563 18:46   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 2 ซอยสุขุมวิท 81 (ศิริพจน์) ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม. 10260
เบอร์โทรศัพท์ 0-2332-0345
เบอร์โทรสาร 0-2311-0851
URL http://www.ple.co.th
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 8/7/1988 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 12/12/2545
ราคา IPO (บาท) 29.00 @พาร์5.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 5.00 : ใหม่ 1.00 @ 01/04/2546

  การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
  วันที่มีผล 02/01/2557
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม SET  / อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน SET  / อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง / บริการรับเหมาก่อสร้าง

  ลักษณะธุรกิจ
  บริษัทประกอบธุรกิจให้บริการรับเหมางานก่อสร้างทั่วไป รวมถึงงานออกแบบ จัดหา และรับเหมาติดตั้งงานระบบวิศวกรรมอย่างครบวงจร รับงานทั้งจากภาคเอกชน และภาครัฐ โดยเป็นทั้งผู้รับเหมาโดยตรง (Main Contractor) และเป็นผู้รับเหมาช่วง (Sub-contractor) ซึ่งงานจากการรับเหมาโดยตรงและรับเหมาช่วงนั้นอาจจะมาจากวิธีการประมูล หรือการเจรจาต่อรอง รวมถึงการร่วมมือกับบริษัทอื่นในลักษณะกิจการร่วมค้า (Joint Venture) และกิจการค้าร่วม (Consortium) บริการของบริษัทสามารถแบ่งตามลักษณะงานและระบบที่ติดตั้งได้เป็น 5 ประเภทหลัก ได้แก่(1) งานก่อสร้างโยธา(2) ระบบไฟฟ้า(3) ระบบปรับอากาศ(4) ระบบสุขาภิบาลและระบบป้องกันอัคคีภัย(5) ระบบสื่อสารโทรคมนาคม

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 15 มิ.ย. 2563 25 มี.ค. 2562
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  66.53% 5,602 80.55% 5,691
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 15.48% (ณ วันที่ 15/01/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  1.42% (ณ วันที่ 15/01/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -1.39 -2.34 -0.27
  20 วัน -4.05 -0.71 -6.70
  60 วัน -4.05 -11.05 -21.50
  120 วัน -14.46 -7.51 -23.74
  YTD 1.43 -0.90 -3.23
  P/E (X) N/A 53.14 30.34
  P/BV (X) 0.35 1.03 1.72
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.08 0.21 1.50

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@20 ส.ค. 2563) จำนวนหุ้น %
  1. นาย เสวก ศรีสุชาต 175,715,414 12.90
  2. UBS AG LONDON BRANCH 99,024,000 7.27
  3. NOMURA PB NOMINEES LTD. 84,947,900 6.24
  4. นาย อำนวย กาญจโนภาศ 39,960,712 2.93
  5. นาย ภาคภูมิ คำนวนศิริ 31,300,000 2.30
  6. นาย เมธัส ศรีสุชาต 31,135,100 2.29
  7. SIX SIS LTD 25,624,000 1.88
  8. นาย พิสิฐ โรจนมงคล 24,080,000 1.77
  9. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 20,258,913 1.49
  10. นาย ชัยรัตน์ โกวิทมงคล 19,980,000 1.47

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย เสวก ศรีสุชาต ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
  2. นาย อำนวย กาญจโนภาศ รองประธานกรรมการ
  3. นาย พิสันต์ จินตนาภักดี กรรมการ
  4. นาง ชุติมา อยู่สาธร กรรมการ
  5. นาย สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  6. พลโท สินชัย นุตสถิตย์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  7. นาย สมประสงค์ บุญยะชัย กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  15 ม.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 1,361.82  1,361.82  1,361.82 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 966.89  953.27  1,171.16 
  ราคา (บาท/หุ้น) 0.71  0.70  0.86 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 2.01  2.01  1.84 
  P/BV (X) 0.35  0.35  0.47 
  P/E (X) N/A  N/A  7.04 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.91  67.42  54.14 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 0.89  3.06  3.33 
  Beta 0.59  0.59  0.82 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 1.43  -18.60  -22.52 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 9.86  10.00  9.01 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A  0.63 
  นโยบายเงินปันผล ประมาณ 50% ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองตามกฏหมายจากผลการดำเนินงานของงบการเงินเฉพาะบริษัท (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 0.07 บาท 11 ก.ย. 2563 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.0775 บาท 24 พ.ค. 2562 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 0.052 บาท 25 พ.ค. 2561 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
  นางสาว วรรญา พุทธเสถียร/บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด
  นางสาว วราภรณ์ อินทรประสิทธิ์/บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด
  นางสาว ชลทิชา เลิศวิไล/บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด
  นางสาว วราภรณ์ พันธ์ภักดีนุพงษ์/บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสด 264.35 1,200.17 178.57 587.54 2,008.80
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 811.74 1,066.80 1,275.78 627.29 531.26
  สินค้าคงเหลือ 124.38 120.49 120.13 661.23 155.54
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 9,306.98 8,857.23 9,377.48 7,142.15 7,562.53
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 779.35 160.53 163.59 160.77 156.86
  รวมสินทรัพย์ 11,351.35 10,424.85 10,597.36 8,636.10 9,036.05
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 2,891.24 2,570.14 2,803.47 1,906.95 1,579.55
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 854.41 1,440.57 1,278.56 1,232.74 1,359.21
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 509.00 2.22 2.35 448.51 1.55
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 8,273.89 7,250.89 7,337.64 6,037.17 6,147.93
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 345.25 671.01 700.11 129.83 574.16
  รวมหนี้สิน 8,619.14 7,921.90 8,037.75 6,167.00 6,722.09
  ทุนจดทะเบียน 1,361.82 1,361.82 1,361.82 1,906.36 2,722.70
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 1,361.82 1,361.82 1,361.82 1,361.82 1,361.82
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 734.85 734.85 734.85 734.85 734.85
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - - - - -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 147.08 406.28 462.94 372.43 217.29
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 2,730.85 2,502.95 2,559.61 2,469.10 2,313.96
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 1.35 - - - -
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  ยอดขายสุทธิ 6,528.71 6,517.50 9,371.97 7,756.90 7,202.62
  รายได้อื่น 168.23 204.96 235.63 215.07 1,225.29
  รวมรายได้ 6,708.66 6,747.40 9,644.13 7,977.51 8,427.91
  ต้นทุนขาย 6,453.07 6,029.89 8,575.28 7,118.89 6,488.41
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 293.22 382.68 560.07 405.73 517.63
  รวมค่าใช้จ่าย 6,776.76 6,443.10 9,232.20 7,598.40 7,177.97
  EBITDA -37.28 324.75 442.31 407.16 1,333.26
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 30.82 20.45 30.38 28.05 83.31
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ -68.11 304.30 411.93 379.11 1,249.95
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ -220.54 139.39 221.04 223.73 1,113.41
  กำไรต่อหุ้น (บาท) -0.16 0.10 0.16 0.16 0.89
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน -271.55 264.36 -650.61 -1,567.24 -672.76
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 504.21 -95.84 -393.33 -4.75 2,270.10
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -146.92 444.15 635.02 150.74 77.81
  เงินสดสุทธิ 85.74 612.68 -408.91 -1,421.25 1,675.15
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.12 1.22 1.28 1.18
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) -5.31 6.73 8.79 9.35
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 0.36 3.96 4.28 4.29
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 3.16 3.17 3.14 2.50
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.88 0.98 1.00 0.90
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 1.16 7.48 8.50 8.23
  EBIT Margin (%) -1.02 4.51 4.27 4.75
  อัตรากำไรสุทธิ (%) -3.29 2.07 2.29 2.80

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 0.17 23.89 20.82 7.70
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 7.02 26.29 20.46 9.72
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -0.57 24.46 20.89 -5.34
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 5.18 25.96 21.50 5.86
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A -29.16 -1.20 -79.91

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 9.99 10.28 9.85 13.39
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 36.54 35.50 37.06 27.26
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 73.50 13.13 21.95 17.43
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 4.97 27.79 16.63 20.94
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 7.84 5.88 6.83 5.49
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 46.55 62.08 53.45 66.45
  วงจรเงินสด (วัน) -5.04 1.21 0.24 -18.25


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น