สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
PLANB บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)
บริการ/สื่อและสิ่งพิมพ์
SET100
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 21 มี.ค. 2562  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
6.50 7.20 / 5.40 35.69 5.66 352.96 22,942.45 24,179.77 1,394.01 17.35
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
01 มี.ค. 2562 08:48   การเข้าลงทุนในบริษัท BL Falcon Pte. Ltd. ประเทศสิงคโปร์
01 มี.ค. 2562 08:48   การจ่ายปันผล และการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
01 มี.ค. 2562 08:47   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
01 มี.ค. 2562 08:47   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561
01 มี.ค. 2562 08:46   งบการเงินรายปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 1213/420 ซอยลาดพร้าว 94 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กทม. 10310
เบอร์โทรศัพท์ 0-2530-8053-6
เบอร์โทรสาร 0-2530-8057
URL www.planbmedia.co.th
  รายงานประจำปี 2560
วันที่ก่อตั้งบริษัท 11/3/2005 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 17/02/2558
ราคา IPO (บาท) 2.00 @พาร์0.10 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 0.10 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  บริษัทประกอบธุรกิจให้บริการ และผลิตสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัย ซึ่งแบ่งออกเป็น 8 ธุรกิจหลักดังนี้ 1. สื่อโฆษณาบนระบบขนส่งมวลชน (Transit Media) 2. สื่อโฆษณาภาพนิ่งกลางแจ้ง (Static Media)3. สื่อโฆษณาดิจิตอลกลางแจ้ง (Digital Media)4. สื่อโฆษณาภายในห้างสรรพสินค้า (Mall Media) 5.สื่อโฆษณาภายในซุปเปอร์มาร์เก็ต (In-Store Media) 6. สื่อโฆษณาภายในสนามบิน (Airport Media)7. สื่อโฆษณาออนไลน์ (Online Media) 8.สปอร์ตมาร์เก็ตติ้ง (Sports Marketing)

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 02 มี.ค. 2561 06 มี.ค. 2560
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  39.62% 4,656 31.84% 3,669
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 22.31% (ณ วันที่ 21/03/2562) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  2.34% (ณ วันที่ 21/03/2562)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 0.78 0.74 0.89
  20 วัน 6.56 2.59 7.43
  60 วัน 9.24 -0.80 6.66
  120 วัน -8.45 0.16 -1.61
  YTD 6.56 -2.39 1.98
  P/E (X) 35.69 54.63 17.09
  P/BV (X) 5.66 3.02 1.82
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.63 0.20 0.66

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@15 มี.ค. 2562) จำนวนหุ้น %
  1. นาย ปรินทร์ โลจนะโกสินทร์ 1,004,068,100 28.45
  2. PLAN B INVESTMENT HOLDING LIMITED 398,806,104 11.30
  3. นาย พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์ 255,780,758 7.25
  4. CLSA LIMITED 244,275,447 6.92
  5. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 152,692,900 4.33
  6. นาย สุชาติ ลือชัยขจรพันธ์ 108,280,000 3.07
  7. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25 79,631,000 2.26
  8. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 78,339,549 2.22
  9. กองทุนเปิด เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล 78,024,000 2.21
  10. กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ 48,341,700 1.37

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. พล.ต.อ. สมชาย วาณิชเสนี ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  2. นาย ปรินทร์ โลจนะโกสินทร์ ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ
  3. นาย พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์ กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
  4. นาย ธเนษฐ โลจนะโกสินทร์ กรรมการ
  5. นาย เจย์ เจฟฟรีย์ วอชเชอร์ กรรมการ
  6. นาย เอกภักดิ์ นิราพาธพงศ์พร กรรมการ
  7. นาง เพ็ญนภา ธนสารศิลป์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  8. นาง มลฤดี สุขพันธรัชต์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  21 มี.ค. 2562
  2561
  28 ธ.ค. 2561
  2560
  29 ธ.ค. 2560
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 3,529.61  3,529.61  3,529.61 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 22,942.45  21,530.60  22,589.49 
  ราคา (บาท/หุ้น) 6.50  6.10  6.40 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 1.15  1.10  0.97 
  P/BV (X) 5.66  5.54  6.65 
  P/E (X) 35.69  38.57  52.50 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 16.58  59.23  62.66 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 64.34  54.47  56.80 
  Beta 0.79  0.74  1.06 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2561  2560 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 6.56  -4.69  10.34 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 1.40  0.74  0.54 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.28  0.29 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินบริษัทฯ และเงินสำรองตามกฎหมาย (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 0.045 บาท 17 พ.ค. 2561 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2559 - 31 ธ.ค. 2559 0.035 บาท 18 พ.ค. 2560 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2019)
  นางสาว วิสสุตา จริยธนากร/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นาย เติมพงษ์ โอปนพันธุ์/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว มณี รัตนบรรณกิจ/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  เงินสด 440.46 441.56 343.68 428.59
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 1,332.47 907.70 760.98 670.10
  สินค้าคงเหลือ - - - -
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,489.68 2,115.69 1,583.45 1,667.06
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 2,237.68 1,566.20 1,505.90 1,242.19
  รวมสินทรัพย์ 5,734.02 4,200.29 3,672.51 3,392.61
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม - - - -
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 974.62 411.04 335.07 290.66
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 4.04 11.99 10.20 2.13
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,368.85 541.14 464.96 408.00
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 20.30 20.90 31.44 4.66
  รวมหนี้สิน 1,389.15 562.04 496.40 412.66
  ทุนจดทะเบียน 458.85 353.50 353.50 353.50
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 352.96 352.96 351.61 350.74
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 2,293.36 2,293.36 2,210.21 2,171.71
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น 29.22 29.22 40.99 8.56
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 1,380.41 896.46 532.23 426.96
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 4,056.25 3,571.71 3,135.04 2,957.96
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 288.63 66.54 41.06 22.00
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  ยอดขายสุทธิ 4,011.69 2,980.03 2,421.97 2,153.80
  รายได้อื่น 27.57 26.60 24.23 16.28
  รวมรายได้ 4,043.27 3,016.38 2,448.07 2,170.08
  ต้นทุนขาย 2,620.39 1,967.06 1,639.06 1,348.30
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 522.59 479.07 383.69 302.19
  รวมค่าใช้จ่าย 3,142.98 2,446.13 2,022.75 1,650.83
  EBITDA 1,394.01 1,014.07 869.85 893.64
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 493.73 443.81 444.54 374.40
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 900.28 570.25 425.32 519.25
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 642.78 460.52 351.60 400.21
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.18 0.13 0.10 0.12
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 1,175.01 666.92 357.81 743.69
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -996.72 -530.56 -246.48 -765.25
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -178.73 -38.18 -196.24 389.52
  เงินสดสุทธิ -0.44 98.18 -84.91 367.96
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 2561  2560  2559 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.82 3.91 3.41
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 16.85 13.73 11.54
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 18.12 14.49 12.04
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.34 0.16 0.16
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.81 0.77 0.69
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 34.68 33.99 32.33
  EBIT Margin (%) 22.27 18.91 17.37
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 15.90 15.27 14.36

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  01 ธ.ค. 2560 PP 13,476,883 3,529,607,365 0.10
  29 พ.ย. 2559 PP 8,730,669 3,516,130,482 0.10

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 2561  2560  2559 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 34.62 23.04 12.45
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 33.21 20.01 21.57
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 34.04 23.21 12.81
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 28.49 20.93 22.53
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 39.58 30.98 -12.15

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 2561  2560  2559 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 3.58 3.57 3.38
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 101.91 102.19 107.84
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) N/A N/A N/A
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) - - -
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 3.78 5.27 5.24
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 96.51 69.22 69.67
  วงจรเงินสด (วัน) 5.40 32.97 38.16


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น