สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
PLANB บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)
บริการ/สื่อและสิ่งพิมพ์
SET100
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 26 ม.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
6.50 7.30 / 2.48 113.12 4.64 388.26 25,236.69 31,221.90 1,575.72 15.64
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
21 ม.ค. 2564 17:30   การแก้ไขสัญญาบริหารจัดการเพื่อบริหารสื่อโฆษณา (ข้อมูลเพิ่มเติม)
07 ม.ค. 2564 17:56   แจ้งผลการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและรายชื่อบุคคลเพื่อรับคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
25 ธ.ค. 2563 08:41   การแก้ไขสัญญาบริหารจัดการเพื่อบริหารสื่อโฆษณา
11 พ.ย. 2563 20:23   แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 7/2563 เรื่องการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท
11 พ.ย. 2563 20:17   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 1213/420 ซอยลาดพร้าว 94 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กทม. 10310
เบอร์โทรศัพท์ 0-2530-8053-6
เบอร์โทรสาร 0-2530-8057
URL www.planbmedia.co.th
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 11/3/2005 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 17/02/2558
ราคา IPO (บาท) 2.00 @พาร์0.10 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 0.10 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  บริษัทประกอบธุรกิจให้บริการ และผลิตสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัย ซึ่งแบ่งออกเป็น 6 ธุรกิจหลักดังนี้ 1. สื่อโฆษณาบนระบบขนส่งมวลชน (Transit Media) 2. สื่อโฆษณาภาพนิ่ง (Classic Media) 3. สื่อโฆษณาดิจิทัล (Digital Media) 4. สื่อโฆษณาภายในห้างสรรพสินค้าและซุปเปอร์มาร์เก็ต (Retail Media) 5. สื่อโฆษณาภายในสนามบิน (Airport Media)6. สื่อโฆษณาออนไลน์ (Online Media) และการเพ่ิมความหลากหลายด้วยการพัฒนาธุรกิจการตลาดแบบมีส่วนร่วมได้แก่ สปอร์ตมาร์เก็ตติ้ง อาร์ทิสเมเนจเม้นท์ และอีสปอร์ตและเกมส์ออนไลน์

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 29 มิ.ย. 2563 15 มี.ค. 2562
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  48.29% 10,292 45.02% 5,868
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 5.81% (ณ วันที่ 26/01/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  3.92% (ณ วันที่ 26/01/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -0.76 -0.81 -0.12
  20 วัน 1.56 0.32 -0.22
  60 วัน 22.64 3.04 -2.07
  120 วัน 23.81 10.20 9.74
  YTD 4.00 0.82 -0.36
  P/E (X) 113.12 N/A 30.19
  P/BV (X) 4.64 2.59 1.71
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.27 0.28 1.42

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@25 พ.ย. 2563) จำนวนหุ้น %
  1. นาย ปรินทร์ โลจนะโกสินทร์ 974,068,100 25.09
  2. บริษัท วี จี ไอ จำกัด (มหาชน) 760,181,005 19.58
  3. นาย สุชาติ ลือชัยขจรพันธ์ 192,587,658 4.96
  4. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 190,610,500 4.91
  5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 138,938,311 3.58
  6. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25 96,043,800 2.47
  7. น.ส. อรนลิน โลจนะโกสินทร์ 68,301,362 1.76
  8. THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED 66,340,000 1.71
  9. กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ 64,138,600 1.65
  10. กองทุนเปิด เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล 58,272,000 1.50

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. พล.ต.อ. สมชาย วาณิชเสนี ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  2. นาย ปรินทร์ โลจนะโกสินทร์ ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
  3. นาย พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์ กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
  4. นาย เอกภักดิ์ นิราพาธพงศ์พร กรรมการ
  5. นาย มานะ จันทนยิ่งยง กรรมการ
  6. นาย อานนท์ พรธิติ กรรมการ
  7. นาง เพ็ญนภา ธนสารศิลป์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  8. นาง มลฤดี สุขพันธรัชต์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  26 ม.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 3,882.57  3,882.57  3,882.57 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 25,236.69  24,266.05  29,507.52 
  ราคา (บาท/หุ้น) 6.50  6.25  7.60 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 1.40  1.40  1.58 
  P/BV (X) 4.64  4.46  4.80 
  P/E (X) 113.12  108.77  42.57 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 6.99  183.21  140.45 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 105.48  157.45  163.38 
  Beta 1.56  1.56  1.26 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 4.00  -17.76  24.59 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 2.35  2.44  1.20 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 2.42  2.42  1.02 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินบริษัทฯ และเงินสำรองตามกฎหมาย (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2563 - 30 ก.ย. 2563 0.0773 บาท 09 ธ.ค. 2563 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2562 0.0618 บาท 11 มี.ค. 2563 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 0.091 บาท 13 ก.ย. 2562 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.091 บาท 30 พ.ค. 2562 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 0.045 บาท 17 พ.ค. 2561 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
  นางสาว วิสสุตา จริยธนากร/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นาย เติมพงษ์ โอปนพันธุ์/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว มณี รัตนบรรณกิจ/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสด 983.72 462.21 2,360.14 440.46 441.56
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 1,146.99 1,342.72 1,559.84 1,332.47 907.70
  สินค้าคงเหลือ 12.82 18.98 13.26 - -
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,558.50 4,318.03 4,521.50 2,489.68 2,115.69
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 2,959.25 2,336.66 2,424.90 2,237.68 1,566.20
  รวมสินทรัพย์ 12,408.07 7,716.57 7,979.45 5,734.02 4,200.29
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม - - - - -
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 964.23 692.82 739.26 974.62 411.04
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 1,287.44 31.31 23.31 4.04 11.99
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 2,808.61 986.98 1,017.45 1,368.85 541.14
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 3,746.78 74.42 72.02 20.30 20.90
  รวมหนี้สิน 6,555.40 1,061.41 1,089.48 1,389.15 562.04
  ทุนจดทะเบียน 458.85 458.85 458.85 458.85 353.50
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 388.26 388.26 388.26 352.96 352.96
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 4,515.75 4,515.75 4,515.75 2,293.36 2,293.36
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - - - 29.22 29.22
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 1,204.82 1,220.75 1,443.82 1,380.41 896.46
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 5,439.14 6,152.15 6,375.36 4,056.25 3,571.71
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 413.54 503.02 514.61 288.63 66.54
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  ยอดขายสุทธิ 2,491.07 3,505.87 4,861.01 4,011.69 2,980.03
  รายได้อื่น 38.58 39.99 58.49 27.57 26.60
  รวมรายได้ 2,529.65 3,545.86 4,919.50 4,043.27 3,016.38
  ต้นทุนขาย 2,078.12 2,314.91 3,173.13 2,620.39 1,967.06
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 369.26 460.94 688.41 522.59 479.07
  รวมค่าใช้จ่าย 2,455.22 2,777.04 3,863.79 3,142.98 2,446.13
  EBITDA 1,575.72 1,258.15 1,678.87 1,394.01 1,014.07
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 1,501.29 489.33 623.17 493.73 443.81
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 74.43 768.82 1,055.70 900.28 570.25
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 0.02 520.12 743.19 642.78 460.52
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.00 0.14 0.20 0.18 0.13
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 2,007.31 1,005.36 1,293.43 1,175.01 666.92
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -2,413.57 -2,467.97 -839.78 -996.72 -530.56
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -967.81 1,488.60 1,469.98 -178.73 -38.18
  เงินสดสุทธิ -1,374.08 26.00 1,923.64 -0.44 98.18
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.91 4.37 4.44 1.82
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 3.85 13.81 14.25 16.85
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 3.59 15.16 15.40 18.12
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.21 0.17 0.17 0.34
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.39 0.71 0.72 0.81
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 16.58 33.97 34.72 34.68
  EBIT Margin (%) 2.94 21.68 21.46 22.27
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 0.00 14.67 15.11 15.90

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  27 มี.ค. 2562 PP 352,960,736 3,882,568,101 0.10

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -28.95 22.40 21.17 34.62
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -10.23 24.39 21.09 33.21
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -28.66 22.74 21.67 34.04
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -11.59 24.63 22.93 28.49
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ -100.00 10.73 15.62 39.58

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 3.09 3.62 3.36 3.58
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 118.13 100.88 108.59 101.91
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 184.67 323.97 478.76 N/A
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 1.98 1.13 0.76 -
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 3.54 3.42 3.70 3.78
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 102.99 106.70 98.57 96.51
  วงจรเงินสด (วัน) 17.12 -4.69 10.78 5.40


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น