สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
PK บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน)
สินค้าอุตสาหกรรม/วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
SET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 17 ก.ย. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
2.68 3.46 / 1.23 23.68 1.02 520.76 1,395.63 3,260.17 117.03 17.03
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
15 ก.ย. 2564 13:27   การปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วน
16 ส.ค. 2564 08:28   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
13 ส.ค. 2564 21:38   งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว)
13 ส.ค. 2564 21:37   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564
13 ส.ค. 2564 21:36   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 348 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม. 10250
เบอร์โทรศัพท์ 0-2328-1032-49
เบอร์โทรสาร 0-2328-1245, 0-2328-1058
URL www.patkol.com
  รายงานประจำปี 2563
ราคา IPO (บาท) 92.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทเงินทุน ภัทรธนกิจ จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 10.00 : ใหม่ 1.00 @ 27/01/2547

  การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
  วันที่มีผล 03/07/2549
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม SET  / สินค้าอุตสาหกรรม / เครื่องมือและเครื่องจักร
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน SET  / สินค้าอุตสาหกรรม / วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร

  ข้อมูลพ้นเหตุเพิกถอน/รับหลักทรัพย์เพิ่มทุนกรณี Backdoor Listing
  วันที่เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ 28/07/2558
  ที่ปรึกษาทางการเงิน -

  ลักษณะธุรกิจ
  ลักษณะการดำเนินธุรกิจหลัก คือ เป็นบริษัทวิศวกรรมสร้างเครื่องจักรทำความเย็น และเครื่องจักรที่ใช้ในการแปรรูปและการผลิตอาหารประเภทต่างๆ เช่น เครื่องทำน้ำแข็งหลอด ห้องเย็น สร้างเครื่องจักรและโรงงานสำหรับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่เป็นของเหลว ได้แก่ ผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรซ์ นมยูเอชที เครื่องดื่มชูกำลัง เบียร์ น้ำผลไม้ น้ำดื่มบรรจุขวด รวมถึงโรงงานยา และเคมีภัณฑ์ โดยบริษัทฯ สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยการให้บริการอย่างครบวงจร ครอบคลุมตั้งแต่การให้คำปรึกษา งานออกแบบ งานวิศวกรรม จนถึงงานสร้าง และติดตั้ง และยังมีผลิตภัณฑ์ที่ได้จดสิทธิบัติแล้วเป็นจำนวนมาก

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 09 มี.ค. 2564 06 มี.ค. 2563
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  33.09% 1,600 34.17% 1,742
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 1.84% (ณ วันที่ 17/09/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 40.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  0.48% (ณ วันที่ 17/09/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -1.47 -2.77 -0.88
  20 วัน 9.84 7.89 4.33
  60 วัน 10.74 3.87 10.20
  120 วัน 38.14 28.38 33.14
  YTD 68.55 54.09 50.27
  P/E (X) 23.68 27.61 20.77
  P/BV (X) 1.02 2.77 1.75
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 1.98 1.34 1.76

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@09 มี.ค. 2564) จำนวนหุ้น %
  1. ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 49,307,800 11.89
  2. น.ส. รัชนี จงวัฒนา 45,970,942 11.09
  3. นาย แสงชัย โชติช่วงชัชวาล 45,841,303 11.06
  4. นาง นพวรรณ จงวัฒนา 38,578,551 9.30
  5. นาย ปเนต จงวัฒนา 31,618,586 7.63
  6. น.ส. นงลักษณ์ ศักดาไกร 29,985,080 7.23
  7. น.ส. ฐิติกาญจน์ จงวัฒนา 14,374,371 3.47
  8. นาง สุรสา ปุ่นอภิรัตน์ 11,516,673 2.78
  9. นาย จามร จุลชาต 11,432,500 2.76
  10. นาย ภราดร จุลชาต 11,080,500 2.67

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย ปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
  2. นาย แสงชัย โชติช่วงชัชวาล ประธานคณะกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / รองประธานกรรมการ
  3. นาย ปเนต จงวัฒนา กรรมการ
  4. นาย ภราดร จุลชาต กรรมการ
  5. น.ส. นงลักษณ์ ศักดาไกร กรรมการ
  6. นาง อนงค์ศิริ ไชยะกุล กรรมการ
  7. นาย สุเมธ เจียมบุตร กรรมการ
  8. นาย รังสรรค์ ธรรมมณีวงศ์ กรรมการ
  9. นางสาว ณฐิยา จงวัฒนา กรรมการ
  10. นาย วีระชัย ศรีขจร กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  11. นาย ปรีชา จันทรางกูร กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  12. นาย ไพโรจน์ สัญญะเดชากุล กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  17 ก.ย. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 520.76  414.61  414.61 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 1,395.63  659.23  555.57 
  ราคา (บาท/หุ้น) 2.68  1.59  1.34 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 2.62  2.95  2.64 
  P/BV (X) 1.02  0.54  0.51 
  P/E (X) 23.68  204.81  N/A 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 285.03  14.77  39.89 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 20.08  0.39  1.78 
  Beta 0.61  0.60  1.00 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 68.55  18.66  -35.58 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  N/A  N/A 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A 
  นโยบายเงินปันผล ไม่เกินกว่าร้อยละ 70 ของกำไรสุทธิ หลังหักภาษีแล้วของงบการเงินเฉพาะกิจการ เว้นแต่จะมีความจำเป็น เหตุอันสมควรที่ไม่สามารถจ่ายได้

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  ไม่พบข้อมูล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2021)
  นาย โกมินทร์ ลิ้นปราชญา/บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
  นางสาว นงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต/บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
  นาย มงคล เหล่าวรพงศ์/บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
  นาย จิโรจ ศิริโรโรจน์/บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
  นาง สุมนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา/บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
  นางสาว กรรณิการ์ วิภาณุรัตน์/บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
  นางสาว กชมน ซุ่นห้วน/บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2564 
  (01/01/64 
  -30/06/64) 
  6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 250.87 281.85 395.56 134.57 273.57
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 540.24 896.32 518.70 1,168.45 899.21
  สินค้าคงเหลือ 403.83 495.31 368.97 574.12 775.68
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,500.66 1,698.36 1,582.57 1,904.84 1,978.82
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 1,500.57 1,462.68 1,420.87 1,514.56 1,350.53
  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 2,104.01 2,118.03 2,043.76 2,148.05 1,893.99
  รวมสินทรัพย์ 3,604.66 3,816.39 3,626.33 4,052.89 3,872.81
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 185.98 280.13 170.00 307.90 220.12
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 441.28 850.64 431.39 1,016.59 899.06
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 111.83 572.10 281.88 287.95 144.41
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,146.64 1,775.57 1,348.14 1,655.73 1,306.32
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 866.81 577.59 726.94 934.29 1,019.88
  รวมหนี้สิน 2,013.46 2,353.16 2,075.09 2,590.02 2,326.20
  ทุนจดทะเบียน 600.24 600.24 600.24 600.24 600.24
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 600.24 494.10 494.10 494.10 494.10
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น -2.62 -8.99 -8.99 -8.99 -8.99
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 356.08 224.13 310.74 224.25 450.32
  หุ้นทุนรับซื้อคืน - - - - -
  หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย 3.56 3.56 3.56 3.56 3.56
  องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 618.60 621.57 620.62 622.70 483.37
   - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน - - - - -
  รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1,568.74 1,438.70 1,524.36 1,439.96 1,526.69
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 22.46 24.53 26.88 22.91 19.92
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2564 
  (01/01/64 
  -30/06/64) 
  6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 1,307.15 1,727.44 3,059.19 3,636.96 3,823.82
  รายได้อื่น 58.38 27.11 66.73 114.51 77.51
  รวมรายได้ 1,365.52 1,754.55 3,125.92 3,751.47 3,901.33
  ต้นทุน 1,000.81 1,334.98 2,304.10 2,941.34 2,903.19
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 291.14 397.12 772.46 952.72 961.62
  รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 1,291.96 1,732.10 3,076.55 3,894.06 3,864.81
  EBITDA 117.03 71.18 145.64 -47.03 118.01
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 43.46 48.73 96.27 95.55 81.49
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ 73.57 22.45 49.37 -142.59 36.52
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 43.81 -1.65 22.46 -185.59 -17.49
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.10 -0.00 0.05 -0.45 -0.04
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2564 
  (01/01/64 
  -30/06/64) 
  6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน -35.02 250.50 531.92 -89.90 124.00
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -77.29 -6.46 -6.48 -77.09 -291.66
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -31.89 -97.15 -265.44 29.65 195.91
  เงินสดสุทธิ -144.20 146.89 260.00 -137.33 28.25
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2564  6M/2563  2563  2562 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.31 0.96 1.17 1.15
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 4.52 -3.48 1.52 -12.51
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 2.71 -0.36 1.29 -3.60
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.27 1.61 1.34 1.77
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.74 1.06 0.81 0.95
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 23.44 22.72 24.68 19.13
  EBIT Margin (%) 5.39 1.28 1.58 -3.80
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 3.09 -0.00 0.79 -4.88

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2564  6M/2563  2563  2562 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -24.33 14.94 -15.89 -4.89
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -25.03 8.06 -21.67 1.31
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -22.17 12.23 -16.67 -3.84
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -25.41 3.72 -20.99 0.76
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A N/A N/A N/A

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 6M/2564  6M/2563  2563  2562 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 3.67 4.29 3.63 3.52
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 99.35 85.00 100.65 103.75
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 4.38 5.31 4.89 4.36
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 83.30 68.80 74.70 83.75
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 3.05 3.66 3.18 3.07
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 119.69 99.78 114.69 118.86
  วงจรเงินสด (วัน) 62.96 54.01 60.66 68.64


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้