สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
PJW บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
สินค้าอุตสาหกรรม
mai
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 18 ต.ค. 2561  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
1.73 2.76 / 1.65 123.32 0.94 287.04 993.16 2,573.25 122.09 11.74
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
14 ก.ย. 2561 17:53   ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
14 ส.ค. 2561 12:42   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2561
14 ส.ค. 2561 08:32   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
14 ส.ค. 2561 08:24   งบการเงินไตรมาสที่ 2/2561 (สอบทานแล้ว)
22 มิ.ย. 2561 13:20   ขอชี้แจงความคืบหน้าโครงการลงทุนในประเทศจีน
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 19, 21 ซอยเอกชัย 63 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม. 10150
เบอร์โทรศัพท์ 0-2415-1894
เบอร์โทรสาร 0-2415-0951
URL www.pjw.co.th
  รายงานประจำปี 2560
วันที่ก่อตั้งบริษัท 30/11/1987 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 28/02/2555
ราคา IPO (บาท) 3.60 @พาร์0.50 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัท แอดไวเซอรี่ พลัส จำกัด
 • พาร์ 0.50 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
  วันที่มีผล 05/01/2558
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม mai  / MAI Industry / ธุรกิจขนาดกลาง
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน mai  / สินค้าอุตสาหกรรม  / สินค้าอุตสาหกรรม

  ลักษณะธุรกิจ
  ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภทขวดและฝา ได้แก่ น้ำมันหล่อลื่น นมและนมเปรี้ยว สินค้าอุปโภคและบริโภค น้ำยาเคมีสำหรับใช้ในการเกษตร และชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับยานยนต์ เป็นต้น ที่มีคุณภาพตามรูปแบบความต้องการใช้งานของลูกค้า ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีตราสินค้า (Brand) เป็นที่รู้จักในแต่ละอุตสาหกรรมและผู้บริโภคโดยทั่วไป

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 22 มี.ค. 2561 17 มี.ค. 2560
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  38.31% 2,818 36.05% 3,137
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 0.02% (ณ วันที่ 18/10/2561) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  0.22% (ณ วันที่ 18/10/2561)
  3 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบกลุ่มอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -3.35 -2.46 -1.31
  20 วัน -9.90 -8.26 -6.73
  60 วัน 3.59 1.30 2.76
  120 วัน -21.36 -11.57 -11.43
  YTD -27.31 -12.35 -8.91
  P/E (X) 123.32 19.87 66.81
  P/BV (X) 0.94 1.77 2.14
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.01 0.20 0.14

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@22 มี.ค. 2561) จำนวนหุ้น %
  1. นาง มาลี เหมมณฑารพ 110,797,874 19.30
  2. นาย คงศักดิ์ เหมมณฑารพ 96,169,439 16.75
  3. นาย วิวรรธน์ เหมมณฑารพ 69,175,360 12.05
  4. นาย พิรุฬห์ เหมมณฑารพ 35,688,640 6.22
  5. นาย สาธิต เหมมณฑารพ 32,661,428 5.69
  6. นาย สุนทร ศรีปรัชญาอนันต์ 13,270,880 2.31
  7. นาย วิเชียร ศรีมุนินทร์นิมิต 8,295,900 1.45
  8. นาย เสกสรร ครองพาณิชย์ 6,150,700 1.07
  9. นาง จิตราวดี เหมมณฑารพ 6,050,000 1.05
  10. นาย ประเสริฐ โลหะวิบูลย์ทรัพย์ 5,031,600 0.88

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย ดำริ สุโขธนัง ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
  2. นาย วิวรรธน์ เหมมณฑารพ ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ
  3. นาย สาธิต เหมมณฑารพ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
  4. นาย คงศักดิ์ เหมมณฑารพ รองประธานกรรมการบริษัท
  5. นาง มาลี เหมมณฑารพ กรรมการ
  6. นาย พิรุฬห์ เหมมณฑารพ กรรมการ
  7. น.ส. จรัญญา แสงสุขดี กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  8. นาย เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  9. นาย ณัฐวุฒิ เขมะโยธิน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  18 ต.ค. 2561
  2560
  29 ธ.ค. 2560
  2559
  30 ธ.ค. 2559
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 574.08  574.08  574.08 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 993.16  1,366.31  1,791.13 
  ราคา (บาท/หุ้น) 1.73  2.38  3.12 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 1.84  1.80  1.87 
  P/BV (X) 0.94  1.32  1.67 
  P/E (X) 123.32  32.29  9.06 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 29.40  105.99  211.09 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 1.74  7.64  15.33 
  Beta 0.45  0.60  1.03 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2560  2559 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -27.31  -23.72  33.33 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  5.46  3.21 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  1.76  0.29 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะ และหลังหักสำรองตามกฎหมาย

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2559 - 31 ธ.ค. 2559 0.13 บาท 24 พ.ค. 2560 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2558 - 31 ธ.ค. 2558 0.10 บาท 23 พ.ค. 2559 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2018)
  นาย ธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์/บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด
  นางสาว สุลลิต อาดสว่าง/บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด
  นาย สุวัฒน์ มณีกนกสกุล/บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2561 
  (01/01/61 
  -30/06/61) 
  6M/2560 
  (01/01/60 
  -30/06/60) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  เงินสด 73.38 50.64 110.76 38.36 110.42
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 662.93 589.80 469.27 486.05 506.01
  สินค้าคงเหลือ 254.63 290.97 263.75 270.69 266.25
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,007.12 1,011.99 952.12 884.11 974.05
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 1,598.89 1,574.78 1,566.25 1,498.36 1,473.25
  รวมสินทรัพย์ 2,709.90 2,627.21 2,557.90 2,425.53 2,508.76
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 430.41 641.20 363.58 390.20 471.09
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 617.96 323.86 375.02 362.14 399.99
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 165.48 157.21 201.74 135.76 144.87
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,220.71 1,204.36 1,030.90 989.11 1,223.15
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 432.75 373.02 488.25 350.25 266.94
  รวมหนี้สิน 1,653.47 1,577.38 1,519.15 1,339.36 1,490.09
  ทุนจดทะเบียน 287.04 287.04 287.04 287.04 287.04
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 287.04 287.04 287.04 287.04 287.04
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 338.13 338.13 338.13 338.13 338.13
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น 3.09 3.09 3.09 3.09 3.09
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 426.91 418.87 411.91 452.60 372.27
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1,056.43 1,049.83 1,038.75 1,086.17 1,013.97
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - - - - 4.69
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2561 
  (01/01/61 
  -30/06/61) 
  6M/2560 
  (01/01/60 
  -30/06/60) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  ยอดขายสุทธิ 1,486.72 1,396.70 2,689.13 2,749.73 2,721.03
  รายได้อื่น 3.92 5.41 5.83 7.58 5.87
  รวมรายได้ 1,490.65 1,402.10 2,694.96 2,757.32 2,726.90
  ต้นทุนขาย 1,284.22 1,183.77 2,295.20 2,284.17 2,298.22
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 172.81 158.74 330.80 249.77 287.81
  รวมค่าใช้จ่าย 1,457.04 1,342.51 2,626.00 2,577.22 2,586.03
  EBITDA 122.09 141.07 238.14 334.63 287.68
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 88.48 81.48 169.18 154.54 146.81
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 33.61 59.59 68.96 180.09 140.87
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 15.00 40.91 33.96 140.99 98.48
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.03 0.07 0.06 0.25 0.17
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2561 
  (01/01/61 
  -30/06/61) 
  6M/2560 
  (01/01/60 
  -30/06/60) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 132.40 -66.53 222.35 345.42 99.31
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -122.56 -119.67 -205.13 -223.64 -150.39
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -49.11 201.08 61.88 -191.19 37.35
  เงินสดสุทธิ -39.27 14.88 79.10 -74.10 -13.73
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2561  6M/2560  2560  2559 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.83 0.84 0.92 0.89
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 0.76 8.76 3.20 13.43
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 1.61 5.09 2.77 7.30
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.57 1.50 1.46 1.23
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 1.04 1.07 1.08 1.12
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 13.62 15.24 14.65 16.93
  EBIT Margin (%) 2.25 4.25 2.56 6.53
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 1.01 2.92 1.26 5.11

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  18 พ.ค. 2558 XD 22,079,945 574,079,945 0.50

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2561  6M/2560  2560  2559 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 6.45 -2.22 -2.20 1.05
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 8.49 0.19 0.48 -0.61
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 6.31 -2.06 -2.26 1.12
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 8.53 1.62 1.89 -0.34
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ -63.33 -54.73 -75.91 43.16

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 6M/2561  6M/2560  2560  2559 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 4.44 4.79 5.63 5.54
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 82.26 76.19 64.83 65.84
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 8.78 8.00 8.59 8.51
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 41.56 45.60 42.49 42.90
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 5.09 5.89 6.23 5.99
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 71.75 62.00 58.61 60.89
  วงจรเงินสด (วัน) 52.08 59.79 48.71 47.85


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น